ߦߌߟߡߊ:ߘߐ߬ߝߐ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߒߞߏߞߏ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫:

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߟߎ߬: ߢ߁-ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫؟ ߖ߁ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߟߊߦߋߟߋ߲ߦߊ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬،ߞߊ߬ ߝߌ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߟߊߓߎ߯ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߜߍ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬،ߞߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߫ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߞߣߐ߫. ߢ ߂-ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߖߐ߲߫ ߠߊ߫؟ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߡߌ߲߫؟ ߖ߂-ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߂߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫،ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߎߡߊ߲ߞߐ߬ߦߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ߬ߣߍ߲߬،ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߋ߲߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߟߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߟߐ߬ߣߍ߲߬. ߢ ߃ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ ߖߐ߲߫؟ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߎ߯ ߖߐ߲߫؟ ߖ߃ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߲߬ ߇/߁߉߂߉ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊ ߝߍ߬ ߞߐ߬ߟߐ߬ߣߍ߲߲߬. ߢ߄-ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߦߋ߫ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫؟ ߖ߄-ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߢ߅-ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߖߐ߲߫ ߠߊ߫ ؟ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߲߫؟ ߖ߅-ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߄߲/߁߄/߁߉߄߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲ߖ߭ߍߙߑߘߎ߯ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫. ߢ߆-ߖߏ߲߫ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߍ߬؟ߛߊ߲߭ ߖߐ߲߫ ߠߊ߫؟ ߖ߆-ߊߡߙߊ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߓߍ߯ ߢߍ߫ ߁߉߄߉ ߟߊ߫. ߢ߇-ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߘߌ߫؟ ߖ߇-ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߁߈߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߢ߈-ߛߓߍߘߋ߲ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߌ߫؟ ߖ߈-ߛߓߍߘߋ߲ ߡߎ߬ߥߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߐߞߍ( ߂߇)ߟߋ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߌ߫. ߢ߉-߁߉߄߉ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߊ߲߭ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߕߘߍ߬؟ ߖ߉-ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߁߉߄߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߡߎ߬ߥߊ߲߫ ߣߌ߫ ߥߐ߯ߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ( ߂߇)ߘߐ߫߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߝߣߊ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߂߇ ߟߋ߬ ߡߊ߬،ߛߌ߬ߙߊ߬ߟߊ߲߬ ߇ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫.

ߢ ߁߀-ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߝߘߎ߫؟ߊ߬ ߡߊߘߊ߲߫ ߓߊ߫. 

ߖ ߁߀-ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߛߊ߬ߓߊ߫( ߃)ߟߋ߬ ߝߘߎ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫: ... ߢ ߁߁ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߖߋ߬ߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬؟ ߖ߁߁-ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߂߀ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߍߕߊߓߊ߯ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫(߁߆)ߟߋ߬ ߓߊߟߏ߫ ߘߊ߫ ߗߍ߬ ߕߊ߲߫(߁߀)ߡߛߏ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫( ߆). ߢ ߁߂-ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߋ߲߫ ߁߆ ߡߊߘߊ߲߫ ߓߊ߫. ߖ߁߂ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߋ߲߫ ߁߆ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫: ߁߭ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫،߂߲…… ߢ߁߃-ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߕߐ߮ ߘߌ߬؟ ߖ߁߃-ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߝߊ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߡߙߊ߫ ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߖߊ߰ߞߊ ߞߋߕߊ߬،ߏ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߗߍ߬ߟߊ߬ߛߌ ߘߐ߫. ߢ ߁߄-ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߊߡߙߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌ ߕߏ߫ ߛߊ߲߭ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫؟ ߖ߁߄-ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߊߡߙߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߁߉ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߢ߁߅-ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߖߐ߲߫ ߠߊ߫؟ ߖ߁߅-ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߂߃/߁߉߈߇ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߓߏ߲ߝߌ߲߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫. ߢ߁߆-ߥ߲ߙߐ߲ߥߌߟߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߘߊ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߓߊ߫. ߖ߁߆-ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫،ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߇ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫߸ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߇ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߂߇ ߛߌ߲ߘߌ߫،ߛߌ߬ߙߊ߬ߟߊ߲߬ ߇ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߈߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߢ߁߇ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߘߊ߲߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫. ߖ߁߇-ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫:ߊ߬ ߝߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߁߉߸ߞߊ߬ ߛߌ߬ߙߕߊ߬߁߉ ߛߌ߲ߘߌ߫. ߢ ߁߈-ߛߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߐ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫. ߖ߁߈-ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߟߊ߫ ߛߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫: ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߛߌ߰ ߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߂߃ ߟߋ߬ ߡߊ߬،ߊ߬ ߡߛߏ߬ ߝߘߎߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫. ߢ ߁߉-ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߜߙߋ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬ ߞߏ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬؟ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߡߌ߲߫ ߣߌ߫ ߡߌ߲߫؟ߛߊ߲߬ ߖߐ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫؟ ߖ߁߉-ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߞߊ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬: ߊ-ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊߕߊ߮ ߁߉….. ߋ-ߊ߬ ߟߊ߫ ߙߏߡߊ߲ߣߌ߲߫ ߕߊ߮ ߁߉…. ߢ߂߀-ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߕߊ߯ߕߐ ߞߵߊ߬ ߞߐߟߐ߬ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫؟ ߖ߂߀-ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߕߊ߯ߕߐ ߞߵߊ߬ ߞߐߟߐ߬ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߜߘߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߜߊ߬ߟߌ ߛߌ߬ߘߌ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߬ߢߐ ߟߊ߫،ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߡߝߊ߫ ߟߋ߬ ߗߡߍ߬ ߘߐ߫ ߗߍ߬ߡߍ ߟߊ߫.

ߢ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߊߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫؟ ߖ-ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߊߡߙߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߘߍ߬ߞߏ߬ ߣߊߡߎ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߓߐ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߞߣߐ߫،ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߞߊߙߊ߲ ߞߎߘߍߞߎߘߍߦߊ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߦߌߟߡߊ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߘߐ߬ߝߐ

ߖߡߊ߬ߦߊ߫ ߕߐ߮ ߣߊ߬ߕߊ ߁߅߂ ߞߐߜߍ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߙߎߞߙߍ ߁߅߂ ߞߐߞߊ߲߬