ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߛߎߟߋߌߡߊߣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌKanté ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1922 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߊ߲ߞߊ߲߫, ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߃ ߣߍߣߍߓߊ 1987 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Amara Kanté ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Diaka Keita ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊFanta Cissé, Fanta Bérété ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߲ ߟߎ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߘߟߊߡߌߘߟߊ, ߛߓߍߦߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߦߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߂߂ ߟߊ߫ ߛߎߡߊ߲ߞߐ߬ߦߌ߲߬ ߞߊ߲ߞߊ߫ ߘߊߝߍ߬، ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߂߇ ߡߊ߬ ߓߍ߲ߗ߭ߍߙߑߝ߭ߌߟ߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫, ߛߓߍߛߎ߲ ߏ߬ ߛߓߍ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߄ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߁߉߄߉ ߟߊ߫.

ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߒߞߏ ߝߛߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߲ ߒߞߏ ߺ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߓߍߦߴߊ߬ ߛߌ߭ ߕߐ߭ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߃߈ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߣߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏߛߊߦߌߞߍ߫ ߁߉߈߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߲

ߞߊ߲߬ߛߓߍ :

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߘߎ߯ߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߵߊߡߙߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߞߊ ߞߋߕߊ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߬ ߡߏߙߌ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊߓߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߞߏߛߓߍ߫. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߘߏ߫ ߦߴߏ ߃߀߀ ߞߊ߲߬ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫، ߛߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߘߋ߲߬ ߘߎ߯ ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ﴿ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߫﴾ ߸ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߤߊߟߵߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫.

ߞߊ߬ߕߎ߯ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߝߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ ߊߡߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏߛߊߦߌ߲ ߞߍ ߁߉߄߁ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߺ ߡߊ߬ ߺ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߛߊ߲߬ ߁߉ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߁߂߲ ߘߌ߫. ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߊ߬ ߞߘߐ߬ ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߴߊ߬ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ߧߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊ߫ ߘߌߦߓߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲߬ ߕߎ߲߬ ߞߴߊ߬ ߝߊ߬ ߤߣߍ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊ ߏ߬ ߡߝߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߞߍ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬.

ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߓߊߟߏ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߓߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߡߙߊ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߎ߲ߓߊ ߝߋ߲߫-ߋ-ߝߋ߲߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫. ߖߊ߬ߡߊ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߯ߦߊ ߡߊ߬߸ ߓߊ߯ߙߊ ߕߎ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߓߊߟߏ ߞߘߐ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߬ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߓߊ ߡߊߥߙߍߥߙߍ ߛߊߓߎ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߍ߸ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߊ߮ ߘߐߛߘߌ߬ ߁߉߄߂ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߕߏ߫ ߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߊ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߱ ߞߍ߫ ߓߎ߬ߥߊ߬ߞߍ߫ ߸ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߸ ߓߍ߲ߗ߭ߍߙߑߝ߭ߌߟ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߫ ﴿ߞߐߘߌߥߊ߯ߙߌ߫﴾ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߋ߬ ߞߎߡߊߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߞߊ߬، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫.

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋߦߊ߫ ߘߍߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߣߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߡߊߟߐ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߞߍ ߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߛߊ߭ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߛߊߦߌ߲ ߠߋ߬߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߂߇ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߵߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߊ ߞߍߢߊ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߐ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߥߙߊߕߊߕߊ߫، ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߭ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߛߊ߬ߦߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߁߉߈߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߌ ߓߙߎ߬ߞߎ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߦߙߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߣߴߊ߬ ߛߏߞߊߟߊ߲ ߣߴߊ߬ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߞߵߏ ߝߙߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߓߊߟߏ߫ ߞߝߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߥߓߊ߬ߞߏ߬ߞߏ ߛߘߌ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߓߟߏ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߏ߬ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊߡߊ߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߬ߣߍ߫.

ߞߝߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߞߝߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߣߊ߫. ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫߸ ߘߐ߬ߝߐ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߡߊ߬: ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߊ߫ ߘߐ߫ߝߐ: ߞߐߜߍ߫߸ [߁].

ߜߟߌߦߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ: ߓߏ߲ߝߌ߲߫ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫߸ ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߅ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߂߀߂߂ ߟߊ߫߸ ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮ () ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫;

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߘߏ߫