ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ (ߟߊ߬ߌߓߌߙߌ߬ߦߊ߫) ߊ߬ ߝߐߢߊ߫ ߓߘߍ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫. ߘߊ߲߭ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫.

ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߞߊ߲ߓߍ߲, ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1822 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Repubblica di Libèria, Liberia, la République du Libéria ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎRepublic of Liberia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇱🇷 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌAll Hail, Liberia, Hail! ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐThe Love Of Liberty Brought Us Here, Любовта към свободата ни доведе тук ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߡߏ߲ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀, Africa/Monrovia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߆°߃߂′߀″N ߉°߄߅′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߅°߂߀′߃″N ߇°߂߂′߄″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߈°߃߃′߀″N ߉°߄߆′߁߂″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߄°߂߁′߁߀″N ߇°߃߇′߃″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߆°߅߅′߂߈″N ߁߁°߂߉′߅߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Liberia.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Mount Wuteve ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ߖߌߐߙߖ ߥߋߦߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ߖߌߐߙߖ ߥߋߦߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Legislature of Liberia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyLiberian dollar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߖߌ߬ߣߍ߫, ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫, ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎNEMA 1-15, NEMA 5-15, Europlug, Type E, Schuko ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊColony of Liberia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫Liberian studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://visitliberia.net/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagLiberia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.lr ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armscoat of arms of Liberia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Liberia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫partly free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Liberia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Liberia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Liberia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂618 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+231 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ911, 114 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeLB ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits636, 637 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇱🇷 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Liberia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬߬ߓߍ߲߫ ߁߁߁ ߃߆߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߄ ߉߀߀ ߀߀߀ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߛߓߍߘߊ߮ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߂߀ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߛߌߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ %߉߅ ߡߊ߬. ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߏߓߊ ߣߴߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߦߋ߫ ߡߏ߲ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߟߊߝߟߐ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߣߌ߫ ߘߤߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߆ ߁߈߄߇ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߡߊߟߐ߲߫ ߝߏ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߅ ߁߈߆߂ ߟߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ ߁߅ ߀߀߀ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߙߊߌߓߌߞߊ ߡߐ߰ ߃ ߁߉߈ ߠߎ߫ ߟߥߊ߫ ߘߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߘߐ߫. ߥߙߎߣߍ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋߢߐ߲߮ߠߊ ߟߎ߬ ߕߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߊ ߛߎ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߁߈߄߈ ߠߊ߫߸ ߖߏߛߍߝ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߙߐߓߐ߬߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߓߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߝ߭ߌߙߑߖߌߣߌ߬ߦߊ߫ ߣߴߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߬ߌߓߌߙߌ߬ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߞߐ߫. ߤߙߐߘߎ߯ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊ߬ߘߊ߲ ߝߟߐ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߡߊߡߙߊ߬ (Scramble for Africa) ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߤߙߐߘߎ߯ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߋߞߏ߫ ߦߌߘߊ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫߸ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬.  ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߵߏ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߓߏ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߟߐ߭ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߋߞߏ߫ ߦߌߘߊ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߖߌ߯ߣߌߦߟߍ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߬ ߟߊ߫. ߘߊߞߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߥߌߟߑߦߊߡ ߕߐߓߑߡߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߟߊߓߎ ߘߏ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߘߐ߫߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߜߘߌ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߜߘߌ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ. ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߊ߬ߓߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߙߎߣߍ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߦߏ߫ ߓߎߙߎ߲ߞߘߐߡߐ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬. ߞߑߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߑߙߋߓߏ ߟߎ߬ ߖߌ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߞߣߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߞߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲߬ߦߊ ߟߊ߫ ߔߋߎ߫߹ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߛߓߍ߬ ߛߐߘߐ߲ ߤߊߞߍ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߞߣߐ߫ ߝߏ߫ ߁߉߀߄ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߟߏ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߟߊߓߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߡߍ߲ ߕߍ߲ߞߍߙߍ߲߫ ߘߊ߫ ߥߟߌߦߊߡ ߙ. ߕߐߓߐ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߊߛߌ߯ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߦߙߌߞߊ ߞߘߐ߫. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߣߴߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߯ߟߌ ߛߊ߲߬ ߅ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߂߅߀ ߀߀߀ ߝߊ߱ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ (ߝߊߦߌߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ %߈) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߐߒߣߘߐߟߌ ߛߊߓߎ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ %߉߀ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫.ߖߐ߮ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߃ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߞߐߘߌ߯ ߂߀߀߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߋߟߍ߲ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߛߊ߬ߙߑߟߌߝ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߛߊ߲߬ ߦߙߌߞߊ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߏ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ %߈߀ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߱ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬.

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߎ߯߸ ߣߋߜ߭ߙߏߟߊ߲ߘ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߡߊߞߍ߲߰ߣߍ߲ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈߲ ߠߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߟߞߊ: ߞߙߊߞߏ:ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߌߛߍ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߔߊ߬ߔߘߊ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߁߇߃߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߎ߯ (ߣߋߜ߭ߙߏߟߊ߲ߘ) ߔߊ߬ߔߘߊ߫ ߞߓߐߞߓߐ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߕߊ߬.ߝߍߝߍ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߞߌߛߍ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߕߐ߮ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߂߲ ߠߊ߫.. ߡߍ߲߬ߘߍ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߥߙߊ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߎ߬ߘߊ߲ (ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫) ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐߕߊ߬ߙߏ߲߬ߕߊߙߏ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߘߋߌ ߟߎ߬߸ ߓߊ߰ߛߊ ߟߎ߬߸ ߞߑߙߎ ߟߎ߬߸ ߜ߭ߏߟߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߌ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߘߐߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߞߙߎ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߐߥߙߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߃߇߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߐ߲ߢ߭ߊߢߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߁߅߉߁ ߠߊ߫. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߤߙߐߘߎ߯߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߁߄߅߀ ߣߌ߫ ߁߈߉߈ ߕߍ߫. [ߞߏߝߐߟߌ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ] ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐߟߊߝߊ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߌߟߌ߲ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫. ߛߌ߰ߓߊ߰ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߢߟߊߞߋߥߎߦߊߞߏ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊߞߏ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫: ߦߏ߫ ߥߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߌ߸ ߖߛߋ߬ߘߊ߲߸ ߣߍ߰ ߦߋߟߋ߲߸ ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߢߐ߬ ߛߣߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߛߐ߲ߢ߭ߊߢߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߡߊ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߐ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲߫߸ ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߘߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߜ߭ߑߙߊ߲ߘ ߞߋߔߑߡߐ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߛߌߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߑߙߎ ߟߎ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߡߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߡߍ߲ߞߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߧߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߯ ߢߍ߫. ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍߟߍ߲ߘߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ (ߞߊߔ ߝ߭ߍߙ) ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜ߭ߏߟߘ ߞߏߛߕ (ߜ߭ߊߣߊ߬) ߡߊ߬. ߊߙߊߓߎ߫ ߖߎߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߖߐ߲߬ ߖߎߟߦߊ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߘߐ߫߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ ߟߊ߫.

ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߄߆߁ ߣߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߖߎߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߎ߲ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߏߛߑߕߊ߫ ߘߊ߬ ߔߌߡߊ߲ߕߊ߫ (ߝߍߝߍ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ)߸ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߞߌߛߍ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߞߊߣߌ߲߫ ߞߌߛߍ ߛߌߦߊߦߊ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬. ߋߙߐߔߎ߬ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߣߊ߫߸ ߕߏ߰ߝߏ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߥߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐߘߍ߫. ߏ߬ ߓߍ߯ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߤߙߐߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߤߊߘߐߞߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬: ߝߘߊ߬ߜߍ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߙߌߣߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߖߐ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫: ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߟߐ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߜߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߓߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߡߊߓߊ߰ߓߊ߮ ߓߊߛߌ߯ߟߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߘߐ߫. ߁߈߁߆ ߟߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߌ߭ ߛߌ߬߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߖߐ߲߭ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߏߟߊߘߍ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߓߐߒߖߘߍߘߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ ߕߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߍߝߍ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߝߊ߲߭ ߡߍ߲ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߝߍ߬ߙߍ ߣߐ߰ߡߊ߲߫߸ ߛߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫. ߁߈߆߇ ߟߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߏߟߊߘߍ (ߣߌ߫ ߛߌ߰ߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߐ߫)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊߣߍ߲ ߡߐ߰ ߁߃ ߀߀߀ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߊߝߙߞߌߞߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߋ߭ ߟߎ߬ ߝߘߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߕߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫: ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߌߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߬ߘߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߡߍ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߋߢߐ߲߮ߠߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߞߊ߲ߞߋߦߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߔߙߏߕߍߛߑߕߊ߲.

ߥߙߎߣߍ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߁߈߃߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߏߟߊߘߍ (ߊ ߥ ߞ) ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߡߛߌߛߌߔߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߝߊߘߌ ߘߐ߫.

 ߊ ߥ ߞ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߕߌ߲ߕߌ߲߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߦߏ߫ ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߌ߲ߞߏߟ߸ ߤߊ߲ߙߌ߫ ߞߑߟߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߡߛ ߡߏ߲ߙߐ߲ߦ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߊߡߋߙߞߌߞߊ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߊ߭ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߦߊ߲߬߸ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߛߐߘߐ߲ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߡߛߌߛߔߌ߫ ߘߴߊߝߙߌߞߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߋߟߊ߲߭ߘ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߘߊ߫. ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߓߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊߓߙߌߦߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߦߏ߫ ߓߎߙߎ߲ߞߘߐߡߐ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߢߊߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߡߦߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫. ߞߑߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߑߙߋߓߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߖߌ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬. ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߘߐ߫: ߖߟߐ߬ߞߐ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫߸ ߓߍ߲ߗ߭ߊߡߍ߲ ߘߋߣߌߛ ߣߌ߫ ߊߣߌߕߊ߬ ߘߋ߬ߣߌߛ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߞߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߏߟߊߘߍ߯ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫: ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ. ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߟߋ߬߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊߓߟߏ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߞߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߜߋߦߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߓߍ߯ ߕߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߐߘߍ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ߖߎ߮ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߜߍߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ߖߎ߯ߦߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲: ߦߏ߫ ߛߌߦߊ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫. ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߝߎߙߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ, ߦߏ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߌ߲߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߡߛߏ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎ߫, ߘߎ߰ߙߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߞߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߝߘߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߗߋߘߊߕߌ߯ ߘߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫߸ ߝߏ߫ ߡߐ߰ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬. ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߛߌߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߘߋ߲߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߏߦߌߛߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߁߉߀߄ ߠߊ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߞߟߊߓߎ ߘߏ߲߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫.