ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߙߏߛߊ ߡߊߟߑߕߏߣߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߙߏߛߊ ߡߊߟߑߕߏߣߌ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߡߏ߬ߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߌߕߊߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߙߏߛߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌMaltoni ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߂ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1858 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߝߐߙߑߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߉ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1905 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߔߑߙߋߘߊߔߌߦߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߞߎ߲߬ߣߍ߰ߝߏ߬ߙߏ߲߬ ߘߌߡߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Giuseppe Maltoni ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Mariana Ghetti ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߊߟߋߛߊ߲ߘߙߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫, ߊߙߑߣߊߟߑߘߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫, ߋߘߑߝ߭ߌߗ߭ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߌߕߊߟߌߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߌߕߊߟߌ߫ ߝߊߛߌߛߌߦߊ ߜߘߌ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߣߊ߫.

ߙߏߛߊ ߡߊߟߑߕߏߣߌ߫ (ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߓߟߏ߫: ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߂ ߁߈߅߈ - ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߁߉ ߁߉߀߅) ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߊߛߌߛߌߦߊ ߜߘߌ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߣߊ߫ ߘߌ߫. ߡߊߟߑߕߏߣߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߰ߦߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߘߎ߫ ߘߴߊߟߋߛߊ߲ߕߙߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߓߟߏ߫. ߙߏߛߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߛߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߐ߫: ߊߡߊߟߑߘߏ߫߸ ߟߏߙߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߘߑߝ߭ߌߗ߭. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߀߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߍ߰ߖߐ߬ߘߌߡߌ߲ (ߡߋߣߍ߲ߗ߭ߌߕ) ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙߏߛߊ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߊߛߌߛߌߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߙߏߛߊ߫ ߟߊߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߡߛߏ߬ ߞߊߟߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߢߊ߰ߢߊ߮ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߛߏ߬ ߖߏ߯ߘߏ߲ߠߓߊߦߊ ߣߌ߫ ߣߊ߫ (ߓߊ߫) ߝߊ߬ߓߊ߬ߘߋ߲.