ߙߏߛߊ ߡߊߟߑߕߏߣߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
ߌߕߊߟߌ߫ ߝߊߛߌߛߌߦߊ ߜߘߌ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߣߊ߫.

ߙߏߛߊ ߡߊߟߑߕߏߣߌ߫ (ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߓߟߏ߫: ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߂ ߁߈߅߈ - ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߁߉ ߁߉߀߅) ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߊߛߌߛߌߦߊ ߜߘߌ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߣߊ߫ ߘߌ߫. ߡߊߟߑߕߏߣߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߰ߦߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߘߎ߫ ߘߴߊߟߋߛߊ߲ߕߙߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߓߟߏ߫. ߙߏߛߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߛߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߞߐ߫: ߊߡߊߟߑߘߏ߫߸ ߟߏߙߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߘߑߝ߭ߌߗ߭. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߀߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߍ߰ߖߐ߬ߘߌߡߌ߲ (ߡߋߣߍ߲ߗ߭ߌߕ) ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙߏߛߊ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߊߛߌߛߌߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߙߏߛߊ߫ ߟߊߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߡߛߏ߬ ߞߊߟߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߢߊ߰ߢߊ߮ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߛߏ߬ ߖߏ߯ߘߏ߲ߠߓߊߦߊ ߣߌ߫ ߣߊ߫ (ߓߊ߫) ߝߊ߬ߓߊ߬ߘߋ߲.