ߞߊ߭ߓߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߡߊ߬ߙߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߊ߭ߓߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߡߊ߬ߙߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߁߉߅߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߜߍߓߏ߲ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߗߋߕߌ߯ ߞߘߐ߸ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬.

ߞߊ߭ߓߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߡߊ߬ߙߊ
ߞߊ߭ߓߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬߬߬߬ߡߊ߬ߙߊ ߂0߁߁ ߠߊ߫.

ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߂߀߀߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߃߀߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ (ߛߋ ߍ߲ߣ ߘߋ ߘߋ߫) ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮.

ߞߊ߭ߓߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߡߊ߬ߙߊ ( ߒߞߏ ߜߙߊ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫) ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߃ ߂0߁߉ ߟߊ߫.

ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ ߦߌߘߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߂߀߀߇ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߅߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߞߎߘߊ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߊ߬ ߓߐ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߓߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߊߝߑߙߋߞߛߌߡߑߓߊ߲ߞ (ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߜߍߓߏ߲) ߟߊ߫ ߋߗ߭ߌߔߑߕߌ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߓߊ ߛߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߕߐ߲ߕߌ߮ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬. ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߘߎ߫ ߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߕߌ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬.