ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎߛߊ߫ ߞߋߕߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎߛߊ߫ ߦߋ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߢߍ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߍ߬ߘߍ.

ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎߛߊ߫ ߞߋߕߊ߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫مانسا موسى ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Musa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߐߟߐ߲ߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1280 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ1337 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Suleyman ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Maghan I ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Honorific prefixߡߊ߲߬ߛߊ, Hajji ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߦߏ߫ ߥߊ߲߬ߞߙߊ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮߸ ߜ߭ߊ߰ߣߊߕߊ߬ ߞߟߍ߬ߓߊ߮߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߯ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫. ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸  ߕߏߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߎ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߐ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ ߦߙߐ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߊ߬ߣߊ (ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߓߊ߬ߕߌ߮) ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫߸ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߝߐ߰ߓߍ߬ߝߐ߯ߓߍ ߕߊߌߡ (ߡߜ߭ߊߖ߭ߌߣ ߕߊߌߡ) ߞߴߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߙߍ߬ ߛߌ߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߞߛߊ߬ߓߌ ߟߐ߲߫ ߕߍ߲߰ߞߊ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߬.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߕߐ߯ߛߙߍߘߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎߛߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߎߛߊ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫߸ ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎߛߊ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߎߛߊ߫. ߞߊ߲߬ߞߎ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ ߕߐ߰ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎߛߊ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲߬ߞߎ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߎߛߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߐߦߊ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߌߓߎߣ ߞߊ߬ߟߑߘߎ߲ߣ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߞߏ ߘߐ߫߸  ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߑߎߡߊߙߌ߫߸ ߊ߬ߓߎ ߛߊ߬ߌ߯ߘ ߎߕߑߡߊ߲ߣ ߊ߬ߘߑߘߎ߬ߞߊ߬ߟߌ߸ ߌߓߎߣ ߞߊ߬ߟߑߘߎ߲ߣ߸ ߊ߬ ߣߴߌߓߎߣ ߓߊ߬ߕߎߕߊ߬. ߌߓߎߣ ߞߊ߬ߟߑߘߎ߲ߣ ߠߊ߫ ߘߝߐ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎߛߊ߫ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߞߋߕߊ߬߸ (ߏ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߕߐ߮ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߓߏߜ߭ߊߙߌ߫, ߕߐ߮ ߏ߬ ߛߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߫ ߟߐ߲߫߸ ߓߊ ߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߊ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߞߍ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬) ߊ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߖߘߊ߫ ߓߊߙߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߌ߲ߘߌ߫. ߊ߬ߓߎ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߝߊ߬ߜ߭ߊ߫ ߟߊ߭ߦߌ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫. ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߝߊߟߌ߫ ߓߟߏ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߡߞߊ߫ ߥߟߊ߫ ߏ߬ ߕߣߊ߬ ߜߘߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߗߍߕߊ߫ ߥߛߊߘߋ߲ ߘߌ߫, ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߌ߬ ߝߟߐߡߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎߛߊ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߓߞߊߙߌ߫ ߂߲ ߠߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߥߊߕߐ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߥߊ߫ ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫. ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ (ߋߗ߭ߌߔߑߕߌ߬) ߊߙߊߓߎ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߊ߬ߟ ߎߡߊߙߌ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߕߎ߲߰ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫. ߓߞߊߙߌ߫ ߂߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߢߍߓߊ߮ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߊߝߏ߬ (ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߫ ߡߵߏ߬ ߘߌ߫)߸ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߟߎ߲߫ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߓߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߝߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߖߌ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߊ߲߭ ߦߙߌߞߊ ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߖߌߛߏ߲߯ߓߟߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߢߍ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߝߋߎ߫߹ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߐ߫߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߣߍ߲߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߓߊ߯ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߞߎߟߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߊ߫. ߢߍߡߌߘߊ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߞߍ߫ ߣߴߌ ߘߐ߫߸ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫: ߡߊ߲߬ߛߊ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߞߍ߫ ߥߛߎ߬ ߖߊ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߤߊ߲߯ ߊ߲ ߥߛߊ߫ ߛߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߓߊ ߡߍ߲ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߏߟߊ߲ߞߏߟߊ߲߫߹ ߒ ߠߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߞߐ߫߸  ߘߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߢߍ߫. ߒ ߢߍߓߊ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߣߍ߲ ߦߋ߲߬߸ ߒ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߥߏ߬ߦߏ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߬ߕߊ߲ߞߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߘߌ߫ ߞߎߜߋ߫ ߞߎߜߋ߫߹ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߭ ߠߊߓߴߏ߬ ߞߐ߫. ߒߠߋ ߣߊ߬ ߒ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߏ߬ ߣߌ߫ ߞߟߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬. ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߲߫ ߕߎ߲߯߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲߫ ߥߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊߢߎ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߴߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߢߎ߲߫ ߓߊߟߏ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߖߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߥߊߕߐ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߊ߬ ߞߐߓߊ߯ߦߊ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖߌߞߊ߲߫ ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߘߐ߫, ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߡߎ߰ߡߍ߫߹ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߘߌ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎߛߊ߫ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߡߊ߲߰ (ߡߊ߬ߜ߭ߊ߲߬ ߞߋߕߊ߬) ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߷