ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߋ߲ߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߋߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߡߊߡߊ߬ߘߎ, Q106642273 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߖߊ߫ߟߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߃ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1952 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߟߊߓߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߤߊ߬ߟߌߡߊ߬ߕߎ ߘߊ߬ߟߍ߲ ߖߊ߬ߟߏ, ߞߊ߫ߘߌߕߎ ߘߊ߫ߟߍ߲ ߓߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߍ߭, ߔ.ߢߎ.ߔ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߋ߲ߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ، ߁߉߅߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߊߟߍ߲߬ ߛߏ߫ ߟߊ߫ ߟߊߓߋ߬ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲. ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߂߀߀߄ ߣߌ߫ ߂߀߀߆ ߕߍߟߊ ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߁߉߉߆ ߞߊߕߙߍ߬ ߂߀߀߄ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏߕߌ߯ߘߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߍ߭ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߍ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋ߲ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߎߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߋ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߜߍߓߏ߲߫ ߞߊߙߊ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߁߉߇߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐߞߊ߲߫ ߖߎߟߦߊ ߜߍߓߏ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߁߉߈߂ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߜߍߓߏ߲߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߁߉߈߅ - ߁߉߉߅ ߕߍߟߊ ߘߐ߫.

ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߍ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߣߕߊ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߬ ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߁߉߉߉ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߥߎߟߊߟߊߜߊ߲ߞߎ߲ߠߌ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߘߊ߫ ߖߎ߬ߓߌߟߊ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߉߉߇ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߏߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߤߊ߲߯ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߂ ،߁߉߉߉ ߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߖߍ߯ߡߙߊ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߃ ߂߀߁߄.

ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲ ߉߸ ߂߀߀߄ ߟߊ߫ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߲ߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߎߥߊ߫ ߟߎ߲߬ߛߋߣߌ߬ ߝߊߟߌ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߝߐ ߞߐ. ߖߊߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲ ߁߃ ߡߊ߬.

ߛߋ߲ߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߜ߭ߌߟߋ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߝߙߊ߬ ߔߎߟߊߙ ߞߊ߲߬.

ߘߊߟߍ߲߬ ߣߌ߫ ߝߏߘߋ߬ ߓߊ߲߬ߜ߭ߎߙߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߎ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߐ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߟߊߕߊ߯ߡߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߊߘߌ߬ߘߐ߬ߓߣߊ ߞߏߛߐ߲߬.

ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߄߸ ߂߀߀߆ ، ߟߊ߬ߕߍ߰ߦߊ ߞߊ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߜߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊߦߊ ߟߊ߫

ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ߦߊ߫ ߥߣߊ [ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߈߸߂߀߀߇ ، ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ ߞߙߎߞߊ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߍ߭ (ߖ ߓ ߝ ߘ) ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߋ߲ߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߓߘߊ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߎ߫ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫. ߢߍߓߊ߯ߦߊ ߕߊ߭ ߞߐ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߁߅ ߞߏ߫« ߒ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߞߐ߲ߕߍ߫ ߕߍߣߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߂߀߁߀ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫ »߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߕߍ ߘߎߡߊ߲߫ ߤߊߟߌ߫ ߛߊ߫.