ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߡߎߛߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1964 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߎߟߋ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊJeanne Saba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߣߊ߲߬ߕߌ߮, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߓߍ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߢߍߡߌߘߊ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ (ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߁߉߆߄) ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߬ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߥߙߎߞߌ ߣߌ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ (ߥ ߓ ߟ ߝ)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߖߊ߯ߟߌߞߟߊ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߃ ߂߀߀߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߡߊߝߏ߬ߘߏ ߞߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߰ߓߊ߮ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߓߟߏ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃ ߡߊ߬ ߂߀߀߉ ߟߊ߫.


ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߆߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߎߟߋ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߤߙߐߘߎ߯ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߌߦߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߜߙߍ߬ߛߍ. ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߏ ߞߎߘߍ߫ ߄߀ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍ߯ߙ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߤߊߞߍ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߌߛߊߟߞߊ ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߌ߫. ߘߊ߬ߘߌߛ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߜߙߍ߬ߛߍ߸ ߒߞߏ ߸ ߛߏ߬ߛߏ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ (ߘߐߗ). ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ ߛߏ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߖߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߕߊ ߞߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߎߘߍ߫ ߗߡߍ߬ ߣߌ߬ ߞߐ ߟߊ߫. ߘߊ߬ߘߌߛ ߟߥߊ߫ ߘߊ߫ ߖߘߊ߬ߞߙߎ߬ ߂߀߀߁-߂߀߀߂ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߮ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߂߀߀߄ ߠߊ߫߸ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߘߌߛ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߙߍ ߟߥߊ߫ ߓߑߙߍ߬ߡ߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯, ߞߊߙߏ߫ ߁߈ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߕߊ (ߞߊߙߌߓߎߙߊ߲) ߡߊ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߮ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߎ߲߭ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ߲߬ߕߍ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߘߍ߬ ߡߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߂߀߀߈ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߢߍ߫.ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߬ߘߌߛ ߕߟߋ ߣߊ߲߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬

ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߛߐ߲ߔߊߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߃ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߝߟߐ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߂ ߡߊ߬. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߛߌ߰ߟߌ ߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߕߎ߲߬ ߞߊ ߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰߸ ߞߎߟߊߞߏ߫ ߣߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߝߏ߲߬ߖߏ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߕߟߋ߬ ߆߀ ߟߊ߫. ߛߐ߲߬ߔߊ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߟߊ߬ߕߋ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߆ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸  ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߊ߫. ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߥ ߓ ߟ ߝ ߕߐ߯ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߟߊߓߋ߬. ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߎ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬. ߖߌ߬ߣߍ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ߲ ߓߊ߲߫ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߘߋ߲߬ߓߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߖߌ߬ߣߍ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ (ߊߙߑߡߋ ߜ߭ߎ߳ߣߍߦߍ߲ߣ) ߟߊ ߞߊ߲߫ ߜߍ߲߫߹ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߖߌ߭ߛߌ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߞߘߐ߬ߓߐ߲ߞߘߐ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߕߍ߮ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߕߋ߲߬߸ ߞߴߏ߬ ߕߛߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߞߏߖߊ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲߬ ߞߊߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ߖߊ߲߫. ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ߬ ߕߐ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߛߌߦߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߘߊ߬ߘߌߛ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߓߍ߮ߦߊ ߣߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߂߆ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ߫. ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߠߴߏ߬ ߞߐ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߄, ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߥ ߓ ߟ ߝ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߘߊ߬ߘߌߛ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߙߊߓߐ ߞߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߥߎ߬ߙߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߦߙߌߞߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ ߞߊ߲߬. ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐߜߍ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߊ߲ ߡߊ߬߸ ߓߊ ߖߊ߬ߡߊ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫. ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߄ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߥ ߓ ߟ ߝ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߡߙߌ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߙߊ߬ ߛߊ߲߭ ߂ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߦߊߣߌ߬ ߂߀߁߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߛߊ߬ ߕߍ߫. ߏ߬ ߣߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߛߌ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߕߟߋ߬ ߆߀ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߅ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߀ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߋ߲߬ߝߍ߬. ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߥߏߘߌ߫ ߓߘߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߤߊߞߟߌ ߘߐߗߍ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߥ ߓ ߟ ߝ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߛߐ߲߬ߞߐ߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߜߍ߫ ߓߍ߯ ߞߍ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߛߏ ߘߌ߫ ߒ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߐ߱ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߫ ߞߵߊ߬ ߛߎߡߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߕߴߏ߬ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫.

ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߘߏ߫߸ ߝ߭ߋ ߏ߫ ߊ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߠߊ߫

ߝߐ߰ߓߍ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߘߌߛ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊߜߏߦߊߒߧߍ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߊ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫. ߞߟߊ߬ߓߐ (ߞߟߊ߬ߝߟߌ) ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬߸ ߞߊ߬ߟߊ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߊ߲߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߊߤߊߡߊߘ ߕߌߖߊߣ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߰ ߞߘߐ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߅ ߡߊ߬ ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߬ߘߌߛ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫. ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߙߊߓߊ ߂߂ ߂߀߀߉ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߛߎߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߞߏߕߌ߯ ߞߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߕߙߐߝߍ߬ ߦߋ߲߬߸ (ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߖߌ߬ߣߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߎߥߊ߲ߢߊߘߊ߲ ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߊ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫߸ ߝߎߥߊ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߬ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߔߊߞߌߛߦߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߊߡߊ߲ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߕߏߟߏ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߕߌߢߌߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߲߬ߞߘߎ߬ߣߍ߲߬ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫, ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߛߐ߰ ߡߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߡߙߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߋ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߡߊ߬ߕߏ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߡߐ߰ ߁߅߇ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߝߊ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߁߂߀߀ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߖߐߞߌ߫, ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߰ߕߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߝߏ߲߬ߘߏ ߞߊ߲߬.

ߡߊ߲߬ߕߏ߬ߕߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߥߟߌ߬ߣߍ߲ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߖߘߍ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߕߐ ߞߵߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ߫ ߟߋ߬߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߅߆ ߟߋ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊߟߊ ߟߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߕߐ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.  ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߡߛߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬. ߡߛߏ߬ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߬ߣߌ߲ ߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߬ߣߌ߲ ߝߐ߲߬ ߞߘߐ ߡߊ߬. ߘߊ߲ߘߊߟߊ ߓߐߕߏ߲ߒߕߊ ߠߎ߬ ߞߴߊ߬ ߡߊߕߍ߰߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߞߊ߬ ߜߏ߬ߙߏ߲߬ߜߊߙߊ߲ ߣߌ߲߬ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫. ߛߙߋ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߬ߣߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߍߙߍ߲ߓߏ߲ߘߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߯ߘߏ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫. ߓߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߬ߥߏ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬. ߡߊ߲߬ߕߏ߬ߕߍ ߞߏߟߊߕߐ߲ ߞߕߌߓߏ߲ ߓߘߊ߫ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߞߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߦߋ߫ ߓߙߐߕߐ߫.

ߣߌ߲߬ ߞߎߡߊ ߘߌߣߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߞߐߟߊ߬.

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߌߢߍߟߌ ߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߡߊ߬߸ ߕߟߋ߬ߓߋ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ߲  ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲߫. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߄߁ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ߫߸ ߂߀߀߉ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߟߊߕߐ߲߫ ߡߐ߰ ߄߂ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߍߓߏ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߊ ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫. ߋߙߐߔߎ߬ ߘߍ߭ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߢߐ߲߭ ߠߋ߬ ߞߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߊ߲߬ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊߕߐ߲ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߐ߮ ߕߐ߲ߕߌ߮ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߞߏߟߊߕߐ߲ ߡߍ߲ ߛߎߡߊ߲ߣߍ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߴߏ߬ ߣߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬[߁].


ߊ߬ ߝߊ߰ߞߏ ߘߐ߬ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߝߊ߬ߘߌ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߎ߮ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߟߊ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃ ߡߊ߬ ߂߀߀߉ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ (ߌߘߙߌߛߊ߬ ߛߙߋ߬ߝߎ) ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߞߌ߬ߛߍ ߝߏ߬ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߖߐߞߌ߫ ߣߍ߲߯ߞߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐߟߊ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫. ߘߊ߬ߘߌߛ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߟߋ߬. ߝߐ߰ߓߍ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߕߊ߯ߌߡ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߄ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߓߘߊ߫ ߟߥߊ߫ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߊ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߏ߬ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊߘߐ߫ ߘߐ߲ߞߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߏ ߡߊ߲ߜߍ߬ߟߍ߲߬.

ߏ߬ ߞߍ߸ ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߟߌߓߊ߲߫߸ ߏ߬ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߣߊ߬߸ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߞߵߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߖߋߥߎ߲߫߹ ߝߏ߫ ߞߐߛߊ߲߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߣߘߊ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫.

ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬߸ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߂ ߂߀߁߀ ߠߊ߫. ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߛߋߞߎߓߊ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߌ߬ߟߍߛ ߞߐ߲ߔߊߏߙߋ߫ ߟߎ߫ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߓߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲߬ ߁߂ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߊߙߏ߫ ߆ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐߖߏ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߍ߫ ߖߍ߬ߣߍ߬ ߞߐߞߊ߲߬. ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߗ߭ߊ߲߭ ߡߊ߬ߙߌ ߘߏ߯ߙߋ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߢߎ߲ߣߍ߲ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߆ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߡߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߥߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫߸ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߦߋ߫ ߘߊߞߎ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߞߴߊ߬ ߖߊ߰ߡߊ߲߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߛߏ߫. ߞߏ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬