ߊߓߎ߰ߓߊߞߊ߯ߙߌ ߝߌߟߊߣߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߓߎ߰ߓߊߞߊ߯ߙߌ ߝߌߟߊߣߊ߲
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߊ߬ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ 13 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ 14 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߲ ߟߎ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊexplorer, sovereign ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1310 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Work period (end)1312 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߕߎ߬ߢߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߞߏ߫ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ ߝߌߟߊߣߊ߲ ،߲ ߞߵߏ߬ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬ ߓߌ߭ ߡߐ߰ߞߏ߬ߝߐ߬ߕߊ ߓߍ߯ ߢߍ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߎ߬ߞߊߙߌ߬ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߊ߯ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐߦߊ ߣߌ߫ ߞߏߢߊ ߢߌߣߌ߲ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߐ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߛߌߛߊ߲߬ ،߲ ߞߴߏ߬ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ،߲ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߍ߲ߘߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߎ߬ߟߎ߲߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ߕߐ߬ߟߊ ߝߌߦߋߝߌߦߋߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ ߜߙߋ ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߕߟߋ߬ ߦߙߌߞߊ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߞߐ ߘߐ߫ ߟߌ߲߬ߓߊ߲߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߊ߲߬﴿ ߏߛߋߦߊ߲﴾. ߞߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߫ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕ ߊ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߊ ߕߍߟߊ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ ߸ ߛߌߞߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߲ ߕߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߲߬ߓߊ߲߬ ߡߊ߲ߞߊ߲﴿ ߏߛߋߦߊ߲ ߊߕߑߟߊ߲ߕߌߞ﴾ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ ߘߊ߰ߟߎ߬ߕߌ߮ ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߯ߘߌ ߓߐ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߢߊ ߡߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߛߐߞߛߐ߫ ߝߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߸ ߏ߬ ߘߐ߬ߝߐߦߊ߬ߟߊ ߞߏߢߊ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬﴿ߌߝ߭ߊߝ߭ߊ߫ ߛߍߙߑߕߌߡߊ߫﴾ ߘߌ߫ ߸ ߊߡߙߌߞߌߞߊ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߌߞߊ ߓߐ߫ ߞߌߢߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߦߌ߬ߣߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߛߋ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ߞߏ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߛߙߋߦߊ߫ߟߊ߫ ߓߌ߬﴿ ߊߓߎߓߊߞߊߙߌ߫ ߖߘߍ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬

ߓߏߙߌ ߘߌ߫[߁] ﴾߸

  1. ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߝߊ߬ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ، ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߓߍߦߟߊ ߦߋ߫ ﴿ ߘߞߋ߬߬߬ߝߊ ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߘߌ߫ ߸ ߟߏ߲ߡߊߞߐߣߐ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߓߟߏ߫. ﴾.