ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߘߐߞߘߐ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߌߢߍ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߘߐߞߘߐ ߟߎ߬

ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߓߘߍ (ߞߎߛߊ߲) ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߞߘߐ߬ߞߘߐ߬ߦߊ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏߝߐ߫ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲ߠߍ߲߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߞߊ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߕߌ߯ߕߌ߮ ߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫، ߏ߬ ߞߝߊ߬ߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߊ߲ߕߌߓߎ߳ߕߍ߯ߙ ߛ߳߫ߊߦߌߘߊ߯ߥߌߞߊ ߣߌ߫ ߝ߭ߌߟߎ߯ߣ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߌߞߊ ߘߌ߫، ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߟߍߙߊߟߋ߲ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߧߋ߫ ߕߍߡߊߓߊߜߍ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ، ߞߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߘߊ߫ ߛߓߍߦߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߓߊߞߏߓߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߟߍߙߊߟߋ߲ ߝߟߐ ߏ߬

ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߜߋ߬ߙߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߲߬ ߞߌߙߌ߲ߓߏ߲ ߠߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߓߊߞߏߓߊ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߸ ߡߍ߲ ߧߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߁߀߀% ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߡߐ߰ ߝߟߐߝߟߐ߫ ߘߟߊߞߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߞߊߟߌ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ، ߌߞߏ߫ ߝߙߊߥߐ߲ ߝߟߐߝߟߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߔߍߙߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߓߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ، ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߓߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߓߍ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߌߞߘߐ߫ ߸ ߞߏߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߲ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ ߓߊߞߎߘߊ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߙߍߘߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߦߌ߲ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߓߌ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߞߊ ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߕߊ ߘߌ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊ߲ߕߌߓߎ߳ߕߍ߯ߙ ߛ߳߫ߊߦߌߘߊ߯ߥߌߞߊ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߛߓߍߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߄߀ ߌߛߊ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߝߊ߬ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߡߍ߲ ߛߓߍߦߊ߫ ߘߊ߫ ߝߌߟߎ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߌߞߊ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ " ߘߎߢߊ߫ ߢߊߣߐ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ" ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߓߟߏߟߊߛߓߍߣߍ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐ߯ߙߐ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ߕߌߓߎ߳ߕߍ߯ߙ ߛ߳߫ߊߦߌߘߊ߯ߥߌߞߊ ߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ . ߘߊ߬ߟߎ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߊߞߎߘߊ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߌߛߑߞߊ߲ߘߊߙߌߦߊ߫ ߕߊߜߟߊ ߟߊߞߏ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߙߏ߯ߘߍߛ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߕߐ߭ ߢߍ߫ ߛߓߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߎߛ߭ߑߕߊ߯ߙ ߓߏ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫.  ߌߛߑߞߊ߲ߘߊߙߌߦߊ߫ ߢߍߓߏ߲ ߞߊ߬ ߓߊߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߞߐߡߊߛߙߋ ߘߌ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߤߙߋߘߐߕ ߣߌ߫ ߓߐ߰ߟߐ߬ߟߊ ߞߊߟߌߡߊ߯ߞ߭ߎߛ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߙߌߣߌ߲߫، ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬.

ߙߏ߯ߘߍߛ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߟߋ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫. ߊ߬ ߓߊߣߍ߲߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߂߈߀ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߦߙߍߦߙߍ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߂߂߆ - ߂߂߅ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫ ، ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲߬ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߘߐߞߘߐ ߕߘߵߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߐ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߥߐ߯ߙߐ߫


ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߘߐߞߘߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߘߐߞߘߐ
ߦߋߞߏߓߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߊ߬ ߟߐ߬ ߕߎߡߊ ߊ߬ ߟߐ߬ ߓߊ߮ ߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߕߎߡߊ ߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߞߎ߲ ߊ߬ ߦߙߐ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬
ߞߌߙߌ߲ߓߏ߲ الاهرامات ߂߅߈߄ - ߂߅߆߁ ߌ. ߢ ߡߛߌߙߊ߲ߞߊ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߊ߰ ߦߋ߲߬ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߊ߰ ߦߋ߲߬ ߖߌߖ߭ߋ߯، ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬
ߓߊߓߌߟߊ ߣߊߞߐ ߟߊߘߎ߲ߣߍ߲ Hanging Gardens of Babylon ߆߀߀ ߌ. ߢ ߛ߭ߊߟߑߘߊߣߏߞߊ ߟߎ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߟߐ ߌ. ߢ ߘߎ߰ߦߙߍߦߙߍ ߤߌߟߊ߫، ߓߊߓߌߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫
ߊߙߑߕߌߡߌ߯ߛ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ Ac artemisephesus ߅߅߀ ߌ. ߢ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߌߘߌߦߐ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߘߊ߫ ߃߅߆ ߤߋߙߏߛߑߕߊߕߎ߳ߛ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߂߆߂ ߌ. ߢ ߜ߭ߏߘߑߛ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߘߊ߫ ߤߋߙߏߛߑߕߊߕߎ߳ߛ ߓߟߏ߫ ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߡߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߛߌ߬ߢߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߜ߭ߏߘߑߛ ߓߊߓߌߟߊߞߏߖߎ߮ ߓߟߏ߫ ߛߋߟߑߖ߭ߎ߳ߞ، ߊߖ߭ߑߡߌߙ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫، ߕߙߎߞߌ߫
ߖ߭ߎߛߋ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ Statue of Zeus ߄߆߆ - ߄߅߆ ߌ. ߢ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫    ߄߃߅ ߌ. ߢ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ - ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߝߐ߬ߓߐ (ߖߌߓߐ) ߏߟߐ߲ߔߌߦߊ߫، ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߟߊ
ߡߎߟߏߛ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎߡߍ Wilhelm Schubert van Ehrenberg - The Seven Wonders of the World; The Mausoleum of Halicarnassus ߃߅߁ ߌ. ߢ   ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߞߊߙߌߡߊ߲ ߠߎ߬ ߁߄߉߄ ߌ. ߞ  ߝߐ߬ߓߐ (ߖߌߓߐ) ߓߏߘߑߙߐ߲߫، ߕߙߎߞߌ߫
ߙߏߘߋߛ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ Colosse de Rhodes (Barclay) ߂߉߂ - ߂߈߀ ߌ. ߢ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߂߂߆ ߌ. ߢ  ߘߎ߰ߦߙߍߦߙߍ ߙߏߘߋߛ، ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߟߊ߫
ߌߛߑߞߊ߲ߘߊߙߌߦߊ߫ ߕߊߜߟߊ Lighthouse - Thiersch ߂߈߀ ߌ. ߢ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߔߑߕߏߟߍ߯ߡߊߌ߳ߞߌ ߟߎ߬ ߁߃߀߃ - ߁߄߈߀ ߌ. ߞ ߘߎ߰ߦߙߍߦߙߍ ߌߛߑߞߊ߲ߘߊߙߌߦߊ߫، ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬

ߣߌ߲߬ ߘߐߜߍ߫ ߓߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߟߎ߬

ߞߐߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9

߂- موسوعة شبكة المعرفة الريفية

߃- https://web.archive.org/web/20151229090433/http://www.yabeyrouth.com/pages/index1019k.htm

߄- https://web.archive.org/web/20170719000312/http://www.al-dalel.com/agaib/

߅- http://www.scief-facts.com/2012/07/blog-post_13.html

߆- https://web.archive.org/web/20140714234031/http://alakhbaar.org/home/2007/07/32776.html