ߊߟߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߟߊ߫
religious concept
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲creator deity, ߡߐ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߕߌ߬, religious character ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Facet ofmonotheism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Worshipped bymonotheism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߐߝߟߌcreation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫theology proper, philosophy of religion, theology ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://www.newworldencyclopedia.org/entry/God, https://azbyka.ru/bog ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫omnipotence, eternity, infinity, omniscience, omnipresence ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Male form of labeldeulo, Gott, Gott, бог, Bog ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ߬ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߖߡߊ߬ߦߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ الله، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ "ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ" "ߘߊ߲ߠߌ߲ߓߊ߮" ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊߟߊߞߊ߲ߞߋߦߊ ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ (ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߊߒߞߋ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫)، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߋ߲߫ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫، ߝߊ߲߬ߞߊ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߬ߕߍ ߘߐߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߋ߬، ߣߊߡߎ߲ߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊߟߊߞߏ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߡߊ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߖߊ߬ߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߏ߫ ( ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫) ( ߊ߰ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫)، ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ( ߊߟߊ߯ ߦߙߐ߫ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫)، ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫  ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߙߐ߫ ߡߊ߬ ( ߘߝߊ߫ ߞߐ߲ߞߐ߲ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫)، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߯ߣߌ߲ߒߞߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎߘߊߦߌ߫ ߸ ߘߊ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫[߁].

ߌߞߏ߫ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬، ߊ߱ ߓߏ߲߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ ߡߊ߬، ߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߛߊߞߊ ߓߐߣߌ߲ߢߐ߯ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߦߊ ߣߊߡߎ߲ߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߏ߫ : ߡߎߛߊ߫ ߓߣߎ߬ ߡߊ߬ߦߌ߬ߡߎ߰ߣߊ߬ ߣߌ߫ ߎߜ߭ߎߛߑߕ߭ߌߦߊߣߎ߯ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߖ߭ߊ߯ߟߌߦߎ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߊߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߫ ߘߊ߲߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫، ߌߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ :﴿﴿ (ߊߟߊ߫) ߕߍ߫ ߦߏ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫) ߛߌ߬ߣߍ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߟߊߓߐߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬.

ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߓߊ߯ߙߑߖ߭ߏߣ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߕߍߡߊ߫ ߥߛߎ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߯ ߦߋ߫، ߞߊߕߙߍ߬ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߴߊߟߊ ߞߏ ߣߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬.

ߊ߬ ߕߐ߮ ߓߐߛߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߊ ߝߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߌ߯ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߌߣߑߊ߳ߑߊ߯ߣߌ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߥߟߊ߫ ߟߊ߯ߤߊ ܐܰܠܳܗܳܐ ߛߙߌ߬ߦߊ߬ߣߌ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ אֱלָהָא ߊߙߊߡߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߎ߬ߙߊߕߌ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߖߡߊ߬ߦߊ ߞߏ߫ "ߊߟߎ߯ߤߌ߯ߡߎ߲". ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ "ߟߊ߯ߕߊ߫" ߊ߬ߟߋ߬ ߞߎߡߊ ߝߐߛߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ (ߊߟߊ߫) ߕߐ߮ ߞߎߡߊߘߋ߲، ߊߙߊߓߎ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫. ߊߙߊߓߎ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ( ߊߟ) ߟߋ߬ ߟߊ߫ ( ߌ߬ߟߊ߯ߤߊ) ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫، ߞߏߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߘߌ߫. ߌ߬ߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ : ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߕߟߋ߬ߓߐ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬، ߕߟߋ߬ߓߐ ߕߎ߬ߡߏߙߌ ߜߙߊ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߎ߬ߞߑߕߊ߯ߙ ߛ߫ߊߤߊ߯ߤߊ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ : ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߝߐߛߎ߲ ߦߋ߫ "ߌ߬ߟߊ߯ߤߏ" ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ "ߡߊߺߊߟߎ߯ߤߎ" ߘߌ߫ = " ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ".

ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߌ߬ߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ " ߌ߯ߟߌ" ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫، ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߘߏ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫: " ߌ߬ߛߎ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ " ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ( ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫)، ߊ߬ ߣߌ߫" ߌߛߌ߬ߙߊ߬ߌߟߊ߫" ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ (ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߌ߲)، ߌߞߏ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߤߎ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߌߛߌ߬ߙߊ߬ߺߌ߯ߺߟߊ߫ ߌߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ " ߊߟߊ߫" ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߦߊ߬ߤߎ߯ߤߎ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߋߓߙߋ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ (יהוה) ߞߏ߫ :" ߤߍ߲߬ ߸ ߌߟߋ߬"، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߴߊ߬ ߕߐ߯ ߓߘߍߓߘߍ ߣߐ߭ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߊ߬، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫، ߕߐ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߕߊ߬ߺߎ߬ߺߙߊߕߌ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߕߌ߰ ߞߋߟߋ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ : "ߊߘߎߣߊ߯ߦߌ ߥߟߊ߫ ߎߘߎߣߊ߯ߦߌ" ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ (ߕߌ߱) ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ "ߤߊ߯ߛ߭ߌߡ" (השם) ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ (ߕߐ߮) ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ "ߌ߯ߟߌ ߊ߳ߺߟߌߦߎ߯ߣߌ߲" ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ (ߕߌ߰ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲) ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ " ߌ߯ߟߌ ߛ߭ߘߊߺߊߦߌ" ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ (ߊߟߊ߫ ߛߍ߲ߓߍߡߊ) ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ "ߙߊߓߎ߫ ߛ߫ߺߊ߯ߺߓߎߺߎ߯ߕ" ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ( ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߌ߱) ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ "ߞߊ߯ߘߎ߯ߛ߭" ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ( ߓߍ߬ߛߍ ߥߟߊ߫ ߛߎߋߛߎߋ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ) ߘߌ߫، ߌߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ "ߊߦߌߟߏ߯ߤߌߡ" (אלוהים) ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߦߋ߫ " ߊߦߌߟߏ߯ߤߎ" ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߟߋ߬ ߝߐߛߎ߲ ߦߋ߫.

ߡߊ߲ߘߊߌߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲ߘߊߌߦߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫ :"ߤߌߦߌ߮ ߞ߫ߎߘߊߡߊ߯ߦߌ߮" ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ (ߢߣߊߡߊ ߞߊ߯ߣߌ߲ߒߞߋ) ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߬ߕߍ ߣߴߊ߬ ߘߐߞߍ ߘߊ߲߫، " ߡߟߊߞߌߦߎ" ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ (ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬) ߘߌ߫، ߊߛߌ߯ߙߌߦߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߏ߯ߙߊ߲ ߣߎ߯ߙߊߣߌ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߕߍ߫ ߣߊߡߎ߲ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߌ߫  ߡߟߊߞߌߦߎ ߣߌ߫ ߊߛߌ߯ߙߌߦߎ߫ ߡߊ߫ ߘߊ߲߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߣߌ߫ ߜߟߌߦߊߟߌ "ߤߌߦߌ߮ ߞ߫ߎߘߊߡߊ߯ߦߌ߮" ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߘߐߕߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߙߌߖߍ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߤߙߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߕߊ ߖߎ߬ߟߎ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫߫ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ " ߣߌ" ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߖߎ߯. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߖ߭ߏߙߑߖ߭ߌ ߓߐߣߍ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

ߌߛߊߟߞߊߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߌߛߊߟߞߊߦߊ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊ߬ ߸ ߣߌߞߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߛߓߊ߬ߕߌ߬، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߍ߲ߓߍ߫ ߓߍ߯ ߕߌ߱ ߘߌ߫، ߞߏ ߓߍ߯ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߓߐߛߎ߲ ߘߌ߫، ߘߊߡߌߣߊ߫ ߦߙߐ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ߲߫ ߦߙߐ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫، ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬. ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊߟߊߞߊ߲ߞߋߦߊ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߓߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߥߟߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߕߌ߰ ߞߋߟߋ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߯ߣߌ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߌ߰ ߤߌ߲߯ ߠߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߓߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߟߋ߬ : "ߝߊ߭" ߘߌ߫، ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߲߫ ߝߟߐ، ߊߘߡߊߘߋ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ "ߞߎߡߊߞߊ߲"، ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߫، ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߓߐ ߗߋߛߓߍ ߞߏߛߐ߲߬، ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߘߊߡߌߘߊ ߟߊ߫، ߝߋ߲߫ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߞߏߛߐ߲߬، ߌߞߏ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ (ߘߟߊߝߏߟߊ߲) ߦߎߤߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߟߏߜߍ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ "ߛߟߐߡߌ߲߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲"، ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ߜߟߌ߬ߦߊ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߌߛߊ߫ ߞߊ߬ ߦߟߌߡߊ߲ߘߌߦߊ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫، ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߗߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߍ߬ߟߍ ߞߐߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߌߛߊߟߞߊߦߊ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߴߊ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߌߛߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߞߣߐ߫ (ߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫)، ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߌߡߌ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߘߌߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߣߌߞߊߣߌ߲ߞߏ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬. ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߦߋߢߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߓߊ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߓߊ߬ߦߊ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߧߋ߫ ߌߛߊߟߞߊߦߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬: ߝߊ߭ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߛߟߐߡߌ߲߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߝߋ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߓߊ߬ߦߊ) ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߕߌ߱ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߰ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߛߊ߲߫ ߟߍߙߊ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߟߍߙߊߘߋ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߦߎߤߣߊ߫ ߘߐ߫، ߗߋߛߓߍ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߊߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߎ߬ ߌߛߊߟߞߊߦߊ ߘߐ߫: ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ، ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߊ،ߓߍ߬ߛߍ ߥߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲، ߕߋߟߋ߲ߓߊ߮، ߤߌߣߟߊ، ߡߐߡߐߒߕߋ، ߕߌ߱، ߡߊ߰ߙߌ

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ: ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߟߐ߬ߦߙߐ߬ߓߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߌߛߊߟߞߊߦߊ ߘߐ߫.

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߖߊ߯ߕߋ߫ ߡߊ߬، ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ : ߊߟߊ߫ ߕߐ߯ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬، ߏ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߡߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߡߊ߬، ߕߐ߯ ߓߌߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߝߊߙߊ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߓߟߏ߫  ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߦߙߌߘߏ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߞߏߝߐ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏߝߐߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߏߝߐ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫. ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ : ߕߌ߱ ߕߌ߰ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߤߊߞߍ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߐ߫. ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߬: ߛߊ߯ߡߍߦߊߓߊ߮، ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߊ، ߡߐ߯ߡߐߒߕߋ، ߘߎ߰ߙߋ߲، ߕߋߟߋ߲، ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮، ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ، ߤߌߣߟߊ، ߡߊ߲߬ߛߊ، ߖߐ، ߞߊ߯ߙߌߣߣߍ߲…

ߊߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߦߋ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫، ߕߊ߲߬ߘߏ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫، ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߤߊߞߍ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߐ߫، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߠߋ߬، ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬، ߟߊߒߡߊ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߛߌ߬ߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߝߘߎߡߊ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߘߋ߲߫ ߕߴߊ߬ ߓߟߏ߫، ߝߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߞߏߕߌ߯ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߞߣߐߘߐߝߐߢߐ߲߮ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߖߊ߬ߕߋ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߦߙߌߞߊ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߛߌ߰ߘߌ߬ߦߡߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߔߊߞߌߛߊ ߘߌ߫، ߝߋ߲ - ߋ - ߝߋ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ (ߓߕߊߙߦߊ) ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߛߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߓߊ߬ߕߏ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߣߊߡߎ߲ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߘߌ߫.

ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫، ߘߊ߲ߠߌ߲ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߟߊߢߣߊߡߊߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬، ߢߣߊߡߊ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫، ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫:﴿ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߫߬ߟߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ (߁) ߊߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߸ ߞߙߍߞߙߍߕߊ ߟߋ߬ (߂) ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߞߍ߫، ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߡߏߦߌ߫ (߃) (ߡߐ߰) ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ ߘߌ߫ (߄)﴾.ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ، ߟߝߊߙߌ߫ ߁ - ߄

ߕߐ߯ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ ߡߊߕߐ߯ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬ߕߏ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߜߟߌߦߊߞߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߞߐ߲ߞߐ߲ ߧߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߜߟߌߦߊ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߣߌ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߙߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߧߋ߫ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߊߘߏ߲ ߣߴߊ߬ ߞߏߝߐ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߥߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲߫ ߣߍ߲߭ ߞߊ߲߬، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߞߏߘߏ߲߰ߣߌ߲ ߠߴߊ߬ ߓߘߊ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫. ߡߐ߰ ߡߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ ߣߴ ߓߙߍ߬ߦߊ ߟߐ߲߫ ߝߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐߛߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊߞߊ߲ߞߋߦߊ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߣߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߬، ߖߐ߲߭ ߓߊ߯ ߖߘߌߖߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߘߌߖߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߊ߫، ߔߊߞߌߛߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߊߟߊ߫ ߟߐ߲ ߣߴߊ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߎ߬ ߟߐ߲، ߏ߬ ߟߋ ߟߐ߲ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߜߟߌߡߊ߲، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߟߐ߲ߠߌ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫، ߟߐ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߧߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ :﴿ ﴾ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߞߊ߬ ߘߐߛߎߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫:" ߕߐ߯ ߓߌߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߟߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߗߡߍ߬ ߝߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ ߘߐ߫".

ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߙߊߘߛߌߕߙߊߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߙߊߘߛߌߕߙߊߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫:" ߊߤߎߙߊߡߑߖ߭ߘߊ" ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߬ߕߍ ߕߌ߱ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߣߌ߭ ߣߌ߫ ߤߙߊ ߣߌ߫ ߘߌߦߊߢߍ ߓߍ߯ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߋ߬، ߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߓߍ߯ ߞߊߢߌ߲߬، ߜߍ߬ߘߍ ߟߵߊ߬ ߝߐ߲ߞߐߢߐ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߏߖߎ߯ ߝߊߘߌ ߣߌ߫ ߘߌ߬ߓߌ߬ ߝߊߘߌ ߘߐ߫، ߘߐ߱ ߣߌ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߣߌ߫ ߘߌߡߌ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߐ߲߬ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߊ߬.

ߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ߞߏ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߛߊߞߊ ߟߊߘߐ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߧߴߊߟߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߰ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߰ߙߌ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߰ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߞߏߘߐߛߣߐߦߊ ߖߏ߮ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߯ ߢߌߡߊ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߓߍ߯ߞߏ ߞߏߟߊߕߊ߯ߡߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߝߌ߲ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫.

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬