ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߊߡߊߘߎ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߫/ߊ߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߞߏ߫( ߊߕߋߕߋ߫)ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߄/߁߉߄߈ ߠߊ߫ ߡߏߔߌߕߎ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߝߐ߫߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬

ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߊ߬ ߥߟߏߛߟߎ ߟߋ߬ߡߏߔߎߕߌ߬ ߘߌ߬߸ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߣߍߣߍߓߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߄ /߁߉߄߈ ߠߊ߫߸ߊ߬ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߣߊߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߕߍ߬ߘߍ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߏ߫( ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߕߌ߮) ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߓߊߖߎ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߍߡߕߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߁߉߆߁-߁߉߆߉ ߟߊ߫ ߓߟߊߘߊߓߎ߯ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߘߌ߫߸ߞߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߣߌ߲߬߸ߞߊߕߌ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߏߝߊ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߁߉߈߄ ߟߊ߫،ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߰ ߖߎߙߊ߲ߞߊߡߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫
  • ߕߙߊߓߊ߫ ߟߊ߫ ߁߉߉߁ ߟߊ߫߸ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߟߋ߫،ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߞߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫،ߞߊ߲ߕߌ߮ ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߌ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬߸ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߙߋ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߕߐ߰ߦߊ߫ ߞߏ߫:( ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬]
  • ߂߀߀߂ ߕߍߟߊ߫ ߂߀߁߂ ߸ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߮ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫߸ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߞߙߎ߫ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ߊߡߊߘߎ߫ ߤߦߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߯ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫،

ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߝߎ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍߣߍ߲߫ߞߌߘߊߟ ߡߍ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߘߌ߫߸ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߘߊ߫ ߖߊߡߊ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߊߎ߲߫،ߊߕߋߕߋ߫ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߛߕߊ߫ ߟߊߓߊ߲߸ߞߟߍ߬ ߡߊ߫ ߟߊߟߐ߬߸