ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߤߌߕߑߟߍߙ (ߕߐ߯ߡߊ߲) ߠߎ߬ ߘߐߜߍ߫. ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ (ߊߟߏߡߊ߲ ߘߐ߫: [adɔlf ˈhɪtlɐ] ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߫)߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬: ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߀ ߁߈߈߉ - ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߃߀ ߁߉߄߅) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߞߙߎߞߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ( ߣߊߛ߭ߐ߲ߣߊߟ ߛߏߖ߭ߌߦߊߟߌߛߑߕߌߛߗ ߘߐߕߛߑߗ ߊߙߑߓߋߌߕߍߙߑߔߊߙߑߕߋߌ; NSDAP). ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ (ߛ߭ߊ߲ߛߋߟߌߦߋ) ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߉߃߃ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߃߄ ߠߊ߫[߁].

ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ
Hitler portrait crop.jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Allegianceߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Adolf Hitler ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Adolf Hitler ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߊߘߐߟߝ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߤߌߕߑߟߍߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲߬ߕߐ߮Böhmischer Gefreiter, Onkel Wolf, Wolf ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߀ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1889 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊAdolf-Hitler-Geburtshaus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Date of baptism in early childhood߂߂ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1889 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߃߀ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1945 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊFührerbunker ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߖߘߍ߬ߝߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߖߐߞߟߌ߫ ߣߐ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎunknown value ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߊߟߏߥߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫ߞߑߟߙߊ ߤߌߕߑߟߍߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊEva Braun ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߡߊߙߌߦߊ ߙߍߌߕߊ߫, Eva Braun, Geli Raubal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GodparentJohanna Pölzl ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Significant personߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫, ߖߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ, Eva Braun, Albert Speer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲Austrian German, ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߦߙߐLandsberg Prison ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߞߎ߲high treason ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Field of workߣߊߖ߭ߌߞߊ߲ߞߋ, Nazi propaganda, military dictatorship, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊReich Chancellor, Reichsstatthalter, President of Germany, member of the Reichstag of the Weimar Republic, member of the Reichstag of Nazi Germany ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Nazi Party ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊLambach Abbey, Staats-Realschule of Linz, Bundesrealgymnasium Linz Fadingerstraße ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1914 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Work period (end)߃߀ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1945 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊNazi Party, German Workers' Party ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Lifestylevegetarianism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲lapsed Catholic, unknown value ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߊ ߞߐ߬ߟߐblue ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߛߌ ߞߐ߬ߟߐbrown hair ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߛߐߛߐ ߟߎ߬Parkinson's disease, syphilis ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has petBlondi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Partner in business or sportߖߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫Aktion T4, The Holocaust, Beer Hall Putsch, ethnic cleansing ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊlance corporal, Gefreiter ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Commander of (DEPRECATED)ߥߍߤߑߡߊߗ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬Imperial German Army, ߥߍߤߑߡߊߗ, Bavarian Army, infantry ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Military unitinfantry ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߊ߯ߙߊMein Kampf ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߐߝߟߌߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted byTime ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫list of streets named after Adolf Hitler, Adolf Hitler's adjutants ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߌ ߞߊ ߞߏ ߟߎart collection ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright representativereproduction right not represented by CISAC member ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has works in the collectionLiemers Museum, NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Related categoryCategory:Works about Adolf Hitler, Category:Works by Adolf Hitler, Category:Personal staff of Adolf Hitler ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorcopyrights on works have expired ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Facial hairtoothbrush moustache ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Artist files atFrick Art Reference Library ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߛߊ߬ߥߏ߬ߞߍ ߕߎ߬ߡߊ ߁߉߃߃-߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߁߉߃߉ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߌߛߌ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߲ߛߙߏߡߘߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߌ߲ߖ߭ (ߟߊߌ߲ߖ߭) ߕߙߐߝߍ߬. ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߁߉߁߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߏߛߐ߲߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ (ߊ ߓ ߞ) ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ NSDAP ߢߍߓߌߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ NSDAP ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߂߁ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߯ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߁߉߂߃ ߟߊ߫ ߡߎߣߌߗ߸ ߊ߬ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߕߍ߮ߕߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ ߢߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߟߐ ߒ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ (ߡߍ߲ ߞߊ߲ߔߝ) ߛߓߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫. ߊ߬ ߓߐ߫ ߣߍ߲ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߁߉߂߄ ߠߊ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߊ߬ ߝ߭ߍߙߑߛߊ߯ߦ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߐߕߐ߯ߛߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌߟߊߝߛߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߟߊ߬ߜߏߦߊߒߢߍ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊߓߐߒߡߊ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߐ߬ ߊ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߘߊߞߘߎ߬ߛߘߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߦߟߊ ߞߏ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߙߍߌߛ߭ߑߕߊߜ߭ (ߞߎߡߊߓߏ߲) ߛߌ߰ߝߋ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߣߊߖ߭ߌ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫ ߁߉߃߂ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߲߬ߓߦߊ߬ߟߌ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߡߊ߬ ߛ߭ߊ߲ߛߟߋߙߌ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛ߭ߊ߲ߛߟߋߙߌ ߞߘߐ ߝߑߙߊ߲ߖ߭ ߝ߭ߐ߲߭ ߔߊߔߍ߲߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߒߖߘߍߡߟߊ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߔߏߟ ߝ߭ߐ߲߭ ߤߌ߲ߘߍ߲ߓߎߙߜ߭ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛ߭ߊ߲ߛߟߋߙߌ ߘߌ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃߀ ߁߉߃߃ ߟߊ߫. ߥߊ߯ߕߌ߫ ߣߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߍ߲ ߌߞߘߐ߫߸ ߙߍߌߛ߭ߑߕߊߜ߭ (ߞߎߡߊߓߏ߲) ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߁߉߃߃ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߋߌߡߊߙ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߦߟߍߡߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߥߏ߬ߞߍ ߡߊ߬߸ ߞߙߎߞߙߍߦߊߟߌ ߡߙߌߦߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ ߕߍ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߙߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ (ߗ߭ߎߌߝ߭ = ߖߌ߬ߥߌߛ) ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߖߡߊ߬ߙߌ ߛߌ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ߫, ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߐߘߐ߲ ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߊ߬ ߟߊ߲߬ߝߏ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߝߐߓߊ߮ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߟߋߓߍ߲ߛߑߕߙߏߡ (ߢߣߊߡߦߊ ߞߣߍ) ߢߌߣߌ߲߫ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߊߓߎ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߊߛߌ߲߫߸ ߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߞߏ ߖߡߊ߬ߙߌ ߘߌ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫ ߁߉߄߁ ߠߊ߫. ߁߉߄߁ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߍߡߊߓߟߐߟߞߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮. ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߡߊ߬ߣߐ߬ ߘߊ߫ ߁߉߄߁ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫߸ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߕߟߋ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߝߍ߬߸ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߍߝ߭ߊ ߓߑߙߐ߲ ߝߘߎ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߦߙߊ߬ߓߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫. ߕߋ߬ߟߋ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߊ߰ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߎ߬ߙߋ ߖߋ߬ߣߌ߲߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߡߙߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߣߊߖ߭ߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ (ߗ߭ߎߌߝ߭ = ߖߌ߬ߥߌߛ) ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߅.߅ ߟߎ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߎ߲ߕߍߙߑߡߊ߲ߛ߭ߍ߲ (ߡߐ߰ߣߍ߲) ߠߎ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߉,߃ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߛߎߘߋ߲ ߠߎ߬. ߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߈.߇ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߓߙߊߘߐߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߘߊ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫, ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߊ߰ߟߌ ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫. ߝߊߦߌߘߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߙߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߣߌߖߎ߮ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߊ߲ߣ ߞߍߛ߭ߐ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߞߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߞߏ ߓߟߏߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߓߟߏߡߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬.

ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߟߞߊ: ߞߙߊߞߏ:ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߤߌߕߑߟߍߙ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߐߥߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߛ ߙ (߁߈߃߇-߁߉߀߃) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߙߌߦߊ ߊߣߊ ߛߑߛ߭ߌߞߟߑߜ߭ߙߎߓߍߙ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߠߊߓߐ ߕߐ߮ ߕߍ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߛߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߐߥߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߛߌ ߛߑߛ߭ߌߞߟߑߜ߭ߙߎߓߍߙ ߟߋ߬ ߕߊ߬. ߁߈߄߂ ߟߊ߫߸ ߖߏߣߊ߲ߣ ߖߋߐߙߜ߭ ߤߌߋߘߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߡߊߙߌߦߊ ߊߣߊ ߝߘߎ߫߸ ߊߟߐߥߊ߫ ߣߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߊߟߐߥߊ߫ ߟߊߡߐ߬ ߘߌ߫ ߤߌߋߘߑߟߍߙ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߖߏߣߊ߲ߣ ߣߋߔߏߡߎߞ ߤߌߋߘߑߟߍߙ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߁߈߇߆ ߟߊ߫߸ ߊߟߐߥߊ߫ ߟߊߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߠߊߓߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߡߏߙߌ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ ߖߏߤߊ߲ߣ ߖߋߐߙߜ߭ ߤߌߋߘߑߟߍߙ ߞߍ߫ ߊߟߐߥߊ߫ ߝߊ߬ ߘߌ߫ (ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߋߐߙߜ߭ ߤߌߕߑߟߍߙ)߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߟߐߥߊ߫ ߞߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߛߌ ߕߊ߬߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߤߌߋߘߑߟߍߙ ߏ߬ ߛߓߍߢߊ ߡߊ߬߸ ߤߎ߳ߕߑߟߍߙ ߥߟߊ߫ ߤߎߍߕߑߟߍߙ, ߛߌ ߏ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߓߎ߭ ߟߊ߫. ߣߊߖ߭ߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߫߸ ߞߏ߫ ߤߊ߲ߛ ߝߑߙߊ߲ߞ, ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߐߥߊ߫ ߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߙߎ߬ߞߊ (ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲) ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ ߜ߭ߑߙߊߖ߭߸ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߋ߲߫ ߟߋߏߔߏߟߘ ߝߑߙߊ߲ߞߍ߲ߓߍߙߜ߭ߊ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߁߉ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߐߥߊߛ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߑߙߊ߲ߞߍ߲ߓߍߙߜ߭ߊ߬ ߛߌ߫ ߕߐ߮ ߡߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߜ߭ߑߙߊߖ߭ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߟߋߏߔߏߟߘ ߝߑߙߊ߲ߞߍ߲ߓߍߙߜ߭ߊ߬. ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߬ ߊߟߐߥߊ߫ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߗ߭ߎߌߝ߭ ߞߏ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߠߋ߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤߌߕߑߟߍߙ ߘߋ߲ߢߋߙߌ߲ߕߐ

ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫ (߁߈߈߈-߁߈߉߀) ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߀ ߁߈߈߉ ߟߊ߫ ߓߑߙߣߏ ߊ߲ߡ ߌ߲ߣ, ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬)߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߐߕߏ߲ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫.ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߘߐߟߑߝߎߛ ߤߌߕߑߟߍߙ. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߐߥߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߘߋ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ ߘߴߊ߬ ߡߛߏ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߑߟߊߙߊ ߔߏߟߖ߭ ߝߍ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߊ߬ߞߍ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߛߑߕߊߝ߭߸ ߌߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏߕߏ ߟߎ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊߟߐߥߊ߫ ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߛߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߟߏ߫: ߊߟߐߥߊ߫ ߘߋߣߍ߲ (߁߈߈߂ ߟߊ߫) ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ߗ߭ߋߟߊ߫ (߁߈߈߃ ߟߊ߫)߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߍ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߥߟߊ߫ ߛߏ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߛߊ߲߭ ߃ ߦߋ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߔߊߛߏ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊߝ߭ߏߊߙ-ߘߎ߰ߟߊ ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߕߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߞߊ߬ ߏߕߙߌߛ߭ ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߕߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߡߎ߰ߡߍ ߞߘߐ߫. ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߏߕߙߌߛ߭ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߟߋߏ߲ߘߌ߲߫ ߁߈߉߄ ߠߊ߫. ߊߟߐߥߊ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߤߊߝߋߟߘ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߲ߓߊߗ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߏ߲߬ߞߊ߲߬ ߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߝ߭ߏߟߞߛߑߛ߭ߎߟߌ (ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ) ߟߊ߫ ߝߌߛߑߛ߭ߌߟߑߤߊ߲ߡ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߘߐ߫. ߤߊߝߋߟߘ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߕߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߢߍߞߌߣߦߊ (ߖߊ߬ߡߊߙߌ) ߡߊ߬. ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߵߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ (ߞߵߊ߬ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫). ߊߟߐߥߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߥߏߘߌ ߟߊ߫ ߘߛߍߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߁߈߉߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߲ߓߊߗ. ߞߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߈ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߡߏߙߌ ߘߌ߫. ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߟߋߏ߲ߘߌ߲߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߬ߓߊ߲ ߘߐ߫.ߤߌߕߑߟߍߙ ߖߌ߱ߕߍ߰ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߋߘߑߡߐ߲ߘ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߓߟߏ߫߸ ߢߐ߬ߣߍ߲ (ߢߊ߬ߟߋ߲ߛߊ߭) ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߡߍ߲ ߛߕߊ ߘߌ߫ ߁߉߀߀ ߟߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߊߣߊߒߕߋ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߥߣߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߬ ߢߊߘߐߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߊ߫߸ ߞߑߟߙߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߝߊ߬߸ ߊߟߐߥߊ߫ ߊߟߐߥߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߘߊ (ߘߎߥߊߢߍ) ߛߓߍߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߜߋ߬ߙߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߘߏ߫ ߢߊߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߘߊ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߭ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߐ߲߬ߞߐ߲ ߞߟߎ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߙߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߐߟߌߟߊ ߘߌ߫߸ ߊߟߐߥߊ߫ ߞߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߥߊ߫ ߟߌ߲ߖ߭ ߙߋߦߊߟߛߑߛ߭ߎߟ ߟߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫ ߁߉߀߀ ߟߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߔߝ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߞߍ߫ ߛߓߍ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߖߌ߭ ߛߌ߰ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߒ ߝߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߒ ߞߊ߬ ߢߍߕߊߣߍ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߓߐ߫ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߡߙߌߦߊ ߕߍ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߝߟߐ߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߡߙߌߘߐ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߘߋߣߍ߲ߕߐ߸ ߦߏ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߊߟߏߡߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬.ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ (ߟߊߒߠߦߊ) ߟߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߤߊߓߛߑߓߎߙߜ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߛߌߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߤߋߌߟ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߘߐߕߛ߭ߑߟߊ߲ߘߑߟߌߦߋߘ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߏߕߙߌߛ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬. ߊߟߐߥߊ߫ ߛߊ߬ ߣߍ߲ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃ ߡߊ߬ ߁߉߀߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߡߊߖߌ߰ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߛߑߕߋߦߙ ߙߋߌߟߛߑߛ߭ߎߟ ߟߊ߫ ߁߉߀߄ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߏߞߍߢߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߋߙߌ߲ߒߕߋߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ. ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߁߉߀߄ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߓߊ߲ ߣߕߊ߬ ߕߍ߫߸ ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߣߍ߲߫ ߜߘߍ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߋߙߋ߲߫ ߥߊߟߊ߲ߦߊ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ ߣߌ߫ ߡߎߣߌߗ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫: ߞߙߊߞߏ:ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߓߐߙߐ߲ߜߍ

ߟߋߏ߲ߘߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߏߕߙߌߛ߭߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߘߌߣߍ߲ߦߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ (ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߂0߁߂)

ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߲ߖ߭ ߁߉߀߇ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ ߗߋ߲߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߝߊߙߌߕߊߣߍ߲߫ ߠߊߓߐߒߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߫ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߗߋ߲߭ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߬ ߘߊ߫. ߗߋߕߌ߯ߘߊ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߐ߰ߟߐ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߐ߲ߓߐ߲߫ ߘߎ߲ߓߎߟߞߊ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊߓߊ߲߫. ߊ߬ ߓߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߁ ߡߊ߬ ߁߉߀߇ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߛߌ߲ ߠߊ߫ ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߘߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߄߇ ߡߊ߬. ߥߏߘߌ ߘߛߍ߫ ߘߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߘߐ߫ ߁߉߀߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߥߊߟߌ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߏߤߍ߲ߡ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߣߊ߬ߙߌ߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߥߣߊ߬ߙߌ߬ ߦߙߐ ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ. ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߏߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߐߒߝߘߎߘߐ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߊ߲ߘߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ ߖߌߞߐ߬ߟߐ ߓߐߙߐ߲ߜߍ ߝߋ߰ߙߋ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ ߓߐߒߡߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߰ߟߐ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߞߊ߬ߝߏ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߏߤߊ߲ߜ߭ߑߙߍ߲߫ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ ߕߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰߸ ߊ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲ߕߊ ߥߊߜ߭ߑߣߍߙ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ.

ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߦߋ߫ ߡߎߣߌߗ߸ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߖߌ ߞߐ߬ߟߐ ߓߐߙߐ߲ߜߍ߸ ߁߉߁߄.

ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߘߊߘߐߥߛߊ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ ߠߋ߬. ߡߐ߰ ߛߘߊߡߊ ߟߎ߬߸ߦߏ߫ ߘߎ߰ߕߌ߮ ߞߊߙߟ ߟߎߋߗ߭ߍߙ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߕߍߡߊߞߟߏ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߐߛߎ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬. ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊߙߌߦߊߤߌߟߝ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߳߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫.ߗ߭ߋߐߙߜ߭ ߙߌߕߍߙ ߛߑߛ߭ߏߣߋߙߍߕ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߦߏ߫ ߘߐߕߛߑߗ ߝ߭ߏߟߛߑߓߑߟߊߕ. ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߟߊߝߍ߯ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߘߐߛߌߟߊ߲ ߡߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߕߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߦߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߦߏ߫ ߤߎߛߑߕߐ߲߫ ߛߑߕߌߥߊߙߕ ߛ߭ߊ߲ߓߍߙߑߟߍ߲߫߸ ߛ߭ߊߙߟ ߘߊߙߑߥߌ߲߫߸ ߝߑߙߌߋߘߑߙߌߗ ߣߌߋߕߖ߭ߑߛ߭ߌ߫߸ ߜ߭ߎߛߑߕߊߝ߭ ߟߋ߬ߓߐ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߙߑߕߎߙ ߛߑߛ߭ߏߔߍ߲ߤߊߥߍ߬. ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ ߓߐߖߎ ߣߴߊ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߢߊ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߍߕߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߊ߬ ߕߋߙߌ ߏߜ߭ߎߛߕ ߞߎߓߌߖ߭ߍߞ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߍ߰ ߞߏ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߖ߭ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߓߑߙߌߖ߭ߌߕ ߤߊ߬ߡߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߞߎߓߌߖ߭ߍߞ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߙߋߞߋߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߊߏ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߔߝ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߜߏ߬ߦߊ߬ߢߍ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ ߠߋ߬.ߙߍ߲ߤߏߟߘ ߤߊߣߌߛ߭ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐߙߐ߲ߜߍ ߝߙߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ. ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߙߌߛ߭ߊߙߘ ߖߌ߭ ߌߝ߭ߊ߲ߛ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߢߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߐ ߣߌߡߊߣߐ߮ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߡߊ߬ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߢߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߬ߞߊ߲߬ߛߌ߰ ߟߊߓߊ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߁߃ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߡߎߣߌߗ߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯. ߊ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊߟߖ߭ߑߓߎߙ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߅ ߁߉߁߄ ߠߊ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߞߴߊ߬ ߕߛߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߡߎߣߌߗ ߌߞߐ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߐߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߊߟߖ߭ߑߓߎߙ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߥߎ߬ߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߜߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߟߞߊ: ߞߙߊߞߏ:ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߊ߬ߘߎ߮

ߤߌߕߑߟߍߙ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߓߝ߭ߊߙߑߞߊ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ (߁߉߁߄-߁߈ ߝߊ߲߭ߝߍ߬)


ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߁߉߁߄ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߘߍ߬ ߡߎߣߌߗ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߝ߭ߊߙߑߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߓߐߒߖߘߐߓߟߏߡߊ߬. ߓߝ߭ߊߙߑߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߁߉߂߄ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߘߏ߲ߠߌ߲ ߠߊߘߌ߬ߢߍ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫, ߓߊߏ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߟߋ߬. ߏ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߓߝ߭ߊߙߑߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ (ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߝߟߐ ߛߙߍߘߍ)߸ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ, ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߞߍ߫ ߝߎߙߑߣߍߛ-ߊ߲߬-ߥߍߔߍ߬ ߟߋ߬߸ ߞߟߊߘߊ ߟߐ߬ߝߖߎ ߞߕߐ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߌߔߍߛ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߛߐ߲ߡ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊߙߊߛ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߊߛߑߛ߭ߍ߲ߘߊߍߟ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߖߐߞߌ߫ ߘߊ߫ ߛߐ߲ߡ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬. ߊ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ (ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬) ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߝߌ߲߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߁߉߁߄ ߠߊ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߤߎߜ߭ߏ߫ ߜ߭ߎߕߑߡߊ߲ߣ ߟߊ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߡߊ߬߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ, ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߝߌ߲߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߄ ߁߉߁߈ ߠߊ߫߸ ߡߊ߬ߢߍ߰ߙߍ߬ߟߌ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߜߍߟߍ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߝߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ (Gefreiter) ߛߐ߬ߘߐ߲߬.. ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߮ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫߸ ߞߊ߬ ߦߟߍߓߐߖߌߦߊ ߟߎ߬ ߕߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߐ߯ߓߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߖߐߞߌ߫ ߘߴߊ߬ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ߫ ߖߎߜߘߌ ߟߊ߫ ߛߐ߲ߡ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߜߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߕߐ߫ ߟߊ߸ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫ ߁߉߁߆ ߟߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߡߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߓߍߟߌߕߖ߭߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߖߡߊ ߘߐ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߅ ߁߉߁߇ ߟߊ߫. ߊ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߊߙߘ ߥߊߦߌ߲ ߡߙߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߁߉߁߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߟߊ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߔߊߛߑߥߐߟߞ. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߍ߫ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߏ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߍ߯ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߖߋ߬ߙߌ߲߬ߕߋ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߘߴߊ߬߫ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߥߣߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߟߊ߫߸ ߞߍ߬ߟߍ ߖߋ߬ߙߌ߲߬ߕߋ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߓߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߭ ߠߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߡߐߣߍ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߟߊ߬ߕߊߡߌ߲ (ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߟߏ߫ ߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫) ߘߐ߫ ߁߉߁߈ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߛߋߞߏߦߌߘߊ ߕߌߢߍߟߌ ߥߊ߬ߦߊ ߣߌ߬ߟߊ߬ߝߌ߲ ߥߊ߬ߙߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߢߣߊ߫߸ ߞߏ߫ ߘߐߟߑߛ߭ߌߛߓߑߟߋߗ߭ߍ߲ߘ (ߛߐ߰ߒ߬ߞߘߐ߬ߟߌ ߛߌߙߌ߲)߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߍ߰ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߬ߕߌ߰ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߐ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߛߌ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ (ߊߙߑߡߌߛߑߕߌߛߋߛߋߟߊ߫) ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߐ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߐߟߊ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߮ ߟߊ߫. ߝ߭ߍߙߑߛߊ߯ߦ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߦߴߊ߬ ߓߟߏߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߙߋߣߊߣߌ߫. ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߌ߲߬ߓߊߥߏ ߟߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߎ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߌߟߌ߲ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߜߡߊ߫߹ ߊߟߏߡߊ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߘߐ߯ߦߡߊ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߐ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ ߂߃߁߲ ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߞߏ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߢߊߖߎ߮ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߟߌ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫. ߝ߭ߍߙߑߛߊ߯ߦ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߙߊߕߌ߸ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߟߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߘߐ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߤߟߏߞߏߛߕ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߞߍߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߗߍ߯ߕߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߣߊߡߎ߲ (ߘߌ߯ߣߊ) ߦߋߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߍ߲ߘߍߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߘߋ߲ߓߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߡߊ߬ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

  1. [߁] all contents of this article was translated from English Wikipedia, through external translation.