ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߤߌߕߑߟߍߙ (ߕߐ߯ߡߊ߲) ߠߎ߬ ߘߐߜߍ߫. ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ (ߊߟߏߡߊ߲ ߘߐ߫: [adɔlf ˈhɪtlɐ] ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߫)߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬: ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߀ ߁߈߈߉ - ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߃߀ ߁߉߄߅) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߞߙߎߞߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ( ߣߊߛ߭ߐ߲ߣߊߟ ߛߏߖ߭ߌߦߊߟߌߛߑߕߌߛߗ ߘߐߕߛߑߗ ߊߙߑߓߋߌߕߍߙߑߔߊߙߑߕߋߌ; NSDAP). ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ (ߛ߭ߊ߲ߛߋߟߌߦߋ) ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߉߃߃ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߃߄ ߠߊ߫[߁].

ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߌߛߑߟߋߕߊߣߌߦߊ߫, ߏߕߙߌߛ߭, ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬, ߥߋߌߡߊߙ ߞߊ߲ߓߍ߲, ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Allegianceߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Adolf Hitler ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߊߘߐߟߝ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߤߌߕߑߟߍߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲߬ߕߐ߮Böhmischer Gefreiter, Onkel Wolf, Wolf ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߀ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1889 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊBraunau am Inn ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Date of baptism߂߂ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1889 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߃߀ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1945 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊFührerbunker ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߖߘߍ߬ߝߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߖߐߞߟߌ߫ ߣߐ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߊߟߏߥߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫ߞߑߟߙߊ ߤߌߕߑߟߍߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊEva Braun ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߡߊߙߌߦߊ ߙߍߌߕߊ߫, Eva Braun, Geli Raubal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GodparentJohanna Pölzl ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Significant personߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫, ߖߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ, Eva Braun, Albert Speer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲Austrian German, ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߦߙߐLandsberg Prison ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߞߎ߲high treason ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Field of workߣߊߖ߭ߌߞߊ߲ߞߋ, Nazi propaganda, military dictatorship, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊReich Chancellor, Reichsstatthalter, president of Germany, member of the Reichstag of the Weimar Republic, member of the Reichstag of Nazi Germany ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊLambach Abbey, Bundesrealgymnasium Linz Fadingerstraße ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1914 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Work period (end)߃߀ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1945 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊGerman Workers' Party, Nazi Party ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Lifestylevegetarianism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߊ ߞߐ߬ߟߐblue ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߛߌ ߞߐ߬ߟߐbrown hair ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߛߐߛߐ ߟߎ߬Parkinson's disease, syphilis ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has petBlondi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Partner in business or sportߖߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫Aktion T4, The Holocaust, Beer Hall Putsch ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊGefreiter, Gefreiter ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Commander of (DEPRECATED)ߥߍߤߑߡߊߗ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬Imperial German Army, ߥߍߤߑߡߊߗ, Bavarian Army, infantry ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Military unitQ1796056 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߊ߯ߙߊMein Kampf ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Nazi Party ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߐߝߟߌߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted byTime ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߌ ߞߊ ߞߏ ߟߎart collection ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright representativereproduction right not represented by CISAC member ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has works in the collectionLiemers Museum, NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Museon-Omniversum ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Related categoryCategory:Works about Adolf Hitler, Category:Works by Adolf Hitler, Category:Personal staff of Adolf Hitler ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorcopyrights on works have expired ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Facial hairtoothbrush moustache ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Artist files atFrick Art Reference Library ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫list of streets named after Adolf Hitler, Adolf Hitler's adjutants ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߛߊ߬ߥߏ߬ߞߍ ߕߎ߬ߡߊ ߁߉߃߃-߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߁߉߃߉ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߌߛߌ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߲ߛߙߏߡߘߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߌ߲ߖ߭ (ߟߊߌ߲ߖ߭) ߕߙߐߝߍ߬. ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߁߉߁߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߏߛߐ߲߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ (ߊ ߓ ߞ) ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ NSDAP ߢߍߓߌߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ NSDAP ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߂߁ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߯ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߁߉߂߃ ߟߊ߫ ߡߎߣߌߗ߸ ߊ߬ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߕߍ߮ߕߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ ߢߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߟߐ ߒ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ (ߡߍ߲ ߞߊ߲ߔߝ) ߛߓߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫. ߊ߬ ߓߐ߫ ߣߍ߲ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߁߉߂߄ ߠߊ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߊ߬ ߝ߭ߍߙߑߛߊ߯ߦ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߐߕߐ߯ߛߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌߟߊߝߛߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߟߊ߬ߜߏߦߊߒߢߍ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊߓߐߒߡߊ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߐ߬ ߊ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߘߊߞߘߎ߬ߛߘߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߦߟߊ ߞߏ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߙߍߌߛ߭ߑߕߊߜ߭ (ߞߎߡߊߓߏ߲) ߛߌ߰ߝߋ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߣߊߖ߭ߌ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫ ߁߉߃߂ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߲߬ߓߦߊ߬ߟߌ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߡߊ߬ ߛ߭ߊ߲ߛߟߋߙߌ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛ߭ߊ߲ߛߟߋߙߌ ߞߘߐ ߝߑߙߊ߲ߖ߭ ߝ߭ߐ߲߭ ߔߊߔߍ߲߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߒߖߘߍߡߟߊ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߔߏߟ ߝ߭ߐ߲߭ ߤߌ߲ߘߍ߲ߓߎߙߜ߭ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛ߭ߊ߲ߛߟߋߙߌ ߘߌ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃߀ ߁߉߃߃ ߟߊ߫. ߥߊ߯ߕߌ߫ ߣߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߍ߲ ߌߞߘߐ߫߸ ߙߍߌߛ߭ߑߕߊߜ߭ (ߞߎߡߊߓߏ߲) ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߁߉߃߃ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߋߌߡߊߙ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߦߟߍߡߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߥߏ߬ߞߍ ߡߊ߬߸ ߞߙߎߞߙߍߦߊߟߌ ߡߙߌߦߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ ߕߍ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߙߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ (ߗ߭ߎߌߝ߭ = ߖߌ߬ߥߌߛ) ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߖߡߊ߬ߙߌ ߛߌ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ߫, ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߐߘߐ߲ ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߊ߬ ߟߊ߲߬ߝߏ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߝߐߓߊ߮ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߟߋߓߍ߲ߛߑߕߙߏߡ (ߢߣߊߡߦߊ ߞߣߍ) ߢߌߣߌ߲߫ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߊߓߎ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߊߛߌ߲߫߸ ߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߞߏ ߖߡߊ߬ߙߌ ߘߌ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫ ߁߉߄߁ ߠߊ߫. ߁߉߄߁ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߍߡߊߓߟߐߟߞߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮. ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߡߊ߬ߣߐ߬ ߘߊ߫ ߁߉߄߁ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫߸ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߕߟߋ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߝߍ߬߸ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߍߝ߭ߊ ߓߑߙߐ߲ ߝߘߎ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߦߙߊ߬ߓߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫. ߕߋ߬ߟߋ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߊ߰ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߎ߬ߙߋ ߖߋ߬ߣߌ߲߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߡߙߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߣߊߖ߭ߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ (ߗ߭ߎߌߝ߭ = ߖߌ߬ߥߌߛ) ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߅.߅ ߟߎ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߎ߲ߕߍߙߑߡߊ߲ߛ߭ߍ߲ (ߡߐ߰ߣߍ߲) ߠߎ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߣߊߖ߭ߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߉,߃ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߛߎߘߋ߲ ߠߎ߬. ߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߈.߇ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߓߙߊߘߐߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߘߊ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫, ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߝߊ߰ߟߌ ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫. ߝߊߦߌߘߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߙߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߣߌߖߎ߮ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߊ߲ߣ ߞߍߛ߭ߐ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߞߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߞߏ ߓߟߏߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߓߟߏߡߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬.

ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߟߞߊ: ߞߙߊߞߏ:ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߤߌߕߑߟߍߙ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߐߥߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߛ ߙ (߁߈߃߇-߁߉߀߃) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߙߌߦߊ ߊߣߊ ߛߑߛ߭ߌߞߟߑߜ߭ߙߎߓߍߙ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߠߊߓߐ ߕߐ߮ ߕߍ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߛߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߐߥߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߛߌ ߛߑߛ߭ߌߞߟߑߜ߭ߙߎߓߍߙ ߟߋ߬ ߕߊ߬. ߁߈߄߂ ߟߊ߫߸ ߖߏߣߊ߲ߣ ߖߋߐߙߜ߭ ߤߌߋߘߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߡߊߙߌߦߊ ߊߣߊ ߝߘߎ߫߸ ߊߟߐߥߊ߫ ߣߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߊߟߐߥߊ߫ ߟߊߡߐ߬ ߘߌ߫ ߤߌߋߘߑߟߍߙ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߖߏߣߊ߲ߣ ߣߋߔߏߡߎߞ ߤߌߋߘߑߟߍߙ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߁߈߇߆ ߟߊ߫߸ ߊߟߐߥߊ߫ ߟߊߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߠߊߓߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߡߏߙߌ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ ߖߏߤߊ߲ߣ ߖߋߐߙߜ߭ ߤߌߋߘߑߟߍߙ ߞߍ߫ ߊߟߐߥߊ߫ ߝߊ߬ ߘߌ߫ (ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߋߐߙߜ߭ ߤߌߕߑߟߍߙ)߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߟߐߥߊ߫ ߞߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߛߌ ߕߊ߬߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߤߌߋߘߑߟߍߙ ߏ߬ ߛߓߍߢߊ ߡߊ߬߸ ߤߎ߳ߕߑߟߍߙ ߥߟߊ߫ ߤߎߍߕߑߟߍߙ, ߛߌ ߏ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߓߎ߭ ߟߊ߫. ߣߊߖ߭ߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߫߸ ߞߏ߫ ߤߊ߲ߛ ߝߑߙߊ߲ߞ, ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߐߥߊ߫ ߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߙߎ߬ߞߊ (ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲) ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ ߜ߭ߑߙߊߖ߭߸ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߋ߲߫ ߟߋߏߔߏߟߘ ߝߑߙߊ߲ߞߍ߲ߓߍߙߜ߭ߊ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߁߉ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߐߥߊߛ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߑߙߊ߲ߞߍ߲ߓߍߙߜ߭ߊ߬ ߛߌ߫ ߕߐ߮ ߡߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߜ߭ߑߙߊߖ߭ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߟߋߏߔߏߟߘ ߝߑߙߊ߲ߞߍ߲ߓߍߙߜ߭ߊ߬. ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߬ ߊߟߐߥߊ߫ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߗ߭ߎߌߝ߭ ߞߏ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߠߋ߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤߌߕߑߟߍߙ ߘߋ߲ߢߋߙߌ߲ߕߐ

ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫ (߁߈߈߈-߁߈߉߀) ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߀ ߁߈߈߉ ߟߊ߫ ߓߑߙߣߏ ߊ߲ߡ ߌ߲ߣ, ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬)߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߐߕߏ߲ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫.ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߘߐߟߑߝߎߛ ߤߌߕߑߟߍߙ. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߐߥߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߘߋ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ ߘߴߊ߬ ߡߛߏ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߑߟߊߙߊ ߔߏߟߖ߭ ߝߍ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߊ߬ߞߍ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߛߑߕߊߝ߭߸ ߌߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏߕߏ ߟߎ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊߟߐߥߊ߫ ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߛߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߟߏ߫: ߊߟߐߥߊ߫ ߘߋߣߍ߲ (߁߈߈߂ ߟߊ߫) ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ߗ߭ߋߟߊ߫ (߁߈߈߃ ߟߊ߫)߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߍ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߥߟߊ߫ ߛߏ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߛߊ߲߭ ߃ ߦߋ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߔߊߛߏ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊߝ߭ߏߊߙ-ߘߎ߰ߟߊ ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߕߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߞߊ߬ ߏߕߙߌߛ߭ ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲ ߕߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߡߎ߰ߡߍ ߞߘߐ߫. ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߏߕߙߌߛ߭ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߟߋߏ߲ߘߌ߲߫ ߁߈߉߄ ߠߊ߫. ߊߟߐߥߊ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߤߊߝߋߟߘ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߲ߓߊߗ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߏ߲߬ߞߊ߲߬ ߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߝ߭ߏߟߞߛߑߛ߭ߎߟߌ (ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ) ߟߊ߫ ߝߌߛߑߛ߭ߌߟߑߤߊ߲ߡ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߘߐ߫. ߤߊߝߋߟߘ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߕߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߢߍߞߌߣߦߊ (ߖߊ߬ߡߊߙߌ) ߡߊ߬. ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߵߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ (ߞߵߊ߬ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫). ߊߟߐߥߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߥߏߘߌ ߟߊ߫ ߘߛߍߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߁߈߉߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߲ߓߊߗ. ߞߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߈ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߡߏߙߌ ߘߌ߫. ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߟߋߏ߲ߘߌ߲߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߬ߓߊ߲ ߘߐ߫.ߤߌߕߑߟߍߙ ߖߌ߱ߕߍ߰ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߋߘߑߡߐ߲ߘ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߓߟߏ߫߸ ߢߐ߬ߣߍ߲ (ߢߊ߬ߟߋ߲ߛߊ߭) ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߡߍ߲ ߛߕߊ ߘߌ߫ ߁߉߀߀ ߟߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߊߣߊߒߕߋ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߥߣߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߬ ߢߊߘߐߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߊ߫߸ ߞߑߟߙߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߝߊ߬߸ ߊߟߐߥߊ߫ ߊߟߐߥߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߘߊ (ߘߎߥߊߢߍ) ߛߓߍߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߜߋ߬ߙߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߘߏ߫ ߢߊߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߘߊ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߭ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߐ߲߬ߞߐ߲ ߞߟߎ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߙߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߐߟߌߟߊ ߘߌ߫߸ ߊߟߐߥߊ߫ ߞߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߥߊ߫ ߟߌ߲ߖ߭ ߙߋߦߊߟߛߑߛ߭ߎߟ ߟߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫ ߁߉߀߀ ߟߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߔߝ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߞߍ߫ ߛߓߍ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߖߌ߭ ߛߌ߰ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߒ ߝߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߒ ߞߊ߬ ߢߍߕߊߣߍ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߓߐ߫ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߡߙߌߦߊ ߕߍ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߝߟߐ߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߡߙߌߘߐ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߘߋߣߍ߲ߕߐ߸ ߦߏ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߊߟߏߡߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬.ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ (ߟߊߒߠߦߊ) ߟߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߤߊߓߛߑߓߎߙߜ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߛߌߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߤߋߌߟ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߘߐߕߛ߭ߑߟߊ߲ߘߑߟߌߦߋߘ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߏߕߙߌߛ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬. ߊߟߐߥߊ߫ ߛߊ߬ ߣߍ߲ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃ ߡߊ߬ ߁߉߀߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߡߊߖߌ߰ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߛߑߕߋߦߙ ߙߋߌߟߛߑߛ߭ߎߟ ߟߊ߫ ߁߉߀߄ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߏߞߍߢߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߋߙߌ߲ߒߕߋߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ. ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߁߉߀߄ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߓߊ߲ ߣߕߊ߬ ߕߍ߫߸ ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߣߍ߲߫ ߜߘߍ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߋߙߋ߲߫ ߥߊߟߊ߲ߦߊ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ ߣߌ߫ ߡߎߣߌߗ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫: ߞߙߊߞߏ:ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߓߐߙߐ߲ߜߍ

ߟߋߏ߲ߘߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߏߕߙߌߛ߭߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߘߌߣߍ߲ߦߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ (ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߂0߁߂)

ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߲ߖ߭ ߁߉߀߇ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ ߗߋ߲߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߝߊߙߌߕߊߣߍ߲߫ ߠߊߓߐߒߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߫ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߗߋ߲߭ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߬ ߘߊ߫. ߗߋߕߌ߯ߘߊ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߐ߰ߟߐ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߐ߲ߓߐ߲߫ ߘߎ߲ߓߎߟߞߊ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊߓߊ߲߫. ߊ߬ ߓߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߁ ߡߊ߬ ߁߉߀߇ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߛߌ߲ ߠߊ߫ ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߘߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߄߇ ߡߊ߬. ߥߏߘߌ ߘߛߍ߫ ߘߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߘߐ߫ ߁߉߀߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߥߊߟߌ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߏߤߍ߲ߡ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߣߊ߬ߙߌ߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߥߣߊ߬ߙߌ߬ ߦߙߐ ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ. ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߏߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߐߒߝߘߎߘߐ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߊ߲ߘߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ ߖߌߞߐ߬ߟߐ ߓߐߙߐ߲ߜߍ ߝߋ߰ߙߋ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ ߓߐߒߡߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߰ߟߐ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߞߊ߬ߝߏ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߏߤߊ߲ߜ߭ߑߙߍ߲߫ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ ߕߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰߸ ߊ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲ߕߊ ߥߊߜ߭ߑߣߍߙ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ.

ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߦߋ߫ ߡߎߣߌߗ߸ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߖߌ ߞߐ߬ߟߐ ߓߐߙߐ߲ߜߍ߸ ߁߉߁߄.

ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߘߊߘߐߥߛߊ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ ߠߋ߬. ߡߐ߰ ߛߘߊߡߊ ߟߎ߬߸ߦߏ߫ ߘߎ߰ߕߌ߮ ߞߊߙߟ ߟߎߋߗ߭ߍߙ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߕߍߡߊߞߟߏ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߐߛߎ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬. ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊߙߌߦߊߤߌߟߝ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߳߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫.ߗ߭ߋߐߙߜ߭ ߙߌߕߍߙ ߛߑߛ߭ߏߣߋߙߍߕ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߟߎߕߍߙ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߦߏ߫ ߘߐߕߛߑߗ ߝ߭ߏߟߛߑߓߑߟߊߕ. ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߟߊߝߍ߯ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߘߐߛߌߟߊ߲ ߡߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߕߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߦߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߦߏ߫ ߤߎߛߑߕߐ߲߫ ߛߑߕߌߥߊߙߕ ߛ߭ߊ߲ߓߍߙߑߟߍ߲߫߸ ߛ߭ߊߙߟ ߘߊߙߑߥߌ߲߫߸ ߝߑߙߌߋߘߑߙߌߗ ߣߌߋߕߖ߭ߑߛ߭ߌ߫߸ ߜ߭ߎߛߑߕߊߝ߭ ߟߋ߬ߓߐ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߙߑߕߎߙ ߛߑߛ߭ߏߔߍ߲ߤߊߥߍ߬. ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ ߓߐߖߎ ߣߴߊ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߢߊ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߍߕߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߊ߬ ߕߋߙߌ ߏߜ߭ߎߛߕ ߞߎߓߌߖ߭ߍߞ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߍ߰ ߞߏ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߖ߭ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߓߑߙߌߖ߭ߌߕ ߤߊ߬ߡߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߞߎߓߌߖ߭ߍߞ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߙߋߞߋߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߊߏ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߔߝ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߜߏ߬ߦߊ߬ߢߍ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ ߠߋ߬.ߙߍ߲ߤߏߟߘ ߤߊߣߌߛ߭ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐߙߐ߲ߜߍ ߝߙߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߌߦߍ߲ߣ. ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߙߌߛ߭ߊߙߘ ߖߌ߭ ߌߝ߭ߊ߲ߛ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߢߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߐ ߣߌߡߊߣߐ߮ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߡߊ߬ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߢߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߬ߞߊ߲߬ߛߌ߰ ߟߊߓߊ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߁߃ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߡߎߣߌߗ߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯. ߊ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊߟߖ߭ߑߓߎߙ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߅ ߁߉߁߄ ߠߊ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߞߴߊ߬ ߕߛߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߡߎߣߌߗ ߌߞߐ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߐߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߊߟߖ߭ߑߓߎߙ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߥߎ߬ߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߜߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߟߞߊ: ߞߙߊߞߏ:ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߊ߬ߘߎ߮

ߤߌߕߑߟߍߙ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߓߝ߭ߊߙߑߞߊ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ (߁߉߁߄-߁߈ ߝߊ߲߭ߝߍ߬)


ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߁߉߁߄ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߘߍ߬ ߡߎߣߌߗ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߝ߭ߊߙߑߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߓߐߒߖߘߐߓߟߏߡߊ߬. ߓߝ߭ߊߙߑߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߁߉߂߄ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߘߏ߲ߠߌ߲ ߠߊߘߌ߬ߢߍ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫, ߓߊߏ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߟߋ߬. ߏ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߓߝ߭ߊߙߑߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ (ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߝߟߐ ߛߙߍߘߍ)߸ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ, ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߞߍ߫ ߝߎߙߑߣߍߛ-ߊ߲߬-ߥߍߔߍ߬ ߟߋ߬߸ ߞߟߊߘߊ ߟߐ߬ߝߖߎ ߞߕߐ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߌߔߍߛ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߛߐ߲ߡ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊߙߊߛ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߊߛߑߛ߭ߍ߲ߘߊߍߟ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߖߐߞߌ߫ ߘߊ߫ ߛߐ߲ߡ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬. ߊ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ (ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬) ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߝߌ߲߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߁߉߁߄ ߠߊ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߤߎߜ߭ߏ߫ ߜ߭ߎߕߑߡߊ߲ߣ ߟߊ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߡߊ߬߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ, ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߝߌ߲߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߄ ߁߉߁߈ ߠߊ߫߸ ߡߊ߬ߢߍ߰ߙߍ߬ߟߌ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߜߍߟߍ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߝߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ (Gefreiter) ߛߐ߬ߘߐ߲߬.. ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߮ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫߸ ߞߊ߬ ߦߟߍߓߐߖߌߦߊ ߟߎ߬ ߕߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߐ߯ߓߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߖߐߞߌ߫ ߘߴߊ߬ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ߫ ߖߎߜߘߌ ߟߊ߫ ߛߐ߲ߡ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߜߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߕߐ߫ ߟߊ߸ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫ ߁߉߁߆ ߟߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߡߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߓߍߟߌߕߖ߭߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߖߡߊ ߘߐ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߅ ߁߉߁߇ ߟߊ߫. ߊ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߊߙߘ ߥߊߦߌ߲ ߡߙߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߁߉߁߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߟߊ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߔߊߛߑߥߐߟߞ. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߍ߫ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߏ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߍ߯ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߖߋ߬ߙߌ߲߬ߕߋ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߘߴߊ߬߫ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߥߣߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߟߊ߫߸ ߞߍ߬ߟߍ ߖߋ߬ߙߌ߲߬ߕߋ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߓߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߭ ߠߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߡߐߣߍ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߟߊ߬ߕߊߡߌ߲ (ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߟߏ߫ ߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫) ߘߐ߫ ߁߉߁߈ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߛߋߞߏߦߌߘߊ ߕߌߢߍߟߌ ߥߊ߬ߦߊ ߣߌ߬ߟߊ߬ߝߌ߲ ߥߊ߬ߙߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߢߣߊ߫߸ ߞߏ߫ ߘߐߟߑߛ߭ߌߛߓߑߟߋߗ߭ߍ߲ߘ (ߛߐ߰ߒ߬ߞߘߐ߬ߟߌ ߛߌߙߌ߲)߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߍ߰ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߬ߕߌ߰ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߐ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߛߌ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ (ߊߙߑߡߌߛߑߕߌߛߋߛߋߟߊ߫) ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߐ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߐߟߊ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߮ ߟߊ߫. ߝ߭ߍߙߑߛߊ߯ߦ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߦߴߊ߬ ߓߟߏߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߙߋߣߊߣߌ߫. ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߌ߲߬ߓߊߥߏ ߟߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߎ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߌߟߌ߲ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߜߡߊ߫߹ ߊߟߏߡߊ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߘߐ߯ߦߡߊ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߐ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ ߂߃߁߲ ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߞߏ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߢߊߖߎ߮ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߟߌ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫. ߝ߭ߍߙߑߛߊ߯ߦ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߙߊߕߌ߸ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߟߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߘߐ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߡߎߣߌߗ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߦߋߝߊߘߌ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߁߉߁߉ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߙߍߌߛ߭ߑߥߍߤ ߝ߭ߍߙߑߓߌ߲ߘߎ߲ߜ߭ߛߑߡߊ߲ߣ (ߟߊ߬ߞߟߊ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߥߛߊ߬ߘߊ ߗߋߘߊ) ߘߌ߫߸ ߏߝߞߑߟߊ߬ߙߎ߲ߜ߭ߛߑߞߏߡߊ߲ߘߏ߬ ߙߍߌߛ߭ߑߥߍߤ (ߞߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ)߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߢߟߊߖߊ߲߫ (ߊ ߓ ߞ). ߊ ߓ ߞ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߊ߲ߕߐ߲ ߘߑߙߋߞߛߑߟߍߙ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߘߊ߫ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ ߞߛߊ߬ߓߌ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߫ ߕߐ߲ߛߐ߲ ߡߊ߬ߌ߫ ߋߥߋߞߌߣߌ߲ ߔߏ߬ߟߕߌߞ (ߒ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߥߟߌ߬ߕߐߟߊ «My Awakening Politic») ߓߊߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߡߍߟߊߜߏߦߊߢߍ (ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ) ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߦߟߊߛߌ߬߬ߣߊ ߟߎ߬ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊߙߌߞߛߌߟߞߊߦߊߛߌ߬ߣߊ ߟߎ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߛߊ߲ߝߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߅߅߅ (ߞߙߎߞߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߞߊ߬ ߅߀߀ ߞߎ߲߬ߛߌ߰ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫) ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߗ߭ߎߌߝ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߁߉߁߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߆ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊߘߐߟߝ ߜ߭ߍߡߑߟߌߗ (ߏ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߍߡߑߟߌߗ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߫) ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߎߌߝߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ [ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߕߎߣߎ߲߫ (ߟߊߝߋߝߋ߫) ߞߐߘߍ߫].

ߒ߬ߓߊ߬ () ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߘߌߋߕߙߌߗ ߋߞߑߞߊߙߕ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߜߘߌߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߘߍ߯ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߕߤߎߟ (Thule) ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߋߞߑߞߊߙߕ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ (ߤߊߞߟߌߣߊ߲) ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߌߗߌ߫ ߘߍ ߞߣߐ߫ ߓߘߍߞߍ߫. ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬߸ (ߊ.ߓ.ߞ) ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߣߊߛߌߦߐ߲ߣߊߟߑߛߏߖ߭ߌߦߊߟߌߛߛ߭ ߘߐߕߛߗ ߊߙߑߓߍߌߕߍߙߑߔߊߙߑߕߌ߫ (ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߬ߛߏ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ; NSDAP). ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ (bannière) ߘߐߓߍ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ [ߞߏ߰ߙߌ߬ ߜߍ߫ ߞߘߐߟߊ߫ ߥߎߟߋ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬].

ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߁߉߂߀ ߕߙߊߓߊ ߃߁ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ.ߝ.ߓ.ߞ ߟߎ߫ ߢߍ߫ ߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߞߙߎߞߊ ߝߊ߲ ߦߋ߫ ߡߎߣߌߗߌ߬߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߌ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߡߊߙߌߞߛߌߟߞߊߦߊ ߥߊ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߥߍߌߡߊߙ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߫. ߁߉߂߁ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߡߐ߰ ߆߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߢߍ߫ ߓߙߊ ߘߐ߫. ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߛߘߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߙߎߞߊ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߡߎߣߌߗߌ߬ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲߫ ߞߊ߲ߓߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߖߏ߲߬ߖߏ߲߫ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ߡߊ ߏ߬ ߖߌ߲߯ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߟߏߣߐ (ߛߘߊߟߊ߫ ߛߓߍ) ߟߎ߬ ߟߊߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߖߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߝ߭ߍߙߑߛߊߦ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߞߏߢߐ߲߮ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߦߙߊ߬ߞߌ߫߸ [ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ߦߟߊ߫ ߡߊߙߌߞߛߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߌߝߎ ߟߎ߫].

ߤߌߕߑߟߍߙ ߦߋ߫ ߞߍߟߊ߲ ߢߊߞߘߐ߫ ߁߉߃߀ ߟߊ߫ ߁߉߂߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߋߞߑߞߊߙߕ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߝߛߎߞߎ߫ ߟߊߘߍ߯ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߓߍߙߑߟߍ߲߫߸ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߘߏ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߊ.ߝ.ߓ.ߞ ߞߣߐ߫ ߡߎߣߌߗߌ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߫ ߞߙߎߞߊ (ߊ.ߝ.ߞ «DSP» ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߏߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߡߎߣߌߗߌ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߁ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ߫ ߛߓߍ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߖߎ߬ߛߎ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ ߛߓߍߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߏ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫߸ ߛߙߊߕߌ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߘߙߍߞߛߑߟߍߙ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߙߎߞߊ ߓߡߊߛߌ߯ ߦߌߟߊ ߝߣߊ߫ ߕߏ߫ ߡߎߣߌߗߌ߬. ߏ߬ ߞߍ ߛߓߍߘߊ ߞߵߏ߬ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߊߌ߬ߝߐ ߂߈ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߃߆߈߀ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߊߞߘߐ߫ ߊ.ߝ.ߓ.ߞ ߘߐ߫: ߤߌߕߑߟߍߙ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߤߍߙߑߡߊߣ ߋߛߍߙ ߜߍ߲߫ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍ߫ ߕߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߃߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߒߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߙߎߞߊ ߡߊ߬. ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߝߏ߯ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߋߛߍߙ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߕߍ߯ߝߐ ߘߊߞߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߏ߬ ߞߍ ߞߙߎߞߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߢߍ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߉ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߙߍߞߛߑߟߍߙ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߞߊ߲߫ ߅߃߃ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߁߀߂ ߞߴߊ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߘߌ߫.

ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߓߌ߬ߙߋ߲߬ߝߍ߬ (ߞߏ) ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߜߙߏ߬ߟߌ߬ߘߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߖߡߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߛߴߊ߬ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߍ ߜߊߣߊ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߘߌߞߊ߬ߖߊ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߥߊ߫ ߢߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߍ߬ߣߍ߲߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ ߠߊߞߣߐߡߦߕߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ (ߘߎ߬ߢߐ߬ߟߊ߬ߞߣߐ߬ߡߊ߬ߦߊ߫ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲) ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߡߊߞߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߡߖߊߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߟߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߡߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߝߙߍ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߛߟߐߡߌ߲ߟߐ߲ (psychologie) ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߘߐ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬. ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߎ߬ߣߐ߬ߟߌ ߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߊ ߖߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߜߋ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߊߟߑߜ߭ߌߛ ߓߎߘߙߌߛ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߭ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߞߍߕߊ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߎ߲߬ߓߐ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߓߙߊߓߐ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߁߉߃߆ ߟߊ߫: ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߟߏߡߊߟߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߙߎ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߙߐ߫ ߝߴߌ ߘߌ߫ ߓߏ߬ ߞߛߊ ߡߍ߲߫ ߖߊ߬ߡߊ ߘߐ߫. ߊߟߑߝߐ߲ߛ ߤߍߞ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߟߋ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߟߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߘߐ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߐ߫.

ߊ߲ ߝߍߙߍ߲ߕߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߖߙߊ߬ߓߌ ߛߍߥߊ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߢߣߍ߬ߡߎ߲߬ߢߣߍߡߎ߲ ߠߊ߫. ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߘߐ߫߸ ߊ߲ ߛߐ߲ߞߐ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߓߐ߲ߞߐߟߐ߲߫߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߢߊߖߌ ߦߋ߫ ߛߣߍߣߍ߫ ߟߴߊ߲ ߢߊߘߊ߮ ߟߎ߫ ߘߐ߫: ߛߌߍߜ߭ ߤߍߌߟ߸ ߛߌߍߜ߭ ߤߍߌߟ߸ ߛߌߍߜ߭ ߤߍߌߟ߹ [ߒ߬ߓߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߒ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߒ ߣߌ ߣߌ߫ ߒ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫].

ߙߎߘߐߟߝ ߤߍߛ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߣߊ߲ߕߌ߯ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߤߍߙߑߡߊߣ ߜ߭ߐߙߍ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߢߍߡߌߘߊ ߍߙߣߍߛߕ ߙߐߤߡ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߙߐߤߡ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߣߊߛߌ߫ ߣߊ߲ߕߌ߯ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߛߑߕߐߙߑߡߊߓߑߟߋߌߟߐ߲ߜ߭ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ ߛߌ߫ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߙߌߦߊ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߏߝߑߓߊߎ ߝ߭ߙߋߣߌߜ߭ߎ߲ߜ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߙߎ߬ߛߌ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߠߊ߫ ߜߍߡߊ߲߫ ߞߙߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫. ߞߙߎ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲߫ ߛߋߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߎߌߝߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߞߏ ߘߏ߫ ߡߙߌߘߐ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߛߋ߲߬ߕߘߍ߬ ߓߏߟߌߛߋߝ߭ߞߌ ߘߐ߫.

ߊ.ߝ.ߓ.ߞ (NSDAP) ߛߘߊߟߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߣߊߛߌ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߂߅ ߘߌ߫ ߁߉߂߀ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߄ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߡߙߌߘߐ߫ ߡߊߘߌߡߊߘߌߟߊ (ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߌߘߐ߫ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߥߦߏ߬ ߘߊ߫ ߝ߭ߐߟߑߞߌߛߞ ߘߌ߫. ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ߫ ߕߏ߯ߝߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝ߭ߍߙߑߛߊߦ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߵߌ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߦߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߟߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߯ߡߍߟߊߜߏߦߊߢߍ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߫ ߝߎ߬ߙߊ߲ߝߎ߬ߙߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߘߊߟߊߟߌ ߛߌߟߊ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫.

ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߊ.ߝ.ߓ.ߞ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐߡߛߊߦߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ - ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߙߌ߫ ߟߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߌߙߌ߲ߠߞߊ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ -, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߢߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߌߢߍߞߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߮ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߖߡߊߙߌ ߡߊ߬߸ ߡߐ߰ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߡߊߙߌߞߛߌߟߞߊߦߊ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬.

ߓߌߍߙ ߤߊߟ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߘߛߑߓߍߙߜ߭ ߥߛߎߓߏ߲ߗ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ߫ ߢߣߊߡߊ:ߞߙߊߞߏ:ߢߐ߬ߘߟߐ߬ ߞߊߝߏ߫ ߖߊߛߏ߲

ߡߊ߬ߝߌ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߌߍߙ ߤߊߟ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߕߌߘߊ ߘߐ߫. ߣߎߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߌߣߌ߲߫: ߔߍߙߑߡߍߕ߸ ߥߍߓߍߙ߸ ߝߙߌߞ߸ ߞߌߍߓߊߟ߸ ߟߎߘߍ߲ߘߐߙߝ߸ ߤߌߕߑߟߍߙ߸ ߓߙߎߞߑߣߊ߬߸ ߙߐߤߡ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊߜ߭ߑߣߍߙ.

߁߉߂߃ ߟߊ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߋߙߌߗ ߟߎߘߍ߲ߘߐߟߝ ߝߍ߬ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߌߍߙ ߤߊߟ ߔߎߕߗ ߘߌ߫. ߊ.ߝ.ߓ.ߞ (NSDAP) ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߡߊߟߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߊߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߛߴߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߌ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߋߣߌߕߏ߫ ߡߎߛߏߟߣߌ߫ ߟߊ߫ ߁߉߂߂ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊߘߍ߲߬ ߞߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߊߝߏ߫ ߖߊߛߏ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߓߊߝ߭ߌߍߙ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߊߞߘߐߓߐ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߟߎߘߍ߲ߘߐߟߝ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߑߕߊ߯ߕߛߑߞߏߡߌߛߊ߬ (ߞߊ߬ߝߏ ߕߐ߲ߕߌ߮) ߜ߭ߎߛߑߕߊߝ߭ ߙߌߕߊ ߝ߭ߐ߲߫ ߞߊߤߙ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߊߝ߭ߌߍߙ ߗߋߘߋ߲ (facto) ߠߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߞߊߤߙ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߯ ߤߊ߲ߛ ߙߌߕߊ ߝ߭ߐ߲߫ ߛߍ߯ߛߍߙ ߣߌ߫ ߙߍߌߗߛߑߥߍߤߙ ߞߟߍ߬ߕߌ߮߸ ߏߕߏ ߝ߭ߐ߲ ߟߏߛߏߥ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߞߣߐߟߊ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߋ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߲ߞߕߐߡߊ߬.

߂߀߂߃ ߣߍߣߍߓߊ ߈ ߡߊ߬߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߍߛ.ߊ ߟߎ߫ ߜߘߌ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ ߘߐ߫ ߜߙߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߐ߰ ߃߀߀߀ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߊ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊߤߙ ߓߟߏ߫ ߓߎߙߑߜ߭ߍߙߑߓߙߏߞߋߟߊ߬߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߌߍߙߌ ߡߌ߲߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߎߣߌߗߌ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊߤߙ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߓߟߏߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߎߘߊ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߎߘߍ߲ߘߐߟߝ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߕߐߙߐ߲ߘߓߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߏ߮ ߞߐߡߟߊ ߘߐ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊߤߙ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߯ߛߍߙ ߣߌ߫ ߟߏߛߏߥ ߟߎ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߝߊ߲ߞߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߙߍߌߗߛߑߥߍߤߙ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊߤߙ ߣߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߴߊ߬ ߞߏߟߊߘߍ߯ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߘߟߐ߬ ߡߌ߲߬ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߓߊߝ߭ߌߍߙ ߞߍ߬ߟߍ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߓߝ߭ߊߙߌߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊߓߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫. ߊ.ߝ.ߓ.ߞ (NSDAP) ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߕߊ߲ߣߌߥߐ߯ߙߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߫ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߝߍ߬. (ߡߍߣ ߞߊ߲ߔߝ ߞߏ߬ߛߊ߬ߓߊ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߁߉߂߆ ߣߌ߫ ߁߉߂߈ ߠߋ߬ ߕߍ߫)

ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߍߙߑߣߍߛߕ ߤߊ߲ߝߛߑߕߍ߲ߜ߭ߟ ߓߘߊ߸ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߰ ߞߏ ߘߐ߫. ߊ߬ ߖߌ߱ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߡߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߁߉߂߃ ߣߍߣߍߓߊ ߁߁ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߞߍ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߎߣߌߗߌ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߕߌߘߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߁߉߂߄ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊߟߑߝߙߍߘ ߙߏߛߍ߲ߓߍߙߜ߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ.ߝ.ߓ.ߞ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߡߊ߬ߞߐߣߐ߲ ߘߌ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߘߊߕߎ߲߯ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ ߟߊ߬ߥߛߎ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߟߊ߲ߘߛߑߓߍߙߜ߭ ߥߛߎߓߏ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߋߙߌߦߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߛߎ߫ ߞߊ߲ߘߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߓߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߞߍ߬ߣߍ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊ߬ߝߊ ߟߎ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߣߐ߫. ߓߊߝ߭ߌߍߙ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߛߊ߲ߘߐ ߟߎ߬ ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߁߉߂߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀ ߡߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߕߍ߯ߟߌ ߡߊ߬. ߤߌߕߑߟߍߙ ߛߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ (ߟߊ߬ߥߛߎ߬ߟߌ) ߏ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ ߜߘߊ ߛߌ߰ ߊ߬ ߘߊ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߬.

ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ߣ ߞߊ߲ߔߝ (ߒ ߠߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲: ߏ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߥߎߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍߡߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߯ߕߐߦߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬) ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߓߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߯ ߋߙߌߞ ߡߏ߬ߙߌߛ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߍߞߍ߫ ߙߎߘߐߟߝ ߤߍߛ ߟߎ߫. ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌߋߕߙߌߗ ߋߞߑߞߊߙߕ ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߤߎߟ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߝߐ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߓߊ߮. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߍ߭ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߟߊߘߍ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߞߏ ߡߊ߬. ߞߊ߬ߝߊ ߞߣߐߘߐ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫߸ ߖߎ߬ߌߝߎ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߕߋ߰ߙߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐߛߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ߕߍ ߓߊ߱ (ߞߍߒߞߣߐ) ߘߌ߫ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ߫ ߢߊߓߐ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌߟߛߊߟߌ ߘߌ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߴߊ߬ ߛߐ߲߬ ߊ߬ ߛߓߍߞߏ ߡߊ߬ ߦߴߊ߬ ߢߊߓߐ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ ߛߌߟߛߊߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߞߊߙߑߛ߭ߊߥ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߉߂߅ ߣߌ߫ ߁߉߂߈ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ߣ ߞߊ߲ߔߝ ߞߝߊ߬ߘߋ߲߫ ߂߂߈߀߀߀ ߝߋ߰ߙߋ߬ ߘߊ߫ ߁߉߂߅ ߣߌ߫ ߁߉߃߂ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߞߝߊ߬ߘߋ߲߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߋ߰ߙߋ߬ ߘߊ߫ ߁߉߃߃ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߛߊ߲߬ ߝߟߐ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ ߥߛߎ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߏ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌߕߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߫ ߛߙߊߕߌߡߊ ߟߊ߫߸ ߓߝ߭ߊߙߌߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߏߕߙߌߛ߭. ߏߕߙߌߛ߭ ߞߙߎߝߊ ߛߊ߲ߛߟߋߙߌ߫ ߞߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߫ ߞߴߊ߬ ߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߴߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߓߐ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߘߎ߰ߘߋ߲߬ߧߊ ߟߊ߫. ߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߘߎ߰ߘߋ߲߬ߧߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ (ߞߐ߲߫) ߜߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߂߅ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߞߙߎߞߊ߫ ߣߊߛߌ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤߌߕߑߟߍߙ ߦߋ߫ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߓߍ߲߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߢߊ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߖߌ߯ߖߌ߯ߟߌ ߝߣߊ߫ ߡߊߓߍ߲߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫. ߓߌߍߙ ߤߊߟ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߙߎߞߊ߫ ߣߊߛߌ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߫ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߐ߲߫ ߘߊ߫ ߓߝ߭ߊߙߌߦߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߓߊߝ߭ߊߙߌߦߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߤߍߌ߲ߙߌߗ ߤߍߟߘ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߁߉߂߅ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߄ ߡߊ߬߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߝߍ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߏ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߛߌߟߊ ߘߐߙߐ߲߫. ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߬ߛߏ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ (ߊ.ߝ.ߓ.ߞ «NSDAP») ߣߊߛߌ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߞߴߊ߬ ߓߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߁߆ ߡߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߴߌ ߞߐߕߎ߲߯߸ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߐ߬ ߕߊߛߎ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߇ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߘߊ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߞߘߐ߫ ߓߊߝ߭ߌߍߙ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߋ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߂߇ ߟߊ߫. ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߊ߬ߕߊ ߏ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߤߊߌߕߑߟߊ߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߙߋߜ߭ߐߙ ߛߑߕߙߊߛߍߙ ߣߌ߫ ߏߕߏ ߛߑߕߙߊߛߍߙ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߏߛߍߝ ߜ߭ߏߋߓߍߟ ߟߎ߫ ߟߊߢߎ߲߫ ߊ.ߝ.ߓ.ߞ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߬ߝߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߜ߭ߙߋߜ߭ߐߙ ߛߑߕߙߊߛߍߙ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߎߛߎ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߢߍߥߟߊ ߝߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߐ߯ߝߍ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߂߉ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߄ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߫ ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߜߍߓߏ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߝߣߊ߫ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ ߘߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߊ.ߝ.ߓ.ߞ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ߞߏ ߏ߬ ߟߋ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝ߭ߍߙߑߛߊߦ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߓߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫.

ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߤߟߏߞߏߛߕ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߞߍߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߗߍ߯ߕߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߣߊߡߎ߲ (ߘߌ߯ߣߊ) ߦߋߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߍ߲ߘߍߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߘߋ߲ߓߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߡߊ߬ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

  1. [߁] all contents of this article was translated from English Wikipedia, through external translation.