ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߌߟߏ ߝߍ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲. ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߙߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߝߘߊߢߊ߫ ߝߣߊ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆߸ ߛߏ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅ ߟߊ߫߸ ߜߍ߲߬ߛߏ߬ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߘߎ߰ߕߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߍ߬ߛߍ߫ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߛߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߴߊ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߛߏ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߏߝߣߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊ ߞߏ߲߬ߞߏ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߊ ߞߍ߲߬ߞߍ߲߸ ߓߊ߫ ߘߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߝߍ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫. ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߎߘߊ߫߸ ߓߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫. ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߡߊߔ ߞߊ߲߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߣߎ߰ߙߊ߲߬ߓߊ߫ (ߘߊ߬ߟߊ) ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߡߌߟߏ ߝߍ߬. ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߌ߫ ߢߊߝߐ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߞߍߣߍ߲߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߝߏߝߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߱ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߙߎߕߙߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߢߍ߫ ߖߐ߲߫߹ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߝߏߝߣߊ ߟߎ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߢߐ߲߯ ߓߎߢߊ ߡߊ߬.

ߘߟߊ߬ߡߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߎ߰ߙߊ߲߬ߓߊ߫ ߡߐ߲ ߞߊ߲߬ ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫

ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߏ߯ߡߦߊ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ߓߟߏߡߊ߬. ߊ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߟߊ߬ߡߐ߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߘߊ߬ߟߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬: ߣߎ߰ߙߊ߲߬ߓߊ߫߸ ߦߟߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߥߌ߬, ߒ߬ߞߊ߬ ߣߎ߰ߙߊ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߙߓߊ߲ ߠߊ߫ ߛߐ߲߬߸ ߖߍ߮ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߕߏߟߏ߲ ߛߎ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߡߐ߲ ߝߍ߬. ߡߊߡߦߊ ߣߌ߫ ߘߎ߬ߣߎ߲߬ߝߐ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬, ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߯ߣߊߝߊߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߦߊ ߓߘߴߊ߬ ߕߏߟߏ߲ ߞߐ ߞߍ߫ ߢߎߡߍߖߋߟߌ߫ ߕߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߛߌߟߊߛߊ߯ ߕߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ߡߙߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫: ߡߊ߬ߟߏ߸ ߞߊ߬ߓߊ߸ ߞߋ߲߬ߘߋ߸ ߕߌ߬ߦߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߛߐ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊߞߐ߫ ߛߣߍ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫: ߖߊ߬ߓߊ߸ ߜߎ߬ߛߎ߲߸ ߝߏ߬ߙߏ߬ߕߏ߸ ߜߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫. ߓߌߦߊ߲ߡߙߊ ߞߎ߲߭ ߠߊ߫: ߡߌ߬ߛߌ߸ ߛߊ߱߸ ߓߊ߭߸ ߛߌ߬ߛߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߌߘߌ߲.

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬: ߡߊ߬ߘߌ߬ߜߍ ߛߌ߬ߛߋ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߤߊߞߟߌߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߢߊ߬ߞߏ ߕߎ߲߬ ߡߊ߲ߛߌߦߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߊ߬ ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߡߊ߬.