ߊ߲ߘߙߋ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
ߊ߲ߘߙߋ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫
Andree-toure-1960.jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߡߏ߬ߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1934 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߲ߘߙߋ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߃߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ߬ ߡߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߓߟߏ߫ ߁߉߅߃ ߣߌ߫ ߁߉߈߄ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߗߍ߬ ߛߊ߬ ߘߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

ߤߊߖߊ߬ ߊ߲ߘߙߋ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫
ߤߊߖߊ߬ ߊ߲ߘߙߋ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫߸ ߁߉߆߀ ߟߊ߫.
~ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ~
ߊ߬ ߡߏߦߟߌ ߁߉߃߀

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߛߏ߬ ߝߟߐ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߛߏ߬ ߝߟߐ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߣߍ߲ ߊ߬ ߗߍ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߥߛߎߓߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊߓߐߣߍ߲ ߥߛߎ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߔߋߎ߫߹ ߞߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫.

ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߃߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߲ߘߟߊ ߔߏߟ-ߡߊ߬ߙߌ߫ ߘߎߔߑߟߊ߲ߕߌߦߋ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߦߌߛߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߣߊ߫ ߛߌ ߟߋ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߕߟߋ ߝߘߎ ߛߙߊߕߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߘߋߣߍ߲ߕߐ ߕߏ߫. ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߡߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߏߙߌ߲ߞߍ߫ ߛߋ߲ߞߎ߲ ߞߊ߬ߓߊ ߓߘߊ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬.  ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߙߋߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߁߉߄߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߔߏ߰ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߑߟߎߙߌ߫ ߛߍ߲ߕ-ߗ߭ߏߛߍߝ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߛߙߋߓߍ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߘߍ߮ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߓߏߙߌ߲߫ ߛߋ߲߬ߞߎ߲߫ ߞߊ߬ߓߊ ߓߘߊ ߟߋ߬. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬. ߟߐ߲ߓߊ߯ߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߓߊߏ߬ ߤߊߖߊ߬ ߊ߲ߘߙߋ߫ ߡߐ߬ߞߍ (ߣߊ߫ ߝߊ߬) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߓߘߊ ߟߋ߬. ߝߘߎ ߛߘߌ߬ ߘߊ߫ ߝߘߎߡߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߏ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߲߬ߘߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߊ߬ (ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ) ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߕߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߐߣߍ߫. ߊ߬ ߣߌ߬ ߝߣߊ߫ ߖߊ߰ߕߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ (ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬)߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߗߋߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߞߙߎߞߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߍ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߝߘߎߛߘߌ߬ ߛߍ߲ߕ-ߡߊ߬ߙߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߤߊߖߊ߬ ߊ߲ߘߙߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߡߌߛ߭ߍߟ ߓߙߊߙߘ ߟߊ߫ ߤߊߕߍߦߊ߫ ߟߊ߫, ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ ߛߙߍߞߍ߸ ߛߊ߫ ߘߍ߭ ߏ߬ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫. ߣߊߡߎ߲ (ߘߌ߯ߣߊ) ߝߘߎ ߛߘߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߈ ߁߉߅߃ ߟߊ߫߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߝߘߎߛߘߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ߓߊ ߟߊ߫߸ ߝߘߎߡߊ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߐ߫, ߦߏ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߞߵߏ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߝߘߎ߫ ߝߟߐ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߝߘߎ ߞߍ߫ ߁߉߄߄ ߠߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ߬ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߌߣߋߕߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߘߎ ߏ߬ ߓߟߏߞߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߄ ߁߉߄߇ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ߬ ߛߎߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߝߘߎ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߁߉߄߈ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߙߌ߫ ߒߘߊߥ, ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߴߊ߬ ߝߍ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߔߙߊߕߌ ߗߋߓߏ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߝߘߎ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߬ ߁߉߅߂ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߛߊ߲ߘߍߙߑߝ߭ߊߟߌߦߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߏߕߌ߮ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߘߐ߫߸ ߛߏ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲ ߕߙߐߝߍ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߢߌߣߌ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ߝߏ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ. ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߗߍ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬. ߞߵߊ߬ ߕߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ߫ ߛߘߌ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߆߁ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ ߡߎߤߊߡߍߘ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߘߋ߲ߗߍ߫ ߘߌ߫, ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߡߛߏ߫ ߊߡߌߣߊߕߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ

ߊ߬ ߗߍ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߗߍ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߂߆ ߁߉߈߄ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߊߕߎ߲߯ ߘߊ߫ ߁߉߈߇ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߛߋ߯ߦߌ߲߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫ ߁߉߈߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߓߐߟߌ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߂߀߀߀ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߗߍ߬ ߓߊ߯ߙߊߣߐ ߟߎ߬ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߖߌ߬ߣߍ ߞߊ߬ߝߏ ߟߐ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߤߊߞߍ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߝߊ߰ߟߌ߫ ߟߏ߬ߝߏ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߊ߰ߞߏ ߟߐ߲߫. ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߎߤߊߡߍߘ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.