ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߬ߣߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߬ߣߍ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߡߊߡߊ߬ߘߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߖߊ߬ߣߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1961 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߓߊߕߺߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߺߌ߫, ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߛߓߍߦߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊCairo University ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߢߣߊߡߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߡߏߦߌߣߍ߲߫ ߁߉߆߁ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߣߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߝߊߕߎߡߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߬.

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߸ߊ߬ ߥߟߏ߫ ߛߏ ߟߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫߸ߞߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߕߐ߭ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߘߊ߬ߟߊߞߐ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߁߉߇߇ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ....

ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߞߍ߫ ߛߊ߲߭ ߛߓߊ߬ ߞߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌߘߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߍ߫ ߓߊߏ߬ ߸ߡߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌߘߊ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߌߦߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌߘߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߊ߲߭ ߛߊ߬ߓߊ ߡߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߲߫ ߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߓߊߕߍ߫ ߞߊ߬ ߛߎߞߌ߬ߟߊ߲߫ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊ߫،ߝߢߐ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߊ߫ ߜߋ߲߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߛߎߡߐ߯ߡߐ߮ ߡߊ߬߸ ߛߎߞߌ߬ߟߊ߲߫ ߞߣߐ߫ ߣߍ߰ߖߟߎ߫ ߛߌ߫ ߕߵߊ߬ ߟߊ߫ ﴿ߛߎߞߌ߬ߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߋߣߊߡߐ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫﴾ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߛߎߡߐ߯ߡߐ߮ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߟߋ߬-ߋ-ߟߋ߫ ߘߐ߫ .ߊ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߡߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߛߴ ߏ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߔߣߊߎ߲߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߁߉߈߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߓߏߙߌ߲ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߞߵߏ߬ ߦߴ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߦߋ߲߬߸ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߯ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߏߣߊ߯ߞߙߌ߫ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߑ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߋ߬ ߣߌߘߐ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐߛߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫..ߏ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߫ ߥߙߊߣߍ߲߫ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߸ߝߏ߯ ߡߌߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߕߟߏ߫ ߘߏ߲߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߘߐ߫ .ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߑ ߡߌߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߴߏ߬ ߟߋ߬ ߡߍ߲߫ ߸ߞߵߏ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߔߊߞߌߛߊ߫ ߟߋ߬߹ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߆ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߬ߣߍ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߇߲ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߊߡߌߘߊ ߟߊ߫ ߌߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߓߍ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߘߌ߫ ߦߙߌߞߊ ߟߊ߫߸ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߣߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬߸ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߡߐ߰ ߡߊ߬ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߞߘߐߞߍ߫ ߝߊߕߎߡߊ߫ ߞߊߙߌߝߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫߸ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߡߍ߲ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߝߏߘߋ߫ ߥߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߛߊ߲߬ߞߎߘߊ ߞߊ߫ ߓߐ߫ ߓߍ߲ߖ߭ߍߙߝߌߝ߭ߌߟ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ، …

ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߊߓߋ߬ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߘߋߣߍ߲ߕߐ߸ ߊ߬ ߝߊ߬ߘߐ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߰ߞߊ߬ ߛߘߌߞߌ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߁ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߓߘߊ ߡߌߕߊߥߏ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߛߓߍߛߎ߲ߦߊߣߍ߲ ߠߋ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫، ߊ߬ ߓߍߣߐ߯ ߏ߬ ߟߋ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߫ ߟߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߓߘߊ ߞߍ߬ߣߍ߲߸ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߟߊߜߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߐ߲߬، ߸ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߣߌ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߛߓߍߦߊ ߘߐ߫، ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏߛߊߦߌ ߢߍ߫ ߁߉߈߇ (ߊ.ߘ) ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍߦߊߣߍ߲߫ (߁߈߅) ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߛߌ߬ߘߌ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߲ߒߠߦߊߕߋߓߊ߮ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߏ߬ ߡߝߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߏ߬ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߐߜߍ߫ (߁߃߁߁) ߡߎ߰ߡߍ߫ ߛߓߍ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߂ ߝߟߐߡߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߟߏ ߟߊ߫، ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߃ ߝߟߐߕߊ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߂ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫، ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߣߌ߫ ߘߝߐ߬ ߞߝߊ ߓߍ߯ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߓߌ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߓߟߏ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߕߊ߫ ߣߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫߸ ߞߵߏ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߞߍ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋ߲߬ߧߊ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߛߋߞߏ ߟߊ߫،

ߒߞߏ ߘߐߝߙߍߕߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߞߐ߫ ߒߞߏߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߘߟߊߡߌߣߊ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߞߌߢߍ߲߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫، ߛߎ߲ߝߘߍ ߟߎ߬، ߎߣߑߞߐߘ، ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬، ߕߟߋ߬ߓߊ߮، ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ، ߊ߬ ߣߌ߫…ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߌߘߐ߫ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߍ߬ߜߍ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߣߌ߲߬߸ ߘߍ߬ߞߙߎ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߯ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߜߋ߬ߙߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬߸ ߞߺߺ. ߓߊߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߝߏߘߋ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߸ߡߍ߲ ߣߐ߭ ߒߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߟߐߟߐ߫ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߟߎ߬ ߛߊߥߏ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߘߏ߲߬ ߢߐ߲߰ߓߟߏ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߸ߊ߬ߟߋ߫ ߝߣߊ߫ ߒߞߏ߫ ߟߊߥߙߎߞߌߟߌ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬

ߊ߬ߟߋ߫ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߬߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߓߟߐߟߐ߫ ߞߊߙߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߛߊߥߏ߫ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߝߌߛߙߌ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ .

ߞߝߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]