ߗ߭ߊ߲߭ߡߊ߬ߙߌ ߘߏߙߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߗ߭ߊ߲߭ߡߊ߬ߙߌ ߘߏߙߋ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Jean-Marie Doré ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Jean-Marie ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌDoré ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߂ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1938 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߓߏ߰ߛߎ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߉ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 2016 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ ߘߌߦߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ, Member of the National Assembly of Guinea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊUnion for the Progress of Guinea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߗ߭ߊ߲ߡߊ߬ߙߌ ߘߏߙߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߂ ߁߉߃߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߉ ߂߀߁߆ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗ߭ߊ߲߭ߡߊ߬ߙߌ ߘߏߙߋ߫ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߟߐ߬ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߡߏߦߌߦߙߐ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߛߎ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫ (߁߉߉߃ ߣߌ߫ ߁߉߉߈) ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߫ ߂߀߀߃ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖ ߢ ߘ (ߖߌ߬ߣߍ߫ ߢߍߕߊ߮ ߘߍ߭) ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߙߎߞߊ ߏ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߛߎ߬ߥߊ߲߬ߘߟߌ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߦߊߣߌ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊߘߎ߲߫ ߕߐ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߓߟߏ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߐ߯ߓߊߟߐ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߥߜ߭ߊ߬ߘߜ߭ߎ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߞߐ߫ ߂߀߁߀ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߏ߬ ߞߊ߲߬ߠߊ߫. ߊ߬ ߟߊߢߎ߲߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߠߊ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊߛߌ߰ ߟߏ߲ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߘߐ߫߸ ߗ߭ߊ߲߭ߡߊ߬ߙߌ ߘߏߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߞߍ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߂ ߂߀߁߀ ߠߊ߫.