ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߊ߬ߓߊߛ ߔߊߟߍߛߑߕߌߣ ߞߊ߲ߕߌ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߊ߬ߓߊߛ ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߍߟߑߡߊ߯ߣ ߊ߬ߓߊߛ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߆ /߁߉߃߅ߟߋ߬ ߔߊߟߍߛߑߕߌߣ ߛߏ ߞߣߐ߫ ،ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߔߊߟߍߛߑߕߌߣ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߀߅ ߟߊ߫ ،ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߔ. ߞ. ߛ﴿ o. L p﴾ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߓߊߛ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߦߊߛߍߙ ߊߙߝߊߕ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫.

߂߀߁߁ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߄߸ߊ߬ߓߊߛ ߞߊ߬ ߔߊߟߍߛߑߕߌߣ ߠߊߘߏ߲߬ߞߏ ߢߌߣߌ߲߫ ߡ ߟ ߛ ߝߍ߬ ،ߏ߬ ߞߍ ߸ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߣߊ߰ߟߊ߫ ،﴿ ߞߐ߲ߛߍߦߌ ߘߋ߬ ߛߋߞߎ߳ߙߌߕߋ ﴾ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߥߊߦߌߞߊ߫ ߹ߊߡߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߝߊߦߌ߲߫. ߂߀߁߁ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߃߁߸ߔߊߟߍߛߑߕߌߣ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡ ߟ ߛ ߟ ߃ ߘߐ߫ (ߎ߳ߣߍߛߑߞߏ) ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߞߊ߲ߧߊ߫ ߁߀߇ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߸߁߄ ߓߊ߲߬ ߘߊ߫ ߸߅߂ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬﴿ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬.

߂߀߁߂ ߣߍߣߍߓߊ ߂߉ ߔߊߟߍߛߑߕߌߣ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡ ߟ ߛ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ߒߕߊ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߓߟߏ߫(pays observateur non membre de l'onu) ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߔߊߟߍߛߑߕߌߣ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߡ ߟ ߛ ߟߊ߫ ،ߒ߬ߞߊ߬ ߸ߏ߬ ߕߴߊ߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߛߌ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ ،ߢߣߊߕߊߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߖߡߊ߬ߣߊ ߁߃߈ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫﴿ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ﴾ߦߴߏ߬ ߘߐ߫،ߖߡߊ߬ߣߊ ߉ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬﴿ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ﴾ ߣߌ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߣߌ߫ ߌߛߑߙߊߦߍߟ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߄߁ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߟߐߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߊ߲ߜ߭ߟߍ߬ߘߎ߯ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫. ߂߀ ߁߃ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃ ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߊ߬ߓߊߛ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߰ߦߊ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫﴿ ߘߍߞߙߍ ﴾ߡߍ߲ ߞߴߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ :ߔߊߟߍߛߑߕߌߣ ߞߊ߬ߝߏ ،ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߞߊߣߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߔߊߟߍߛߑߕߌߣ ߡߙߊ߬ߦߊ ،ߤߊ߲߯ ߕߋ߲߬ ߂߀߁߉ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߊ߬ߓߊߛ ߟߋ߬ ߔߊߟߍߛߑߕߌߣ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫.