ߎߙߐ߭ߦ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߋߥߊߙߕ ߓߍߞߑߝߐߙߘ (ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߁ ߁߉߄߂ ߟߊ߫)߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߎߙߐߦ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߊߡߊߌߞ ߘߐ߲ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߓߘߎߝߐߟߊ. ߎߙߐߦ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊ߬.

ߘߋߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߋߥߊߙߕ ߓߍߞߑߝߐߙߘ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߁ ߁߉߄߂ ߟߊ߫߸ ߖߎ߲ߣ ߕߐ߲ߥߣ߸ ߛߍ߲ߕ ߊ߲ߘߑߙߌߥ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߞߌ߲ߜ߭ߛߑߕߐ߲߬ (ߗ߭ߊߡߊߌߞ). ߊ߬ ߟߊߡߐ߬ ߘߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ. ߊ߬ ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߬ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߕߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߕߐ߬ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߎߙߐߦ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߞߣߐߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߋߣߍ߲ߕߐ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߕߐ߮ ߓߍߞߑߝߐߙߘ ߝߐ߫ ߟߊ߫. ߓߍߞߑߝߐߙߘ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߘߍ߲ߤߊ߲ߕߐ߲ߥߣ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߌ߲ߜ߭ߛߑߕߐ߲߬. ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߎߥߌߛ ߔߑߙߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߊߡߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߡߛ ߓߑߙߐ߲ߥ߸ ߙߐߕ ߓߑߙߐ߲ߥ߸ ߝߊߕߛ ߘߏߡߌߣߏ߫߸ ߙߐߝߎߛ ߕߐߡߊߛ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߑߡߌߟߋ߫ ߟߥߌߛ, ߟߎߥߌߛ ߖߐߙߑߘߊ߲ ߝߊ߲߭ ߠߊ߫ ߞߎߡߦߊ ߝߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߭ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߖߌ߭ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߡߊߗߎߞߌ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߞߊ ߥߎ߬ߛߎ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߁߉߆߁ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߘ ߗ߭߸ ߘߌߞߌߋ ߥߐ߲ߜ߭ ߞߊ߲ߞߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ (ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߴߊ߬ ߛߎ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߐ߬ߞߑߕߐ߬ ߘߌߞߌߋ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߌߞߌߋ ߘߌߣߊߡߌߞ ߘߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫)߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߯ߦ ߖߌ߬ߐߙߖ ߘ߭ߍ߬ ߊߕߏߡߌߞ ߞߊ߲߬. ߓߍߞߑߝߐߙߘ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߯ߦ ߞߏߞߑߛߐ߲߫ ߘߐߘ ߝߐߟߌߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߙߍߘߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߌ߲ߜ߭ ߛߑߕߌߕ߸ ߘ߭ߍ߬ ߐߜ߭ߑߟߌ ߥߊ߲ߣ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߙߍߘߍ߫ ߝߟߐ ߡߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߥߎ߬ߛߎ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߦ ߔߍ߯ߛߌ߬ ߝߍ߬߸  ߦߊ߬ߣߌ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߞߌ߲ߜ߭ ߕߐߓߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߞߊ߲ߞߋ ߤߎ߲ߡߑߕߐ߲ߥߣ ߤߊߌߝߊ߬ ߟߊ߫. ߓߍߞߑߝߐߙߘ ߟߊ߫ ߝߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߘߝߊߓߊߟߌ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊߌߣߊߡߌߞ ߝߋߛ߭ߐ߲ ߠߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (߁߉߆߉)߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߋߌߕ ߤߐߘߑߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߟߌ ߛߑߞߙߊߗ ߟߋ߬ ߕߎ߲߰ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߓߊ߮ ߍߙߕ ߙ߭ߊߌߕߑߝߐߟ ߙ߭ߐ߭ߟߊ߬߸ ߔߌߕߍ߫ ߕߐߛ߭ ߝߍ߬. ߖߡߊߌߞ ߝߐߟߌߟߊ߫ ߖߐ߲߭ߣ ߤߏߟߕ (ߔߙߊߜ߭ߐ߲߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߓߊߖߎߟߞߊ) ߞߊ߬ ߓߍߞߑߝߐߙߘ ߟߊ߫ ߕߏߛߕ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߘߎߞ ߙߋߌߘ ߟߊߡߍ߲߫ ߘߐ߲߭ ߘߏ߫ ߝߍ߬. ߤߏߟߕ ߞߊ߬ ߙߋߌߘ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߓߍߞߑߝߐߙߘ ߝߍ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߘߎ߬ߟߌ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫.