ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search


ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߦߋ߫ ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߘߐߢߋߙߋ߲ߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫:

ߘߟߊߓߊ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߓߐߖߍ߫߸ ߘߌߕߌ߲ߣ߸ ߞߊ߮ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߞߟߊߓߋ߬߸ ߞߍߓߊߟ߸ ߞߏߓߊ߬߸ ߡߊߝߙߊ߫߸ ߡߌ߯ߕߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߓߋߦߊ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߁߄߂ ߈߈߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߂߀߁߄ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߃߃ ߆߇߇ ߘߌ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫.