ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߦߋ߫ ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߘߐߢߋߙߋ߲ߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫:

ߘߟߊߓߊ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߓߐߖߍ߫߸ ߘߌߕߌ߲ߣ߸ ߞߊ߮ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߞߟߊߓߋ߬߸ ߞߍߓߊߟ߸ ߞߏߓߊ߬߸ ߡߊߝߙߊ߫߸ ߡߌ߯ߕߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߓߋߦߊ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߁߄߂ ߈߈߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߂߀߁߄ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߃߃ ߆߇߇ ߘߌ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫.