ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊߓߎߓߞߊߙ ߓߣߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߯ ߕߎ߬ߙߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߊߓߎߓߞߊߙ ߓߣߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߯ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߀߉/߀߅/߁߉߉߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߣߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߯ ، ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߞߣߐ߫ ، ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫ ، ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲. ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߓߎߓߞߊߙ ߓߣߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߯ ߕߎ߬ߙߋ߫ ، ߊ߰ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߘߌ߬ߘ (Djadid) (الجديد)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲ߛߊ߬ߘߊ.

ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߎߤߊߡߍߘ ߕߎ߬ߙߋ ، ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊߦߌߛߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐ߬ߢߍ߬ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߓߣߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߯ ߟߋ߬، ߞߊ߬ ߛߌߡߌ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߣߌ߫ ߓߏ߲߫ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬، ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߊߖߎ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߟߐ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߣߌ߫ ߓߊߘߎ߲ߦߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߘߊ߯ߙߎ߫ ߛ߭ߊ߬ߙߌ߯ߊߕߎ߫ ߌߛߑߟߊ߯ߡߌߦߊߕߎ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫. ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߟߐߝߟߐ߫ ߟߋ߬ ߊߓߎߓߞߊߙ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ߓߊ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊߓߎߓߞߊߙ ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ( ߎߛߊߦߌ ߓߊߞߊ߬߬ߙߌ߬)

ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬][ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߓߎߓߞߊߙ ߓߣߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߯ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊߣߵߌ߬ ߛߌ߰ ߓߣߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߦߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߛߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߍ߲ߞߐ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊߦߌߙߥߊߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ߜߍߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߝߟߐߝߟߐ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫ : ߝߋ߬ߙߋ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߢߍߓߊ߮ ߝߟߐ߫ ߘߌ߫ ، ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߢߍߓߊ߯ߦߊ ߦߴߊ߬ ߓߐߛߐ߲ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫.