ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߓߏߙߌ߫ ߞߋߕߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߏߙߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊߙߋ߲ߡߊ߲߰ ߞߋߕߊ߬ ߡߛߏ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߜ߭ߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߴߊ߬ ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ ߟߴߊ߬ ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫. ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߜ߭ߏ߬ߟߏ߲߫ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ߫ ߞߟߍ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߘߋߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߋ ߣߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߖߏߣߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߤߊߟߌ߬ ߊ߬ ߣߘߐߟߊ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊ߬ߛߎߡߊ߬ ߓߙߋߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߡߐ߬ ߘߊ߫ ߛߏ߰ߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߝߏ߫ ߡߐ߰ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߴߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߋ߲ ߘߌ߫. ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߕߊ߯ߡߊߣߍ߲߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߟߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬.

ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߕߙߐߦߊ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߢߐ߲߰ ߠߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߬ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖߘߋߓߊ߫߸ ߕߊߓߏ߲߫߸ ߞߎ߲ߓߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߱ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߌ߬ߣߊ ߘߌ߫.

ߞߐߛߊߦߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߊߣߍ߲ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߍ߭ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߲ߓߌ߫ ߝߍ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߝߋ߲߫_ߋ߲_ߝߋ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߞߙߌߣߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߏߙߌ߫ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫.

ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߊߓߏ߲߫ ߡߊߜߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߛߏ߬ߛߏߓߊ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߥߎ߬ߦߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߬ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ ߣߍ߰ߓߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߟߏ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߬ ߝߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߲߬ߕߐ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫.

ߣߎ߲߬ߞߍ߬ߓߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߛߎ ߘߓߌ߬ ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߌߢߍ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߝߋ߲߫ ߠߊߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫߸ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߘߌ߯ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߊ ߛߎ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߓߊ߰ߕߐ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߘߊ߫.  ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߲ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߙߊ߬ ߛߏ߬ߛߏ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߲ߕߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߟߏ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߛߘߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߝߊ߰߸ ߓߟߏߞߏ߬ߦߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߘߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߞߟߊߘߊ ߏ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߓߌ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߙߌߣߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߦߋ߲߬.

ߞߙߌߣߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߌߣߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߢߊߞߘߐ ߘߐ߫߸

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]