ߖߌ߬ߐߖ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߌ߬ߐߖ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ (ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߂ ߁߇߃߂ - ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߄ ߁߇߉߉) ߕߘߍ߬ ߦߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߟߍߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߘߌߛߌ߮ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐߝߟߐ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߁߇߈߉ ߣߌ߫ ߁߇߉߇ ߕߍ߫. ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߞߟߍ ߘߐ߫.

ߖߌ߬ߐߙߖ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬
ߖߌ߬ߐߙߖ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬

ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߁߇߈߇ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߊߘߐߓߍ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮. ߖߌ߬ߐߖ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߝߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߎߘߊ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߛߊ߲߭ ߠߊ߫. ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߋ߫ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߟߍ ߣߌ߫ ߌ߲ߘߌߞߊ߫ ߞߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫ (ߝ߭ߌߙߑߖߌߣߌ߬ߦߊ߫) ߢߋߙߌ߲ߡߦߊ ߓߏ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߞߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߜߙߋ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߗߋߘߋ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߜߙߋ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߞߟߍߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߙߊ߬߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߣߴߊ߬ ߢߊߝߐߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߓߟߏ߫ ߦߐߙߞߑߕߐ߲ߥ߸ ߊ߬ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߁߇߈߃ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ ߞߐ߫. ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߣߝߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊߘߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߭ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߝߟߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߓߏߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߌߘߊߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߛߓߍߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߕߐߡߊߛ ߖߋߝߊߛߐ߲߬ ߣߌ߫ ߊߟߋߞߑߛߊ߲ߘߍߙ ߤߊߡߌߟߑߕߐ߲߬ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߥߘߊߦߊ߫ ߢߐ߲߯ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߍߕߋߟߋ߲ߦߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬߸ ߞߊ߬ ߛߐ߰ ߓߌ߲߬ߓߊߥߏ ߟߊ߫ ߡߊ߬ ߖߋߦ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߎ߲ߡߊߟߌ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߡߊߞߓߊߣߍ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߞߊ߲ߞߋߦߊ ߘߐ߫. ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߐߞߘߐ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߢߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߲߬ߞߏ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߙߊ߲߬ߞߊ߲߬ߣߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߁߇߉߉ ߟߊ߫. ߊ߬߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߜߏߦߊߢߍ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߊ߲ߜ߭ߑߟߌߞߊ߲ߣ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߢߍ߬ ߓߐ߰ߟߐ߬ߟߊ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߘߝߊߣߍ߲ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߖߐ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߖߛߎ߬ߞߎ߲߬ߢߎ߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫. ߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߝߙߎߕߎ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߘߌ߬ߕߊ (ߕߍ߲ߓߙ) ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬. ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߓߘߴߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߘߋߣߍ߲ߦߊ (߁߇߃߂-߁߇߅߂)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߘߝߊߟߊ߲ ߠߎ߬: ߞߙߊߞߏ:ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߞߌߞߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߖߐ߲߭ߣ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߆߅߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߎߟߜ߭ߑߙߊߝ߭߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫ (ߝ߭ߌߙߑߖߌߣߌ߬ߦߊ߫)߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߋ߬ߝߘߍ߬ ߂߀߀߀ (ߊߞߑߙߍ߫ ߅߀߀߀) ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߟߌߕߏ ߤߐ߲ߕߌ߲ ߞߑߙߌߞ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߔߕߏߡߊߞ ߓߊ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫. ߖߌ߬ߐߖ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߂ ߁߇߃߂ ߟߊ߫߸ ߔߊߔߌߛ ߞߑߙߌߞ ߟߋ߬߸ ߥߍߛߕߑߡߏߦߑߟߊ߲ߘ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏߜ߭ߎߛߑߕߌ߲߫ ߣߌ߫ ߓߊߟ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߠߎ߫ ߘߋ߲߫ ߥߐ߯ߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߡߊ߬߸ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߝߐߡߊ߫ (ߛߎߗ߭ߍ߫) ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߕߐ߱ ߕߐ߬ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߥߙߎߣߍ ߘߐ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߮ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߌ߲ߞߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ߫ ߝߟߐߡߊ ߘߐ߫ ߖߋߣߌ ߓߎߕߑߟߊ߬ ߝߍ߬. ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߟߌߕߏ ߞߐ߲ߕߌ߲ ߞߑߙߍߞ ߁߇߃߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߋߙߌ߫ ߝߊ߯ߡ߸ ߝߑߙߋߘߋߙߌߞߛߑߓߐߜ߭ ߘߊߝߍ߬ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫߸ ߁߇߃߈ ߠߊ߫. ߏߜ߭ߎߛߑߕߌ߲߫ ߛߊ߬ ߣߍ߲ ߁߇߄߃ ߟߊ߫߸ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߞߊ߬ ߝߋߙߌ ߝߊ߯ߡ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ ߁߀ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߗߍ ߘߐ߫: ߊ߬ ߣߊߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ ߟߐߥߑߙߍ߲ߛ ߞߊ߬ ߟߌߕߏ߫ ߞߐ߲ߕߌ߲ ߞߑߙߍߞ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߗߍ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ߫ ߝߍߙߑߡߐ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ (ߞߎ߬ߟߎ). ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߬ ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫ ߦߴߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߊߔߑߟߋߓߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ (ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ) ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߐ߲߬ߞߐ߲߬ߛߓߊ߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊߥߎߙߊ ߣߌ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸  ߊ߬ ߛߓߍߟߌߣߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߛߓߍߟߌߣߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲ߛߍ߬ߓߍ. ߝߏߣߌߞߋ ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ ߞߍ߫ ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߡߊߕߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߫, ߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬ ߕߊ߭ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߢߊߝߢߊ߫ ߓߊߟߌߦߊ. ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߝ߭ߍߙߑߣߐ߲߫ ߕߌ߲ߘߌ ߣߌ߫ ߓߍߟߑߝ߭ߏߊߙ ߛߐ߲߬߸ ߦߙߌߝߘߏ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߌߘߊ߲ߗߍ߫ ߥߌߟߑߦߊߡ ߝߍ߯ߝߊߞߛ ߕߊ ߘߌ߫ ߟߐߥߑߙߍ߲ߛ. ߝߍ߯ߝߊߞߛ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߠߊ߫ ߗߋߝߊ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫. ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߘߐ߬ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߝߍ߯ߝߊߞߛ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫߸ ߛ߭ߌߣߊ߲ߘߏߥߊ߬ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߥߟߌߦߊߡ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫: ߝߍ߯ߝߊߞߛ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎߟߑߔߋߔߍߙ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߬ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߌ߫߸ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫, ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ ߓߐߕߏ߲߫ ߠߊ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߊ߫ ߁߇߅߀ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߋ߬ߝߘߍ߫ ߆߀߀ (ߊߞߑߙߍ߫ ߁߅߀߀) ߛߊ߲߬ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬. ߓߋ߬ߝߘߍ߫ ߉߃߇ (ߊߞߑߙߍ߫ ߂߃߁߅) ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߁߇߅߂ ߟߊ߫. ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߞߍ߫ ߁߇߅߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߥߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߐߥߑߙߍ߲ߛ ߡߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߓߊߙߑߓߊߘ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߟߊ߫ ߛߐ߰ߛߐ߰ߣߍ߲߬ߜߍ ߘߊ߲ߘߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߏ߭ ߞߊ߬ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ (ߌߡߎߣߌߖ߭ߋ߫)߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߏ߬ߝߐ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߢߘߊ ߘߐ߫. ߟߐߥߑߙߍ߲ߛ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߅߂ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߞߊ߬ ߝ߭ߍߙߑߣߐ߲߫ ߕߊ߬ ߛߎߝߙߎ ߟߵߊ߬ ߡߛߏ߬ ߜߐ߮ ߡߊ߬: ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߊ߬ ߣߍ߲ ߁߇߆߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߗߍ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ (߁߇߅߂-߁߇߅߈)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߘߋ߲߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߊ߫.

ߝߘߎ: ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ (߁߇߅߉-߁߇߇߅)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߘߋ߲߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߊ߫.


ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ (߁߇߇߅-߁߇߈߃)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߘߋ߲߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߊ߫.


ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߝߟߐߡߊ (߁߇߈߃-߁߇߈߉)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߘߋ߲߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߊ߫.


ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ߮ (߁߇߈߉-߁߇߉߇)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߘߋ߲߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߊ߫.


ߟߊ߬ߣߡߐ߬ߟߌ (߁߇߉߇-߁߇߉߉)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߘߋ߲߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߊ߫.