ߙߊߓߌߦߊߕߎ߫ ߛߋߙߊ߬ ߖߊߟߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
ߙߊߓߌߦߊߕߎ߫ ߛߋߙߊ߬ ߖߊߟߏ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߡߏ߬ߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1950 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߙߊߓߌߦߊߕߎ߫ ߛߋߙߊ߬ ߖߊߟߏ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߅߀ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߛߏ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߂߀߀߇ ߟߊ߫.

ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߙߊߓߌߦߊߕߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߕߌ߲ߘߌߡߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߊߡߎ߲߫, ߊ߬ ߘߐ߲߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߛߊ߲ߞߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ. ߊ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߖߡߊ߬ߓߊ߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߋߣߍ߲ߕߐ ߕߍ߬ߘߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ ߞߙߎߝߊ (ߖ.ߓ.ߕ.ߞ = ߛߋ ߍ߲ߣ ߕߋ ߗ߭ߋ߬)  ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߉ ߡߊ߬ ߁߉߆߉ ߟߊ߫. ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߙߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߓߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߕߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬: ߦߏ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ߸ ߝߘߎ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߛߐߘߐ߲, ߓߊߏ߬ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ ߦߋ߫ ߗ߭ߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖ ߓ ߕ ߞ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫ ߂߀߀߀ ߟߊ߫߸ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߘߏ߫ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߘߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߆0000 ߘߌ߫. ߙߊߓߌߦߊߕߎ߬ ߞߊ߬ ߘߊߞߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߟߊߘߍ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫: ߞߊ߬ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊߞߍ߲߰ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߣߐ߫߸ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߓߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߊߞߊߘߊ߲߫. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫ ߂߀߀߆ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐߕߍ߰ ߢߊ ߟߎ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߞߊ߬ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߯ߝߍ ߘߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߎ ߓߊ߯ ߞߏ߬߸ ߛߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߂00߇ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߙߊߓߌߦߊߕߎ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߥߟߌ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߓߐߟߌ ߡߊߞߊߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫. ߙߊߓߌߦߊߕߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߂ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߜߊߟߌ ߞߏߛߐ߲߬. ߙߊߓߌߦߊߕߎ߬ ߡߊߝߌ߲߬ߣߍ߲ ߕߊ ߛߎ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫߸ ߙߊߓߌߦߊߕߎ߬ ߞߵߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫: « ߒ ߧߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߲߫ ߁߀ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫߸ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊߛߎߟߊ߫ ߘߌ߫߸ ߒ ߧߴߏ߬ ߛߎ߬ ߟߊ߫ ߒߠߊ߫ ߣߍ߰ߘߊ߮ ߞߘߐߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߓߊߟߏ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߍ߰ߘߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߕߊ ߛߎ߬ ߟߊ߫».

ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߕߍ߲ߠߊߕߊߡߌ߲ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߀߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߡߢߊ߬ߙߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߟߊߛߌ߰ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ ߙߊߓߌߦߊߕߎ߬ ߛߋߙߊ߬ ߖߊߟߏ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߈ ߂߀߁߀ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߕߍ߲ߠߊߕߊߡߌ߲ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߍ߲ߠߊߕߊߡߌ߲ ߟߊߛߌ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߲ߞߕߐߡߊ߬߸ ߓߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߓߋ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߖߘߍ߬ ߕߐ߯ߦߊߣߍ߲ (ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߕߍ߰ߞߎ߬ߟߎ߲߬ߣߍ߲) ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ ߓߟߏ߫. ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߟߐ (ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ) ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߝߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߘߝߊߟߌ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫߸ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߇ ߂߀߁߀ ߠߊ߫.