ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ

ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ( ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߟߏߡߊ߬ : ߛߎ߬ߘߎ߰ߟߊ߬ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ) ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߫ ߕߍߡߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߜߍߞߣߍ ߓߟߏߡߊ߬ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ ߓߟߏߡߊ߬  ߊߖ߭ߌ߫ ߜߙߋ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߣߍߓߊ ߟߋ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߕߌ߲߫ ߡߎߣߎ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߜߍߞߣߍ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߊ߲߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߊ߳ߌߙߊ߯ߞߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߗ߭ߏߙߑߘߊ߲ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߞߎ߬ߥߍߕߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫، ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߫ ߞ߫ߕߊߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߌߡߊ߯ߙߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬، ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߤߑߙߊߦߌ߬ߣߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ ߛߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߝߊ߬ߤߑߘߎ߬ ߛߓߊߓߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߖߌߘߏ߯ߘߏ ߘߐ߫، ߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߦߡߊߣߌ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬، ߊ߳ߎߡߊ߯ߣߌ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ (ߛߎ߬ߟߑߕ߭ߣߊߕߎ߫ ߊ߳ߎߡߊ߯ߣߌ߲߫) ߦߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫، ߌߞߏ߫ ߓߊ߫ ߥߎߟߋ߲ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߖߏ߲ߖߏ߲
ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ

ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ
ߝߊ߬ߛߏ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߕߌ߱ ߕߌ߰ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߸ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߟߊߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߊߟߎ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߏ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߞߘߐߕߊߘ ߡߊ߬
ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ (ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ)
ߓߍ߲߬ߕߍ 23°43′00″N 44°07′00″E
ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߟߞߋߟߞߋ ߛߊߥߎߘߊ߫، ߜߟߊ߬ߜߟߊ ߃߀߁߅
ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߓߊ߫ ߥߎߟߋ߲، ߜߟߊ߬ߜߟߊ (߀)
ߜߍߞߣߍ ߂،߁߄߉،߆߉߀ ߞ߂
ߖߌ߫ ߞߛߊߞߊ (%) ߀.߇
ߞߎߓߋߘߊ ߙߋߦߊ߯ߘ߭
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲
ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߐ߮ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬
ߡߐ߰ߡߊ߬ߘߊ߲߬ ߠߊߓߊ߲ (߂߀߁߉) ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߃߄،߄߁߃،߆߆߀
ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߐ߲ߛߐ߲߫ ߢߊ ߁߅ ߡ/ߞ߂
ߛߌ߭ ߕߕߍߡߞߊߒߞߋ ߛߊ߲߬ ߇߄.߅߆߁ (߂߀߁߆)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮
ߡߙߊ߬ ߞߊߒߞߋ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߬ ߔߟߋߞߘߎ
ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߊ߬ߟߑߡߊ߯ߣ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎ߬ ߊߟߑߊ߳ߊߖߌ߯ߖ߭ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߬ߞߊ
ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߡߎߤߊߡߍߘ ߓߣߎ߬ ߛߊ߬ߟߑߡߊ߯ߣ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎ߬ ߊߟߑߊ߳ߊߖߌ߯ߖ߭ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߬ߞߊ
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߕߌ߮ ߞߏߕߌ߯ ߜߙߊ
ߞߕߌߗߋߘߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߜߙߊ
ߟߥߊߟߌߘߊ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߙߊ
ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ
ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ
ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߁߇߂߇
ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߝߟߐ ߁߇߄߄
ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߁߈߁߈
ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߁߉߀߂
ߣߊߖߘߌ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߁߉߂߁
ߤߌߖߊ߯ߖ߭ߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߣߊߖߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߁߉߂߆
ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃- ߁߉߃߂
ߞߣߐߟߊ ߥߟߏߒߘߐ ߢߊ߲ߞߌߛߊ߲ (pib)
ߕߎ߬ߡߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲ ߂߀߁߃ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌߘߊ
ߊ߬ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ $ߘߟߊ߫ ߥߟߎߡߊ߫ ߁.߆߆߈
ߊ߬ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬ ߁،߇߇߅،߁߄߃،߉߇߅،߁߂߁ (߂߀߁߇)
ߦߙߋߞߋ ߢߍ $߅߃،߆߄߀
ߞߣߐߟߊ ߥߟߏߒߘߐ ߕߐ߯ߟߊ
ߕߎ߬ߡߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲ ߂߀߁߈ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌߘߊ
ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ $ ߘߟߊ߫ ߥߟߎߡߊ߫ ߇߈߅.߅
ߦߙߋߞߋ ߢߍ $ ߂߃. ߄߁߁
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߦߟߍ߬ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ % ߁.߄
ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߙߍ߬ߦߊ ߘߟߊ߫ $߅߀߉،߄߅߇،߀߉߆،߄߃߀
ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ
ߛߊ߲߭ ߂߀߁߆
ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߀.߄߈߇
ߦߌߟߡߊߦߊ ߞߘߐߕߊ߬ߣߌ߲ (߃߈)
ߓߊ߯ߙߓߊߟߌߦߊ %߁߁ (߂߀߁߄)
ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߕߍߡߊߞߊߒߞߋ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߟߊ߫ ߂߄ ߉߈߀
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬-ߞߣߐ-ߛߌ ߛߊ߲߬ ߁߈
ߘߐ߬ߢߐ߲߬ߠߌ߬ ߛߌ ߛߊ߲߬ ߆߀
ߟߐ߲ߕߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬
ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߙߋߦߊ߯ߟ SAR
ߜߍߓߏ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߊߙߊߓߎߟߊ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߜߍߓߏ߲ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫
ߖߏ߯ߙߏ ߓߙߍ߬ߦߊ % ߂.߃
ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߝߙߍߕߍ ߁߁߂

߉߃߇ ( ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߦߊߟߞߊ ߓߊ߯ߙߘߊ)

߉߉߉ (ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ)

߉-߁-߁

ߘߏߛߓߍ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߛߌߝߊ߯ߣ ߣߌ߫ ߣߊߞߑߟߕߎ߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ
ߦߌߟߡߊߦߊ (Dst)
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߊߙߊߓߎߟߊ ߛߎߡߊ߲ߘߊ߲ߕߊ
ߓߐߕߏ߲ ߦߡߊ߬ߣߌ߲߫
ߣߍ߰ߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߦߊߛߊ߯ߙߎ߫
ߓߟߐߟߐ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ sa
ߖߌߘߟߊ ߡߊߟߐ߲߫ ߝߙߍߕߍ ߄߀߃
ߞߍߦߙߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ
ߌߛߏ ߂- ߞߎߡߊߘߋ߲ߡߊ߁-߃߂߆߆ SA
ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ +߉߆߆

ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߣߊߖߘߌ߫ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߕߌ߲߫ ߡߎߣߎ߲ ߦߙߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ߙߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߓߟߏߡߊ߬ ߛߌ߬ߢߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ، ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߌ߬ߕߊ ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߞߘߐ ߞߍߗߏ߮ ߘߝߐ߬ߡߊ ߘߌ߫،ߞߏߢߊ ߏ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߊ߯ߌߦߊߕߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߡߎߤߊߡߍߘ ߓߣߎ߬ ߛߎ߬ߊ߳ߎ߯ߘ ߓߟߏ߫ ߛߊ߲߬ ߁߁߅߇ ߝ. ߞ/ ߁߇߄߄ ߌ. ߞ، ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߬ ߓߊ߯ߛ߭ߊ߯ ߣߊ߬ ߘߊ߫ - ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߎߛߑߡߊ߯ߣߌ߲ߠߞߊ - ߞߍߟߍ߬ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߏ߲ߛߏ߲ߧߊ߫ ߁߂߃߃ ߝ. ߞ / ߁߈߁߈ ߌ. ߞ، ߞߐߙߍߦߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߊ߯ߘߊ (ߦߌߟߡߊ) ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ : "ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߝߟߐ" ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߝߟߐ ߏ߬ ߓߋ߲߭ ߡߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲ ߓߐ߫ ߸ ߕߙߎ߬ߞߌ߬ߦߎ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߢߍ ߣߊߖߘߌ߫،ߊ߬ ߞߊ߬ ߙߋߦߊ߯ߘ߭ ߞߍ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲߬ ߸ ߝߏ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߊߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߙߋߦߊ߯ߘ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߊ߲߬ ߁߃߀߈ ߝ. ߞ / ߁߈߉߁ ߌ. ߞ߸ ߞߐߙߍߦߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߌߟߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ :" ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲"، ߞߐߟߊ߫ ߸ ߊߓߘߎ߬ ߊߟߑߊ߳ߊߖ߭ߌ߯ߖ߭ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߬ߞߊ - ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ - ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߊ߬ ߙߊߛ߭ߌ߰ߘߎ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߁߃߁߉ ߝ. ߞ / ߁߉߀߂ ߌ. ߞ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߦߙߌߥߊ߫ ߘߊ߫ ߣߊߖߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߁߉߂߁ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߣߊߖߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߸ ߝߏ߯ ߊߓߘߎ߬ ߊߟߑߊ߳ߊߖߌ߯ߖ߭ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߤߌ߬ߖߊ߯ߖ߭ߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߐ߬ߛߌ ߟߊ߫ ߤߊ߯ߛ߭ߡߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߰ߡߊ ߟߊߛߌ߰ ߤߌ߬ߖߊ߯ߖ߭ߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߛߊ߲߬ ߁߉߂߆ ߟߊ߫، ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐߝߍ߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߣߊߖߘߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߣߊߖߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߏ߬ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߤߌ߬ߖߊ߯ߖ߭ߌ߫ ߣߌ߫ ߣߊߖߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߋ ߞߘߐ߫ ߝߏ߯ ߊߓߘߎ߬ ߊߟߑߊ߳ߊߖߌ߯ߖ߭ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫، ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߁߃߅߁ ߝ. ߞ / ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ - ߁߉߃߂، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬.

ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߓߍߘߊ ߕߊ߲߫-ߣߌ߫-ߛߊ߬ߓߊ߫ (߁߃) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐߝߙߊߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐߝߙߊߣߍ߲߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߓߟߏ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߥߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߡߞߊ߫ ، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߸ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫، ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߦߙߐ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ߓߊ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.

ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߍ߬ߒ߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߟߊߒߝߍߓߊߟߌߦߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߍ߬ߒ߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߞߏ ߞߏ߲߬ߘߏ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߓߊߕߟߎ ߓߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ (OPEP).

ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߝߊߣߍ߲߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߞߍ߫ ߞߓߊߕߟߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߓߊߕߟߎ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߘߌ߫ ߥߊߦߌ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߓߊߕߟߎ߫ ߞߡߊ ߓߐߛߎ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫߸ ߡߍ߲ ߗߏ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߉߉ % ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߦߌߟߡߊ ߕߊ߲߫-ߣߌ߫-ߞߐߣߐ߲ߘߐߣߊ߲ (߁߉߲) ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߓߍ߯ ߕߊ ߘߌ߫، ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ (ߣߐ߬ߟߊ) ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߝߍ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߓߊߕߟߎ ߓߐߘߌߦߓߊ ߡߊߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫  ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ ߝߐ߰ߓߍ߬ߞߊߒߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߌߦߊߓߍ߲ ߠߊߛߌߦߊߦߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ.

ߕߐ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߊ߳ߎ߯ߘ ߓߣߎ߬ ߡߎߤߊߡߍߘ ߡߎߞ߫ߙߊߣߌ߲ߞߊ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߘߐߓߊ ߟߋ߫ ߏ߬ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊ߯ߌߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߋ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮ ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߕߍߡߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫.

ߕߐ߮ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߓߙߌ߬ߕߊ߲߬ߓߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߐߡߌ߲߫ ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߊ߳ߎ߯ߘ ߘߋ߲߫ ߣߐ߬ߟߊ߬. ߁߃߅ߔ ߝ. ߞ / ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߀ - ߁߉߃߂ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߤߌ߬ߖߊ߯ߖ߭ߌ߫ ߣߌ߫ ߣߊߖߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߯ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߝߊ߫ ߸ ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߦߙߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߌ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߕߌ߲߫ ߡߎߣߎ߲ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߕߌ߲߫ ߡߎߣߎ߲ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߕߊߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߊߛߌ߫ ߜߙߋ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߸ ߊߛߌ߫ ߜߙߋ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߘߌߦߊ. ߖߌߓߐ ߕߏ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐߟߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߊ߫ ߥߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ߎߞ߫ߑߓߊ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߓߊ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬، ߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫  ߊ߳ߎߡߊ߯ߣߌ߲߫ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮ ߣߴߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬، ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߕߊߓߟߏߡߊ߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ : ߛߎ߬ߘߎ߰ߟߊ߬، ߦߡߊߣߌ߲߫،ߊ߳ߎߡߊ߯ߣߌ߲߫، ߗ߭ߏߙߑߘߊ߲ߣߌ߲߫، ߌߡߊ߯ߙߊߕߎ߫، ߞߎ߬ߥߍߕߌ߬، ߞ߫ߕߊߙߌ߫، ߓߊ߬ߤߑߙߊߦߌ߬ߣߌ߲߫.

ߊ߬ ߜߍߞߣߍ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߟߋ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏ߲ߛߏ߲ߧߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߥߛߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߍ߫ ߸ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߕߌ߲߫ ߡߎߣߎ߲ ߕߘߍ߬ ߕߎߝߌ߲߫ ߡߊߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߭ ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߓߏ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߢߊߝߍ߬، ߢߣߊߡߦߊ߫ ߛߎ߯ߦߊ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߛߌ߰ߘߌߦߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߥߛߎ߬ ߖߊ߲߫ ߞߘߐ߫. ߣߊ߬ߝߟߏ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߕߌ߲߫ ߡߎߣߎ߲ ߘߎ߱ ߞߘߐ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߦߙߐ ߞߍ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߜߟߌߦߟߊߓߊ ߟߋ߬ ߞߓߊߕߟߎ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߭ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߡߌ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߞߓߊߕߟߎߓߊ ߟߋ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ߫ ߞߘߐ߫

ߘߝߐ߬ ߞߘߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߝߟߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߝߐ߬ ߞߎߘߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߙߊ߬ ߞߊߒߞߋ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏߕߌ߯ ߜߙߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߜߙߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߍߘߊ ߘߐ߬ߕߙߊ߬ߟߌ߬ ߢߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߮ ߣߐ߬ߟߊ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋߟߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߢߐߞߊ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]