ߞߙߌߣߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߙߌߣߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߋ߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫.

ߞߙߌߣߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲
ߞߟߊߓߍ߲
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߁߈′߂߃″N ߈°߉′߆″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ1235 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬Soso Empire, ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߸ ߞߴߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߊ߫߸ ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߎ ߞߘߐ߫ ߞߛߌ߬ߘߎ߰. ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߎߡߊ߫ ߣߊ߬ߡߊߣߊ߬ ߥߊ߫ ߕߎ ߞߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊߝߋߝߋ߫߸ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߥߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߘߐ߫ ߡߍ߭ߡߊ߬. ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߖߡߊ߫ ߞߐ߬ߡߐ߲߬ߞߐߡߐ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߐ߯ߡߌ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߛߴߊ߬ ߤߏߞߌ߭ ߘߐ߫߸ ߞߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬.

ߟߋ߬ߟߋߟߋ߬ߟߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߥߎ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߂߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߥߙߏ߬ߓߊ߮ ߓߊߡߊ߲߯ߠߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߥߊ߰ߘߎ߰ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߌ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߛߐߘߐ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߖߎ߬ߟߎ ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫. ߛߏ߬ߛߏ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߯ߙߋߡߊ߲߰ ߞߋߕߊ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߏ߬ ߞߘߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫߫. ߏ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߢߣߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߴߊ߬ ߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ߬ ߖߟߎ ߏ߬ ߟߋ ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߣߊ߯ߙߋߡߊ߲߰ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߣߐ߭ ߛߐߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߰ߖߘߊ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߛߘߍ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍ߬ߡߊ߬ߝߊߙߊ߲߫ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߬ ߓߘߊ߸ ߳ߊ߬ ߛߋ߫ ߣߍ߲ ߛߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫.

ߞߟߊߓߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߰ߟߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊߞߟߌ߫ ߕߏ߲ߕߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߗߍ߬ߟߊߘߍ ߞߍ߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ. ߘߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊߞߎ߲߫ ߞߙߌߣߊ߬ ߘߊߝߍ߫ ߛߏ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߞߌߝߟߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬߸ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߐߕߏ߲ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫߸ ߁߂߃߅ ߝߊ߲߭ߝߍ߬. ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߞߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߙߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߐ߯ߡߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߜߊ߬ߛߋ߲߬ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߥߊ߬ߜ߭ߊߘߎ߰ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߛߍߥߊ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬߸ ߛߎ߬ߣߎ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߏ߬ߛߏ߫. ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߴߊ߬ ߥߊ߫ ߕߐ߫ ߛߏ߬ߛߏ߬߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫, ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߖߎߙߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߭ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߊߟߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߊߟߊ߲ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߮ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫.

ߞߍ߬ߟߍ ߞߐߝߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߍ߬ߟߍ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߢߊߝߐ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ߞߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߎߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߙߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߠߊߘߏ߲߬ ߘߊߣߍ߲ ߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߓߊ ߝߍ߬. ߣߊ߭ߣߊ߬ ߕߙߌߓߊ߲߫ ߞߋߕߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߘߊ߲߬ߞߙߊ߬-ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߟߊߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߓߊ߮ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߞߎ߲߬ߦߊ ߟߞߊߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߊߝߊ߬ߛߞߍ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊߜߍ߲߫ ߘߏ ߏ߬ ߟߋ ߘߌ߫. ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߥߟߋߥߟߋ߫ ߘߏ߲ߘߏ߲ (ߘߏ߲߬ߘߏ߲߬ߜߍ߬ ߔߋ߯ߔߋ߮) ߕߏ߲ߜߊߟߌ ߘߐߓߍ߲߬ ߓߌ߬ߢߍ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߓߏߙߌ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߓߏ߲߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ ߕߌߢߍ߫ ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊߟߊ߲߫ ߠߊߘߏ߲ߠߌ߲ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߞߎ߲߬ߕߍߡߊ߬. ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߲߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊߞߛߌߡߌߟߌߦߍ߲ ߞߎߋߣߎ߲ߡ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߌߙߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߟߐߡߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬.