ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫
ߡߐ߱
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Ulu'l-azm, prophet, prophet of Islam, prophet of Islam that mentioned on the Qur'an, Q12180772 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Mohammed ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲محمد, Muḥammad, Mohammadu, Mahoma ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߀ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 571 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߡߞߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 632 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎSacred Prophetic Chamber ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Abdullah ibn Abdul-Muttalib ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Aminah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊߓߊ߬ߣߎ߰ ߤߊ߯ߛ߭ߌߡ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߊߙߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊߙߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲Anas ibn Malik, Abd Allah ibn Abbas, Uqbah ibn Amir, Zayd ibn Thabit ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Honorific suffixPeace be upon him ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊߡߞߊ߫, ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲Hanif, ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐExpeditions of Muhammad ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Military unitarmy of Mohammad ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫Seal of Mohammad ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߝߎ߲ߘߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫science of hadith ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://www.tekstowo.pl/wykonawca,ahmad.html ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
MountQaswa, Ya`fūr ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has works in the collectionMuseo Diocesano de Tarragona ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorcopyrights on works have expired ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Facial hairbeard ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Tribeߞߎߙߊߦߑߛߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫: ߏ߬ ߟߋ߫ ߞ߫ߺߊ߯ߛߌߡߎ߲߫ ߝߊ߬ ߘߌ߫ ، ߡߎߤߊߡߍߘ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎߟ ߡߎ߬ߕ߭ߊߟߓߌ߫ ( ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ / ߅߇߁ - ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ / ߕߟߋ߬ ߈ / ߆߃߂) ، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߐ߱ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߏߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߰ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ، ߊ߬ߟߋ ߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߝߊ߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߗߋߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߫ߒߕߋ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߟߋ߬ ، ߌߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߕߎߡߊ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ :" ߖߐ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬" ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ " ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬" ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߝߋ߲߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲  ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ، ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߏ߬ߢߊ ߣߴߊ߬ ߜߟߌߦߊ ، ߞߴߌ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߞߍߢߊ ߣߴߊߟߊ ߓߊߕߏ ߞߍߢߊ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߘߐ߲߬ߓߊ߫ ߝߟߐ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߟߐ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߣߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߍ߬ ߞߝߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߟߎ߬.

ߢߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ ߛߓߍߟߌߟߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߊߦߌߞߍߟ ߤߊ߯ߥߑߕߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߘߡߊߦߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߣߐ߭ ߕߏ߫ ߊߘߡߊߦߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ :" ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߸  ߡߍ߲ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ (ߘߌ߯ߣߊ) ߞߊߓߋ ߓߍ߯ ߟߊ߫".

ߞ߫ߺߊ߯ߛߌߡߎ߲߫ ߝߊ߬ ، ߕ߭ߊߦߌߓߎ߫ ߝߊ߬ ، ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ،ߤߌߣߊ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ، ߤߌߣߊߓߊ߮ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ، ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߟߊߕߌ߮، ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ، ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ، ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ،ߕߏ߬ߢߊ߬ߓߌ߮ ، ߕߏ߬ߢߊ߬ߕߊ ،ߟߊߣߊ߲ߒߕߋ ، ߛߙߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߕߌ߱ ، ߟߐ߬ ߦߙߐ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߣߍ߲ ، ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ (ߝߍ߬ߙߍ) ߕߌ߱ ، ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߕߌ߱ ، ߘߙߊߖߊ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߕߌ߱، ߖߊ߲ߓߋ ߕߌ߱ ، ߛߊ߲ߡߊ߫ ߦߟߍ ߕߌ߱ ،ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߟߊߕߌ߮ ، ߦߋߟߋ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ، ߞߋߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߟߏߞߕߏ ، ߝߕߌ߬ߣߊ߲߬ ߡߍߣߍ߲ ، ߦߋߟߋ߲ ، ߡߐߡߐߒߕߋ ߣߌ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߖߙߎ߬ ߝߊߛߊ߲.
ߡߏߦߌ߫ ߘߐ߲߬ߓߊ߫ ߝߟߐ / ߕߟߋ߬ ߁߂/߅߃ ߝ. ߢ

ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ / ߕߋ߬ߟߋ ߂߂/ ߅߇߁ ߌ. ߞ

ߡߞߊ߫

ߛߊ߬ߦߊ     ߘߐ߲߬ߓߊ߫ ߝߟߐ / ߕߟߋ߬ ߁߁ / ߁߁ߝ.ߞ

ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ / ߆߃߂ ߌ. ߞ

ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬.

ߜߟߌߦߊ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ
ߞߋߟߦߊ      ߛߎ߲ߞߊߙߏ / ߁߃ ߝ. ߢ = ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ / ߆߁߀ ߌ. ߞ ، ߤߌߙߊ߯ߌ ߞߙߎ߬ߝߊߟߊ߲ ߠߊ߫ ، ߡߞߊ߫
ߛߌ߰ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߦߟߍ߬ߦߟߍ ߊߦߌߛߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ  ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬
ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߘߐ߲߬ߓߊ߫ ߝߟߐ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߛߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫
ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ
ߛߙߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߮ ߖߊ߯ߓߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫
ߓߐߛߎ߲    ߊ߬ ߦߴߊߙߊߓߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߓߣߎ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫
ߊ߬ ߣߊ߫ ߊ߬ ߣߊ߫ ߟߴߊߡߌߣߊߕߊ߬  ߓߌߣߑߕߎ߫ ߥߤߊ߬ߓߎ߬ ߘߌ߫
ߊ߬ ߝߊ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߴߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎߟ ߡߎ߬ߕ߭ߊߟߓߌ߫ ߘߌ߫
ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ߤߊߟߌ߯ߡߊߕߎ߫ ߛߊߊߘߎ߯ߞߊ ، ߛ߳ߎߥߍߓߊߕߎ߫
ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߟߊߡߌ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߤߊߟߌ߯ߡߊߕߎ߫ ߗߍ߬ ، ߤߊ߯ߙߌߛߎ߫ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎߟ ߌߖ߭ߊ߬
ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߡߌ߲ ߘߐ߫ ߤߊߡߑߖ߭ߕߊ߫ ( ߊ߬ ߝߊ߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬) ، ߊ߬ߓߎ߬ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߣߎ߬ ߤߊ߯ߙߌߛߎ߫ ( ߊ߬ ߝߊ߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬) ، ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߤߊ߯ߙߌߛߎ߫ ، ߛ߭ߌ߯ߡߊ߯ߎ ߓߣߎ߬ ߤߊ߯ߙߌߛߎ߫ ، ߎߣߊߦߌߛߊߕߎ߫ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߤߊ߯ߙߌߛߎ߫
ߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߞ߭ߊߘߌ߯ߖߕߊ߫ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߞ߭ߊߥߎߟߕߊ߫ ، ߛߊߥߑߘߕߊ߫ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߖ߭ߎߡߑߊߕߊ߫  ، ߊߦߌߛߊߕߊ߬ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߊ߬ߓߎ߬ ߓߊߙߌ߫ ، ߤߊߝߑߛ߳ߕߊ߫ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߎߡߊߙ ߓߣߎ߬ ߊߟߑߞ߭ߊߕ߭ߊ߯ߓߎ߫ ، ߖ߭ߊߦߌߣߊߓߎ߫ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߞ߭ߏߖ߭ߊߦߌߡߊߕߊ߫، ߎߡߎ߬ ߛߟߊ߬ߡߕߊ߫ ، ߖ߭ߊߦߌߣߊߓߎ߫ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߖߤ߭ߊߛ߭ߎ߫ ، ߖߎ߬ߥߍ߬ߙߌߦߊߕߎ߫ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߤߊ߯ߙߌߛߎ߫ ، ߡߊ߯ߙߌߦߕߊ߫ ߞߌߓߑߕߌߞߊ ، ߎߡߎ߬ ߤ߭ߊߓߌ߯ߓߊߕߎ߫ ، ߛ߳ߊߝߌߦߊߕߊ߫ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߤ߭ߎߦߑߦߌ߫ ، ߡߊߦߌߡߎ߯ߣߊߕߊ߬ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߤߊ߯ߙߛߌ߫.
ߊ߬ ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬: ߞ߫ߺߊ߯ߛߌߡߎ߲߫، ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫، ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫.

ߊ߬ ߘߋ߲߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬  : ߖ߭ߊߦߌߣߊߓߎ߫ ، ߙߏ߬ߞ߫ߦߊߕߊ߬ ، ߎߡߎ߬ ߞߎߟߑߛߎ߯ߡߎ߲߬ ، ߝߊ߯ߕߎߡߊߕߊ߬

ߞߟߊ߬ߣߐ ߊߟߊ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߡߞߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߲߬ߓߊ߬ߞߊߙߏ ߟߊ߫ ߸ ߛߡߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߠߊ߫، ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߅߃ ߢߍ߫ (ߝߎ߲ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߞߋߟߊ ߓߐ߫ ߘߌ߫ ߡߞߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬) ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ ߅߇߀ ߥߟߊ߫ ߅߇߁ ߡߊ߬ ߌ. ߞ ߅߂ ߝ. ߢ. ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߝߊߙߌߕߊߣߍ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ( ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߫) ، ߊ߬ ߣߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ߧߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߡߐ߬ ߘߴߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߊߓߘߎߟ ߡߎ߬ߕ߭ߐߟߓߌ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊ߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߊ߬ߓߌ߬ ߕ߭ߊ߯ߟߓߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߏ߬ߢߊ߬ ߘߴߏ߬ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ، ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߌߦߊ߲ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߎ ߞߴߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߲߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ (߂߅) ߟߋ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞ߭ߊߘߌ߯ߖߕߊ߬  ߓߌߣߑߕߎ߫ ߞ߭ߊߥߎߟߕߊ߫ ߟߋ߬ ߝߘߎ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲߫ ߓߍ߯ ߡߏߦߌ߫ ߝߴߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ، ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߏ߬ ߓߊߕߏ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߛߐ ߓߍ߯ ߞߐ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ، ߡߍ߲ ߖߍ߲ߛߍ߲ߠߌ߲ ߕߘߍ߬ ߡߞߊ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߦߊ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߥߋ߯ߟߋߟߌ ߟߊ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߛߓߊ߬ ߞߘߐ߫، ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߞߐ߫ ߡߞߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߜߍ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ (ߤߖߌ) ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߡߞߊ߫. ߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߦߊߛߙߌߓߊ߬ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߆߂߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߟߏ߯ߟߎ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ (߅߃) ߘߐ߫ ، ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߞߐ ߓߍ߲߬ߒ߬ߓߍ߲߲߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߝߊ߰ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߗߋߟߦߊߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߫ (߁߀) ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߋ߯ߟߋߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߐߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߞߊ߫ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߞߵߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߸ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ، ߞߊ߬ ߜߍ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߛߌߟߝߊ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߟߍ ߓߍ߯ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߓߐߖߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߡߘߊ߫ ߣߊ߫ ߦߙߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߘߐ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߛߌߟߊ ߘߌ߫، ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߝߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߛߓߍ߫ ߜߋߘߊ߫ ߸ ߞߏ߫ - ߏ - ߞߏ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬.

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߓߐߖߎ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߦߏ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ߠߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߐߘߍ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ ߞߙߎ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫. ߤߊߟߌ߬ ߸ߣߴ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߓߍ߯ ߝߐ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߙߍߦߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫، ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߞߣߍߡߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߐߙߍߦߊ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߖߏ߯ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ، ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߟߎ߬، ߟߝߊߙߌ߫ ߂߈߀ ߠߋ߫ ߣߊ߬ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲߬ (ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߄.߆߅ % ߠߋ߫ ߡߊ߬) ߊ߬ ߘߏ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߐߙߍߦߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߓߊߘߙߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ، ߎߤߘߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ، ߘߋ߲߬ߞߊ ߞߍ߬ߟߍ، ߤߏߘߊߦߌߓߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ، ߞߊ߬ߦߌ߬ߓߙߊ ߞߍ߬ߟߍ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߞߊ߫ ߘߟߊߞߊ. ߟߊߒߡߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߞߙߎߞߊ ߝߐߘߊ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߜߊ߲߯ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬، ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߞߍ߬ߟߍ ߥߟߊߥߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߞߝߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߬ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߡߐ߰ - ߐ - ߡߐ߰ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߓߏ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߞߙߋߞߙߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߌ߰ ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߬ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߦߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߋߟߓߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߴߊ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߖߏ߮ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊߕߐ߮ ߘߌߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߲߬ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ ߞߍ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߟߊߥߟߊ߫ ߘߊ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߛߍ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߟߊߞߊ߬ߟߌ ߘߐ߫.

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߞߝߊ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߢߍߓߊ߮ ߡߊ߯ߟߞߌ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߍ߲ ߘߌ߫، ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߋߟߓߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߢߍߓߊ߮ ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߞߣߐ߫، ߞߊ߬ ߛߌ߰ߘߊ߫ ߘߏ߫ ߞߙߋߞߙߋ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߢߍ߫ ߸ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߢߍ߫ ߣߴߊ߬ ߞߐ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߬، ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬، ߊ߬ ߖߏ߮ ߟߎ߬، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߕߊ߲ߢߐ߮ ߡߊ߬، ߡߎߛߟߌ߬ߡߎ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߘߐ߫ ߝߣߊ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߬ ߞߎߘߎ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߕߵߊ߬ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߘߐ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߓߊ߰ߒߕߋߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߟߎ߬. ߡߐ߰ - ߐ - ߡߐ߰ ߣߊ߬ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߊ߬ ߛߙߍߘߍ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߦߏ߫ ߛߡߍ߬ߟߊ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬: ߊ߬ߓߎ߬ ߘߊߎߘߊ߫، ߕߙߌ߬ߡߌ߬ߖ߭ߌ߫، ߡߎߤߊߡߍߘ ߓߣߎ߬ ߡߊ߯ߖߊ߫، ߘߊ߯ߙߊߡߌߦߎ߫، ߊߤ߭ߡߊߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߤߊ߲ߓߊߟߌ߫.

ߘߝߐ߬ ߞߝߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߛߓߍ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߛߓߍ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ، ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ߠߍ߲߬ ߓߊ߯ ߟߋ߫ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߘߊ ߘߐ߫، ߡߐ߰ ߝߟߐߝߟߐ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߊ߳ߎߙߑߥߊߕߎ߫ ߓߣߎ߬ ߖ߭ߎ߬ߓߊ߬ߦߌ߬ߙߎ߫ ( ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߉߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߞߐ߫) ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߓߊ߯ߣߊ߫ ߓߣߎ߬ ߎߛߑߡߊ߯ߣߌ߲߫ ( ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߀߅ ߝ.ߞ) ߏ߬ ߞߐ߫ ߥߊߤߑߓߎ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎ߲ߓߤߊ߫ ( ߛ ߁߁߀ ߝ) ߏ߬ ߞߐ߫ ߛ߭ߙߊߤ߭ߑߓߌ߯ߟߎ߫ ߓߣߎ߬ ߛߊߊ߳ߘߎ߫ ( ߛ ߁߂߃ ߝ.ߞ) ߏ߬ ߞߐ߫ ߌߓߣߎ߬ ߛ߭ߌߤߊ߯ߓߎ߫ ߖ߭ߤߎߙߌߞߊ ( ߛ ߁߂߄ ߝ.ߞ) ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߝߙߊߝߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߖߋߎ߲߫، ߏ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊ߫ ߛߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߸ ߕ߭ߓߊߙߌߦߎ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬. ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߡߍ߲ ߕߎ߲߯ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߌߓߣߎ߬ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ( ߛ ߁߅߂ ߝ.ߞ) ߕߙߌߣߌ߲ߠߊ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ߠߵߊ߬ ߡߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߝߋ߲߫ - ߎ - ߝߋ߲߫ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߋ߬ ߛߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ : " ߊ߬ߟߑߡߊߜ߭ߊ߯ߖߌ߫" ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ، ߌߓߣߎ߬ ߤߌߛ߭ߊ߯ߡߎ߲߫ ( ߛ ߂߁߈ ߝ.ߞ) ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߛߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߯ߦߊ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ : " ߌߓߣߎ߬ ߤߌߛ߭ߊ߯ߡߎ߲߫ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ" = " ߛߌ߯ߙߊߕߎ߫ ߌߓߣߎ߬ ߤߌߛ߭ߊ߯ߡߎ߲߫". ߌߞߏ߫ ߊ߬ߟߑߕ߭ߓߊߙߌߦߎ߬ ( ߛ ߃߁߀ ߝ.ߞ) ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߌߓߣߎ߬ ߌߛߑߤߊ߯ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ : " ߕ߭ߓߊߙߌߦߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߘߏ߫ ߞߙߋߞߙߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߢߍ߫ ߟߋ߬. ߓߐߖߎ ߜߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߖߏߣߊ߫ ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ :" ߊ߬ߟߑߡߊߜ߭ߊ߯ߖߌ߫ " ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߓߍߓߊ߮ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߑߥߊ߯ߞ߭ߘߌߦߎ߫ ߘߌ߫ ( ߛ ߂߀߇ ߝ.ߞ) ، ߊ߬ ߟߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߌߓߣߎ߬ ߛߊߊ߳ߘߎ߫ ߓߊߜ߭ߑߘߊ߯ߘߑߞߊ ( ߛ ߂߃߀ ߝ.ߞ) ߞߵߊ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ : " ߊ߬ߕ߭ߓߊ߬ߞ߫ߊ߯ߕߎ߫ ߊߟߑߞߓߎߙߊ߫". ߕߙߌߣߌ߲ߠߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߐߖߎ ߓߘߍߓߘߍ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߟߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߴߊ߬ ߥߍߟߍ߲ߞߍ ߟߊ߫. ߞߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߕߙߌߣߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߏ߬ߙߌ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ ߣߌ߫ ߥߏߦߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫.

ߖߏ߯ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߏ߯ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߓߐߖߎ ߞߟߏߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߙߋߞߙߋߣߍ߲߫ ߞߋߟߊ ߖߏ߮ ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߒ߬ߠߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߰ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߢߊ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ، ߦߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߋߟߊ ߖߏ߮ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߊ߫. ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ߦߊ ߖߏ߮ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ، ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߎ ߘߵߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߖߏߣߊߖߏߣߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߬ߦߌ߲ߠߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߟߍߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߊ ߞߝߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߟߐߝߟߐ߫ ߟߋ߬ ߊߓߎ߫ ߊ߬ߟߑߓߎ߬ߞߑߕߎߙߌߦߎ߫ ߥߤߊ߬ߓߎ߫ ߓߣߎ߬ ߥߤߊ߬ߓߎ߫ ߊߛߊߘߎߞߊ ( ߛ ߂߀߀)ߝ.ߞ) ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫ : " ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ( ߞ. ߖ)" . ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߓߎ߫ ߊ߬ߟߑߤ߭ߛߊߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߌߦߎ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߤߊߡߍߘ ߊߟߑߡߊߘߊ߯ߌߣߌ߲ߞߊ ( ߛ ߂߂߄ ߝ.ߞ) ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫ : " ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߖߏ߮" ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ : " ߡߎߤߊߡߍߘߌߦߊ ߖߏ߮ ߟߎ߬" ߏ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߕߙߌߡߖ߭ߌ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ( ߛ ߂߇߉ ߝ.ߞ) ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߘߊߎߘߊ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߬ߟߌߦߎ߫ ߛ߳ߊߓߑߤߊ߯ߣߌ߲ߞߊ ( ߛ ߂߇߀ ߝ) ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ : " ߡߎߤߊߡߍߘߌߦߊ ߖߏ߮ ߟߎ߬" ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߌߛߌ߬ߙߊ߬ߌߟߊ߫ ߡߊ߯ߟߞߌߦߊ ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ ( ߛ ߂߈߂ ߝ) ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫ : " ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߖߏ߮ ߟߎ߬ " ، ߊ߬ߓߣߎ߫ ߊ߬ߟߑߤ߭ߛߊߣߌ߲߫ ߊ߬ߤߡߊߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߝߊ߯ߙߛߌ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ( ߛ ߂߉߅ ߝ) ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߋ " ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߖߏ߮" ߘߌ߫ ،ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߡߍ߲ ߕߎ߯ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ : ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ ߊ߳ߌߦߊ߯ߘߌ߫ ߘߌ߫ ( ߛ ߅߄߄ ߝ) ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ : " ߡߎߛߑߕ߭ߝߊ߬ ߤߊߞߍ ߞߍ߲ߘߍߦߊ".

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲߬ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߝߊߣߍ߲߫ ߓߟߏߞߍߟߊ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߕߏ߬ߢߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߟߊ ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߘߊ߬ߟߎ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߓߊߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐ߲߫ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߙߌߦߊ ߘߐ߫. ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߏ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߞߙߋߞߙߋߣߍ߲߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߲߬ ߡߊ߬ ، ߦߏ߫ ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߡߎߛߟߌ߬ߡߎ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߵߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߢߐ߮ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߝߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ : " ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫" ߓߊߦߌߤߊߞߌ߫ ߓߟߏ߫.

ߓߐߖߎ ߜߘߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߓߐߖߎ ߛߎ߯ߦߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߊ߫ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߖߌ߰ ߞߎ߲ ߠߎ߬ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߟߐ ߞߘߐߦߌߘߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߝߊߙߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߢߊ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ : ߌߓߣߎ߬ ߞߍߛߌ߯ߙߎ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߌ߫ ، ߕ߭ߓߊߙߌߦߎ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐߦߌߘߊ ، ߞ߫ߎߙߑߕߎߓߌߦߎ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐߦߌߘߊ. ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߝߐ߬ ߞߝߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߲߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ، ߌߞߏ߫ ߕ߭ߓߊߙߌߦߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ، ߌߓߣߎ߬ ߞ߭ߊ߬ߟߌ߬ߘߎ߯ߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬. ߓߐߖߎ ߜߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߕߊ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߢߏߣߊ߯ߣߌ߲ ( ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ) ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߓߍߟߌߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߟߐߝߟߐ ߏ߬ ߟߋ ߛ߳ߌߦߏ߯ߝߊ߯ߣߛߌ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐߠߊ߲ (߉߲) ߌ. ߞ. ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߙߌߦߊ߯ߣߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߟߐߝߟߐ ߟߋ߬ ߖߐ߯ߣ ߓߊ߯ߙ ߣߌ߯ߞߊ߯ߦߌ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߥߐߙߐ߲ߝߌߟߊߠߊ߲ (߇߲) ߌ. ߞ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߝߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߛߓߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߞߏߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߛߊ߭ ߞߐߝߍ߬.

ߘߐ߬ߝߐ ߕߊ ߓߟߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߝߍ߬ ߸ ߊߙߊߓߎ߫ ߕߌ߲ ߝߙߊߝߙߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ، ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ، ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߦߡߊߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߣߊߖߘߌ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߳ߌߙߊ߯ߞߌ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߡߌ߲߫ ߟߎ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ، ߕߏ߯ߘߦߊ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߕߌߤߊ߯ߡߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤ߭ߌߖߊ߯ߖ߭ߌ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߌ߫ ، ߡߞߊ߫ ߕߘߍ߬ ߡߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߯ߙߎ߫ ߣߊߘߎߥߊߕߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ،ߝߐߒߞߐߢߐ߲߯ߦߊ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯ ߊߥߛߎ߫ ߣߌ߫ ߞ߭ߊߖ߭ߌߙߊߖߌ߫ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߡߊߣߊ߯ߗ߭ߌߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߤ߭ߊߦߑߙߊ߫ ߸ ߜ߭ߊߛߊ߯ߛߌߣߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛ߭ߊ߯ߡߌ߲߫ ، ߔߍߙߛߌ ߣߌ߫ ߙߎߡߎ߲ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߟߍ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ، ߔߍߙߌߛߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊߣߊ߯ߗ߭ߌߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊߓߋ߬ ߛߊ߲߫ ߆߀߂ ߌ. ߞ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋߟߦߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߛߋߦߌ߲߫ ߠߊ߫.

ߛߐ߬ߘߐ߲ (ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲) ߕߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߛߏߣߌ߲ߠߴߊߙߊߓߎ ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߡߙߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߖߌߡߊ ߦߙߐ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߛߓߊߓߎ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߞߏ߫ ߘߐ߫. ߛߏߓߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬ ߥߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫. ߌߞߏ߫ ߡߞߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߟߋ߬ ߜߟߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߡߊߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߛ߭ߊ߯ߡߌ߲߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ، ߡߞߊߞߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߫ ߞߊ߬ ߕߣߐ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߐ߬ߕߐ ( ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߯ߓߊ߫) ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ( ߘߌ߯ߣߊ) ߕߊ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߫. ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߬ ߜߟߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߕߌ߲߬ߖߐ߲߬ ߣߊߞߐ ߣߌ߫ ߖߐ߬ߓߌ߬ߙߋ߲߬ ߣߊߞߐ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬. ߊߙߊߓߎ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߯ߖ߭ߊ߲ߕߌ߫ ߘߌ߬ߣߊ߯ߙߎ߫ ߣߌ߫ ߔߍߙߛߌ߫ ߘߙߌߤߊߡߎ߲ ߠߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ ߕߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ߛߟߌ߬ ߟߊߘߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߥߊߘߌߜߍ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߣߌ߫ ߓߌߢߍ߬ ߟߊߘߊ߲ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߢߍ߬ ߞߟߊ ، ߞߐ߬ߘߙߍ߬ ( ߜߌ߲ߛߌ߲) ߟߊߘߊ߲ ، ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߘߍ߬ ߞߟߐ߬ߖߌ߬ߦߊ ߘߌ߫ [[Category:]]