ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߛߙߍߘߍߦߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫.

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲߫ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ߠߊ߫ ߜߙߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߜߙߋ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߡߎ߲߬ ߠߋ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ؟ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߢߌߣߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ߠߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߕߟߏߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ ߧߴߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߐ߰ ߕߊ߲ ﴿߁߀﴾ ߠߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߦߊ߲߬ ߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߞߌߢߍ߲߫ ߞߣߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߴߏ߬ ߡߊ߫:

ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌߛ ߏߟߏ߲ߔߌߦߏ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ

߁߭. ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌߛ ߏߟߏ߲ߔߌߦߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌߛ ߏߟߏ߲ߔߌߦߏ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߏߜ߭ߏ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߥߟߏߘߊ ߁߉߀߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߏߡߊߦߌ߲ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ ߕߏߜ߭ߏ ߞߊ߲߬ ߖߐ߲߬ߒߡߊߦߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߏߜ߭ߏ ߡߙߊ߬ ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߏߣߍ߲ ߖߊ߯ߓߊ ߞߍ߬ߟߍ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏߜ߭ߏ ߘߐߕߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌߛ ߏߟߏ߲ߔߌߦߏ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߢߌ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߓߊ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߘߞߋ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫  ߞߊ߲ ߘߞߋ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߟߎ߬ ߘߞߋ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߢߊߦߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌߛ ߏߟߏ߲ߔߌߦߏ ߞߊ߬ ߕߏߜ߭ߏ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߏߜ߭ߏ ߞߏߕߌ߯ߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߉߅߈ ߠߊ߫ ، ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߡߊߕߊ߯ ߦߙߐߖߊ߲ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߛߓߊ߬ ﴿߃﴾ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߕߏߜ߭ߏ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ، ߞߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߝߊ߰ߘߊ ߁߉߆߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌߛ ߏߟߏ߲ߔߌߦߏ ߕߘߍ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ ߟߊ߲ߘߌߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߘߐ߫ ߛߍߥߊ ߥߊߘߌ ، ߁߉߆߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߓߍ߫ ߣߴߊ߬ ߛߋߞߏ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߣߊ߫ ߛߘߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ، ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌߛ ߏߟߏ߲ߔߌߦߏ ߝߊ߰ߘߊ ߟߏߡߍ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߘߊ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߝߐߙߑߛ ߦߊߛߌ߲ߓߋ ߝߊ߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߦߊߛߌ߲ߓߋ ߍߙߑߘߋߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߟߋ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߏߟߏ߲ߔߌߦߏ ߝߊ߰ߟߌ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߊߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߕߎ߲߯ߠߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߬ߒߕߌ߯ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߝߊ߰ ، ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߌ ߞߏ߫ ߓߌ߬ ﴿ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߉/ ߂߀߂߁ ߘߌ߫ ﴾ ߸ ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌߛ ߏߟߏ߲ߔߌߦߏ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߟߌߞߏ ߣߴߊ߬ ߝߊ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߟߐ߲ߠߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߝߋߎ߫ .

߂߲. ߊߡߍߘ ߊߓߑߘߊߟߊ ߊߓߘߎߙߊߤߑߡߊ߯ߣ.[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐߡߐ߯ߙ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߊߡߍߘ ߊߓߑߘߊߟߊ ߊߓߘߎߙߊߤߑߡߊ߯ߣ ߥߟߏߘߊ ߞߐߡߐ߯ߙ ߁߉߁߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߐ߯ߡߐߙ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߖߟߐ߬ߞߐ ߟߊ߫ ، ߊߡߍߘ ߊߓߑߘߊߟߊ ߊߓߘߎߙߊߤߑߡߊ߯ߣ ߞߊ߬ ߞߐߡߐ߯ߙ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߡߞߊߣߌ߲߫ ߁߉߇߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߡߐ߯ߙ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߴߌ ߛߐ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߉߇߅ ߟߊ߫ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߊߡߍߘ ߊߓߑߘߊߟߊ ߟߊ߫ ߞߎ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߬ߟߊ ߘߊ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߡߍߘ ߊߓߑߘߊߟߊ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߊ߬ߟߌ ߞߐߝߍ߬ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߁߉߇߈ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߁߉߈߉ ߟߋ߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߊߡߍߘ ߊߓߑߘߊߟߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߒߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ، ߛߌߞߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߓߐߓ ߘߋߣߊߙ ، ߊ߬ߟߋ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߖߊߘߏ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߐߓ ߘߋߣߊߊߙ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߊߡߍߘ ߊߓߑߘߊߟߊ ߖߍ߬ߘߍ ߘߍ߲߬ߠߊ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ߝߍ߬.

ߡߊߙߌߦߊߡ ߒ ߜ߭ߎߥߊߓߌ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߁߉߇߂ ߟߊ߫

߃߲. ߡߊߙߌߦߊߡ ߒ ߜ߭ߎߥߊߓߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߞߏ߲߬ߜߏ ߓߙߊߖ߭ߊߘߎ߯ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߡߊߙߌߦߊߡ ߒߥߊߓߌ ߥߟߏߘߊ ߞߏ߲߬ߜߏ ߁߉߃߈ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߲߬ߜߏ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ ߞߣߐ߫ ، ߡߊߙߌߦߊߡ ߒߥߊߓߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ߒߕߌ߮ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߒߕߌ߯ߦߊ ߘߞߋ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏ߲߬ߜߏ ߞߊ߬ߕߊ߯ ߊ߬ ߕߐ߭ ߟߊߓߊ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߌ߫ ߁߉߆߉ ߟߊ߫ ، ߘߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߕߎ߲߬ ߞߊߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߞߏ߲߬ߜߏ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߣߐ߫ ، ߏ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߌߡߌ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ߕߍ߰ ߞߏߛߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊߙߌߦߊߡ ߒߥߊߓߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߊߝߘߌ ، ߏ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߊߙߌߦߊߡ ߒߥߊߓߌ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߛߟߊߕߌ߯ߦߊߟߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ، ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߈ / ߁߉߇߇ ߟߊ߫ ߸ ߣߊ߬ߒߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߞߌߛߍ ߝߙߎߕߎ ߕߎߙߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߛߊ߲߬ߝߊ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰.


߄߲. ߕߐߡߊ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫.[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߕߐߡߊ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߥߟߏߘߊ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߁߉߄߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߏ߫ ﴿ ߤߏߕ ߝ߭ߐߟߑߕߊ﴾ ، ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߬ ߡߙߊ߬ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߕߐߡߊ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊߘߎ߲ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߊ߰ߘߎ߰ ߸ ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߒߕߌ߯ߦߊ ߘߞߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊߡߋߙߎߣ ߣߌ߫ ߡߘߊ߬ߜ߭ߊ߬ߛߑߞߊߙ ߘߐ߫ ، ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߈߃ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߕߙߎ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߎߘߊ ߘߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߡߊ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߟߏߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߰ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ߠߊ߫ ߛߘߌ߬ߣߍ߲ ߧߋ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߌ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߖߟߎ߬ߖߎ߯ ߊ߬ ߣߌ߫.... ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߝߘߊߜߍ ߟߎ߬ ߖߌߡߌ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ ߣߌ߫ ߦߊߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ، ߕߐߡߊ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߯ ߟߊߣߍ߲߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߣߴߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߏߕ ߝ߭ߐߟߑߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ، ߏ߬ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߡߐ߰ߛߌ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߢߊ߯ߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߢߐ߲߯ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߝߍߕߊ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ، ߞߊ߬ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߘߏ߲ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߖߐ߲߬ߛߊ ߞߊ߬ ߓߟߏߟߊ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߢߍߛߌ߲߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ، ߞߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߛߣߍߟߌ ߟߊߟߐ߬ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߝߋ߲߲ ߠߎ߬ ߣߝߊ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߁߉߈߆ ߟߊ߫ ߸ ߏߣߌ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߛߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߘߐ߫ ߓߊߟߏߞߏ ߕߊߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߕߙߎ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߊ߯ߓߟߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߕߏߡߊ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߝߊ߰ߘߊ ߁߉߈߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊߣߌ߲ߞߊߥߟߌ ߕߋߙߌ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߌߟߍߛ ߞߐ߲ߔߊߥߏߙߋ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߏ߬ ߢߍߡߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.


ߛߊߡߌߢߍߟ ߞߊߢߐ߲ ߘߏ߯ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ

߅߲. ߛߊߡߌߢߍߟ ߞߊߢߐ߲ ߘߏ߯.[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߛߊߡߌߢߍߟ ߞߊߣߌߢߐ߲ ߘߏߥߋ߫ ߥߟߏߘߊ ߟߌߓߋߙߌߦߊ ߁߉߅߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ ߞߘߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߍ߬ ߞߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ ، ߖߐ߲߬ ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߸ߖߐ߲߬ ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߐߒߡߦߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߐ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ ߟߊ߲߬ߔߊߛߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ، ߛߊߡߌߢߍߟ ߘߏߥߋ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ߒߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߈߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߟߌߓߋߙߌߦߊ ߝߊ߬ߛߏ ߞߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߈߉ ߟߊ߫ ߸ ߛߊߡߌߢߍߟ ߘߏߥߋ߫ ߝߊ߰ߘߊ ߝߊ߰ߟߌ ߗߏ߮ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊߞߓߊߣߍ߲ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߙߏߓߍߙߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߣߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߟߏߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ߘߌߛߓߏ ߘߐߣߍ߲ߘߐߣߍ߲߫ ߕߍ߰ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߝߊ߰ ߡߍ߲ ߞߍ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߕߍ߬ߞߕߍ߬ߟߋ߲ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߡߙߐ߬ߝ߭ߌ߬ߦߊ߬ ߘߐߦߊ߯ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߎ߭ ߘߌ߫ ߞߓߊߞߏ߫ 😭߹߷

ߡߎߤߊ߲ߡߍߘ ߓߎߖߊߝ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ

߆߲. ߡߎߤߊ߲ߡߍߘ ߓߎߖߊߝ.[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߡߎߤߊ߲ߡߍߘ ߓߎߖߊߝ ߥߟߏߘߊ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ ߁߉߁߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ ߞߣߐ߫ ، ߡߎߤߊ߲ߡߍߘ ߓߎߖߊߝ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫﴿ ߍߝ. ߍ߲ߣ. ߍߙ﴾ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ﴿ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ ߓߐ߫ ߘߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߘߌ߫﴾ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߴߏ߬ ߕߊ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ : ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߕߊ߬ߟߌ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߓߎߖߊߝ ߣߌ߫ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߟߐ߫ ߡߊߓߍ߲߬ ، ߏ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߂߈ ߞߍ߫ ߞߎ߲ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߟߌߟߊ ߡߊߙߐߞߎ߬ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߁߉߉߂ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߜߙߊ߬ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߙߐߕߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߘߏߦߌ߲߫ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߗߋߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߎߤߊ߲ߡߍߘ ߓߎߖߊߝ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߫ ، ߓߎߖߊߝ ߕߎ߲߬ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߦߙߎ߬ߞߎߦߙߎ߬ߞߎ ߞߍ߬ߟߍ ߞߵߊ߬ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ ߛߋ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ ߜߊ߲ߡߊ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊߦߌߞߊ߫ : ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߌ߰ߟߌ ߞߐߝߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߜߙߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߞߌߛߍ߫ ߝߏߙߏ߲ߕߏ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߏ߬ ߢߍߡߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߙߎ߬ߞߎߦߙߎ߬ߞߎ ߞߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߎߖߊߝ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐߝߍ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߊߙߊ߲ߛߎߥߊ ߡߘߋߙߊ ߛߋ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߧߋ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߌߞߏߡߌ߲߬ ߓߌ߬ ߸ ߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߋߎ߫.

߇߲. ߌ ߓߎ߬ߙߊߤߌߡߊ ߓߊߙߌ߫ ߡߊߦߌߣߊߛߙߊ.[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߌߖ߭ߍߙ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߌ ߓߎ߬ߙߊߤߌߡߊ ߡߊߦߌߣߊߛߙߊ ߥߟߏߘߊ ߁߉߄߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌߖ߭ߍߙ ، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߌߖ߭ߍߙ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ ߞߣߐ߫ ، ߌ ߓߎ߬ߙߊߤߌߡߊ ߓߊߙߌ߫ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߣߊ߬ߒߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߡߤߊ߬ߡߊ߬ߘ ߎߛߑߡߊߣ ߟߊ߫ ߁߉߉߆ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߌߖ߭ߍߙ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߟߐ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߘߊ ߓߍ߯ߦߊ ߓߟߏߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߊ߲߬ ߛߓߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐߝߍ߬ ߞߊ߬ߓߐ߫ ߁߉߉߆ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߉߉ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰.

ߟߏߙߊ߲ ߘߋߛߌߙߋ ߞߊߓߌߟߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ

߈߲. ߟߏߙߊ߲ ߘߋߛߌߙߋ ߞߊߓߌߟߊ.[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲߬ߜߏ ߞߌ߲ߛߊߛߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߟߏߙߊ߲ ߘߋߛߌߙߋ ߞߊߓߌߟߊ ߥߟߏߘߊ ߁߉߃߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲߬ߜߏ ߞߌ߲ߛߊߛߊ߫ ، ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߲߬ߜߏ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߓߍߟߑߖ߭ߌߞ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ ߞߣߐ߫ ، ߟߏߙߊ߲ ߞߊߓߌߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߏߓߎߕߎ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߞߟߍ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߆߀ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߏߓߎߕߎ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߊߝߘߌ ߁߉߉߇ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߕߙߎ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ : ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ ߸ ߎߜ߭ߊ߲ߘߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߙߎߥߊ߲ߘߊ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߟߏߙߊ߲ ߞߊߓߌߟߊ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߞߍ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߙߎߥߊ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߎߜ߭ߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߲߬ߜߏ ߞߍ߬ߟߍ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ، ߓߌߣߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߆ / ߂߀߀߁ ߠߊ߫ ߸ ߟߏߙߊ߲ ߘߋߛߌߙߋ ߞߊߓߌߟߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߡߎ߰ߕߋ ߟߏߙߊ߲ ߞߊߓߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߝߊ߰، ߕߟߋ߬ ߕߊ߲ ﴿߁߀﴾ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐߝߍ߬ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߌ߰ߘߴߊ߬ ߣߐ߰ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖ߭ߏߗ߭ߍߝ ߞߊߓߌߟߊ ߘߌ߫.

ߡߎߤߊ߲ߡߍߘ ߞߘߊߝߌ߲

߉߲. ߡߎߤߊ߲ߡߍߘ ߞߘߊߝߌ߲.[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߟߓߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߡߎߤߊ߲ߘߍߘ ߞߘߊߝߌ߲ ߥߟߏߘߊ ߁߉߄߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߟߓߌ ، ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߓߌ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ ߞߣߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ߞߍ߬ߟߍ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߍ߬ ߸ ߟߓߌ ߡߌ߬ߣߊ߬ߘߊ ߌߕߊߟߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߕߙߎ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߊ߲ߜ߭ߌߟߋ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߟߓߌ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߕߊ߬ ߁߉߅߁ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߛߊߞߏ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߓߌ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ﴿ ߌߘߙߌߛ ߊߟߑߛߊߣߎߛߌ﴾ ߸ ߏ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߕߟߏߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊߘߌ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߟߓߌ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߓߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߍ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߘߊߝߌ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߆߉ ߟߊ߫ ، ߁߉߇߀ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߓߌ ߞߓߊߕߟߎ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߟߓߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߓߌ ߞߓߊߕߟߎ ߓߐߦߙߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲ ߞߊ߬ߝߏ ߕߦߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߝߙߊ߬ ߟߓߌ ߣߌ߭ ߞߊ߲߬ ߟߓߌ ߞߓߊߕߟߎ ߓߐߙߦߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߓߌ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߝߙߍߞߎߡߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߟߓߌ ߛߣߍ߬ߞߍ ߘߎ߰ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߥߙߎߣߍߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߘߊߝߌ߲ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߜߍ߲ ߞߊ߬ߓߐ߫ ߟߓߌ ߁߉߇߀ ߟߊ߫ ، ߞߘߊߝߌ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲ ߝߌ߬ߟߊ ﴿߄߂﴾ ߡߊߜߍ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߟߓߌ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߫ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߟߓߌߞߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߊ߬ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߌߢߍ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ، ߞߊߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߓߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߝߙߍ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ، ߞߘߊߝߌ߲ ߞߊ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ ߠߊ ߞߊ߬ߝߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߸ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߢߍߛߌ߲߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ߠߊ ߞߊ߬ߝߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߘߊߝߌ߲ ߠߊ߫ ߞߍߕߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߝߙߍߞߎߡߍ ߟߎ߬ ߕߙߐߟߊ ߞߏߛߓߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߯ ߓߐߙߐ߲ߞߐߕߐ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߡߊߘߐ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߙߊ߬ߘߊ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߘߊߝߌ߲ ߠߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߊߝߘߌ ߞߊ߬ ߟߓߌ ߕߋ߬ ߂߀߁߁ ߠߊ߫ ، ߟߓߌ ߖߍ߲ߛߍ߲ߠߌ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߞߊ߬ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߊ߯ߡߌ߫ ، ߧߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߗߏ߮ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߓߌ߬.

ߌߘߛߌߛ ߘߋߓߌ ߣߌ߫ ߏߓߊߡߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߂߀߁߄ ߠߊ߫

߁߀߲. ߌߘߙߌߛ ߘߋߓߌ ߋߕߑߣߏ.[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߗߊߘ ߞߊ߬ߝߏ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߌߘߙߌߛ ߘߋߓߌ ߋߕߑߣߏ ߥߟߏߘߊ ߁߉߅߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߗߊߘ ، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߗߊߘ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ ߞߣߐ߫ ، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌߘߙߌߛ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߘߎ߲ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߕߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ߒߕߌ߯ߦߊ ߘߞߋ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߗߊߘ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ، ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߗߊߘ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߛߍ߲ߣ ߞߊߓߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߕߎ߲߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊߘߌ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߌߘߙߌߛ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߌߛߍ߲ߣ ߞߊߓߙߋ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍߡߐ߯ߓߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߬ ߙߏߓߍߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߓߌ ߞߍ߬ߟߍ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߛߌߟߊߓߊ߲ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߀ ߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ : ߁߉߈߀ ߦߋ߫ ߓߊߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌߛߍ߲ߣ ߞߊߓߙߋ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߯ ߞߊ߲ߝߐ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߌߘߙߌߛ ߘߋߓߌ ߋߕߑߣߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߏߓߍߙߌ ߘߌ߫ ، ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߌߘߙߌߛ ߘߋߓߌ ߋߕߑߣߏ ߏ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߬ ߌߛߍ߲ߣ ߞߊߓߙߋ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫ ، ߌߘߙߌߛ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߓߌߛߓߊ߬ ﴿߃߀﴾ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲ ߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߆ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߸ ߁߉߉߆ ߸ ߂߀߀߁ ߸ ߂߀߀߆ ߸ ߂߀߁߁ ߸ ߂߀߁߆ ߸ ߂߀߂߁. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߢߌ߲߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߙߏߓߍߙߌ ߞߟߍ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫ ߂߀߂߁ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߞߛߊߓߌ ߕߏ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߆߈ ߖߊ߬ߕߋ ߘߐ߫ ، ߌߘߙߌߛ ߕߎ߲߬ ߠߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊߘߌ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߓߊߏ߬ : ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߢߊߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ﴿ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߘߊ ߝߟߐ߫ ߓߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߸ ߞߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߓߐ߫ ߂߀߀߆ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߗߊߘ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲ߘߊ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫ ߗߏ߮ ߡߍ߲. ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐߝߍ߬ ߂߀߀߈ ߠߊ߫ ߙߏߓߍߙߌ ߞߟߍ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߸ ߙߏߓߍߙߌ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߴߊ߬ ߟߎ߬ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ ߌߘߙߌߛ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߒߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߘߌ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߏ߯ ߒߖߊߡߋ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߕߐߟߊ ߞߎߓߋ ߡߊ߫ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߬ߒߕߌ߮ ߟߎ߬ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ ߘߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߘߊ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߌߘߙߌߛ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߞߊ߲ߘߊ ، ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߌߘߙߌߛ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߟߏ ߕߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߓߟߏ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ : ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߠߌ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ ߠߊ ߞߊ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߕߋߙߏߛߌߛ ߞߟߍߟߊ ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ.

ߛߏ߬ߙߌ߬ ߟߏ߲ߡߊߞߐߣߐ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߓߟߏ߫ ߷