ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ߸ ߕߐ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߞߟߍ߬ ߓߊ߸ ߞߟߍ߬ ߓߟߋߓߟߋ߸ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ߸ ߊߟߏߡߊ߲߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ. ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߠߊ߫. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐ߸ ߥߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߟߍ߬ ߝߟߐߡߊ߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߞߟߍ߬ ߓߊ. ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߋ߬߸ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߈ ߡߊ߬ ߁߉߁߄ ߠߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߁߁ ߡߊ߬ ߁߉߁߈ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫߹ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߇߀ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߸ ߡߍ߲ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߆߀ ߕߘߍ߬ ߦߴߋߙߐߔߎ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߡߐ߰ߦߊ ߓߟߏ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߆ ߝߊ߰߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߀ ߖߐߞߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߟߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߁߉߁߈ ߡߏߙߊ (ߛߊ߬ߛߊ) ߟߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ߬ߣߐ ߛߋ߲߬ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߰ߓߊ߰ߕߐ ߦߙߌߞߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߅߀ ߤߊ߲߯ ߁߀߀ ߘߐ߫.

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ
ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ, historical period
Facet ofߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲, interwar period ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߁߁ ߣߍߣߍߓߊ 1918 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߂߈ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 1914 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߁߁ ߣߍߣߍߓߊ 1918 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ ߥߎ߬ߛߎlate modern period ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬, ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊ, Australia, ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߴߌߙߑߟߊ߲ߘ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬multiple causes ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߞߎ߲߭assassination of Archduke Franz Ferdinand ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://dmna.ny.gov/historic/reghist/wwi/HonorList/?l=g ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted byPhyllis Buchanan Fonds ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐtimeline of World War I, diplomatic history of World War I ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of World War I ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߡߐ߱ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ ߞߊ߲߬߸ ߛߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲߬ߖߐ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߟߐ߲߫. ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߒ߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߖߎ߭ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ߦߊ߲߬. ߞߍ߬ߟߍ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏߕߑߙߌߛ ߺ ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ߫ ߝߍߙߑߘߌߣߊ߲ߕ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߝߊ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߙߊߗ߭ߋߝ߭ߏ߫߸ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߫ ߜ߭ߊߝ߭ߙߌߟߏ߫ ߔߑߙߍ߲ߛߌߔ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߈ ߁߉߁߄ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߞߏߖߊ ߘߌ߫. ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߢߍ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߃ ߡߊ߬. ߛߍߙߑߓߌ߫ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߖߛߎ߬ߟߊߖߌ߰߸ ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߛߌߟߊ ߕߊ߬. ߢߌ߲߬ߧߊ ߞߙߏ߬ߝߏ ߝߍ߬ߖߛߐߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߞߏߖߊ ߘߐߥߙߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊߟߑߞߊ߲ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߦߊ ߟߊߥߙߊ߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߕߍ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߘߌ߫. ߁߉߁߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߯ߡߌ߲ߢߐ߲߮ ߛߌ߰ ߓߟߋߓߟߋ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߛߊ߬ߓߊ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲: ߏ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߴߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߢߌ߲߰ߢߐ߲߮ ߛߓߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯߸ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌߕߊߟߌ߫, (ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߛߓߊ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߟߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߁߉߁߄ ߠߊ߫).ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߠߋ߬߸ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߓߍߟߑߜ߭ߙߊߘ (ߘߎ߰ߜߍ ߥߟߊ߫ ߛߏߜߍ) ߘߐߝߏߘߏ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߈ ߡߊ߬߸  ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߬ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߬. ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߏ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߃߁ ߡߊ߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߂ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߡߴߊ߬ ߛߐ߲߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߘߊߡߊߟߌ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬߸ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ ߝߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߆ ߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߝߍ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂ ߡߊ߬. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߟߊߘߊ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߞߊ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊߥߊ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߣߐ߬ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߄ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߑߛ߭ߌߟߌߦߍ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߟߊ߬. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊߞߊߣߌ߲߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߟߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂ ߡߊ߬߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫. ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߣߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߣߴߏ߬ ߡߊ߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߞߊ߬ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫߸ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊߞߎߣߎ߲߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߁߈߃߉ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߡߊߞߟߌ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߞߘߊߡߊߟߌ ߡߊ߬߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߄ ߡߊ߬. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߡߊ߬߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߝߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߛߝߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߍ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߃ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߏߕߏߡߊ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߢߌ߲߭ߢߐ߲߮ ߛߓߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߟߊߞߊ߬ ߞߏߞߊ߯ߛ߸ ߡߋߛߏߔߏߕߊߡߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߣߊߌ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߊߘߏ߲߭ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߖߛߎ߬ߟߊߖߌ߰ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ. ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߛߓߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߐߟߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ ߕߐ߮ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߐ߮ ߡߊ߬. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊߟߌߦߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߘߊ߫ ߡߊߙߑߣ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߁߉߁߄ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߎߛߎߙ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߘߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߖߊ߲߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߍ߲߯ߞߍ߫ ߁߉߁߇ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߕߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊߓߏ߲߬. ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬߬ߡߊ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߁߅ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߟߊߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬ ߊߟߑߔ. ߓߎߟߑߜ߭ߊߙߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߁߅ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫ ߝߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߁߉߁߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߟߑߞߊ߲ ߞߣߐ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߟߏ ߟߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߤߊ߬ߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߡߎߙߊ߲ ߟߊߥߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐߟߊ߬߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߟߊߖߌ߰ ߘߊ߬ ߖߌ ߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߐߍ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߦߋ߫ ߡߍߞߛߌߞ ߘߐߛߎ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߟߍ߬ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߆ ߡߊ߬ ߁߉߁߇ ߟߊ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߝߏ߫ ߁߉߁߈ ߕߟߊߒߕߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߓߐ߫. ߛߋ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߟߊ߫ ߁߉߁߅ ߟߊ߫߸ ߦߊ߬ߣߌ߲߬ ߙߎߡߊߣߌ߫ ߡߊߣߐ߬ ߕߍ߫ ߁߉߁߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߝߍ߬ ߁߉߁߆ ߟߊ߫, ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ ߛߌ߫ ߛߋ߲߭ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߬ ߁߉߁߇ ߕߍ߫. ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߥߟߌ߬ ߣߍ߲ ߁߉߁߇ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߑߛߊߙ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߍߥߊߓߊߟߌߦߊ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߛߙߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߛߊߓߎ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߑߙߍߛߕ-ߟߌߕߏߝ߭ߛߑߔߊߙ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߎߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߁߉߁߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߟߌ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ (ߏߝߊ߲ߛߌߝ) ߞߎߘߊ ߟߎ߫ ߞߍ ߡߊ߬ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫ ߁߉߁߈ ߠߊ߫.  ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋߓߊ߮ߦߊ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߟߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬.


ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߁߀߀ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߬ߣߌ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫. ߓߎߟߑߜ߭ߊߙߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫߸ ߛߊߟߏߣߌߞ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߉ ߡߊ߬ ߁߉߁߈ ߠߊ߫. ߏߕߏߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߕߏ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߡߎߘߑߙߏߛ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬. ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝ߭ߌߟߊ ߜ߭ߌߎߛߑߕߌ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬. ߛߋ ߞߍ ߞߐ ߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬߸ ߞߍߛߍߙ ߥߌߟߑߤߋߟߡ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߟߐ߬ ߞߏ ߝߐ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ ߉ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߁ ߡߊ߬ ߁߉߁߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ߛߌ߰ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫.

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫߸ ߦߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߸ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߸ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬. ߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߟߌ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߖߐ߮. ߞߍ߬ߟߍ ߣߴߊ߬ ߞߐߝߟߌ ߖߏߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߟߌ߬ ߣߌ߫ ߞߘߐߕߊߟߌ߫ (ߞߊ߬ ߞߘߐߕߊߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ ߣߌ߫ ߞߎ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߞߊߣߌ߲ ߘߐ߫) ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬. ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߣߊ߮ߣߌ߲ ߠߎ߬ (ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬߸ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߴߌߕߊߟߌ߫)߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊߕߌ (ߢߍ߬ߢߌ߲) ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߜߡߊ߫߹ ߁߉߁߉ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߖߐ߮ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫, ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߖߐ߮ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝ߭ߍߙߑߛߊ߯ߦ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߘߐߥߙߊ߬ߟߌ ߓߟߏߞߊ߬ ߘߊ߫߸ ߦߏ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯߸ ߏߕߏߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߞߎ߬ߘߊ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߥߟߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߛߐߘߐ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ (ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌ߲ߘߌ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߖߐ߮ ߜߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߟߍ߬ ߞߎߘߊ߫ ߓߊ߬ߟߌ ߡߊ߬) , ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߏ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߂߀ ߠߊ߫ ߝߟߐߡߊ ߓߊ߲ ߞߐ߫.

ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߋߙߐߔߎ߬ ߔߊ߬ߔߘߊ ߁߉߁߄ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬.

ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲

ߋߙߐߔߎ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߟߊߕߌ߯ߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߓߎ߲ߓߎ߲ߞߊ߲ߞߋߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬. ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߈߈߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐߝߘߊߟߌ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߊ߲߬ߓߊ߲ ߕߣߐ߬ߡߊ߸ ߞߏ߲ߜ߭ߏ, ߏ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ߫ ߟߋߏߔߏߟ ߂߲ ߢߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߦߙߐ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߊ߲ߓߊ ߡߊߣߐ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߟߊߟߐ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߎߓߋߟߊ ߕߍ߫. ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߋߗ߭ߌߔߑߕߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߛߎߘߊ߲߫߸ ߝߊߛ߭ߏߘߊ߫ ߞߏߖߊ߮ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߁߈߉߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߕߍ߫ ߕߎߣߛߌ߫߸ ߁߈߈߁ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߁߉߀߅ ߟߊ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߟߊߘߍ߱ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߈߇߁ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߘߐ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߕߐ߬ߢߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߢߊ ߜߊ߲ߜߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߐ߬ߡߊ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬߸ ߞߴߊ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߬ߓߐ߬ ߝߟߐߡߊ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊߛߎ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߊߕߊ߲߬ߜߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߫ ߦߋ߲߬. ߥߊߕߌ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐߝߘߊ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫.ߊߖ߭ߌ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߋߙߐߔߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߘߊ߬ߟߌ ߞߘߐ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߲߬ߘߎ߲߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ߸ ߣߊߡߓߌ߫߸ ߕߊ߲ߜ߭ߊߣߌߞߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߜ߭ߏ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫߸ ߓߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߐߥߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߤߊߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߏߒߕߋ߬ߦߊ ߘߊߞߘߐ߫. ߓߊ ߥߙߎߣߍ߫ ߖߡߊ߬ߡߊ ߝߋ߲߫ ߕߴߊ߬ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߜ߭ߎ߳ߦߏߡ ߂߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߥߋߟߑߕ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ. ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ ߁߉߀߅ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߲ߗ߭ߍߙ ߟߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߉߁߁ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߜ߭ߊߘߌߙ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߕߍߓߊ߮ߦߊ ߘߐ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߡߊ߬. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߝߑߙߌߕߖ߭ ߝߌߛߑߛ߭ߍߙ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߭ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫. ߁߉߀߅ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߍ߫. ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߐߝߟߌ߬ ߞߟߍ߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ (ߞߟߍ߬ ߓߊ) ߥߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߟߊߕߌ߯ߦߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߘߐߛߌ߰ ߘߊ߫ ߕߍ߯ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

ߘߎߢߊ߫ ߁߉߁߄ ߠߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ (߁߈߈߄ ߠߊ߫)߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߬. ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߤߊߡߌ߲ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߥߙߊ߬. ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߍ߫ ߁߉߁߂ ߟߊ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߤߊߡߌ߲߫߸ ߓߊ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߟߝߊ߫. ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ ߥߎߦߋ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫. ߡߍ߲ ߟߕߐ߬ ߦߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߊߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߥߊ߬ߙߊ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊߟߌߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߏ߬ ߞߘߐ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߛߊ߲߬ ߘߡߊߘߡߊ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߘߏ߫ ߕߍ߲ߞߍߙߍ߲߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߕߍ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߥߙߊ߬ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߐ߮ ߟߐ߬ߞߎ ߛߊߓߎ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߍ߰ߦߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߣߍ߰ߛߌ߬ߟߊ߬ ߟߊߘߊ߲, ߦߏ߫ ߝߑߙߊ߲ߛߏߥߊ ߞߑߙߎߖ߭ߍߕ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߏߒߕߋ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊߖߟߎߛߙߊ ߡߙߌߦߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߝߊ߬ߡߊ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߏ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊߟߑߛߊߛ ߟߏߙߍ߲߫, ߓߊߏ߬ ߡߐ߱ ߕߎ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߞߟߏߜߟߍߦߊߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߥߙߊ߬ ߊߟߑߛߊߛ ߟߏߙߍ߲߫߸ ߤߊߞߟߌߣߊ߲ ߏ߬ ߟߋ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫: ߕߊߖߟߎߛߙߊߟߌ ߡߙߌߣߊ߲߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߝߛߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߁߈߇߀ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߞߐ߫, ߏ߬ ߟߊߓߎ߬ߘߎ߲߬ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߈߈߀ ߠߊ߫: ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߝߊ߬ߡߊ߬ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߓߙߎߜߊߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߖߊ߮ ߞߐ߫, ߁߉߁߄ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߢߣߊ߫߸ ߞߏ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ߡߌߣߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߘߝߐ߬ ߞߘߐ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߊߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߖߙߌ߫߹ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ߬ ߞߏ ߡߙߌߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߜ߭ߎ߳ߦߏߡ ߂߲ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߬ ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߑߙߎߛߌ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߊ߲ߓߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ ߞߘߐߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߕߟߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߟߊߘߍ߰ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߏߕߙߌߛ߭ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߢߣߊ߫߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߟߊ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߘߏ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߓߊߟߑߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߞߏ ߝߙߋߞߋ ߝߎߟߋ߲߫.ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߝߑߙߌߕߖ߭ ߝߌߛߑߛ߭ߍߙ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߘߏ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߓߊߟߑߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߛߋ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߬ߣߌ߲ ߠߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߡߍ߲ ߢߐ߲߱ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫.

ߋߙߐߔߎ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߞߏ ߣߊ߬ߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߟߑߞߊ߲ ߔߊ߬ߔߘߊ ߁߉߁߃ ߟߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߣߐߟߊ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ (ߛߌߦߊ߫) ߄߀ ߡߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߘߐߝߘߊߟߊ߲ߘߌ߫ ߖߌߕߐ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߌߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߕߍ߫: ߦߏ߫ (ߓߏߤߍߡ߸ ߞߑߙߏߊߕ߸ ߛߑߟߊߝ߭ߏߣߌ߫߸ ߜ߭ߊߟߌߛߌߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߈߄߈ ߠߊ߫. ߏߕߏߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲߬ߝߏ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߖߌ߯ߖߌ߯ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߁߉߀߈ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߓߟߏ߫. ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߝߣߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߕߊ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߍ߮ ߟߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߓߏߛߑߣߌ߫-ߤߍߙߑߖ߭ߋߜ߭ߏߝ߭ߌ߲ߣ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߘߊߣߎߓ ߟߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߛߑߕߋߝߊߣߏ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߗߍߕߊߢߐ߲߮ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߕߊ. ߛߍߙߑߓߌ߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߔߌߙߍߙ ߟߍߙ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߦߎߜ߭ߏߛߑߝ߭ߌ߫ (ߛߑߟߊߝ߭ ߥߙߏ߬ߘߎ߮) ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߘߌ߫. ߓߊߟߑߞߊ߲ ߝߣߊ߫߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߓߘߊ߫ ߢߌ߲߭ ߖߌߘߊ߲ߡߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߛߑߟߊߝ߭ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߟߊߘߍ߬ߞߏ ߡߊ߬. ߓߊߟߑߞߊ߲ ߝߣߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߲ߛߏ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߏߕߏߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߌ߬ߣߦߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߁߈߇߈ ߠߊ߫߸ ߓߎߟߑߜ߭ߊߙߌ߫ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߕߍߝߘߊߟߌ ߏ߬ ߞߐ߫ ߏߕߑߙߌߛ߭ ߕߊ߸ ߓߊߟߑߞߊ߲ ߞߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߘߐߕߍ߭ߕߍ߬ ߘߊ߫ ߏߕߏߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߏߕߑߙߌߛ߭ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊߟߑߞߊ߲ ߞߣߐ߫. ߞߍ߬ߟߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߁߉߁߂ ߁߉߁߃ ߟߎ߬ ߕߍ߫: ߝߟߐߡߊ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߏߕߏߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߓߣߐ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߕߑߙߊߛ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐߣߍ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫: ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߓߎߟߑߜ߭ߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߓߊߟߑߞߊ߲ ߞߊ߬ߝߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߍ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߘߌ߫ ߡߍ߲ߕߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߛߍߙߑߓߌ߫߸ ߓߎߟߑߜ߭ߊߙߌ߫ ߝߣߊ߫ ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߏ߫ ߡߌ߬ߣߊ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߌߓߊߣߌ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫߸ ߏߕߙߌߛ߭ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬, ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߬ߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߡߊ߬. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫ ߏߕߏߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߘߐ߫: ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߟߊߡߊ߲ ߡߊ߬ (ߕߍߡߊߞߐ߯ߖߌ)߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߋ߫ ߥߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߕߟߍ ߡߊߡߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߓߟߏ߫. ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐߝߘߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߏߕߑߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲ ߕߐ߬ߡߐ߲߬ߠߌ߲ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߥߙߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߏߕߏߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߐ߫. ߌߕߊߟߌ߫ ߡߍ߲ ߘߟߊߘߍ߬ ߘߊ߫ ߁߈߆߀ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߊߝ߭ߏߊ߫ ߣߌ߫ ߣߌߛ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߏߕߑߙߌߛ߭ ߡߊ߬. ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߛߌߦߊߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߏߕߙߌߛ߭ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߢߊ߯ߣߍ߲ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߡߍ߲ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߌߕߊߟߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊ߯ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߦߋ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߌߕߊߟߌߞߊ߲ ߝߐ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߘߊߟߑߡߊߕߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߞߍ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߕߦߊ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߊߘߙߌߦߊߕߌߞ ߞߐ߰ߖߌ ߡߊߡߙߊ߬߸ ߦߏ߫ ߝ߭ߋߣߌߛ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߊ ߛߎ߮߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߎߣߍߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬߸ ߞߣߵߏ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߴߊߘߎߥߊ߫ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ߟߌ ߞߐ߫ ߊߓߛߌߣߌ߫߸ ߁߈߉߆ ߟߊ߫. ߝߏ߫ ߕߌߜ߭ߑߙߋ߫ ߡߍ߲ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߣߙߊ߫ ߘߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߋߙߌߕߋߙߌ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊߟߌ߫ ߝߣߊ߫. ߟߓߌ߫ ߣߘߊ߬ ߞߍ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߁߉߁߁ ߠߊ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߞߟߍ ߓߊ߲ ߞߐ߫.

ߢߌ߲߬ߧߊ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲: ߞߙߊߞߏ:ߛߊ߬ߓߊ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߸ ߞߙߊߞߏ:ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬. ߢߌ߲߬ߧߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬߸ ߦߊ߬ߣߌ߲߬ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߥߟߌ߬ ߕߍ߫. ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߣߌ߫ ߟߎߞߑߛߍ߲ߓߎߙߜ߭ ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߟߏ߫. ߢߌ߲߬ߧߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߢߌ߲߬ߧߊ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߣߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫. ߢߌ߲߬ߧߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߘߊ߫. ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߑߙߎߛߑߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߏߕߏ ߝ߭ߐ߲߫ ߓߌߛߑߡߊߙߞ ߓߊ߯ߙߊߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊߟߑߛߊߛ-ߟߏߙߍ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߓߌߛߑߡߊߙߞ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊߞߏ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߋ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߌ߲ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߢߌ߲߬ߧߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊߘߊ߲ ߓߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߕߐ߬ߟߊ ߞߍߣߍ߲ ߁߈߇߉ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ߬ ߝߟߐ ߘߏ߲߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߏߕߑߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߕߍ߫. ߌߕߊߟߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߟߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߏߕߑߙߌߛ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐ߫ ߁߈߈߁ ߠߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߭ ߛߎ߫ ߕߎߣߛߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߏ߬ ߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫. ߝߊ߬ߘߌ߬ߛߓߊ߬ߡߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߀ ߡߊ߬: ߛߓߊ߬ߓߍ߲ ߥߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߛߓߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߑߙߍ߲ߕߍ߲߫ ߣߴߌߛߑߕߙߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߎ߬ ߡߊߞߊߣߌ߲ ߞߊ߲߬߸ (ߌߕߊߟߌ߫) ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߓߊߟߌ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߏߕߙߌߛ߭ߑߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߓߍ߲߬ߘߐ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߦߙߌߞߊ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߡߊ߲ߝߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߞߟߊߣߐ߯ߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߴߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߍߓߍ߲ߞߏ ߟߊ߫ ߁߉߀߂ ߟߊ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߮ߦߊ ߕߊ߯ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬߸ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߝߌߟߊ ߘߐ߫ ߞߟߍ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߊߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߏߕߑߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫. ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߦߙߍߦߙߍ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߋߛߣߊ߫ ߁߉߀߈ ߠߊ߫: ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߘߊ߯ߘߐ (ߋߕߡߊߗ߭ߐߙ) ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߏ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߟߍ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߜ߭ߎ߳ߦߏߡ ߂߲ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߗߏ߫߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߓߊ߬ߓߍ߲ ߠߊ߫ ߗߙߐߞߐߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߏߕߏߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߦߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߗߐߗߌߟ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߝߋ߰ߙߋ߬ߞߏ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߕߟߍ ߡߊߡߊ߬ߙߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߡߊߕߍ߰ ߟߊ߫. ߖߊ߰ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߏߕߏߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߢߌ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߓߴߊ߬ ߡߊߘߏ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߞߋߟߋ߲ߔߋ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߦߋ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߕߍߡߊߞߐ߯ߖߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏߞߊߛ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊߞߍߛ߭. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߓߐ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߎ߲ ߘߐ߫.ߞߊ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߍ߲ߘߐ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߴߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߕߍ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߉ ߡߊ߬ ߁߈߉߁ ߠߊ߫߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߞߍ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߣߐ߫ ߝߟߐ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫. ߕߍߓߊ߯ߦߊߟߌ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߏ߬ ߝߐߛߓߍߦߊߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬. ߓߍ߲߬ߘߐ ߏ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߇ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߁߈߉߃ ߟߊ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߴߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߁߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߢߌ߲߭ߧߊ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߝߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߏ߬ ߞߍ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߓߘߊ߫ ߢߌ߲߭ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߴߌߞߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫߸ ߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߞߟߊߘߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߊߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߲߭ ߡߵߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߰ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߰ ߞߍ߫ ߕߑߛߊߙ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߡߎߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫. ߝߊߛ߭ߏߘߊ߫ ߞߏߖߊ߯ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߁߈߉߈ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߓߍ߲߬. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߖߐ߬ߘߐ ߥߊ߬ߙߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߲߬ߜ߭ߑߟߋ߬ߘߎ߰ ߟߊ߫ ߁߉߀߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߲߬ߞߊ ߥߊ߬ߙߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߬ߟߌ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߋߏߝߌߟ ߘߋߟߑߞߊߛߋ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߴߊ߲߬ߜ߭ߑߟߋ߬ߘߎ߯ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ߫ ߖߟߎ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߁߉߀߄ ߠߊ߫. ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߓߍ߲߬ߘߐ߫ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ (ߢߍߛߌ߮) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫. ߞߐ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߟߊߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߊߖ߭ߌ߫ ߁߉߀߇ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߔߍߙߑߛߌ߫߸ ߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬. ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߥߟߏ߫. ߢߌ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߟߋ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߍ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߖߐ߬ߘߐ ߥߊ߬ߙߊ ߘߌ߫.

ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲ ߜߊ߬ߛߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߮ߛߌ:ߞߙߊߞߏ:ߗߍ߲ߞߊ߲ߠߌ߲ ߛߍ߲߬ ߕߘߎ߸ ߞߙߊߞߏ:ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲ ߜߊ߬ߛߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߊߞߏ:ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ߟߌ ߁߉߀߅ ߣߌ߫ ߁߉߁߃ ߕߍ߫߸ ߞߙߊߞߏ:ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߌߞߊ߲߫ ߡߙߊߡߊߝߋ߲߫ ߠߊߘߊ߲ ߜߊ߬ߛߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߊߞߏ:ߛ߭ߌߟߌߋߝߑߕߌ߲߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ.

ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߊ߯ߘߐ ߓߟߏ߫ (ߛ߭ߌߟߌߋߝߑߕߌ߲߫߸ ߊ߬ ߁߉߀߅ ߦߌߟߡߊ ߘߐ߫) ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߊ (ߌߞߛ ߝ߭ߋ߭.ߌ.ߌ XVII ߁߉߁߃ ߟߊ߫).


ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߕߏ߯ߝߏ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߊ߯ߘߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߟߐ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߲߭-ߊ߲߯-ߛߊ߲߬. ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߀߅ ߡߊ߬. ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫: ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߓߐߕߏ߲ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߝߍ߬߸ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߛߊߞߊ߬ߣߌ߲ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߟߊ߬ߟߐ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߰ߜߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎߞߑߛߍ߲ߓߎߙߜ߭ ߣߌ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ (ߡߍ߲ ߠߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫).  ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߁߉߁߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬߸ ߞߏ߫ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߖߊ߬ߡߊ ߓߙߍ߬ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊߕߊ߯ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߘߊߡߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߐ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߍ߲߰߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߕߊ ߞߐ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߁߉߁߃ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ '''ߌߞߛ.ߝ߭ߋ߭.ߌ.ߌ''' (XVII)߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߟߊ߫ ߞߎ߲ߒߡߊߟߌ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ߞߏ ߘߏ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߟߊ߬ߝߐ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߏߙߍ߲ߣ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߣߍ߲߯ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߑߟߊ߲ߘߌ߬ߙߌ ߝߊ߬ߙߊ ߣߴߊ߬ ߟߍ߯ߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬. ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߞߏ ߡߊߞߍ߲߰ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߸ ߞߎߟߊߞߏ߫ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ߞߏ ߣߘߊ߬ ߞߍ߫ ߞߍߕߊ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߏߕߌ߮ ߤߊ߲ߙߌ ߤߎߜ߭ߍߛ ߥߌߟߑߛߐ߲ߣ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߏߛߐ߲߬. ߙ߭ߏ߬ߦߊߟ ߣߋߝ߭ߌ ߘߊ߯ߘߐ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߏ߬ ߡߊ߬ ߗߏ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߞߏ ߓߐ߫ ߕߍ߫ ߢߟߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߛߌߟߊ ߕߟߊߒߕߍ ߟߊ߫. ߝߊߣߊ߲߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߞߎߘߎ߲߫ ߃ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߆ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߜߟߌߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ ߘߐ߫߸ ߘߊ߮ ߓߍ߯ ߞߊߞߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߇߀ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߈߀ ߠߊ߫ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߬ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߘߊ߮ߘߐ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߍߛߑߞߏ߫ ߓߊ ߘߏ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߖߌߞߟߍߛߘߍ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲ߛߊ߫ ߜ߭ߎ߳ߦߏߡ ߂߲ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߢߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛ߭ ߞߊ߲߬. ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲ ߜߊ߬ߛߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߥߙߊ߬ ߟߊ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ߟߌ (ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ) ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߝߍ߬ߖߛߐ߫ (ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫)߸ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ (ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߇߅ ߜߟߍ߫ ߘߜߍ߬ߛߊߘߌ ߟߎ߬)߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߜߟߍ߬ ߜߌߟߌ߲ ߠߎ߬߸ (ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ [[ߘߑߙߍߘߑߣߐߜ߭ߕ] ߊ߬ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬)߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߛߎߞߎ (ߞߘߐߛߌ߮) ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߡߍ߬ߡߍ߬. ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫߸ ߊ߬߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߊߖߊ߲߰ߧߊ߫, ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߥߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߊ߲߭ ߃ ߘߐ߫ ߁߉߁߃ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߕߜߋߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߙߐߞߐ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߬. ߓߊߏ߬ ߁߈߇߀ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ ߂ ߓߍ߯ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߆߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߉߁߄ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߝߐ ߞߐ ߘߐ߫ ߊߟߑߛߊߛ-ߟߏߙߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߄߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߞߘߊߡߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߓߋ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߎ߯ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߁߈߃߁ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߲߬. ߓߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߌ߰ߛߌ߰ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߟߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߟߏ߫.

ߛߙߊߗ߭ߋߝ߭ߏ߫ ߝߊ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߊߝ߭ߙߌߟߏ ߔߑߙߍ߲ߛߌߔ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߛߙߊߗ߭ߋߝ߭ߏ߫

ߦߌߟߡߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲: {{ߛߙߊߗ߭ߋߝ߭ߏ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߜ߭ߊߝ߭ߙߌߟߏ ߔߑߙߍ߲ߛߌߔ ߟߊ߫ ߞߕߌ}}߸ ߞߙߊߞߏ:ߏߕߙߌߛ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߝߑߙߊ߲ߛߏߥߊ ߝߍߙߑߘߌߣߊ߲ߘ ߝߊ߰ߟߌ ߞߐ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߈ ߡߊ߬ ߁߉߁߄ ߠߊ߫. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߥߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߟߍ߬ߕߍ߰ߟߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߗߍߕߊߓߊ߮ (ߊߙߑߛ߭ߌߘߎߞ) ߝߑߙߊ߲ߛߏߥߊ ߝߍߙߑߘߌߣߊ߲ߘ ߝߊ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߯ ߡߏߙߑߜ߭ߣߊߕߌߞ ߛߏߝߌ ߛ߭ߏߕߍߞ߸ ߤߏߤߍ߲ߓߍߙߜ߭ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߕߌ߮, ߛߍߙߑߓߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ []ߜ߭ߊߝ߭ߙߌߟߏ ߔߑߙߍ߲ߛߌߔ]] ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߏߛߑߣߌ߫߸ ߛߙߊߗ߭ߋߝ߭ߏ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߈ ߡߊ߬ ߁߉߁߄ ߠߊ߫. ߏߕߙߌߛ߭ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߛߌߞߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫. ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߦߋ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߅ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߓߊߟߌߦߊ ߟߊ߫. ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߛߋ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߛߏߙߏ߲ߞߏߓߊ߮ ߓߘߊߡߞߊߝߏߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߝߊ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߙߊ߬ߟߌ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߢߣߊ߫߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߞߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ <<ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߖߘߐ߬ߡߊ>> ߏ߬ ߡߊߕߍ߰ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߓߍߕߑߡߊ߲ߣ ߤߏߟߑߥߍߜ߭ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߏߕߙߌߛ߭ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߓߐߒߝߘߎߘߐ ߏ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫߸ ߞߊ߬ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߓߊߟߑߞߊ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫.

ߞߍ߬ߟߍ ߥߟߌ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߈.

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߓߊ߬߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬ ߲߲

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߡߊ߬.

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߄ ߡߊ߬.

ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߓߊ߬߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߆ ߡߊ߬.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߁ ߡߊ߬.

ߡߊ߲߲߲߲߬߬ߛߊ߬߬ߟߊ߫ ߘߍ߬߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬.ߘߓߊ߬ߕߊ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߃ ߡߊ߬.

ߣߌߔߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߃ ߡߊ߬.

ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߏߕߏߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߊ߲ߡߊ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬߬߫ߟߋ߫ ߃.

ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߔߙߊߕߌ߫ ߗߋߣߍ߲ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߈ ߁߉߁߄ ߠߊ߫

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߞߏߖߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߞߏߖߊ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߔߙߊߕߌ߫ ߗߋߣߍ߲ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߈ ߁߉߁߄ ߠߊ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߬ߥߊ߲ߞߊ ߡߍ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߜ߭ߎ߳ߦߏߡ ߂߲ ߓߟߏ߫. ߦߌߟߡߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲: ߞߙߊߞߏ:ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߞߏߖߊ ߣߌ߫ ߖߐ߮ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߏߕߙߌߛ߭ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߃ ߡߊ߬߸ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߟߊ ߟߥߊ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߡߊ߬߸ ߟߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߁߀ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫. ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߟߊߘߍ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߕߑߛߊߙ ߓߟߏ߫ ߞߑߙߊߛߑߣߏߌ-ߛߋߟߏ߫߸ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬ ߏߘߋߛߊ߫߸ ߞߌߍߝ߭߸ ߞߊߖ߭ߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏߛߑߞߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߊߟߑߕߌߞ ߞߐ߰ߖߌ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߟߐ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߛߍߙߑߓߌ߫ ߞߊ߬ ߞߛߊߞߊ ߟߊߓߐ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߟߐ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߅߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߟߊ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߏߕߑߙߌߛ߭ ߟߊ߫ ߢߊߢߌ߲ߢߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߞߏ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߏߕߙߌߛ߭ ߞߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߕߋߙߌߦߊ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߬ߟߐ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߈ ߡߊ߬߸ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲߸ ߕߟߋ߬ ߅ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߏ߬ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߏߕߙߌߛ߭ ߡߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߡߍ߲ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ ߛߋ߲߬ ߕߘߴߊ߬ ߘߐ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߡߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߟߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߏ ߥߎߦߋ߲ ߡߟߊ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߛߊߓߎ ߘߌ߫. ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߊ߲ߡߵߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߊ߲ߘߐ߫, ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߴߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߍ߲ߞߊ߲ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߤߊ߲߯ ߘߓߊ߬ߕߊ ߃߁ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫. ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߟߐ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߃߀ ߡߊ߬. ߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߘߐ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߖߊߡߊ߲ߞߏ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߟߐ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߏߕߙߌߛ߭ ߘߓߊ߬ߕߊ ߄ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߍ߫߸ ߞߛߍߙ ߜ߭ߎ߳ߦߏߡ ߂߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߕߋߙߌ ߕߑߛߊߙ ߣߌߞߏߟߊߛ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߟߐ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߘߎ߲߫. ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߊߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߐ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߟߊߟߐ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬. ߞߵߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߗߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߣߴߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߘߌ߫. ߗ߭ߊ߲߭ ߗ߭ߏߙߍߛ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߙߊ߬ߎߟ ߝ߭ߌߟߍ߲߫ ߓߟߏ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߃߁ ߠߊ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߭߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߖߋ߬ߓߌ ߘߌ߫. ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ ߤߊ߲߬ߙߌ ߔߏߖ߭ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߔߙߊߕߌ߫ ߗߋߣߍ߲ ߥߟߏߡߊ߫ ߊ߬ ߢߊߖߎ߮ ߡߊ߬߸ ߞߴߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߊ߬ ߁߆ ߙߋ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߟߎߞߑߛߍ߲ߓߎߙߜ߭ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߲߭ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߟߍ߬ ߘߐ߫, ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߟߊ ߗߋ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߋ߲߭ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߟߍ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߌߟߊ ߟߊߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫. ߏߕߏߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߧߊ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫. ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߡߊ߬. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߏ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߛ߭ߑߟߌߋߝߑߕߍ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߕߘߍ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߝ߭ߍߙߑߘߍ߲߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߖߋ߬ߓߌ ߞߴߊ߬ ߝߐ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߐ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߝߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ ߞߏ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊߟߌߦߊ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߌߞߘߐߞߘߐ߫ ߣߌ߲߬. ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߄ ߡߊ߬. ߝߏ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߡߍ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߓߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߬ ߣߵߊ߬ ߜߋ߲߭ߞߘߎ߬ ߟߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߏߕߑߙߌߛ߭ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߛߌ߫ ߘߌ߫. ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߆ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߍ߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߁ ߡߊ߬߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߃ ߡߊ߬. ߓߊߏ߬ ߥߙߎߣߍ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫߸ ߞߍ߬ߟߍ ߞߵߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߝߊߘߌ ߕߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫: ߓߊߏ߬ ߞߣߊߘߊ߫߸ ߌ߲ߘߌ߫߸ ߖ߭ߋߟߊ߲ߘ ߞߎߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐߡߐ߲ߥߌߟߕ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߍߒߖߘߍߦߋߓߟߏߡߊ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬: ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ, ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߕߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߲߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߬ߡߊߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߃ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߏߕߏߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߡߊ߬. ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߋ߬߸ ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߌߟߌ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫.

ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]