ߙߏߓߍߟ ߡߎߜ߭ߊߓߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߙߏߓߍߙ ߡߎߜ߭ߊߓߋ߫/ߥߟߊ߫ ߙߏߓߍߙ ߜ߭ߊߓߙߌߖ߭ߍߟ ߡߎߜ߭ߊߓߋ߫،ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁/߁߉߂߄/ ߞߎߕߡߊ߫ ߙߏߘߋߛߌ߬ߋ ߥߙߏ߬ߘߎ߮.ߛߌߛߍ߲߬،ߏ߬ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߎߋ߫ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߌ߲ߜ߭ߊߔߎ߯ߙ ߕߎߟߊߝߌ߲߫ ߕߟߋ ߆/߂߀߁߉،ߛߌߖߊ߲ߕߌ߮ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫،ߓߊߏ߬ ߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߕߐ߭ ߟߊߓߊ߲߫ ߕߎ߸ߓߊߏ߬،ߊ߬ ߞߊ߫ ߉߅ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ،ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߢߣߊߡߊ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߐߕߍ߰ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߒߖߘߍ߬ߟߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߎߋ߫ ߢߍ߫

ߙߏߓߍߟ ߡߎߜ߭ߊߓߋ߫
  • ߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߉߈߀ ߣߌ߫ ߁߉߈߇ ߕߍߟߊ߫ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߈߇ ߣߌ߫ ߂߀߁߉ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫.
  • ߡߎߜ߭ߊߓߋ߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߰ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߙߎߞߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߘߐ߬ߖߊ ߝߊ߬ߓߘߊ ߢߍ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߘߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊߛߋ߬ߞߌ߲߬ ߊ߬ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߝߙߍߞߎߡߍ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߎߋ߫ ߛߣߍ߬ߘߎ߮ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߓߟߏ߫،ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߫،ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ߫ ߝߊ ߘߌ߬.ߏ߬ ߟߋ߫ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߊ߬߸ߙߏߓߍߙ ߜ߭ߊߓߙߌߖ߭ߍߟ ߡߎߜ߭ߊߓߋ߫ ߣߴߊ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߞߊ߲ߡߊ߬߸
  • ߊ߲ߜ߭ߺߵߟߍߘߎ߯ ߣߐ߭ ߡߙߊ߬ ߞߍ ߫ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߙߌߞߙߊ ߘߌ߫،ߝߏ߫،ߘߎ߰ߘߋ߲߬ ߟߊ߲ߘߦߊ ߦߋ߫ ߥߟߊ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߖߊߟߌߞߦߊ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬߬ ߡߎߜ߭ߊߓߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ،ߏ߱ ߘߎ߰ߘߋ߲߬ ߓߘߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߕߎ߲߬ ߦߵߊ߬ ߕߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߰ߠߊ߬ߛߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߗߋߦߊߟߌ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸
  • ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߂߀߁߇ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫،ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎߜ߭ߊߓߋ߫ ߓߘߊ߫ ߡߊ߫ ߛߍ߰ ߝߋߎ߲߲߫߸ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߟߐ߭ߘߎ߮ ߟߊ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬߸ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߎߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߝߍ߬߸ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߏ߬ ߡߊ߬ ،ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏߓߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߐ߫߸ߛߊ߲߬ ߃߇ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫߸ߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߎߕߎ߲߬߸ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߣߍ߲ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߛߌ߭ ߉߅ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߂߀߁߉ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ߊ߬ ߝߊߕߎ߫ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߆/߂߀߁߉ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߞߐ߫߸ߊ߬ ߞߊ߫ ߛߊ߲߬ ߝߌߟߊ ߟߋ߬ ߣߌߡߦߊ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫. *ߊ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߌߜ߭ߊ߲ߔߎߙߌߍ߲ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߉߅ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߐ߭ ߓߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ߊ߬ߟߋ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߕߎ߲߬ ߦߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߍ߯ ߘߌ߬..

ߞߟߊ߬ߘߏ߲ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߓߍߟߌ ߡߎߜ߭ߊߓߋ߫ ߞߊ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߴߌ ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߟߊ߫ ߸

ߙߏߓߍߙ ߜ߭ߊߓߙߌߖ߭ߍߟ ߡߎߜ߭ߊߓߋ߫ ߓߘߊ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߞߍ߫ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߀߆/߀߉/ߞ.ߜ ߇߈߄ /߂߀߁߉ ߟߊ߫

ߖߏ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ؟ ߙߏߓߍߙ ߜ߭ߊߓߙߌߖ߭ߍߟ ߡߎߜ߭ߊߓߋ߫ ߕߘߍ߬ ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߎߋ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߡߊ߬ ߟߊߥߛߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߞ.ߜ ߇߄߅ / ߁߉߈߀ ߟߊ߫ ߸

ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߎߋ߫ ߛߣߍ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲ߓߊ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߘߎ߰ߘߋ߲ߧߊߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߙߏߓߍߙ ߜ߭ߊߓߙߌߖ߭ߍߟ ߡߎߜ߭ߊߓߋ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߙߎߞߊ߫ ( ߛߊߣߎߔߌߍߝ߭) ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߕߊ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߎ߱ ߟߊߛߋ߬ߦߌ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߝߌ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲߫ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ %߉߈ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߢߍߥߟߊ ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߞߘߐ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲ߛߊ߰ߙߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߓߍ߯ ߟߐ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߜߍߟߍ߲߫ ߕߊ ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߎߋ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߧߊ ߕߊ߯ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ߕߐߙߐ߲ߜߐ ߢߊ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߎߋ߫ ߛߣߍ߬ߘߎ߮ ߕߏ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߒߞߊ߬ ߓߘߍߡߊ ߡߎߜ߭ߊߓߋ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߣߌߡߊ߫ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ ߕߌ߱ ߞߘߐ߫ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߍ߲ߕߍ߱ ߸ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊߓߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߎߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߘߐ߱ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߘߌ߫ ߸

ߛߊ߲߬ ߃߇ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߲߬ ߃߇ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫ ߖߘߍ߬ߕߌ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߘߐ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞ. ߜ ߇߈߂ / ߂߀߁߇ ߟߊ߫