ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߏ߫ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߘߎ߰ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߢߍ߫ ߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߓߐߕߏ߲ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏߘߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߕߊߛߟߌ߬ߡߊ߲߫ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߊ߲߬ (ߞߊ߲߬) ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߝߐߓߏߟߏ߲ ߦߋ߫ ߓߊ ߞߏ߲߬ߞߏ ߥߟߊ߫ ߓߊ ߞߍ߲߬ߞߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ ߘߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫… ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߞߘߐߦߊ ߝߣߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߘߏ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐߣߍ߲߫ ߥߟߊ߫ ߓߊ߲ߞߘߐߣߍ߲߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫[߁]߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ (ߞߙߊ߬ߕߊ߫ ߥߟߊ߫ ߕߎߓߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫) ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ ߣߌ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߛߌ߮ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߤߊ߲߯ ߛߌ߬ߛߋ ߏ߬ ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߝߏߝߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬ ߦߋ߲߬…. (ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߘߝߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟)....

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߝߏߝߣߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߘߐ߬ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫