ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ/ ߞߏ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߟߎ߬ ߣߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߞߊ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߢߡߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߝߊ߲-ߊ-ߝߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲ߧߊ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߘߌ߫، ߟߏ߲ߟߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߥߘߊ ߞߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߟߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߏ߲߬ߘߏ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߕߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߓߍ߯ ߘߴߏ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߛߏ߬ߘߐ߲߬ ߞߎߡߊ ߕߴߊ߬ ߦߙߐ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߕߊ߯ߡߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ ߣߌ ߛߋߦߌ ߟߋ߬ ߛߏ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߖߘߏ߬ߣߊ߲߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߎ߫ ߞߎ߬ߘߎ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߓߟߏߞߊ߬ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߜߏߦߊߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߔߛߐߞߐ߬، ߓߊ ߛߊ߲ߘߊ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫

ߛߏ߫ ߟߊߞߏߟߏ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߫߸ߒ߬ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߕߍ߫

ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߦߋ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ ߓߘߊ ߛߐ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߴߊ߲ ߕߐ߯ ߘߌߡߊ߲ ߘߌ߫ ، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߴߊ߲ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߢߌߡߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߜߎ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߓߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߕߊ߯ߡߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߓߊ ߊ߰ ߡߐ߰ ߢߣߊ ߞߏ߫ ߌ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߸ ߌ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߡߍߣߍ߲ߎ߲߫ ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߫ ߕߋ߲߬ .

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߋߕߊ߬  ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߣߌ߫ ߟߏߟߊ߲ ߘߏ߲߬ߘߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߰ ߊ߬ ߓߐ߫ ߦߙߐ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߡߊ߬ ، ߣߴߊ߬ ߓߘߊߡߐ߯ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߣߴߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߘߊ߲ߕߍ߰ ߛߏߕߌ߮ ߢߍ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߟߏ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߎ߰ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߌ߬ߘߵ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߖߐ߲߬ߛߊ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߎ߰ߙߋ߲߬ߧߊ ߖߏߣߊ߫ ، ߟߏ߲ߟߊ߲ ߘߊ߲ߕߍ߰ ߖߏߣߊ ߜߎ ߟߋ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߖߋߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ߛߊ߲ߘߊ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫
ߟߏ߲ߟߊ߲ ߘߊ߲ߕߍ߰ߓߊߟߌ ߦߋ߫ ߛߎߘߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ 

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߡߍ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߦߋ߫ ߟߊߡߙߊ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊߡߐ߯ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ، ߤߊߟߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ ߢߐ߲߮ ߟߐ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ، ߊ߬ ߗߍ ߘߊߥߎ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߓߘߊߡߐ߯ ߓߛߌߞߌ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߎ߬ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߟߎ߬ ߘߌ߫ .

  • ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߋ߲ߡߛߏ ߝߘߎ߫ ߸ ߏ߬ ߗߍ߫ ߕߍ߫ ߛߌ߰ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߘߊߡߐ߯ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ، ߏ߬ ߗߍ߫ ߘߌ߫ ߕߐ߫ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ، ߣߴߏ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߗߍ ߕߊ߬ ، ߓߊ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߛߌ ߓߙߎ߬ߞߎ߬ߕߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߝߘߎߢߐ߲߯ߦߊ ߘߌ߫ .

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߲ ߕߌߢߍ߫ ߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߝߊ߰ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߮ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߘߐߕߍ߬ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߐ߰ ߸ ߏ߬ ߦߋ ߜߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫ ߞߘߎߞߘߎ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߰ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߐ߰ .