ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߎߤߘߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߎߤߘߎ߫ ߞߟߍ

ߎߤߘߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߛߊߟߌߞߊߙߏ ( ߡߌ߲߬ߞߊߙߏ) ߕߟߋ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ (߇) ߝߎ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߛߊ߬ߓߊ (߃) ߟߊ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍߡߌߘߊߓߊ߮ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߡߌߘߊߓߊ߮ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߓߎ߰ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߣߎ߬ ߤ߭ߊߙߓߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߎߤߘߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߋ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߍߣߌ߲߫ ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߞߐ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߣߌ߲߫ ߎߤߘߎ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߘߊߝߍ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߌ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬، ߊ߬ ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߭.

ߎߤߘߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲
ߎߤߘߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߞߍߦߙߐ
ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬
ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߃

ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߛߊ߲߬ ߆߂߅

ߊ߬ ߞߍߦߙߐ ߎߤߘߎ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬ - ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ( ߦߋߟߋ߲ ߛߏ)
ߞߐߝߟߌ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫
ߞߟߍ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ

ߊߤߊߓߊ߯ߛ߭ߌ ( ߓߊ߬ߣߎ߰ ߤߊ߯ߙߛߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߌ߬ߣߊ߯ߣߊ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫)

ߢߍߡߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬
ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߊ߬ߓߎ߰ ߓߞߊߙߌ߫ ߛߘߌߞߌ

ߎߡߊߙ ߓߣߎ߬ ߞ߭ߊߕ߭ߺߊ߯ߓߌ߫

ߤ߭ߺߊߡߑߖ߭ߊ߫ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎ߬ߡߎߺߕ߭ߺߊߟߓߌ߫

ߡߎߛ߫ߑߊ߳ߺߊߓߎ߫ ߓߣߎ߬ ߎߡߊߦߌߙߎ߫

ߊ߬ߓߎ߬ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߣߎ߬ ߤ߭ߊߙߓߌ߫

ߞ߭ߊ߯ߟߌߘ ߓߣߎ߬ ߥߊߟߌ߯ߘߌ߫

ߊ߳ߺߊߡߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߺߊ߯ߺߛ߫ߺߌ߫

ߝߊ߲߬ߞߊ
ߞߟߍ߬ߘߋ߲߫ ߇߀߀

ߓߌ߬ߢߍ߬ߝߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߅߀

ߛߏ߬ߕߌ߯ ߄

ߞߟߍ߬ߘߋ߲߫ ߃ ߀߀߀

ߢߐ߯ߡߍ߫ ߃ ߀߀߀

ߛߏ߬ߕߌ߯ ߂߀߀

ߓߐ߬ߣߐ
ߛߋ߰ߘߎ߬ߝߙߋ߬ ߇߀ ߂߂ ߝߊ߰

ߎߤߘߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߞߎ߲߭ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊߖߟߎߛߙߊ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߘߌ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ ߘߐ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߙߐߓߊ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߞߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊߘߍ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫، ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߣߴߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߥߊ߯ ߛߊ߬ߓߊ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߕߏ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߫ ߗߡߍ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߡߊ߬. ߡߐ߰ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߎߤߘߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߝߊ߰ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߎߤߘߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߞߐߝߟߌ ߦߋ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߲ ߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߣߎ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲. ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫، ߞߏߛߊ߫ ߸ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߘߊ߲߬ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.

ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߠߎ߬

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߞߐߝߟߌ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߲߬ߧߊ߫، ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߛߌߟߊ ߘߐߜߐ߬ߙߐ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߊ߯ߡߌ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫، ߘߐߜߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߤߌߖߊ߯ߖ߭ߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߌ߰ߣߌ߲߬ ߝߏߓߐߒߘߊ ߥߦߊ߬ߛߌ ߣߌ߫ ߛߋߕߐ ߥߦߊ߬ߛߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߣߴߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߛ߭ߊ߯ߡߌ߲߫ ߖߎߟߦߊ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߡߊߣߌ߲߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߦߡߊߣߌ߲߫ ߖߎߟߦߊ ߝߣߊ߫ ߟߐ߬ߣߌ߲߫ ߛߊ߯ߡߌ߲߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߏ߬ߢߊ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]
ߎߤߘߎ߫ ߞߟߍ ߝߊ߲߬ߝߘߊ

ߛ߫ߊߝߑߥߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߣߎ߬ ߎߡߦߊߕߊ߫ ߣߌ߫ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߙߊߓߌ߯ߺߊ߳ߺߕߊ߫ ߣߌ߫ ߌߞߙߌߡߕߊ߫ ߓߎ߬ߣߎ߫ ߊ߬ߓߌ߰ ߖߤߊߟߌ߫ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߊ߬ߓߌ߰ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߘߊ، ߞߏߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߊߘߌ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߓߍ߲߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߕߣߐ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߌ߬ߣߊߙߌ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߓߎ߬ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬، ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߥߊ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߘߊ ߟߊߞߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߸ ߊߤߊߓߊ߯ߛ߭ߌ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߣߊ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߕߌߤߊ߯ߡߞߊ ߟߎ߬. ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߫ ߥߊ߯ ߛߓߊ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߘߙߍ ߇߀߀، ߢߐ߯ߡߍ ߥߊ߯ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߭ ߂߀߀، ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߯ߡߍߡߛߏ ߁߅، ߡߛߏ߬ ߁߅ ߟߋ߫ ߕߍ߬ߘߵߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߟߊߓߎ ߘߏ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߊߘߙߌ߫ ߞߏߢߊ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߞߘߐ ߓߌ߲ߓߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߡߊ߬. ߞߍ߬ߟߍ ߢߍߡߌߘߊ ߕߍ߬ߘߵ ߊ߬ߓߎ߰ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫  ߛߏ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߢߍߡߌߘߊ ߕߘߍ߬ ߞ߭ߊ߯ߟߌߘ ߓߣߎ߬ ߥߊߟߌ߯ߘߌ߫ ߓߟߏ߫، ߞߊ߬ ߌߞߙߌߡߕߊ߫ ߓߎ߬ߣߎ߫ ߊ߬ߓߌ߰ ߖߤߊߟߌ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫، ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߢߍߡߌߘߊߓߊ߮ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߓߊ߬ߣߌ߰ ߊߓߘߎ߬ ߘߊ߯ߙߌ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߫ ߕߎߡߊ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ߓߎ߰ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߳ߺߊ߬ߓߊ߯ߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎ߬ߡߎߕ߭ߊߟߓߌ߫ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߘߓߌ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:(( ߒ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߤߙߊ ߦߋ߫ ߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߟߌߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬، ߒ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߓߟߏ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߐ߬ߘߙߍ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߟߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫)) ، ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߡߐ߰ ߦߙߌߞߊ ߝߊ߱ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫، ߕߍ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߸ ߡߎ߬ߙߎ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߓߏ߲߫ ߘߏ߲ߞߏ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߞߏ ߘߌ߫. ߘߍ߬ߢߐ߲߰ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߍ߬ߡߍ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߛߊߺߊ߳ߑߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߺߊ߳ߺߊ߯ߺߗ߭ߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߺߊ߳ߑߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߎߓߊ߯ߘߕߊ߫ ߣߌ߫ ߎߛߊߦߌߦߘߊ ߓߣߎ߬ ߤߊߘ߭ߌ߯ߙߌ߫، ߞߙߎ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߘߏ߲߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߞߏߞߏ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߠߊ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߎߤߘߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߎߤߘߎ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߝߍ߬، ߞߊ߬ ߓߌ߬ߢߍ߬ߝߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߓߌߟߏ߯ߟߎ ߟߊߟߐ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߞߎ߲߬ ߕߍߡߊ߬، ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ ߞߊ߬ߟߌ߬ߝߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߎ߬ߣߎ߫ ߖߎ߬ߓߊ߬ߦߌ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫، ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߕߏߟߌ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߝߋߎ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:" ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߭ ߟߎ߬ ߟߊߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߓߌ߬ߢߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫" ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߙߊ߫ ߞߙߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߍߡߌߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫.

ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߞߏߞߏ ߘߊ ߟߊ߫

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߝߊ߰ߞߏ ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕ߭ߓߊߙߦߌ߫ ߡߊ߬، ߡߙߊ߬ ߕߎߡߊ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߛߊ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߋ߯ߟߋߟߌ߫ ߟߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫:" ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߫ ߣߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߫ ߣߊ߬ ߒ ߡߊ߬، ߒߠߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߘߌ߫" ، ߊ߳ߺߎߕߑߓߊߕߎ߫ ߓߎ߬ߣߎ߫ ߊ߬ߓߌ߰ ߥߊߞ߫ߺߊ߯ߺߛ߫ߺߌ߫ ߖ߭ߤߎߙߌߞߊ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߛߌ߬ߞߊ ߛߋ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߏߙߏ߲ ߕߋ߬ ߊ߬ ߞߎ߲߬ ߓߙߊߞߡߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬، ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߛ߭ߌߤߊ߯ߓߌ߫ ߖ߭ߤߎߙߌߞߊ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߛߌ߬ߞߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊߣߍ߲߫ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߌ߲ߘߊ ߟߊ߬، ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߞ߫ߺߌߡߑߊߕߌ߫ ߟߊߦߛߌߞߊ ߞߌ߬ߣߊ߰ߣߊ߬ߞߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߣߎ߲ ߝߙߊ߫، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߓߎ߰ ߘߊߖߊ߯ߣߕߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߏ߯ߦߊ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬، ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߕߙߐ߬ߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߌߘߌ߲߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬، ߞߏߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬، ߓߌ߬ߢߍ ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߊ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߞߟߍ߬ߟߊ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߌ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬: ߡߎߛ߫ߑߊ߳ߺߊߓߎ߫ ߓߣߎ߬ ߎߡߊߦߌߙߎ߫ ߣߌ߫ ߖ߭ߌߦߊ߯ߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߛߊߞߑߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ( ߊ߲ߺߛ߫ߺߊ߯ߙߎ) ߡߐ߰ ߟߏ߯ߟߎ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߐߘߍ߫، ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߞ߫ߺߌߡߑߊߕߌ߫ ߟߊߦߛߌߞߊ ߞߌ߬ߣߊ߰ߣߊ߬ߞߊ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߡߎߛ߫ߑߊ߳ߺߊߓߎ߫ ߓߣߎ߬ ߎߡߊߦߌߙߎ߫ ߝߊ߱ ߡߍ߲ߞߍ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߰ ߏ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߎߟߋ߫ ߘߊ߫ ߜߋ߲ߜߋߘߋ߲߫ ߞߏ߫ :" ߒ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߝߊ߰" ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߋߟߓߊ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߍ߬ߟߍ ߟߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߊ߬ߣߌ߲߫ ߕ߭ߺߟߊߤ߭ߺߕߊ߫ ߓߣߎ߬ ߎߓߊߦߌߘߊ߬ ߣߌ߫ ߖ߭ߎ߬ߓߊߦߌߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߺߊߥߊ߯ߡߎ߫ ߓߟߏ߫.

ߖ߭ߎ߬ߓߊߦߌߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߺߊߥߊ߯ߡߎ߫ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߞߎߟߋߞߊ߲ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߏߓߊ ߟߋ߫ ߢߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߊ߬ߘߌ߲ ߘߐ߫، ߊ߳ߺߊߥߊ߯ߡߎ߫ ߘߋ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ :" ߞߎߟߋߟߊ ߞߎߟߋ߫ ߘߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߋ߫ ߘߴߊ߲ ߠߊ߫".

ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎߟߋߞߊ߲ ߏ߬ ߓߐߟߊ ߞߏ ߞߊ߲߬، ߡߍ߲ ߟߐ߲ߠߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ :" ߜߘߍ߬ ߞߎߟߋߞߊ߲"، ߓߊߦߌߤߊߞߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ " ߜߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߎߟߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ : ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ "، ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘ ߌ߬ߓߎ߬ߣߎ߫ ߤߌߛ߭ߊ߯ߡߌ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ : " ߌߖ߭ߌߓߎ߫ ߊ߳ߺߎߞ߫ߎߓߕߊ߫ ߟߋ߬ ߞߎߟߋߓߊ߮ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߘߌ߫، ߞߊߕߙߍ߬ ߊ߬ ߤ߭ߟߊߓߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߐߜߍ߫ ߅߀߃ ߸ ߞߎߘߎ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲، ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߵߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߕߣߎ߬ ߖ߭ߎ߬ߓߊߦߌߙߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ :" ߒ ߞߊ߬ ߗߍ߬ ߖߊ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߛߓߌߙߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߐ߲߫ ߧߵߌߟߋ ߘߌ߬ ؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌߖ߭ߌߓߎ߫، ߖ߭ߎ߬ߓߊߦߌߙߎ߫ ߘߋ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߧߋ߫ ߌߖ߭ߌߓߎ߫ ߘߌ߬ ؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߟߵߏ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߐ߬ߞߎ߬ߟߐ ߘߐ߫". ߎߓߊߦߎ߫ ߓߣߎ߬ ߞ߭ߟߊߝߎ߬ ߖߊߡߑߤߞߊ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߛߌ߬ߞߊ ߞߵߊ߬ ߢߍߛߌ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ - ߞߛߌ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߊߕߙߍ߬ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߛߍ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߝߊ߰ ߟߋ߬ ߘߍ߯، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߎ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߋ߫ ߣߌ߲߬، ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߟߊ߬ ߞߏ߫:" ߌߟߋ ߥߎߦߊߝߐߟߓߊ ߸ ߌ ߓߏ߬ߙߌ߬ߕߐ߫ ߡߌ߲߫ ߹"  ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߙߎ ߕߊ߬ ߞߋߟߓߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ :" ߍ߲߬ߍ߲߫ ߹ ߒߠߋ ߟߵߊ߬ ߝߊ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߙߍ ߖߎߝߊ ߝߍ߬، ߊ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߋ߬، ߊ߬ ߞߎߟߋ߫ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߕߎߙߊ߫ ߞߘߐ، ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲ ߥߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߘߊߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫. ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߖߡߊ߬ ߕߜߋ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߊ߬، ߖߡߊ߬ ߞߙߎ ߕߐ߭ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߰ߣߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߝߘߊߥߏ ߘߐ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߖߏ߲ߖߏ߲ ߡߊ߬ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊߕߙߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬.  

ߊ߬ ߞߍ߫ߣߌ߲߫ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߝߊ߰ߞߏ ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߣߊ߬ߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߣߊߘ߭ߌߙߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߎߟߋ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߊߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ :" ߞߋߟߓߊ߫ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ - ߞߛߌ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ -" ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ :" ߊߟߎ߫ ߞߍߕߐ߫ ߡߎ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߞߐ߫ ؟. ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߊߞߘߐ"... ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߍߛߌ߲߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫.

ߓߌ߬ߢߍ߬ߝߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߞߋߟߓߊ߫ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ - ߦߏ߫ : ߛߺߊߺߊ߳ߑߘߎ߫ ߓߎ߬ߣߎ߫ ߊ߬ߓߌ߰ ߥߊߞ߫ߺߊ߯ߺߛ߫ߺߌ߫ ߣߌ߫ ߊ߬ߓߎ߰ ߕ߭ߟߊߤ߭ߕߊ߫ - ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߵߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߦߍ߬ߟߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߞߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߡߎߙߎ߲ߕߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߵߊ߬ ߝߍ߬.

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߋ߲߬، ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߟߐ߬ ߡߞߊ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߌ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ : ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߞߊ߲߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟  ߓߊߏ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߭ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߞߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊߜߍ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߛߏ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߫ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊߜߍ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫، ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߒ ߣߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߸ ߒ ߘߌ߫ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߒ ߞߊ߬ ߒ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߞߊ߲߬ ߸ ߒ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߭ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߛߌ߲߫ ߡߞߊ ߟߊ߫.

ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊߖߟߎߛߙߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߡߐ߰ ߇߀ ߝߊ߰ ߡߞߊߞߊ ߡߐ߰ ߇߀ ߢߐ߲߮ ߘߌ߬ ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫، ߌߡߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ ߦߋ߫ ߞߐߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߁߆߅ ߟߊ߫:﴿ ﴾. ߡߐ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߓߟߏ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߦߊߡߊ߯ߣߴ ߊ߬ߓߊ߰ ߤߏߗ߭ߊߦߌߝߊߕߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌߛߐ߲ߞߐ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫، ߡߐ߰ ߂߃ ߟߋ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߡߞߊߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߣߌ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߡߊ ߏ߬، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߞߏ߬ ߸ ߕߌ߲ߞߌ (ߛߊߟߌ) ߝߣߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߛߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫.

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊ߯ ߟߵߊ߬ ߓߍߣߐ߯ ߤ߭ߊߣߑߖ߭ߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߘߐ߫.

ߎߤߘߎ߫ ߛߋ߰ߘߎ߬ߝߙߋ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤ߭ߊߣߑߖ߭ߕߊ߫ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎ߬ߡߎߕ߭ߊߟߓߌ߫

ߡߎߛ߫ߑߊ߳ߺߊߓߎ߫ ߓߣߎ߬ ߎߡߊߦߌߙߎ߫

ߛߊߺߊ߳ߑߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߙߊߓߌ߯ߺߊ߳ߺߕߊ߫

ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߤ߭ߺߊߙߊ߯ߡߊ߫

ߞ߭ߊߦߌߛ߳ߺߡߊߕߴߊ߬ߓߎ߰ ߛߊߺߊ߳ߑߘߎ߫

ߊ߳ߺߊߡߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߖߊߡߎ߯ߤ߭ߺߎ߫

ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߖߊߤߑߛ߭ߌ߫

ߤ߭ߊߣߑߗ߳ߺߊߟߕߊ߫ ߓߎ߬ߣߎ߫ ߊ߬ߓߌ߰ ߊ߳ߺߊ߯ߡߌߙߎ߫

ߊ߬ߣߊ߬ߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߣߊߘ߭ߌߙߎ߫

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߝߊߙߌ ߟߎ߬