ߓߋߤߊ߲ߖ߭ߍ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߓߋߤߊ߲ߖ߭ߍ߲߫ (ߜߋߤߊ߲ߖ߭ߍ߲߫߸ ߜ߳ߋߤߊ߲ߖ߭ߍ߲) ߥߟߊ߫ ߜߋߤߍ߲߫ ߊߖ߭ߌ ߓߐ߯ ߊߦߌߖߑߟߋ߫ ߊߤߏߛߎ ߜߏߥߟߋ߫, ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߈߄߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߁߉߀߆ ߟߊ߫, ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߓߏߡߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߘߊߘߊ߫ ߜ߭ߑߟߍߟߍ ߞߣߌߞߣߌ߫ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߤߏߜ߳ߏߣߎ߫ ߕߐ߮ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߐ߲ߘߏ߫ ߁߈߇߅ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬.


ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߓߏߡߋ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߁߂߲ ߘߌ߫ (ߦߋߢߐ߲߯ߠߊߓߟߏߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߘߊߘߏ߲ߖ߭ߏ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫). ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߘߊ߬ߤߏ߬ߡߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߥߙߎߣߍ ߘߊ߬ߤߏ߬ߡߍ߫ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߕߏߝߊ ߟߊ߫ ߔߐߙߑߕߏ߫ ߣߝ߭ߏ߫ ߟߎ߫ ߘߟߊߘߍ߰߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߣߴߊ߬ ߖߎ߮ ߟߵߏ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߬ߤߏ߬ߡߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߆߸ ߁߈߉߀ ߣߌ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߈߉߄ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊߓߋ߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߀, ߁߉߀߆ ߟߊ߫. ߘߐ߬ߝߐ ߡߐ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߓߋߣߍߞߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߗߍ߬ߝߊߘߌ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߐ߬ߝߐ ߦߴߊ߬ ߡߓߊߟߌߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߜߟߍߦߊ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߘߐ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߬ߤߏ߬ߡߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߊߡߌߣߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߊߡߌߣߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߊߤߏߜ߳ߏߣߎ߫ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߓߟߏ߫ ߁߈߇߅ ߟߴߊ߬ ߝߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߘߊߘߊ߫ ߜ߭ߑߟߋߟߋ߫ ߞߣߌߞߣߌ߫ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߐ߲ߘߏ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫. ߁߈߈߉ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߜ߭ߑߟߋߟߋ߫ ߞߊ߬ ߙߊߖ߭ߌߦߊߛ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬: ߊ߬ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߔߐߙߑߕߏ߫ ߣߝ߭ߏ߫ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߟߐ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߗ߭ߊ߲߭ ߡߊ߬ߙߌ߫ ߓߊߦߐߟ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊߓߏߡߋ߫, ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߁, ߁߈߈߉ ߟߊ߫: ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߐ߲ߘߏ߫ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߣߐ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߁߈߇߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߈ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߕߏߣߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߘߊ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛߘߊߞߊ ߓߐ ߘߏ߫ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫߸ ߡߐ߱ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߬ ߤߌߣߊߛߋ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߘߊߞߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫. ߖߊ߲ߓߋ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߐ߲ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߆, ߁߈߉߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߁߈߈߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߄߀ ߘߝߊ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߊߤߊߤߊ߲ߖ߭ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲ߓߋ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߝߌ߲߬ ߛߘߊߞߊ ߟߎ߬ ߓߐ ߟߊ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߐ߲ߘߏ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߜ߳ߋߤߊ߲ߖ߭ߍ߲߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߌ߫)߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߛߊ߲߬ ߄߅ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊߦߴߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ߕߐ. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ «ߘߊߜߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߌ߬ߡߊ». ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߕߏߣߎ߫߸ ߁߈߉߀ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߉ ߡߊ߬. ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬: ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߦߌߟߊ߲ߦߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߞߟߍ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߕߍߙߌߟߐ߲߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ ߓߊߦߐߟ ߞߣߐ߬ߘߐߝߟߌ߬ ߘߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫, ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߊ߲߭ ߠߊ߫.