ߖߍ߬ߣߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߣߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊ߬ߙߏ߲߬ߓߌߟߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫. ߖߣߍ߬ ߛߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߦߋ߫ ߡߏߔߑߕߌ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߈ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߏ߫ ߕߊ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߃߂ ߉߄߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߀߉ ߟߊ߫.

ߖߍ߬ߣߍ߫
ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߖߍ߬ߣߍ߫ ߛߏ߫ ߞߘߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߡߐߔߑߕߌ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߃°߅߄′߀″N ߄°߃߃′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮ߝ߭ߌߕߙߋ߫, ߝߍߖ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Heritage designationߞߌߢߍ߲߫ ߗߍ߯ߕߊߟߌ ߞߍߦߙߐ ߘߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Djenné ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߖߍ߬ߣߍ߫
ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߛߏ
ߖߍ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ߓߊ
ߡߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߔߊ߬ߔߘߊ
ߕߍߛߘߌ [[߁]]
ߖߡߊ߬ߣߊ


ߡߊ߬ߟߌ
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߏߔߑߕߌ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲
ߘߎ߰ߞߣߍ ߞߙߎߞߙߍ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬߬ߓߍ߲߲߫ ߃߀߂
ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߂߇߈
ߛߌ߰ߓߊ߮ ߂߀߀߉ ߟߊ߫ ߃߂ ߉߄߄
ߢߐ߰ߢߐ߰ߟߌ ߁߁߀/ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬߬ߓߍ߲ ߞߊ߲߲߬

 ߖߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߅߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߠߊ߫߸ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߛߊߣߌ߲߸ ߞߐ߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫ ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߝߍ߫. ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫. ߖߍ߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐߥߊ߬ߙߊ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߖߊ߬ߥߏ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߖߌ߰ ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߖߣߍ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊߖߌ߰. ߖߍ߬ߣߍ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߘߏߓߌ ߘߌ߬ߛߑߕߍ߲ߞߑߕߌߝ߭ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬߫ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߁߉߀߇ ߟߊ߫߸  ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߞߍߦߙߐ ߘߊߝߍ߬. ߖߍ߬ߣߍ߫-ߖߋ߬ߣߏ߫ ߦߋ߫ ߛߏ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߏ߫ ߞߘߐߞߘߐ ߘߏ߫ ߞߍߦߙߐ ߘߌ߫. ߖߍ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߖߍ߬ߣߍ߫-ߖߋ߬ߣߏ߫ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡ.ߟ.ߛ.ߟ.ߟ.ߟ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߍ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߁߉߈߈ ߠߊ߫

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߍ߬ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߉߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߘߍ߫ ߇߆ ߟߊ߫߸ ߡߏߔߑߕߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߟߎ߬ ߕߍߟߊߘߐ߫ ߟߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߊߓߊߙߏ߲ ߘߐ߫. ߛߏ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߓߋ߬ߝߘߍ߬ ߇߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߭ ߝߐ߬ߝߐ߬ߓߐ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߌ߲߫ ߓߛߌߞߌ ߘߌ߫. ߞߎߘߍ߫ ߅ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߛߏ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲߫ ߥߊߜߏ (ߝߋߙߌ߫) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬߸ ߛߏ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸  ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߃߀߂ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߯ߘߊ߫ ߕߊ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫: ߓߊߟߋ߫߸ ߖߊߓߟߏ߫߸ ߜ߭ߏߡߑߣߌߞߎ߬ߓߏߦ߸ ߞߡߊߙߜ߭ߊ߫߸ ߞߋߙߊ߫߸ ߢߊ߰ߟߊ߫߸ ߛߏߥߟߊ߫߸ ߛߍ߲߬߸ ߝ߭ߋߟߋ߲ߜ߭ߙߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߋ߲ߟߋߘߊ߫. ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߣߍ߲߫ ߛߍ߲߸ ߓߎ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫. ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߎߙߏ߫ ߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߋߙߊߙߌ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߘߊ߲߭ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߜ߭ߎ߫ ߝߞߊߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߘߊ߲߭ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߝߞߊߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߡߖߊߡߊ߫ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߐ߲ߘߏߙߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߖߍ߬ߣߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߛߏ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߏߔߑߕߌ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߬ߙߋ߲߬ ߈ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊߦߌߘߴߊ߬ ߥߎ߬ߛߎ ߟߎ߬ ߞߟߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߊ߲߭ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫.ߊ߬ ߟߏ߲-ߏ߯-ߟߏ߲߫ ߕߙߊߕߎ߬ߟߋ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߞߊߙߏ߫ ߞߟߊߡߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߣߌ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߄0 ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߦߌߟߌ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߣߌ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߴߊ߬ ߞߟߊߡߊ߲߫ ߌߞߐ߫. ߝߏ߫ ߣߍߣߍ ߥߎ߬ߛߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߣߌ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߸ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߦߋ߫ ߡߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߃߂ ߘߐ߫. ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߣߌ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߍ߫ ߛߊ߫߸ ߝߢߐ߫ ߞߟߊߡߊ߲߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ (ߝߢߐߜߍ) ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ߫.  ߣߌ߫ ߝߢߐ ߏ߬ ߟߋ ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߜߊ߲߬ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߬ ߞߴߊ߬ ߘߙߎ߬߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߦߋߟߌ ߡߍߓߍ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߟߊߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬. ߛߊ߲߭ ߘߐ߬ߕߏ߰ߕߊ߰ߝߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߜ.ߥ ߅߅߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߛߊ߲߭ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲. ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߌߟߌ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫.

ߛߊ߲߭ ߝߐ߬ߝߐ߬ߓߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ ߦߋ߫ ߞߊߘߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߍ߬ߣߍ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߞߐߘߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߣߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߌ߲߫ ߓߛߌߞߌ ߘߌ߫߸ ߝߏߟߏ߲ ߛߎߡߊ߲߫-ߓߊߣߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߏ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬. ߝߐ߬ߝߐ ߞߊߓߋ ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸  ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߟߊ ߝߐ߬ߝߐ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬. ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߞߐߝߟߌ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߞߏ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߖߊ߭ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߇߀ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߌ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߡߊߓߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߣߌ߲ ߘߐ߫. ߓߊߣߌ߲ ߕߊ ߞߐߝߟߌ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߓߐߒߠߊߟߌ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߐ߬ߕߏ߰ߕߊ߰ߝߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߬. ߛߊ߲߭ ߝߐ߬ߝߐ߬ߦߊ߬ߟߌ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߁߉߅߀ ߣߌ߫ ߁߉߆߀ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬. ߝߏ߫ ߝߐ߬ߝߐ߬ߓߐ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫ (ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߊ ߣߌ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲)߸ ߣߌ߫ ߓߊߣߌ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߟߊ߫ (ߞߎߟߎ߲ ߓߟߏ߫). ߛߊ߲߭ ߥߊ߯ߕߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߖߌ ߟߊ߫ ߣߍ߲߫ ߕߌߢߍ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߌߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߍ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߟߏߕߍ߯ ߓߛߌߞߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߛߏ߲߯ߓߟߊ ߙߣߋ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߣߍ߲ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߏߔߑߕߌ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߘߋߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫ ߁߈߂߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊ ߓߟߏߕߍ߯ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫.

ߕߊߟߏ߫ ߖߌ߫ ߓߊߟߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]