ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬
Emperor Sundiata.png
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߋߕߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߐߟߐ߲ߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߀ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1190 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ1255 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ߣߌ߲߫ ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߡߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ (ߖߌߘߐߕߏ) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߣߊߙߋߡߊ߲߰ ߞߋߕߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߥߎߟߋ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߲ ߟߎ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߥߟߊ߫ ߛߏ߲߬ߖߕߊ߬ ߞߋߕߊ߬߸ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߏ߲߬ߖߙߊ߬߸ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߕߐ߯ ߝߐߢߊ߫ ߓߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍߗߏ߯ ߡߊ߬ ߸ߣߊߙߋ߲߫ ߡߊ߬ߜ߭ߊ߲߬ ߘߋ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߍ߭ߡߊ߬ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߝߍ߬߸ߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߢߍ߫߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߗߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬߬ ߣߐ߭ߝߍ߬ ߡߍ߭ߡߊ߬߸ߞߊߣߊ߬߬ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߟߍ߬߬ ߞߵ ߊ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߙߌߣߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ߁߂߃߅ߟߊ߫߸ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߊ ߘߌ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߝߊ߲߰ߡߊ߬ߓߊ ߘߌ߬

ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߡߘߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߡߘߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫߸ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲߬ ߇ ߥߟߊ߫ ߁߇ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߂߇߸ߘߝߐ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߁߇ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߝߣߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ ߕߎߢߊ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫

ߛߋ߰ߘߊ߬ ߢߎ߰ ߕߊ߯ߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߊ߯ߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߂߃߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߎߡߊ߲߫ ߓߏ߬ߙߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫߁߂߃߀ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߎ߫ ߞߘߐ߫ ߝߊ߲ ߝߍ߬߸ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߐ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߦߋ߫߸ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߢߊ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߡߊ߬߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߎߡߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߎ߲߫ ߘߌ߬߸ߏ߬ ߞߍ߫،ߛߎߡߊߏߙߏ߫ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߘߎ߮ ߓߍ߯ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߫߸ߞߵߊ߬ ߗߍ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߓߍ߯ ߟߊ߲ߝߊ߲߫ ߞߐߘߍ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߝߘߎ߫ ߡߛߏ߫ ߟߊߕߏ߫ ߞߎߡߊߕߍ߫ ߝߋ߲ߡߛߏ߫ ߡߊ߬߸ߊ߬. ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߘߌ߫߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߏ ߓߌ߬ߟߊ߸ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ ߡߊ߬ ߛߏ߲ߧߊ ߘߌ߬

ߛߏ߰ߟߏ߲߫ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒ߬ߓߊ߬߸ߕߙߐߦߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߐ߫߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫،ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߓߊߓߊ ߝߍ߬߸ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ߫ ߞߓߊ ߝߍ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߯ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߝߊߘߌ ߘߐ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߎ߬، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߊ߫߫ ߗߋߘߋ߲ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߡߍ߭ߡߊ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߞߎ߲߰ߠߊ߫ ߟߐ߮ ߘߐ߫߸ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫߸ߡߊ߬ߢߌ߬ߡߊ߬ ߕߏ߫ ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ ߟߎ߫ ߞߎ߲߰ߠߵߊ߬ ߡߛߏ߬ߢߐ߮ ߠߎ߬ ߘߊߝߍ߬ ،ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫߸ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߖߊ߲߫ ߞߟߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߥߎߟߊ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߕߎ߬ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߜߊ߬ߛߊ߲ ߠߊ߫߸ߊ߬߬ ߛߋ߫ ߡߊߢߌ߬ߡߊ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ߫ ߛߎ߲ߓߎ߫߸ߊ߬ ߛߋ߫ ߛߋ߬ߘߊ߬ ߓߟߎ߬ ߡߎ߮ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߞߓߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫߸ߌߦߏ߯ ߛߋ߬ߘߊ߬ ߢߎ߮ ߣߌ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߹ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߲߰ߟߏ߲ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋߢߊ ߘߌ߬

ߛߏ߲߬ߖߕߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߐ߬ߝߐߦߊ߬ߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߸ߣߊߙߋ߲߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߏ߲߬ߖߕߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߝߊߕߏ߫ ߘߊ߫ ߁߂߅߅ߟߋ߬ ߟߊ߫

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߟߊ߫߫ ߞߟߍ߬ ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌߞߊߣߍ߲ ߞߏ߫،ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߛߍ߰ߣߍ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߓߊ߲ ߕߊ߯ߡߊ ߟߊ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߕߏ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫߸ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬،ߓߊߏ߬،ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߞߙߎ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߕߊߓߏ߲߫߫ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߓߙߊ߬ ߥߎ߬ߙߊ ߝߍ߬߸ߏ߬ ߓߙߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߬߸ߓߊߏ߬ ߓߍ߯ ߦߟߌ ߕߎ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߟߋ߬߸ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߋ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬،ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߊ߬ ߘߊ ߛߏ߬ߛߏ ߓߟߊ߬ ߟߊߕߌ߲߮ ߦߋ߫ ߥߎߟߊ ߟߊ߫߸ߞߊ߬ ߜߘߌ߫ ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߬߸ߊ߬ ߛߋ߫ ߕߎߡߊ ߊ߬ ߡߊ߬߸ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬߬ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ߛߊߣߌ߬،ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߞߌ߲ߝߊ߲ ߠߊ߫߸ߓߟߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ ߖߡߊ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߛߋߣߍ߲ ߛߏ߬ߛߏ߫߸ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫:ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߤߊ߸ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߋ߬߸ߏ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߵߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ ߊ ߘߊ ߘߐ߫ߛߏ߲߬ߖߕߊ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߥߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߮ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߟߌ߬ߝߊ߬ߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߕߋߙߌߞߍ߫ ߞߊߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߝߍ߬ ߛߌ߬ߓߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊߡߐ߬ ߘߊ߫ߢߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߊ ߣߌ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߕߊ߯ߡߊߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߕߘߍ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲ ߘߐ߫ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߟߎ߬ ߥߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ ߘߐ߫ ߸ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߎߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߓߊ ߞߊ߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߕߋߙߌ ߓߍ߯ ߜߍ߲߫ ߞߎߓߋ ߟߊ߫߸ߞߊߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߊߓߏ߲߫ ߥߊ߬ߣߊ ߝߊߙߊ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߓߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ . ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ߞߊߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߓߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߴߊ߬ ߝߊ߬ߖߙߊ߬ߝߊߙߊ߲߫ߛߊ߬ߣߍ߲ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߕߊߓߏ߲߫ ߥߊ߬ߣߊ ߝߣߊ߫ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߕߊߓߏ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߴߊ߬ ߝߊ߬ߕߎߙߎ߲ߓߋ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ، ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߢߌߡߊ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߤߙߐߦߊ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ ߣߌ߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߗߍ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߓߌ߫ ߸ ߛߊߣߌ߲߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߓߊ߲߫ ߕߍ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߫﴿ ߁߂߀. ߀߀߀ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߋߙߌ߫ ߟߎ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߫ ߝߊߘߌ߲߫ ߖߛߎ߬ߡߊ߫ ߞߟߊߓߎߕߌ ߥߟߊ߫ ߞߟߊߓߎߡߊ ߈߀.߀߀߀ ߟߊߘߍ߬ ߛߌ߬ߓߌ߫

ߛߞߌ߫ ߝߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߞߌ߫ ߝߟߌ ߟߋ߬ ߘߊߘߐ߫ ߞߟߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߍ߫߸ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߟߐ߬߸ߒߓߊ߬ ߛߏ߲߬ߖߕߊ߬ ߣߌ߫ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߛߞߌ߫ ߝߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬

߁.ߛߏߡߊߏߡߊߙߏ߫ ߞߊ߲߫߸ߞߏ

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]