ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߋߕߊ߬, Mansaré ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߐߟߐ߲ߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1190, 1215 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߢߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ1255 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ߣߌ߲߫ ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߡߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ (ߖߌߘߐߕߏ) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߣߊߙߋߡߊ߲߰ ߞߋߕߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫ߛߏ߰ߟߏ߲߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߥߎߟߋ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߲ ߟߎ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߥߟߊ߫ ߛߏ߲߬ߖߕߊ߬ ߞߋߕߊ߬߸ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߏ߲߬ߖߙߊ߬߸ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߕߐ߯ ߝߐߢߊ߫ ߓߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍߗߏ߯ ߡߊ߬ ߸ߣߊߙߋ߲߫ ߡߊ߬ߜ߭ߊ߲߬ ߘߋ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߍ߭ߡߊ߬ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߝߍ߬߸ߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߢߍ߫߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߗߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬߬ ߣߐ߭ߝߍ߬ ߡߍ߭ߡߊ߬߸ߞߊߣߊ߬߬ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߟߍ߬߬ ߞߵ ߊ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߙߌߣߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ߁߂߃߅ߟߊ߫߸ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߊ ߘߌ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߝߊ߲߰ߡߊ߬ߓߊ ߘߌ߬

ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߡߘߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߡߘߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫߸ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲߬ ߇ ߥߟߊ߫ ߁߇ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߂߇߸ߘߝߐ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߁߇ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߝߣߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ ߕߎߢߊ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫

ߛߋ߰ߘߊ߬ ߢߎ߰ ߕߊ߯ߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߊ߯ߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߂߃߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߎߡߊ߲߫ ߓߏ߬ߙߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫߁߂߃߀ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߎ߫ ߞߘߐ߫ ߝߊ߲ ߝߍ߬߸ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߐ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߦߋ߫߸ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߢߊ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߡߊ߬߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߎߡߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߎ߲߫ ߘߌ߬߸ߏ߬ ߞߍ߫،ߛߎߡߊߏߙߏ߫ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߘߎ߮ ߓߍ߯ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߫߸ߞߵߊ߬ ߗߍ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߓߍ߯ ߟߊ߲ߝߊ߲߫ ߞߐߘߍ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߝߘߎ߫ ߡߛߏ߫ ߟߊߕߏ߫ ߞߎߡߊߕߍ߫ ߝߋ߲ߡߛߏ߫ ߡߊ߬߸ߊ߬. ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߘߌ߫߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߏ ߓߌ߬ߟߊ߸ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ ߡߊ߬ ߛߏ߲ߧߊ ߘߌ߬

ߛߏ߰ߟߏ߲߫ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒ߬ߓߊ߬߸ߕߙߐߦߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߐ߫߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫،ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߓߊߓߊ ߝߍ߬߸ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ߫ ߞߓߊ ߝߍ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߯ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߝߊߘߌ ߘߐ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߎ߬، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߊ߫߫ ߗߋߘߋ߲ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߡߍ߭ߡߊ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߞߎ߲߰ߠߊ߫ ߟߐ߮ ߘߐ߫߸ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫߸ߡߊ߬ߢߌ߬ߡߊ߬ ߕߏ߫ ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ ߟߎ߫ ߞߎ߲߰ߠߵߊ߬ ߡߛߏ߬ߢߐ߮ ߠߎ߬ ߘߊߝߍ߬ ،ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫߸ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߖߊ߲߫ ߞߟߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߥߎߟߊ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߕߎ߬ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߜߊ߬ߛߊ߲ ߠߊ߫߸ߊ߬߬ ߛߋ߫ ߡߊߢߌ߬ߡߊ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ߫ ߛߎ߲ߓߎ߫߸ߊ߬ ߛߋ߫ ߛߋ߬ߘߊ߬ ߓߟߎ߬ ߡߎ߮ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߞߓߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫߸ߌߦߏ߯ ߛߋ߬ߘߊ߬ ߢߎ߮ ߣߌ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߹ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߲߰ߟߏ߲ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋߢߊ ߘߌ߬

ߛߏ߲߬ߖߕߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߐ߬ߝߐߦߊ߬ߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߸ߣߊߙߋ߲߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߏ߲߬ߖߕߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߝߊߕߏ߫ ߘߊ߫ ߁߂߅߅ߟߋ߬ ߟߊ߫

ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊߙߋߡߊ߲߰ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߛߊ߬ߛߎߡߊ߬ ߓߙߋߕߋ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߕߎߡߊ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ ߛߌ߰ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߊ߰ ߟߊ߫, ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬. ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߛߎߡߛߏ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐߛߎ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߢߊ߬ߣߍ߲, ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߞߘߐߞߊ߬ ߛߊ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߡߝߊ߫ ߦߙߐ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߘߋߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߋ߲߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߦߋ߲߬ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߡߌ߬ߛߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߞߊ߬ߡߌ߬ߛߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߰ߡߊ ߓߐߣߍ߲ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲ ߗߋ߫ ߏ߬ ߡߵߊ߬ ߝߊ߰ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߛߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߜߍ߲ ߡߴߊ߬ ߓߘߊ ߦߋ߲߬.

ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߕߊߓߏ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߛߌߣߌ߲ߞߌ߲ߓߏ߲ ߞߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߕߎߙߋ߲ߓߋ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߞߍ߫ ߥߣߊ߬ߝߊߙߊ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߝߊ߬ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߕߎߙߋ߲ߓߋ߲߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߖߌ߬ߦߊ ߝߌ߲߭ ߞߘߐ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߏߦߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߬ߥߊ߫ ߞߎ߲ߓߌ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ () ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߬ߣߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߘߐ߫ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߦߟߍߡߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߭ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߛߓߏ߬ ߘߊ߬ߥߎ߲߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ߫ ߝߢߐ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ ߝߣߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߡߍ߭ߡߊ߬ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋߣߍ߲ ߦߋ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߟߏ߫ ߢߌߡߊ ߘߐ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬. ߡߊ߲߰ߖߘߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߊߓߋ߬ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߬ߙߌ߫ ߖߊ߬ߘߊ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߛߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍߞߕߍ߫߹ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫. ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߟߴߊ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߡߍ߰ߡߊ߬ ߡߌߛߊ߫ ߕߎ߲߬ߞߊߙߊ߫ ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߖߌ߭ ߛߌ߰߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߜ߭ߏ߬ߟߏ߲߬ߖߕߊ߫ ߟߊߛߌ߰ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫, ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߍ߫ ߞߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߛߌ߰ ߞߏ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫.

ߛߋ߬ߘߊ߬ߢߎ߰ ߕߊ߯ߡߊ ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߍ߲ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߊ߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ ߕߍ߫ ߥߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ ߝߋ߬ߟߋ߲߬ߝߋ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߎ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߖߋߥߎ߲߫߸ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ߬ ߞߵߊ߬ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߰ߙߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߛߍ߰ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߐ߯ߓߐ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߦߊ߬ ߟߐ߯ ߜߊ߬ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߊ߲߰ߖߘߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߲ߓߏ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ ߓߙߋߕߋ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߌ߲ߜߌ߲߫ ߡߊ߯ߙߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߛߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫: ߘߊ߬ߘߎ߸ ߛߋ߬ߘߊ߬ ߢߎ߮߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߏ߬ߙߏ ߟߎ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߝߍ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ߕߊ߰ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߭ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊߟߏ߲߫ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫. ߛߏ߲߰ߖߘߊ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߬ ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߖߐ߬ߘߐ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫, ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߛߊ߫.

ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߊ߬ ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߡߍ߰ߡߊ߬ ߡߌߛߊ߫ ߕߎ߲߬ߞߊߙߊ߫ ߢߍ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߞߘߐ߬ ߖߌ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߡߊ߬ ߗߍ߯ߕߊߓߊ߮ ߞߏ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߓߊߘߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߘߐߓߍ߲ ߞߘߐ߫. ߓߊߘߍ ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߁߀߀߀ ߟߴߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ (ߞߊ߲ߕߎߙߋ߫ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߬) ߞߊ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߝߊ߲ߘߊ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊߖߟߎ ߝߍ߬ߟߊ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߞߎ߲ߓߌ߫ ߝߊ߲߭ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ ߦߋ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߝߣߊ߫ ߛߍߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊߕߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߫ ߁߀߀߀ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߴߊ߬ ߡߊߜߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߏ߲߬ߖߊߕߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߜߍ߬ߜߍ߲ ߠߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߏ߲ߕߊ ߝߍ߬.

ߦߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߕߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߗߋ߲ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߕߊߓߏ߲߫ ߥߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߕߊߓߏ߲߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߛߏ߬ߟߊ߫ ߂߀߀߀ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߌ߬ߕߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߐ߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߦߋ߫ ߕߊߓߏ߲ ߡߊߜߍ߲ ߞߊ߲߬. ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߆߀߀߀ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߓߊ߬ߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߊߓߏ߲߫ ߕߍ߫.

ߕߊߓߏ߲߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߞߋߟߊ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߕߊߓߏ߲߫ ߥߣߊ߬ߝߊߙߊ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊߓߏ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߗߍ߬ߟߊ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߟߊߓߍ߲߬߸ ߛߊ߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫. ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߊ ߟߊߕߊ߬ ߛߏ߬ߛߏ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߊߝߌ߲߬ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߕߊߓߏ߲߫ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫ ߡߢߌߡߢߐ߫. ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߓߙߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߥߏ߬ߙߊ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߊ߫.

ߞߍ߬ߟߍ ߞߊߘߌߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊ߬ ߥߎ߬ߙߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߥߛߎ߫ ߘߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߊ߬ߘߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬; ߓߊߏ߬ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߖߊ߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߟߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߝߊ߰ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߏ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߓߊ߬ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߟߊ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߞߘߐ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߰ߕߊ߫ ߝߊ߰ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߕߊߓߏ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫. ߏ߬ ߞߍ ߕߊ߯ߡߊߛߘߍ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߎ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߗߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߡߊߕߐ߯ ߞߊ߲߬߸ ߞߣߍ ߓߐߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫.

ߛߏ߲߬ߖߕߊ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߥߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߮ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߟߌ߬ߝߊ߬ߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߕߋߙߌߞߍ߫ ߞߊߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߝߍ߬ ߛߌ߬ߓߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊߡߐ߬ ߘߊ߫ߢߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߊ ߣߌ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߕߊ߯ߡߊߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߕߘߍ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲ ߘߐ߫ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߫߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߟߎ߬ ߥߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ ߘߐ߫ ߸ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߎߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߓߊ ߞߊ߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߕߋߙߌ ߓߍ߯ ߜߍ߲߫ ߞߎߓߋ ߟߊ߫߸ߞߊߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߊߓߏ߲߫ ߥߊ߬ߣߊ ߝߊߙߊ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߓߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ . ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ߞߊߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߓߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߴߊ߬ ߝߊ߬ߖߙߊ߬ߝߊߙߊ߲߫ߛߊ߬ߣߍ߲ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߕߊߓߏ߲߫ ߥߊ߬ߣߊ ߝߣߊ߫ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߕߊߓߏ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߴߊ߬ ߝߊ߬ߕߎߙߎ߲ߓߋ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ، ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߢߌߡߊ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߤߙߐߦߊ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ ߣߌ߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߗߍ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߓߌ߫ ߸ ߛߊߣߌ߲߫ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߓߊ߲߫ ߕߍ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߫﴿ ߁߂߀. ߀߀߀ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߋߙߌ߫ ߟߎ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߫ ߝߊߘߌ߲߫ ߖߛߎ߬ߡߊ߫ ߞߟߊߓߎߕߌ ߥߟߊ߫ ߞߟߊߓߎߡߊ ߈߀.߀߀߀ ߟߊߘߍ߬ ߛߌ߬ߓߌ߫

ߛߞߌ߫ ߝߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߞߌ߫ ߝߟߌ ߟߋ߬ ߘߊߘߐ߫ ߞߟߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߍ߫߸ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߟߐ߬߸ߒߓߊ߬ ߛߏ߲߬ߖߕߊ߬ ߣߌ߫ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߛߞߌ߫ ߝߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬

߁.ߛߏߡߊߏߡߊߙߏ߫ ߞߊ߲߫߸ߞߏ

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]