ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߙߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߢߣߊߡߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߙߋ߫

ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߙߋ߫ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌߟߊ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߸ ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂/߁߉߄߆ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߁߉߉߂ߣߌ߫ ߂߀߀߂ ߕߍߟߊ߫ ߘߐ߫߸ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߙߋ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߐ߰ߘߎ߰ ߞߟߍ ߡߊߓߍ߲߬ ߘߊ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߖߌߟߊߝߍ߂߀߀߂ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߵߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߣߵߊ߬ ߕߌ߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߙߋ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ߓߊߏ߬߸ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߛߕߊ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬߸ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߢߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߊߘߋߡߊ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߊ߫

ߞߊ߲߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߰ߞߙߎ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߏ߫(( ߡߊߟߌ߫ ߢߌ߲߰ߦߊ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ) ߞߵߏ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߙߎߞߊ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ %߆߉،߀߁ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߰ߥߎߟߋ߲߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߣߐ߭ ߝߍ߬ ߛߘߊߓߊ ߕߎ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߁߉߉߂ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߁߉߉߇ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߕߊ߫ ߝߟߐ߫ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߘߎ ߡߏߙߌߓߊߕߙߎߓߊ߫ ߖߊ߰ߓߌ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߛߊ߯ߛߊ߮ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫߸ߛߐ߯ߣߌ߲߫ ߸ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߁߀߀% ߁߀߀ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߞߴߊ߬ ߖߊ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ߓߊߏ߬߸ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߙߋ߫ ߁߀߀%߉߅.߉ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߋ߬߸ߏ߱ ߓߐߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߘߍ߫ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߁߉߉߇ ߟߊ߫