ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬
ߦߙߐ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲
ߕߐ߮ ߓߊߖߎٱلْكَعْبَة, ٱلْكَعْبَة ٱلْمُشَرَّفَة ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊߦߟߍߡߊ߲al.ˈkaʕ.ba, al.ˈkaʕ.ba‿l.mu.ˈʃar.ra.fa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߡߞߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߂߁°߂߅′߂߁″N ߃߉°߄߉′߃߄″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲ṭawāf, ߡߊ߬ߓߊߕߏ, Umrah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted by🕋 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🕋 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ


ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߐ߲߫ ߘߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ (ߤߖߌ) ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߏ߲߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߜߘߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߊ߬، ߌ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ (ߡߊ߬ߛߑߖߌߘߎ߫ ߊߟߑߤߊߙߊ߯ߡߎ߫) ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߫ ߡߴߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߕߐ߮ ߝߐ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߫ ߟߐ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ (ߡߟߍ߬ߞߊ) ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊߘߡߊ߫ ߢߍ߫، ߊ߬ ߕߐ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߏ߲߫ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߵߊ߬ ߞߣߐ߫، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫: ﴿ߓߏ߲߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߞߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ (ߡߞߊ߫ ߕߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫) ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߙߊߞߊ߫ ߦߙߐ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ (߉߆)﴾ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ - ߟߝߊߙߌ߫ ߉߆ ߟߊ߫.

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߜߘߌ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߘߋ߲ߗߍ߫ ߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߟߐ߭ ߟߊ߬، ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߝߏ߭ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߓߊߕߏ (ߤߖߌ) ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߐ߫: ﴿ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߞߍߕߐ ߓߏ߲ ߜߘߌ ߟߎ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߟߊ߫ ߸ (ߊߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫) ߊ߲ ߡߊ߰ߡߌ ߸ ߟߊ߬ߡߌߘߊ߬ ߞߍ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߸ ߌߟߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫ (߁߂߇)﴾ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ - ߟߝߊߙߌ߫ ߁߂߇ ߟߊ߫.

ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ( ߕߍߡߊ߬) ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߞߓߊߞߎߘߎ߲ߓߊ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߐߓߋ (ߞߘߐߕߊ) ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߬ ߟߏ߯ߟߎ (߁߅) ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߊ ߦߴ ߊ߬ ߝߎ߬ߘߎ (ߞߍ߬ߙߍ) ߝߊ߲߬ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߘߎ ߡߍ߲ ߢߊ ߓߍ߲߬ߣߴߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߐ߭ (ߖߊ߲߬ߧߊ) ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ (߁߂) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߝߏߟߏ߲ ߦߴߊ߬ ߝߎ߲߬ߘߎ ߝߊ߲߬ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߢߊ ߓߍ߲߬ߣߴߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߐ߭ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߕߊ߲߫ (߁߀) ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߕߋ߲߬ ߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߟߏ߫ ߢߊ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ (߉) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߕߌߓߊ (ߕߌߝߊ) ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߘߊ ߣߙߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ، ߕߎߓߊߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߕߌߝߊ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊߓߘߎ߬ ߡߎ߬ߕ߭ߊߟߓߌ߫ ߓߣߎ߬ ߤߊ߯ߛ߭ߌߡߎ߲߫ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߞߏ߲ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ( ߞߵߊ߬ ߘߊ ߞߍ߫ ߣߍ߱ ߘߌ߫) ߞߊ߬ ߡߊߛߘߌ߬ ߛߊߣߌ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߡߊߛߘߌ߬ ߛߊߣߌ߲ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߕߐ߯ ߦߴߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߝߐߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߥߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߓߏ߲߫ ߞߘߐߞߘߐ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲ ߠߊߕߏߣߍ߲.

ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߦߙߐ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ :

ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߦߋ߫ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ، ߕߐ߯ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ :

ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ :﴿ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߟߍ߫ ߛߓߏ߫ ߝߊ߰ ߘߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߏ߬ ߝߊ߰ ߕߊߥߎߓߟߏߡߊ߬߸ ߏ ߛߊ߬ߙߊ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߓߏ߫ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߢߐ߲߰ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߒߕߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߏ߬ ߞߕߌ ߟߊ߫، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߲߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߟߊߛߋߓߟߏߡߊ߬ ߛߐ߬ߕߐ ߦߙߐ، ߥߟߴߊ߬ ߢߍ߬ߢߌ߲߬ߘߐ߬ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߓߊߟߏ ߘߌ߫، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߰ ߞߍ߫ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߛߎ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߎ߮ ߡߊߜߙߏ߬، ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐߟߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (߉߅)﴾ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ ߑ ߟߝߊߙߌ ߉߅.

ߓߏ߲ :﴿ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߣߌߛߊߦߌ߫ ߦߙߐ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߦߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ߫ ߦߙߐ ߟߊߘߊ߲߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߕߟߐ߬ ߦߙߐ ߘߊߝߍ߬، ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߘߴߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߛߊߣߌ߲ߧߴߊ߬ ߖߊ߰ߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ (߁߂߅)﴾ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߸ ߟߝߊߙߌ ߁߂߅

ߓߏ߲ ߞߘߐߞߘߐ :﴿ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߯ ߛߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲߫ ߞߘߐߞߘߐ ߡߊߖߊ߰ߟߋ߫ (߂߉)﴾ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ ߑ ߟߝߊߙߌ ߂߉

ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲ :﴿ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߏ ߟߎ߫ ߕߣߊ߬ߟߊߕߍ߬ ߘߋ߬، ߛߊ߲߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߡߊ߬ ߓߊ߬߸ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߓߐ߲߬ߕߊ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬߸ ߞߊ߲ߠߊߘߎ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲߫ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߡߊߜߍ߲ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫. ߣߴߊߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߟߍ ߞߍ߫ ߛߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߐߣߍߦߊ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߟߍ߬ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ (߂)﴾ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ ߑ ߟߝߊߙߌ ߂

ߓߏ߲߫ ߠߊߕߏߣߍ߲ :﴿ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߊߛߌ߰ ߝߏ߲ߝߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫ ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߛߣߍ߬ߡߊ߬ ߦߙߐ߫ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߞߏߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߞߎ߲߬ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߴߌ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ (߃߇) ﴾ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ ߑ ߟߝߊߙߌ ߃߇  ߸

ߓߏ߲߫ ߝߟߐߝߟߐ :﴿ߞߏ߬ߞߏ߫ ߓߏ߲߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߓߞߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫، ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ (߉߆) ﴾ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ ߑ ߟߝߊߙߌ ߉߆

ߕߐ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ :

ߓߞߊ߫ : ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߫ ߟߐ߬ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ( ߡߞߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌߣߌ߲߫ ߠߎ߬).

ߟߐ߬ߣߍ߲ : ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ ߌߦߊ߯ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߝߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߎ߬ ، ߌߓߣߎ߬ ߊ߬ߛ߳ߌ߯ߙߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ : ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬.

ߞ߫ߊ߯ߘߌߛ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߘߌߙ ߛߏߣߍ߲߫ ߞߘߐ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߖ߭ߙߊߞߌ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߣߐ߫.

ߘߎ߬ߥߊ߯ߙߎ߫ : ߦߊ߯ߞߎ߯ߕߎ߫ ߤߡߊߥߌߦߎߞߊ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߟߎ߬ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߞߣߐ߫.

ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߞߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ߊߙߊߓߎ ߕߌ߲ ߞߣߐ߫ ، ߕߊߞ߭ߎ߯ߡߎ߫ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫ ߛߊߙߊ߯ߕߊ ߞߎ߬ߙߎ ߞߊ߲߬ ، ߞߎ߬ߙߎ ߦߴߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫. ߞߟߏߜߍ ߥߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߐߙߍߦߊߣߍ߲߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߦߊߣߍ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߞߊ߫ ߥߟߴߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߯ߓߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߣߴߊ߬ ߕߍߡߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߘߐߦߌߘߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߞߐߡߌ߲ߠߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ : ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߕߍߡߊ߬ ߟߋ߬ ߔߊߞߌߛߊ߫ ، ߦߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߐ߫.

ߙߊ߯ߜ߭ߌߓߎ߫ ߊߛ߫ߑߝߊߤߊ߯ߣߌߞߊ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ، ߡߞߊ߫ ߡߊ߬ : " ߊ߬ ߕߐ߯ ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߡߞߊ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߍߡߊ߬ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߞߎ߲ߛߍ߲ߓߍ ( ߞߎ߲߬ߔߐߕߍ) ߦߋ߫ ߞߎ߲߭ ߕߍߕߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲" . ߞߎ߬ߙߑߕ߭ߎߓߌߦߎ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ :" ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߍߡߊ߬ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߞߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߍߡߊ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ". ߓߜ߭ߊ߬ߥߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߟߝߊߙߌ߫ ߉߂߲ ߞߘߐߦߌߘߊ ߘߐ߫ :﴿ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߣߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߢߍߕߊ ߕߎ߬ߢߦߊ߬ߟߊ߲ ߝߣߊ߫ ߟߋ߬، ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߛߏ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߦߋ߫ (ߊ߬ ߟߊ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫، ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ ( ߞߏ) ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫(߉߂)﴾ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ ߑ ߟߝߊߙߌ ߉߂   ߞߏ߫ :" ߊ߬ ߝߐߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊ߫ ߫ߋ߬ ߞߏ߫ ߡߞߊ߫ ( ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߞߎߓߋߘߊ) ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߕߍߡߊ߬ ߟߋ߬ ".

ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߫ ߟߐ߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߫ ߟߐ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߘߐ߬ߝߐ ߕߊ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ ߛߌ߬ߢߊ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ (߁߂) ߟߋ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ ߞߘߐ߫ ،  ߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߝߟߍ߫ : ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ، ߊߘߡߊ߫ ، ߛ߭ߌ߯ߛ߳ߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊߘߡߊ߫ ، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߌߛߌ߬ߙߊ߬ߌߟߊ߫ ، ߎߡߊ߯ߟߌߞ߫ߊߕߎ߫ ، ߖߎߙߑߤߊߡߎ߲߫ ، ߞ߫ߎߛߌߦߎ߫ ߓߣߎ߬ ߞߌߟߊ߯ߓߌ߫، ߞ߫ߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛ߭ߌ ߟߎ߬ ، ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߖ߭ߎ߬ߓߊ߬ߦߌ߬ߙߎ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߆߅ ، ߤ߭ߊߖߊ߯ߖ߭ߌ߫ ߓߣߎ߬ ߦߛߎߝߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߇߄ ، ߝߊ߰ߡߊ ߡߎߙߊ߯ߘߎ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߁߀߄߀.

ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߫ ߟߐ߭ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߟߐ߬ ߞߏ߬ ߝߟߐ - ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߌߛߍ߲߬ - ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊߘߡߊ߫ ߢߍ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߟߊߓߋ߬ ߘߊ߫ ߣߎߤߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎߝߊ߫ ߖߌߓߐ ߟߋ߫ ߝߍ߬. ߕߎߝߊ߫ ߖߌ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߌ߬ߙߊ߬ߌߟߊ߫ (ߕ.ߖ)ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߏߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫ ، ߊߟߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߐ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߊߡߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߫ ߟߐ߬ ߦߙߐ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߛߋ߫ ߡߍ߲ ߛߋ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ :﴿ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߦߙߐ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫߸ ߒ ߞߴߌ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߝߙߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߛߊߣߌ߲ߧߴߊ߬ ߖߊ߯ߟߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊߝߍ߫ ߟߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ (߂߆)﴾ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ ߑ ߟߝߊߙߌ ߂߆ .

ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߢߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߣߊ߫ ߟߐ߬ ߓߏ߲߫ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ، ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ ߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߌ߬ߙߊ߬ߌߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߫ ߟߐ߬ߞߏ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊߞߏ ߝߐ߫ ، ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߓߊ߫ ߝߌ߲ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߝߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ، ߊ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߔߋߔߋ߫ ، ߦߴߊߟߊ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ : " ߞߓߊ߫ ߝߌ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߣߊߞߐ ߞߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߜߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߔߋߔߋ߫ ߦߏ߫ ߖߌߞߓߊ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߖߙߎ߬ߡߎ߲ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߌ߲߬".

ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߫ ߟߐ߭ ߞߊ߬ ߞߐ߰ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߢߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫ ، ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߛߋ߲߬ߓߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߢߍ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߛߓߊ߬ (߃߀) ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߕߊߓߐߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߫ ߖߋ߬ߣߌ߬ ، ߞ߫ߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ߬ ߡߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߴߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߞߛߊ ߘߌߦߊ߫ ، ߕߊ ߥߟߌ߬ ߟߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߬ ߟߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߬ߒ߬ߝߏ߬ߦߊ߬ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߖߌߓߊ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߓߍ߯ ߟߊߓߋ߬ ، ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߥߏߘߌ߫ ߛߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߥߏߘߌ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߟߊߘߐ߯ߦߊ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߟߐ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏߞߎߘߊ߫ ߓߌ߬ߘߵߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ : ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊ ߞߘߐߕߊ߬ ߞߏߛߊ߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߘߏ߲߭ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߘߊ߫ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߝߊ߰ ، ߞߊ߬ ߕߌߝߊ ߓߌߘߌ߲߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ، ߞߊ߬ ߖߌߝߏߟߏ߲ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏߛߊ߫ ߛߊ߲ߓߊ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߖߌ ߘߌ߫ ߖߌ߰ ߏ߬ ߝߍ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߭ ߞߘߐߕߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߈.߆߄ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߄.߃߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߛߌ߭ ߦߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߛߊ߲߬ ߃߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߵߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߝߍ߬، ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߞߓߊ߫ ߝߌ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߏ߫ ߟߴߌ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫، ߊ߬ ߘߏ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߯ߣߍ߲߫ ߥߊ߬ߥߎ߬ߟߋ߲ ߦߋ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ، ߓߊߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߘߊ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ ߏ߬ ߝߍ߬ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߓߊ߫ ߝߌ߲ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߡߐ߰ߓߊ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߞߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߊ߬ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߋߟߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߊ߬ ߓߟߏ ߓߙߊߞߊߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߝߙߋߞߋ ߝߏߟߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߝߍ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߓߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߞ߫ߎߛߌߦߎ߫ ߓߣߎ߬ ߞߌߟߊ߯ߓߎ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߌߝߊ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߕߐ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߓߋ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߕߡߊߙߏ ߓߟߏ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߕߐ ߞߊ߲߬.

ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߖ߭ߎ߬ߓߊߦߙߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߰ߓߊ߫ ߟߐ߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]