ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߸ ߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߟߋ߬ ߡߊ߲߰ߘߋ߲ ߘߌ߫߸ ߥߟߊ߫ "ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߘߋ߲"، ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫: "ߡߊ߲߰ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬"߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߢߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ "ߘߋ߲"߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߡߏߦߌߝߋ߲ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߞߘߐ ߘߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߕߐ߮ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߰ߘߋ߲߸ ߓߊ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߢ߭ߊ߬ߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߡߙߊ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߕߟߋ ߖߐ߲ߝߐ߲߫ ߕߎߡߊ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ "ߡߊ߬ߜ߭ߊ߬" ߘߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߎ߯ߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߛߊ߲ߘߐ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ "ߡߊ߲߰ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߜ߭ߊ߲߬ߘߋ߲". ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߌߛߍ߲ ߞߟߌ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߰߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎߡߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ߞߏ߫ ߡߊ߲߰ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߊ߲߬، ߞߣߊ߬ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߊߥߟߏ ߘߊߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߞߣߵߊ߬ ߝߐ ߘߊߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߓߊ߲߬ߞߎ ߞߣߍ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߛߊ߲ߘߐ ߟߎ߫ ߞߍ߲߬ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߌ߫ ߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߕߌߢߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߞߎ߲ ߠߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߌ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߎߚߎ߫߸ ߝߏ߫ ߖߊ߬ߙߌ߬ߛߐ߰ ߛߌߦߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߟߏߞߊ߫ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߓߌ߫ ߝߊ߲߰ߡߊߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߊߛߌ߰ ߞߣߍ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߝߏ߫ ߥߙߏ߬ߓߊ߫ ߖߊ߬ߙߌ߬ߛߐ߯ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߢߊߘߐߗߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߣߌߛߐ߲ߞߐߛߙߊ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߌ߬ ߦߋ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߍ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏߛߴߊ߬ ߞߣߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏߞߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ߫ ߞߎ߬ߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߞߎ߲߬ߓߌ߫ ߡߊ߬. ߒ߬ߞߊ߬ ߞߟߏߞߊߞߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߖߘߍ߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߓߛߌߞߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߟߐ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߔߘߋߞߟߋ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߌ߬ ߞߊߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߥߎ߬ߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߌ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߓߙߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊߥߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߏ߬ߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߙߎ߬ߘߊߡߍ ߟߎ߫ ߝߍ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߌ߬ ߖߡߊߣߊ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߟߏߞߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߃߀ ߖߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߢߍ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߌ߬ ߡߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߐ߮ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ "ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫" ߞߊ߬ߓߌ߯ ߓߏߙߌߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߋߕߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߁߃߲ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߞߟߏߞߊ߫ߝߊ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߊߕߐߘߐ߲߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߊߓߎ߬ߢߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߛߏ߬ ߣߌ߫ ߢ߭ߊ߬ߣߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߘߓߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߲ߛߊ߲߫߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߓߍ߯ ߡߙߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߲߬ߓߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ، ߞߐ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߰ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߛߌ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊߡߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߞߘߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߦߊ ߛߘߌ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߝߐߢߐ߮ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߲߬߸ ߞߣߊ߬ ߏ߬ ߝߐߢߊ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߲ߓߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߓߊ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߛߌߦߊ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߡߐ߱ ߞߍ ߘߐߙߐ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߣߐ߫. ߞߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߡߐ߰ߛߌ߬ߦߊ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߓߘߊ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߲ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߍߡߟߊ ߛߌߦߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߝߐߢߊ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߡߐ߱ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲ (ߓߡߊߣߊ߲) ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߐ߰ߘߎ߰ ߡߊߣߌ߲ߞߊ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߡߐ߱ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ (ߡߊߟߋ߲ߞߋ) ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߡߊߣߌ߲ߞߊ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߡߐ߱ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߡߊߣߌ߲ߞߊ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߐ߱ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߡߊߣߌ߲ߞߊ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫.