ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߌ߲ߞߏߟ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߌ߲ߞߏߟ (ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߁߂ ߁߈߀߉ - ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߅ ߁߈߆߅) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߌ߫ߟߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߁߆߲ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߙߊߓߊ ߡߊ߬ ߁߈߆߁ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߝߊ߱ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫ ߁߈߆߅ ߟߊ߫.

ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߌ߲ߞߏߟ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲, San Marino ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Abraham Lincoln ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߊߓߑߙߤߊߡ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߟߌ߲ߞߏߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߂ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1809 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊSinking Spring Farm ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߅ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1865 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߔߌߕߍߛߐ߲߫ ߤߊߎߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߡߐ߰ߝߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߞߵߊ߬ ߓߏ߲߫ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߰ߓߊ߮ߖߐ߲߭ߣ ߥߊߟߑߞߍߛ ߓߎߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎLincoln Tomb ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߕߐߡߊߛ ߟߌ߲ߞߏߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫ߣߊ߲ߛߌ߫ ߤߊ߲ߞߛ ߟߌ߲ߞߏߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ߛߙߊ ߟߌ߲ߞߏߟ ߜ߭ߑߙߊߜ߭ߛߑߓߊߌ, ߕߐߡߊߛ ߟߌ߲ߞߏߟ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߡߙߋ߫ ߕߐߘ ߟߌ߲ߞߏߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ߋߘߑߥߊߙߘ ߓߞߊ ߟߌ߲ߞߏߟ, ߕߍߘ ߟߌ߲ߞߏߟ, ߙߏߓߊߕ ߕߐߘ ߟߌ߲ߞߏߟ, ߥߟߌߦߊߡ ߥߟߊߛ ߟߌ߲ߞߏߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊߘߋ߲ߓߦߊ ߟߌ߲ߞߏߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊUnited States representative, ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮, member of the Illinois House of Representatives, President-elect of the United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊߛߔߑߙ߭ߌ߲ߜ߭ߑߝߌߍߟߘ, ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߌ߭ ߛߌ߬, Perry County, ߤߏߘߑߜ߭ߍ߲ߝ߭ߌߟ, Lincoln's New Salem ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊߛߔߑߙ߭ߌ߲ߜ߭ߑߝߌߍߟߘ, ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߌ߭ ߛߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊRepublican Party, Whig Party, National Union Party ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߘߐ߫1860 United States presidential election, 1864 United States presidential election, 1846 United States House of Representatives elections ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߘߋ߲ߡߊߛߎߟߊ, ietsism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Wearstop hat ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊcaptain ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߓߑߟߊߞ ߤߊߥߞ ߞߍ߬ߟߍ, ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ߫ ߞߟߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬Illinois National Guard ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߊ߯ߙߊGettysburg Address ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫Abraham Lincoln Presidential Library and Museum, Beinecke Rare Book & Manuscript Library ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫Lincoln Bible, Fido, Abraham Lincoln's patent ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߛߊߓߎBible, Sufferings in Africa, The Pilgrim's Progress ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲funeral and burial of Abraham Lincoln, first inauguration of Abraham Lincoln, ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߌ߲߲߲ߞߏߟ ߝߊ߰ߟߌ, second inauguration of Abraham Lincoln ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Present in workWho's Who in Star Trek 1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted byLincoln, Evil Con Carne ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorcopyrights on works have expired ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Facial hairchin curtain ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Artist files atSmithsonian American Art and Portrait Gallery Library ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߟߌ߲ߞߏߟ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊߛߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ ߞߟߍ ߘߊ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫. ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߫ ߞߟߍ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߞߏߖߊ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ. ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߭ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߟߊߕߐ߲߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬߸ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߢߊ߬. ߟߌ߲ߞߏߟ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߲ߕߎߞߌ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߡߐ߬ ߘߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲߸ ߘߊ߲߭ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߌ߫ߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߊߌߜ߭ ߞߙߎߞߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߌߟߌߣߏߥߊ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲. ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫ ߁߈߄߉ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߤߊߞߍ ߓߟߏߦߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߎ߬ߛߎ ߘߐ߫ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߎߥߊ ߟߎ߬ ߘߌ ߘߐ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߫ ߁߈߅߄ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߎߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߲߬ߘߐ߬ߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߈߅߈ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߛߑߕߌߝߊ߲ߣ ߋ ߘߎߜ߭ߑߟߊߛ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߌߟߌߣߏߥߊ ߞߊ߲߬ߜߍ߬ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߁߈߅߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߁߈߆߀ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߲ߝߊ߲߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߞߊ ߖߐ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߕߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߓߘߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߤߊߞߍ ߞߏ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ ߝߘߊߟߌ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬. ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊߝߏ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߐߙߕ ߛߐ߲ߡߑߕߊ߬ (Fort Sumter ,) ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߝߌ߲ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߟߌ߲ߞߏߟ ߞߊ߬ ߓߐߒߖߘߌߘߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߭ ߝߍ߬ߖߛߐ߫. ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߟߌ߲ߞߏߟ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߞߐߕߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫: ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߮ ߟߊ߫: ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ (ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߎߔߊߤߋߘߛ)߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌߟߊ ߕߍ߯ߘߐߓߍ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ߞߏ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬. ߟߌ߲ߞߏߟ ߞߊ߬ ߞߏߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߟߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߏߘߐߣߐ߯ߦߊߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߞߟߌ ߘߌ߫. : ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߍߕߌߛߑߓߎߙߜ߭߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߞߊ߲ߓߍ߲ߟߊ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐߞߢߊ ߘߐ ߤߊߞߍ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߕߌߓߊߟߌ ߟߊ߫ ߥߛߎߟߊߘߏ߲ߓߊߟߌߦߊ (ߤߊߓߋߊߛ ߞߐߙߑߔߎߛ)ߟߊߘߎ߲߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߝߘߊߟߌߞߏ ߡߊ߬ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߞߍ߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߑߙߍ߲ߕ ߊߝߍߙ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߏ ߟߊߛߊ߭ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߛߋߞߏߦߌߘߊ ߜߟߊ߬ߟߊߛߌ߰߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߖߌߞߊ߲߫ ߓߏߙߌߝߋ߲ (ߕߊߞߎߟߎ߲) ߠߎ߬ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߖߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߛߐ߬ߘߐ߲ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߁߈߆߃ ߟߊ߫: ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߫ ߖߐ߲߬ ߕߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߟߊߕߐ߲߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߠߊ߬ߢߊ ߁߃߲ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏߞߊ߭ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫ ߞߐߘߍ߫. ߟߌ߲ߞߏߟ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ߫ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߞߍ߬ߟߍ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߐߕߌߢߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߦߊ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߊߔߏߡߊߕߐߞߛ ߞߎߙߕ ߤߊߎߛ ߞߟߊߓߍ߲ ߓߊ߲ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߸ ߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߄ ߁߈߆߅ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ߣ ߥߊߌߟߑߞߍߛ ߓߎߕ ߓߟߏ߫߸ ߢߊ߬ߙߊ (ߥߊ߬ߣߊ) ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߴߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߓߍ߯ ߡߊ߬. ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߌ߲ߞߏߟ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߗߍ߬ߝߊߘߌ߲ ߣߴߊ߬ ߛߋ߰ߘߎ߬ߝߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߘߋ߲ߓߦߊ ߣߌ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߟߞߊ: ߞߙߊߞߏ:ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߘߊߞߎ߲

ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߌ߲ߞߏߟ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߁߂ ߁߈߀߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ ߕߐߡߊߛ ߟߌ߲ߞߏߟ ߘߋ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲ߛߌ ߤߊ߲ߞߛ ߟߌ߲ߞߏߟ߸ ߓߎ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߙߐ߲ߘߍ߲߫ ߛߌ߲ߞߌ߲߫ ߛߔߑߙߌ߲ߜ߭ ߝߊ߯ߡ ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߤߏߘߑߜ߭ߍ߲ߝ߭ߌߟ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߞߍ߲ߕߎߞߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊߡߌߦߍߟ ߟߌ߲ߞߏߟ ߡߊߕߋ߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯߸ ߤߌ߲ߜ߭ߊ߲ߡ߸ ߣߐߙߑߝߐߟߞ, ߛߴߏ߬ ߕߐ߯ߡߊ߲ ߡߍ߲ ߦߴߊߡߋߙߌߞߌ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߤߌ߲ߜ߭ߊ߲ߡ ߘߌ߫߸ ߡߛߊߛ߭ߎߛ߭ߍߕ߸ ߁߆߃߈ ߠߊ߫߸ ߛߊߡߌߦߍߟ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ߗߍ߫ ߣߴߊ߬ ߕߟߏߡߌߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߎ߲ߘߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌߥߦ ߖߍߛߋ߫ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߍ߲ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫. ߟߌ߲ߞߏߟ ߣߴߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߕߐ߮ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߢߍߡߌߘߊ ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߌ߲ߞߏߟ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫߸ ߖߋߝߊߛߐ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߞߍ߲ߕߎߞߌ߫߸ ߁߇߈߀ ߠߊ߫.  ߢߍߡߌߘߊ ߟߌ߲ߞߏߟ ߝߊ߰ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߌߒߞߎ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߁߇߈߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߛߙߋ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߕߐߡߊߛ ߡߍ߲ ߛߊ߲߬ ߈ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߊߓߑߙߤߊߡ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߐߡߊߛ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߘߎߓߘߎ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߕߎߞߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߣߍߛߋ߫߸ ߦߋߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߝߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߕߙߐߝߍ߬ ߤߊߙߑߘߍ߲߫߸ ߞߍ߲ߕߎߞߌ߫߸ ߁߈߀߀ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫.

ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߌ߲ߞߏߟ ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊ߸ ߤߏߘߑߜ߭ߍ߲ߝ߭ߌ߬ߟ߸ ߞߍ߲ߕߎߞߌ߫

ߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫ ߛߍ߲ ߞߏ߫ ߟߌ߲ߞߏߟ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߤߏߘߑߜ߭ߍ߲ߝ߭ߌ߬ߟ ߘߊߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߲ߕߎߞߌ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬߸ ߝߴߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߟߌ߲ߞߏߟ ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲ߛߌ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߎߛߌ߫ ߤߊ߲ߞߛ ߘߋ߲ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߙߋߓߍ߫ ߛߌ߫ ߡߴߊ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߫. ߕߐߡߊߛ ߣߌ߫ ߣߊ߲ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߛߘߌ߬ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߂ ߁߈߀߆ ߟߊ߫߸ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߞߌ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߋߟߌߖ߭ߊߓߍߕߑߘߎ߯ (ߋߟߌߖ߭ߊߓߍߕߑߕߐ߲ߥ), ߞߍ߲ߕߎߞߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߋ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫: ߛߙߊ߫߸ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߁߈߀߇ ߟߊ߫: ߊߓߑߙߤߊߡ߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߁߂ ߁߈߀߉ ߟߊ߫: ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐߡߊߛ ߡߍ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫: ߛߊ߲߭ ߉-߁߀. ߕߐߡߊߛ ߟߌ߲ߞߏߟ ߞߊ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߘߏ߫ ߛߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߎߝߙߎ߫ ߞߍ߲ߕߎߞߌ߫߸ ߕߐߡߊߛ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌߟߊ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߓߣߐ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊߞߙߋ߫ ߂߀߀ (ߓߋ߬ߝߘߍ߬ ߈߁)߸ ߞߕߌߕߍ߯ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߘߎ߱ ߕߌ߰ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߕߊ߲ߧߊ ߞߏߛߐ߲߬. ߁߈߁߆ ߟߊ߫߸ ߘߋ߲ߓߦߊ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߰ ߌ߲ߘߌ߬ߦߊߣߊ߬߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߣߐ߲߰ߡߊ߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߌ߰ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫. ߌ߲ߘߌ߬ߦߊߣߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߣߍ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ (ߖߐ߲߬ߧߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫)߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߕߎ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߤߎߙߊߌߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߔߋߙߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߑߔߍ߲ߛߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߌߘߌ߬ߦߊߣߊ߬, ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߁߈߁߈ ߠߊ߫. ߁߈߆߀ ߟߊ߫߸ ߟߌ߲ߞߏߟ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߌߘߌ߬ߦߊߣߊ߬߸ ߞߴߏ߬ ߞߎ߲߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ߬ߞߏ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߕߌ߰ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߝߙߋߞߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߐߡߊߛ ߦߋ߫ ߞߍ߲ߕߎߞߌ߫ ߣߌ߫ ߌ߲ߘߌ߬ߦߊߣߊ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߦߙߌߡߐ߯ߣߍ߲߫ ߠߊߘߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߍߙߍ߲ߛߊ߮. ߛߍ߬ߣߍ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߣߐ߫ ߘߎ߯߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߒߞߎ߲߭ (ߣߌߛߐ߲ߞߐ) ߛߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߕߌߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߖߐ߲߬ ߘߊ߯ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫. ߕߐߡߊߛ ߣߌ߫ ߣߊ߲ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߡߊߛߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߝߘߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߣߌ߫ ߘߐ߲߭ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫. ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߜߟߍ߬ߦߊ ߥߊ߬ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߕߐߡߊߛ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߊߞߑߙߍ߫ ߈߀ (ߓߋ߬ߝߘߍ߬ ߃߂) ߕߌ߰ߦߊ ߟߊߛߊߣߌ߲ߧߊߣߍ߲ ߕߌ߰ߦߊ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߕߐ߮ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߌߕߏ ߔߌߜ߭ߌߐ߲ ߞߑߙߍߞ ߞߏߡߎߣߌߕߋ߬ ߘߌ߫.

ߟߌ߲ߞߏߟ ߝߏߣߌ߲ߞߋߕߐ ߝߙߎߕߎ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߦߙߌ ߖߎ߬ߜߘߐ ߞߊ߲߬.

ߟߌ߲ߞߏߟ ߝߏߣߌ߲ߞߋߕߐ ߝߙߎߕߎ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߦߙߌ ߖߎ߬ߜߘߐ ߞߊߎ߬߸ ߞߊ߬ߝߊ ߘߟߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߎߞߊ߲ ߞߐߞߊ߲߬߸ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߌ߲ߞߏߟ ߦߋ߫ ߛ߭ߊߙߑߟߋߛ ߞߍߞ߸ ߛ߭ߌߞߊߜ߭ߏ߫ (ߗߌߞߊߜ߭ߏ߫).

ߊ߬ ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊ߲ߛߌ ߟߌ߲ߞߏߟ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߅ ߁߈߁߈ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߌߓߎ ߞߍ߫ ߣߐߣߐ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߛߙߊ߫ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߁߁ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߊ߬߸ ߊߓߑߙߤߊߡ ߛߊ߲߭ ߉߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߍߣߍ߲ߘߋ߲߫ ߝߊߙߌߕߊ ߛߊ߲߬ ߁߉ ߘߋߣߌߛ ߤߊ߲ߞߛ߸ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎߞߣߐ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߣߌ߫ ߕߓߌߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߏ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߛߊ߲߬ ߁߀߸ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߀ ߁߈߂߈ ߠߊ߫߸ ߛߙߊ߫ ߡߏߦߌߕߐ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߋ߲߫ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬. ߟߌ߲ߞߏߟ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߙߍ߬ߒߕߊ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫. ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂ ߁߈߁߉ ߟߊ߫߸ ߕߐߡߊߛ ߞߊ߬ ߛߙߊ ߛߊߟߋ߫ ߓߎߛ߭ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߝߘߎ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ߜߐ߮ ߘߌ߫ ߋߟߌߖ߭ߊߓߍߕߑߘߎ߯߸ ߞߍ߲ߕߎߞߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊߓߑߙߤߊߡ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߓߌߘߊ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒߣߊ߬. ߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊߘߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߌ߲ߞߏߟ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߝߍ߬. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߟߊ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ߘߐ߬ߛߊߦߌ߸ ߛߓߍߟߌ߸ ߝߙߍߕߍߦߊߟߌ߸ ߛߞߎ߬ ߛߓߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫߸ ߟߎ߫ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫, ߊ߬ ߓߌߘߊ߲ߡߛߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߏߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߡߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߦߋ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߓߍ߫ ߘߐߞߊߙߊ߲ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]