ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߎ߬ߟߊ߬ߘߎ߯

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߓߊ ߛߌ߰ߢߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߕߟߋ ߟߊ߫߸ ߗߋߘߊ ߓߍ߯ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߓߍ߯ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߍ߭ ߢߐ߲߯ ߘߝߊ ߡߙߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߴߊ߬ ߕߊ߫ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍߕߊ ߟߐ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߞߍߒߢߍߕߊ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲߫߸ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߓߍ߯ ߢߊ߬ߕߣߐ ߝߊ߬ߟߋ߲ ߘߐ߫ ߘߏ ߕߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߍ߫ ߛߙߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬:

ߞߊ߬ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߕߟߊ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߕߟߊߟߌ߫ ߓߏߟߏ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߕߊ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߭ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ ߊ߬ ߗߋߘߊ ߕߊ߲ߛߊ߲ ߘߊ߲߬ ߦߙߐ߸ ߘߏ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߞߣߐ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ߙߊ ߣߴߊ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߓߊߟߏ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߢߟߊߞߌߦߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߊ߰ߘߐ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߍߝߐ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߕߊ߲߬ߞߊߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߏ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߠߊߘߋߦߌ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߥߊߟߌ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߞߎ߲ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ߬ ߞߎ߲ߠߊ߫.

ߖߊ߬ߥߏ ߣߌ߫ ߝߋ߬ߙߋߛߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߏߦߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߣߍ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߝߏߝߣߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߐ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߞߎߦߊߕߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߡߊ߬ߞߟߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߛߌ߬ߦߊ ߞߐ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

ߒ߬ߓߊ߬ ߕߏߒߕߊ߲ߧߊ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߞߣߐ߫߸ ߖߊ߬ߥߏ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߓߏ߲ߞߣߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߣߘߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߡߊ߲߬ߓߊ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߜߍ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߣߊ߬  ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߣߐ߫߸ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߡߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߏߡߐ߯ߦߊ߫ ߝߋ߲ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊߦߌߞߊ߫߸ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߕߐߦߊ ߓߊ߯ ߡߊ߰ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߝߐߛߐ߲ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߗߋߘߊ ߕߌ߰ ߟߊ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߍ߲߬ߕߎ߲߰ ߢߊ ߘߐ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߍߓߊ߯ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߝߐߦߊ ߡߊ߬߸ ߥߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߜߋߦߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߴߛߋ߫ ߘߍ߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߓߐ߫ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߕߌ߱ ߟߎ߫ ߥߟߍ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ ߘߝߊ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߣߐ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߣߌ߲߬ ߝߙߊ߬ߣߍ߲ ߗߋߘߊ ߘߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߛߌ ߛߎ߯ߦߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߞߍߟߌ ߘߐ߫ ߞߐ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߋߕߊ߫ ߖߋߟߌ ߣߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߡߏߙߌ ߦߋ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߞߊߥߎߟߐ߸ ߞߊ߬ ߛߙߋ߬ߝߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߏߡߊߟߡߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫.

ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߜߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߊߟߐ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߖߎ߬ߟߊ ߟߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߞߣߊ߬ ߏ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߏ߬ ߛߌߦߊ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߬ߟߊ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߘߎ߯ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߖߎ߬ߟߊ ߕߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫.

ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߦߊ ߟߐ߲ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫ ߛߓߍ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬߸ ߞߏ߫ ߡߊߟߋ߲ߞߋ ߥߟߊ߫ ߡߊߟߌ߲ߞߋ߸ ߝߐߢߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߖߎ߯ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߴߛߋ߫ ߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߖߎ߮ ߟߓߊߟߏ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߏ߫ ߡߊߟߋ߲ߞߋ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߎߋ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.


[߁]


  1. http://www.kanjamadi.com/manden/nko.juladugu.htm