ߖߋߡߛ ߓߌߝ߭ߍ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߖߋ߭ߡߛ ߟߎߕߊ ߓߌߝ߭ߏ߬ (ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߉ ߁߉߃߉ - ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߉ ߂߀߀߈) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߕߏ߰ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߖߋߡߛ ߓߌߝ߭ߏ߬
Rev.Jim Bevel 003.jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߖߋߡߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߓߌߝ߭ߏ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߉ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1936 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߌߕߊ ߓߌߣߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 2008 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ ߘߌߦߊߛߔߑߙ߭ߌ߲ߜ߭ߑߝߌߍߟߘ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߕߐ߬ߜߍ ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߘߌߦߣߊ ߣߊߛ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߞߎ߲ߖߎ߬ߟߊ߬ߖߎ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߌߛߟߊߞߊ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߜߊ߬ߙߊ ߖߊ߯ߟߌߞߊߓߊߟߌ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߗߋߕߌ߯ ߟߊߒߞߣߍߡߊߣߍ߲ߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰߸ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߕߏ߯ߝߏ ߟߎ߬ ߡߊߗߍ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫ ߛߓߊ߬ ߟߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫: ߁߉߆߅ ߓߌߙߑߡߌ߲ߜ߭ߊ߲ߡ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲߫ ߞߟߍ ߸ ߁߉߆߅ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߛߋߟߑߡߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߙߐ߬ ߘߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߗߌߞߊߜ߭ߏ߫ ߁߉߆߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߁߉߆߃ ߟߊ߫. ߓߌߝ߭ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߋߟߑߡߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊߞߍ߲߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߬ ߁߉߆߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߤߊߞߍ ߟߊߘߏ߲߭ ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߓߟߏ߫ ߁߉߆߅ ߟߊ߫.

ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߥ.ߌ.ߡ.ߜ ߘߐ߫߸ ߓߌߝ߭ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߣߊߛ߭ߑߝ߭ߌߟ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛߌߕ ߌ߲ߣ ߟߐ߲ߗ ߞߐ߲ߕߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫ ߣߊߛ߭ߑߝ߭ߌߟ߸ ߓߙߊߘߐߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߘߊߦߟߍߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߁߉߆߁ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߜߊ߬ߛߊ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߙߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߛߌߛߔߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߤߊߞߍ ߕߏ߰ߝߏ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߁߉߆߁ ߣߌ߫ ߁߉߆߂ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߓߌߝ߭ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߋߕߐ ߟߊ߬ߟߐ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߍ߬ߘߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊߡ ߞߟߍ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߁߉߆߇ ߕߊ߯ߡߊ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߍ߬ߟߍ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߕߏ߰ߝߏ ߞߊ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߉߉߅ / ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߞߊ߬ߝߊ߰ߙߊ߬ ߓߐ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߌ߭ ߛߌ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߓߌߝ߭ߏ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߤߊߞߍ ߝߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߟߍ߬ߕߏ߯ߝߏ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߕߏ߰ߝߏ ߓߐ߰ߟߐ߬ߟߌ ߁߉߆߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߘߍ ߞߊߓߋ߫ ߝߟߐ ߕߟߊߒߕߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߕߏ߯ߝߏ߬ ߢߌߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߏ߯ߙߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߎߡߊ߲߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫߸ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫. ߂߀߀߅ ߟߊ߫߸ ߖߋ߭ߡߛ ߓߌߝ߭ߏ߬ ߡߊߝߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߖߎ߰ߦߊ ߞߴߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߋ߬ ߛߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߞߕߌ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫. ߓߌߝ߭ߏ߬ ߛߐ߲߭ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߘߤߊ߬ߓߊߟߌ ߘߐ߫: ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߕߌߟߊߟߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀ ߠߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߅ ߥߛߎ ߟߊߘߏ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߟߊ ߅߀ ߀߀߀ ߟߊߒߞߎ߲߭ ߠߊ߫. ߞߊߙߏ߫ ߇ ߟߊ߬ߥߛߎ߬ߟߌ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߕߌߘߊ ߞߟߌߟߌ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬.ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߕߐߜߍ ߟߊ߫ ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߓߟߏ߫ ߂߀߀߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߛߎ߭ ߓߙߌ߬ ߘߊ߫ ߏߕߊߥ ߟߋ߬߸ ߊߟߊߓߡߊ߫.

ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߋߡߛ ߓߌߝ߭ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߃߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߌߕߊ ߓߋߣߊ߬߸ ߡߛߌߛߔߌ߫߸ ߌߟߌߦߋ߫ ߣߌ߫ ߘߋߣߌߛ ߓߌߝ߭ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߋ߲. ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߋ߲߫ ߁߇ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋߝߑߟߏߙ ߞߏ߲ߞߏ ߘߍ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߛߌߛߔߌ߫ ߓߊ߬ߙߏ߲߬ߓߌߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߑߟߋߝ߭ߑߟߊ߲ߘ߸ ߏߤߊߦߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߞߐߙߐ߲ߘߌߝߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߜߊߞߌߘߊ (ߜߊߞߌ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߦߌߟߊ) ߘߏ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߡߛߌߛߔߌ߫ ߣߌ߫ ߞߑߟߋߝ߭ߑߟߊ߲ߘ߸ ߏߤߊߦߏ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߌߞߟߍߛߘߍ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߢߍߛߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊߛ߭ߑߝ߭ߌߟ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߋ߲ߡߊߛߎ߫ ߘߌ߯ߣߊߟߐ߲ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߁߉߅߇ ߣߌ߫ ߁߉߅߇ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߣߍߛߋ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߋ߲ߡߊߛߎ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߌߛߟߊߞߊ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߞߐߟߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߋߏ߲߫ ߕߏߟߛߑߕߏߌ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߣߴߌߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߓߐߟߌ ߞߏ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫. ߓߌߝ߭ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߤߊ߲ߘߊߛ ߜ߭ߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߏ߲߬ߜߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߞߐߞߊ߲߬ ߜ߭ߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߊߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߋߡߛ ߟߐߥߑߛߐ߲߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߌߛߟߊߞߊ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫. ߓߌߝ߭ߏ߬ ߞߊ߬ ߤߊߌߟߊ߲߭ߘߊ߫ ߝߐߟߞ ߛߑߞߎߟ ߕߏ߲߬ߜߏ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߡߍ߲ ߣߌ߬ ߘߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߡߊߌߟߋߛ ߤߐߙߑߕߐ߲߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߦߊ ߓߊߖߎߡߊ ߞߐߡߌ߲߲