ߟߊ߬ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߞߓߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߞߓߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߂߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫،ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫، ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲

'ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߞߓߊ߬'߁߉߂߆-߂߀߁߆

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߣߴߊ߬ ߢߌ߲߭ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߝߏߘߋߦߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒ. ߢ. ߦ. ߘ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߈߈-߁߉߈߉ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߯ ߓߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߍ߰ߘߏ߲߬ߠߊ߬ߓߊ ߸ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊߡߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬

ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߞߓߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫

ߣߊߡߎ߲ ߛߘߊߟߊ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߞߓߊ߬ ߓߟߏ߫:

ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߍ߯ ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߫ ߠߋ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߞߓߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߙߊ߬ߓߌ߬ ߘߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߊߡߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߒ߬ߞߊ߬ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߘߊߟߊߟߌ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߕߎ߲߬ߞߎߙߎ߲߫ ߣߌ߫ ߞߛߌ߬ߞߛߊ߫ ߛߌ߫ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ ߓߍ߯ ߓߕߐ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫߸

ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߐߛߎ߲߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߛߓߍߦߟߊ ߓߟߏ߫ ߥߟߴߊ߬ ߘߟߊߡߌߘߟߊ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߫، ߘߌ߯ߣߊ ߞߎߡߊ ߘߏ߲߬ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߬،ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ .ߛߊߣߌߛߊߕߍ߫ ߸ ߌߞߏߡߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ (ߛߌߞߊ߫ ߕߍ߫ ߛߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ) ߸ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ (( ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߒߠߋ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߒ ߞߘߐߓߐ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߐߕߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬))، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫: (( ߒ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߞߵߌ ߤߊߞߟߌߟߊߕߍ߰ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߒߠߋ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߞߊ߲߬߸ ߣߴߌ ߡߴߌ ߕߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߌ ߡߴߌ ߕߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߕߡߊ߬ߦߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫)).

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߖߛߎ߬ߟߊߕߍ߰ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߊߡߊ߬ ߒߞߏ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߞߣߵߊ߬ ߛߌ߰ ߣߊߡߎ߲ ߛߘߊߟߊ ߟߊߟߐ߭ ߡߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߜߍߣߍ߲߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߕߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒ߬ߓߊ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߋߙߌߞߍ ߕߍ ߟߊߒߠߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲߫ ߕߏ߫ ߞߏ߫: (( ߣߌ߫ ߒ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߞߓߊ߬ ߦߋ߫ ߒ ߖߏ߲߫ ߸ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߘߙߌߛߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߘߎ߬ߥߊ߬ߥߎ ߞߍ߫ ߒ ߛߎ߭ ߞߎ߲߬ߘߐ߫))، ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫.ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߘߌ߯ߣߊ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߟߐ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ (ߒߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߦߙߌߥߊ ߘߍ߭) ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߐߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߝߟߐ߫ ߟߊߛߌ߰ ߘߴߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

[߁]

  1. ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߖߟߊߡߊ߲߫ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߠߋ߬