ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲

ߓߊߘߙߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ

ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲
ߞߟߊߓߍ߲
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Expeditions of Muhammad, ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߬ߝߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߓߊߘߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߂߃°߄߄′߀″N ߃߈°߄߆′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߁߂ ߕߙߊߓߊ 624 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬Medina community, ߡߞߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߓߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ :( ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ߓߊ، ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߍ،ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߦߊ ߟߏ߲) ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߕߟߋ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ (߁߇) ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ( ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߅ - ߆߂߄) ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫- ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߞߣߐߡߊ߬ - ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊߡߎ߬ߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߤߌߛ߭ߊ߯ߡߌ߫ ߡߊߞ߭ߑߖ߭ߎ߯ߡߌߞߊ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߛߌ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߞߣߐߡߊ߬، ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߞߟߍ߬ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ ߘߐ߫، ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߥߟߊ߫ ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߍ ،ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߣߴߊ߬ ߞߍߙߦߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍߣߌ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ : ߓߊߘߙߌ߫، ߞߐ߬ߟߐ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߊߘߙߌ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߸ ߡߞߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ( ߦߋߟߋ߲ ߛߏ) ߕߍߟߊ ߘߐ߫

ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߥߟߊ߫ ߓߊߘߙߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ غزوة بدر
ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߕߟߋ߬ ߁߇ - ߂ ߝ. ߞ / ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߃ - ߆߂߄ ߌ. ߞ
ߊ߬ ߞߍߦߙߐ ߊ߰ߓߊ߯ߙߎ߫ ߓߊߘߙߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߃߀ ߟߊ߫
ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߊ
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߡߞߊ߫
ߢߍߡߌߘߊ ߟߎ߬
ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߤ߭ߊߡߑߖ߭ߊ߫ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎ߬ߡߎߕ߭ߊߟߓߌ߫

ߊ߬ߓߎ߰ ߓߞߊߙߌ߫ ߛߘߌߞߌ

ߎߡߊߙ ߓߣߎ߬ ߞ߭ߊߕ߭ߊ߯ߓߌ߫

ߊ߬ߟߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߬ߓߌ߰ ߕ߭ߊ߯ߟߓߌ߫

ߊ߰ߓߎ߬ ߖߤߊߟߌ߫

ߎߕߎ߬ߓߕߊ߫ ߓߣߎ߬ ߙߊߓߌ߯ߊ߳ߕߊ߫

ߎߡߦߊߕߊ߫ ߓߣߎ߬ ߞ߭ߟߊߝߎ߬

ߝߊ߲߬ߞߊ
߃߁߃ - ߃߄߀ ߛߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲

ߛߏ߭ ߝߌ߬ߟߊ߬

߁ ߀߀߀ ߛߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲

ߛߏ߭ ߂߀߀ - ߁߀߀

ߓߐ߬ߣߐ ߟߎ߬
ߛߋ߰ߘߎ߬ߝߙߋ߬ ߁߄

ߡߐ߰ ߥߐ߯ߙߐ߫ (߆) ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ( ߡߎߤߊ߯ߝߙߌߣߊ) ߟߎ߬ ߘߐ߫

ߡߐ߰ ߛߋߦߌ߲߫ (߈) ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ( ߊ߲ߛ߫ߊ߯ߙߎ) ߟߎ߬ ߘߐ߫

ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߝߊ߰ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫

ߞߊ߬ ߕߐ߰ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߖߐ߲߬ߧߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ3

ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߛ߭ߊ߯ߡߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߟߊ߫ ߡߞߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߡߌߘߊߓߊ߮ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߓߎ߰ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߣߎ߬ ߤ߭ߊߙߓߌ߫ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߓߎ߰ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߗߋߘߋ߲ ߠߊߕߊ߯ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߣߌ߲߬ ߢߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߜߍ߬ߣߌ߲߬ ߢߌߣߌ߲ ߘߌ߫، ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߓߛߊ߬  (߃߀߀) ߣߌ߫ ߗߍ߬ ߘߊߡߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߛߏ߭ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ، ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߐ߰ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫، ߛߏ߭ ߗߡߍ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߊ߬ߡߊ ߦߙߌߞߊ ߡߊ߬.

ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߝߊ߰ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߊߡߎ߬ߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߤߌߛ߭ߊ߯ߡߌ߫ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߗߍ߬ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߝߐ߰ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߜߘߍ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߡߊ߫ ߝߐ߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߗߍ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߕߐߙߐ߲߫ ߔߋ߫، ߡߐ߰ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ،ߡߐ߰ ߛߋߦߌ߲߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߎߘߊ߲ߠߌ ߞߐߝߟߌ ߞߊ߬ ߕߣߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊߛߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߘߏ߫ ߓߐߛߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߞߟߍ߬ ߕߣߐ ߘߌ߫، ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫ ߝߋ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߦߊ ߕߊ ߓߟߏߡߊ߬.

ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߞߟߊߓߍ߲ ߦߋ߫

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߓߐ߫ ߘߐ߲߬ߓߊ ߝߟߐߡߊ߲ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߟߋ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߓߌߟߏ߯ߟߎ ߥߟߊ߫ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ߞߊߡߊ߬، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߛ߭ߊ߯ߡߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߟߊ߫ ߡߞߊ߫ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߗ߭ߊߟ ߊ߳ߊߛ߭ߌ߯ߙߌ߫ ߘߌ߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ ߦߋ߲߬ ߕߟߋ߬ ߘߊߡߊ߲ߘߐ߫، ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛ߭ߊ߯ߡߌ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߞߊ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕ߭ߟߊߤ߭ߕߊ߫ ߓߣߎ߬ ߎߓߊߦߌߘߊ߬ ߊߟߊ߯ߤߌ߫ ߣߌ߫ ߡߊߛߑߊ߳ߎ߯ߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߖ߭ߊߦߌߘߎ߫ ߗߋ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ ߞߊߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߤ߭ߊߥߑߙߊ߯ߌ ߘߌ߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߓߎ߰ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߢߐ߯ߡߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߥߎ߲߬ߠߊ߬ߞߏߙߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߕߐ߫ ߛߊ߯ߡߌ߲߫، ߊ߬ߓߎ߰ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߢߍߡߌߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߡߐ߰ ߓߌߛߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߡߍ߲ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߝߍ߬.

ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߞߊ߬ ߡߎߤߊߡߍߘ ߓߊߛߑߓߊߛ ߓߣߎ߬ ߊߡߙߎ߬ ߗߋ߫ ߸ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߓߊߛߑߓߊߛ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߕߞߌߕߞߌ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߓߐߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߦߋ߲߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߕߍ߰ ߟߊ߫))، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߓߐߟߌߞߏ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߟߍ߬ ߞߍ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߞߐ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߣߞߊ߬ߟߌ ߞߏߛߐ߲߬، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߋߟߊ ߓߕߐߟߊ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߞߟߍ߬ߞߏ߬ ߡߙߌߦߊ ߞߊ߲߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊߡߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߕߙߊ߫ ߦߋ߫ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߡߞߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߌ߫، ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏ߲ߛߏ߲ߧߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߟߊ߫.

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߐ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ( ߦߋߟߋ߲ ߛߏ)

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߛߎ߲ߞߊߟߏ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߊߘߙߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߬ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߎߡߎ ߡߊߞߑߕߎ߯ߡߎ߫ ߟߐ߬ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߛߏ ( ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫)، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߓߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߓߊ߫ ߊ߲ߛ߫ߊ߯ߙߎߞߊ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߙߎߤߊ߯ߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߗߋ߫ ߓߊߘߙߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬: ߊ߳ߊߘߌߦߎ߫ ߓߣߎ߬ ߖ߭ߊߜ߭ߑߓߊ߯ߎ ߖߎߤߊߣߌ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߓߌߛߑߓߌߛ ߓߣߎ߬ ߊߡߙߎ߬ ߖߎߤߊߣߌ߲ߞߊ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

ߞߋߟߊ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߡߍ߲ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ ߝߍ߬ ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߐ߰ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߬ ߘߊߡߊ߲ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊߘߙߌ߫ ߡߐ߱ ߕߘߍ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߯ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߓߛߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫  ߡߐ߰ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߣߌ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ، ߊߥߛߎߞߊ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߓߌߥߐ߯ߙߐ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߞ߭ߊߖ߭ߌߙߊߖߌ ߡߐ߰ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ، ߊ߬ ߕߐ߭ ߦߋ߫ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߡߞߊߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߍ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߟߊ߬ߞߊ ߝߊߘߌ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߋ߫ ߓߟߏߕߍ߰ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߕߋ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߏ߲ߛߏ߲ߧߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߫ ߥߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߰ ߕߍ߮ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߝߏߦߌ߬ ߘߏ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߛߏ߭ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߔߋ߫ ߸ ߖ߭ߎ߬ߓߊߦߌߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߊߥߊ߯ߡߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߭ ߣߌ߫ ߡߌߞ߫ߑߘߊ߯ߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߊߛߑߥߊߘߎ߫ ߞߌ߲ߘߌߞߊ ߟߊ߫ ߛߏ߭، ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߛߌߦߊߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߢߐ߯ߡߍ ߦߙߌߞߊ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߟߌߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬، ߡߊߛߑߊ߳ߎ߯ߘߎ߫ ߘߋߞߍ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ : ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߓߊߘߙߌ߫ ߟߏ߲ ߸ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߓߎ߰ ߟߎߓߊ߯ߓߕߊ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߬ߓߌ߰ ߕ߭ߊ߯ߟߓߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߝߌ߬ߟߊ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߋߟߊ ߞߐߝߍ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫:(( ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߴߌ ߡߊ߬))، ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ (( ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߲߫ ߜߌߟߌ߲߫ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߸ ߒߠߋ ߛߊ߬ߙߊ ߘߏ߲߬ ߡߊ߲߫ ߓߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߊ ߘߌ߫)).

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߏ߲߰ ߠߋ߫ ߸ ߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߞߌߙߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߓߐ߫ ߕߎߡߊ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߊߘߙߌ߫ ، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:(( ߥߋ߯ߟߋߟߌ ߘߏ߫ ߦߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߝߋ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߦߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߒ߬ ߝߍ߬)). ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߞߐ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߓߎ߰ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߕߌ߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫:( ߓߎ߬ߦߎ߯ߕߎ߫ ߛߊߞ߫ߑߦߊ߯) ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߞߐߞߊ߲߬، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߮ ߡߊߞߍ߫ ߦߋ߲߬، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߞߎ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߓߐߟߌ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰-ߐ-ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫، ߓߊߙߊ߯ߊ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߊ߯ߖ߭ߌߓߎ߫ ߣߌ߫ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ߧߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫.

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍߣߌߘߊ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߘߌ߫ ߡߎߛ߫ߑߊ߳ߊߓߎ߫ ߓߣߎ߬ ߎߡߊߦߌߙߎ߫ ߊ߳ߊߓߑߘߊߙߦߌߞߊ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߛߌ߬ߞߊ، ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߞߟߐ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߬ߓߌ߰ ߕ߭ߊ߯ߟߓߌ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ، ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߸ ߞߵߏ߬ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߘߌ߫ ߛߊߊ߳ߑߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߊ߳ߊ߯ߗ߭ߎ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߟߏߞߌߣߌ߲ ߝߊ߲ ߢߍߡߌߘߦߊ ߘߌ߫ ߖ߭ߎ߬ߓߊߦߌߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߊߥߊ߯ߡߎ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߟߏߡߊߙߊ߲ ߝߊ߲ ߢߍߡߌߘߦߊ ߘߌ߫ ߡߌߞ߫ߑߘߊ߯ߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߊߡߙߎ߬ ߡߊ߬، ߛߏ߭ ߕߍ߬ߘߴ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞ߫ߊߦߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߬ߓߌ߰ ߛ߫ߊߊ߳ߑߛ߫ߊߊ߳ ߞߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߕߊ߯ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߡߌߘߊ߫ ߘߌ߫.

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߕߊ߯ߕߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߍ߬، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: (( ߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߸ ߒ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߏߡߊ ߟߊ߫)) ، ߗߍ߭ ߞߵߊ߬ ߘߐߜߍ߫ ߞߏߞߎߘߊ ߞߍ߫ ߸ ߞߋߟߓߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߸ ߤߊ߲߯ ߗߍ߭ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߋߟߓߊ ߞߐ߫.

ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߐ ߡߞߊ߫

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߥߟߌ߬ߞߏ ߟߌ߬ߤߟߊ ߛߋ߫ ߊ߬ߓߎ߰ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ߓߎ߰ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߛߌߟߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߌߞߏ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘ߭ߊߡߑߘ߭ߊߡ ߓߣߎ߬ ߊߡߙߎ߬ ߞߌ߬ߣߊ߯ߣߌ߲ߞߊ ߗߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߣߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߛߊ߲ߞߘߐߕߍ߰، ߊ߬ߓߎ߰ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲، ߊ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߍ߯ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߠߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊߘߙߌ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫: (( ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ ߓߊ߬ ؟))، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ :(( ߍ߲߬ߍ߲߫ ߹ ߝߏ߫ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬))، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:(( ߊ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߭ ߣߐ߭ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫)) ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߓߏ߭ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߕߌ߬ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߖߐ߲߬ ߞߟߏ ( ߕߡߊߙߏ߫ ߞߟߏ) ߦߴߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: (( ߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߹ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߦߊߛߙߌߓߊ ߝߍ߲ߕߍߙߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫)) ، ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߟߐ߲߫، ߝߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߟߌ߬ߤߟߊ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߛߐ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߓߏ߲ ߡߊߝߟߍ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߟߋ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߦߋ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘ߭ߊߡߑߘ߭ߊߡ ߓߣߎ߬ ߊߡߙߎ߬ ߜ߭ߌߝߊ߯ߙߌߞߊ ߞߌ߬ߣߊ߯ߣߌ߲ߞߊ ߗߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫، ߞߵߊ߬ ߕߋߟߋ߲߫ ߓߊߥߎߟߋ߲ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫.

ߘ߭ߊߡߑߘ߭ߊߡ ߓߣߎ߬ ߊߡߙߎ߬ ߜ߭ߌߝߊ߯ߙߌߞߊ ߞߌ߬ߣߊ߯ߣߌ߲ߞߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߡߞߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߦߊ߬ߛߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߞߐ ߣߴߊ߬ ߢߍ ߝߙߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߞߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߥߋ߯ߟߋߟߌ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ :(( ߤߍ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߦߋߞߏߢߌ߲ߒߕߋ ߸ ߦߋߞߏߢߌ߲ߒߕߋ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߊ߬ߓߎ߰ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߓߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߛߊ߲ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߟߊ߬ߝߙߍ ߸ ߟߊ߬ߝߙߍ)). ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߐߛߎ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬، ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:(( ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߤߘ߭ߊߙߊߡߌߦߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߛߎ߮ ߓߊ߬ ؟ ߞߊ߯ߙߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌߣߴߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߟߐ߲߫)) ، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߛߋ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ، ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫، ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ ߘߌ߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߘߊ߫ ߓߐߟߌߞߏ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ ߛߌ߫ ߡߴߏ߬ ߞߐߟߊߝߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߓߎ߰ ߟߤߊߓߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎ߬ ߡߎ߬ߕ߭ߊߟߓߌ߫ ߤߊ߯ߛ߭ߡߌߞߊ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߛߌ߬ߞߊ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߗߍ߬ߝߊ߬ߟߌ߲߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ ߓߐߟߌߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߳ߊߘߌߦߎ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫.

ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߞߐ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋߞߏ ߓߍ߬ߙߍ ߟߊ߫، ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߌ߰ ߓߊߞߙߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎ߬ ߡߊߣߊ߯ߝߌ߫ ߞߌߣߊ߯ߣߊ  ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ ߓߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߝߌߕߌ߯ߣߍ߲ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߟߌߞߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:(( ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߣߵߊ߲ ߞߐߝߍ߬ ߛߌߛߍ߲߬)) ، ߞߍ߬ߟߍ ߕߘߍ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߌ߰ ߓߊߞߙߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎ߬ ߡߊߣߊ߯ߝߌ߫ ߞߌߣߊ߯ߣߊ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߕߍ߫، ߖߋ߬ߟߌ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߎߙߊ߯ߞߕߊ߫ ߓߣߎ߬ ߡߊ߯ߟߞߌ߫ ߡߎߘߑߟߖߌߞߊ ߞߌߣߊ߯ߣߞߊ ߛߊߥߎߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ :(( ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߧߴߊߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߌ߬ߣߊ߯ߣߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߲߫ ߠߊ߫)) ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߙߌߦߊߡߊߣߌ߲ߒߕߐ ߓߐ߫ ߘߊ߫. ߊߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ߲ ߏ߬ ߢߊߛߌߝߊ߫ ߟߊ߫:﴿ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߜߍ߬ߘߍ ߞߵߊߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߊߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߸ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߸ ߓߊ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߯ ( ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߮) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߊ ߟߊ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߕߐߙߐ߲ߘߓߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ ߕߏ߲ߕߏ߲ߟߌ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߓߊ ߒߠߋ ߢߊ߯ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߒߠߋ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߥߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫ ﴾ ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - ߟߝߊߙߌ߫ ߄߈.

ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߛߏ߬ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߘߙߍ߬ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߊ߲߭ ߕߞߌߕߞߌ߫ ߡߊ߫ ߟߐ߲߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߡߌߘߊߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߓߎ߰ ߖߤߊߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊߡߙߎ߬ ߓߣߎ߬ ߤߌߛ߭ߊ߯ߡߌ߫ ߡߊߞ߭ߑߖ߭ߎ߯ߡߌߞߊ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߛߌ߬ߞߊ، ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߗߍ߭ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߣߌ߲ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߰ߣߍ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߢߐ߯ߡߍ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߢߐ߯ߡߍ ߕߊ߲߫ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬. ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߐ߰ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߛߏ߭ ߗߡߍ߬ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊߓߎߟߋ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߲߬ߞߙߌ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߣߌ߲߬.

ߊ߬ߓߎ߰ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߞߛߌߞߏ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߎߤߑߝߊ߫ ߗߋ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߛߎߘߊ߲ߞߏ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߡߞߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߓߎ߰ ߖߤߊߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ :(( ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߹ ߊ߲ ߕߴߊ߲ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߝߋߎ߫߸ ߝߏ߯ ߒ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߓߊߘߙߌ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫، ߊ߲ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߛߌ߭ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߦߋ߲߬، ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߡߌ߲߬، ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߝߐ߫ ߒ߬ ߧߋ߫، ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߦߴߊ߲ ߥߟߌ߬ߞߏ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߞߏߡߍ߲߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߒ߬ ߧߋ߫))، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߓߊ߬ߣߌ߰ ߖ߭ߤߊߙߊ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߡߞߊ߫، ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߫ߣߌ߲߬ ߊ߳ߊߘߦߌ ߕߍ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߓߊ߲߬ ߓߐߞߏ ߡߊ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߛߌ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߥߊ߫ ߟߊ ߟߋ߬ ߓߊߘߙߌ߫.

ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߓߐߞߏ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߛߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߛߎߘߊ߲ߞߏ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߛߋ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߖߌߖߊ߬ߞߏ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ߞߏ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߯ߦߊ߫ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫، ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߦߙߍߦߙߍ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߛߌ߲ߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ߞߏ߫ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߠߊߖߌ߰ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ :﴿( ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߒߞߐߢߐ߲߯ߦߊ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ) ߖߐ߫ ߦߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߌ ߟߊߓߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ( ߓߐߟߌ ) ߏ߬ ߜߏߡߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫(߅) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߕߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ (߆) ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߥߊߣߌ߲ߒߕߊ߲߫ (ߖߐ߯ߙߊ߲ߓߊߟߌ) ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߐߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ (߇) ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߕߏ߫ ߊ߬ (ߕߏߢߊ) ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ( ߊ߬ ߥߎ߬ߦߊ ߟߊ߫) ߤߊߟߴߏ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫(߈)﴾ ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - ߟߝߊߙߌ߫ ߅ - ߈. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍߡߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߲߬߸ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߞߎ߲߭ߓߍ߲߬ ߞߏ ߡߙߌߦߊ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊߓߎߓߞߊߙ ߣߌ߫ ߎߡߊߙ ߓߣߎ߬ ߞ߭ߊߕ߭ߊ߯ߓߌ߫ ߣߌ߫ ߡߌߞ߫ߑߘߊ߯ߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߊߛߑߥߊߘߎ߫ ߕߍ߬ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫، ߡߌߞ߫ߑߘߊ߯ߘߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ( ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫)  ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߦߋ߫ :(( ߤߍ߲߬ ߸ ߌߟߋ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߝߐߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߸ ߌߞߏ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߡߎߛߊ߫ ߦߋ߫ :﴿ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߊ߲ ߕߍߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߋߎ߫ ߝߊ߬ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߯ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߌ ߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߊ߲߬ ߠߋ߬ ﴾، ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ - ߟߝߊߙߌ߫ ߂߄، ߕߊ߯ ߒ߬ ߧߴߌ ߞߐ߫)). ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߵߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߡߊߛߑߊ߳ߎ߯ߘߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ :(( ߒ ߛߙߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߡߌߞ߫ߑߘߊ߯ߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߊߛߑߥߊߘߎ߫ ߡߊ߬ ߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫… ߊ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ - ߞߛߌ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫- ߡߊ߬ ߸ ߞߍ߬ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ : ߊ߲ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߎߛߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫: ﴿ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߊ߲ ߕߍߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߋߎ߫ ߝߊ߬ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߯ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߌ ߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߊ߲߬ ߠߋ߬ ﴾، ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ - ߟߝߊߙߌ߫ ߂߄، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߞߍ ߞߍ߫ ߌ ߓߟߏߞߌߣߌ߲ ߣߴߌ ߓߟߏߡߊߙߊ߲ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߞߐ ߣߴߌ ߢߍ ߓߍ߯ ߝߍ߬ "، ߒ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߐߟߘߊ ߦߋ߫ ߡߍߣߍ߲ߡߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߍߥߊߣߌ߲߫)).

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߢߍߡߌߘߊ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎߡߊߣߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߡߊ߲ߛߌߦߊ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ- ߞߛߌ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߟߐ߲߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߊ߲ߘߟߌ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߸ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ( ߞ. ߕ) ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߞߐߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ :(( ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬))، ߛߊߊ߳ߑߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߊ߳ߊ߯ߗ߭ߎ߫ - ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ - ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߟߐ߲߫ ߌߞߘߐ߫ ( ߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߕߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫)، ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: (( ߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߌ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߌߟߋ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ))، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ :(( ߐ߲߬ߤߐ߲߫))، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ : " ߊ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߕߏ߬ߢߊ߬ߒ߬ߕߋ߬ߢߊ߬، ߊ߲ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ߫ ߌ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߔߊߞߌߛߊ ߟߋ߬ ߛߎߋ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߸ ߟߊ߬ߡߍ߬ߣߌ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߡߌߘߊ ߘߐ߫، ߌߟߋ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߥߊ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߎߡߊ߲ ߌ ߦߋ߫، ߒ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߵߌ ߗߋ߫߹ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߌ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߖߌ߰ ߌ ߞߐ߫، ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ ߊ߲ ߘߐ߫، ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߰ߦߊ ߜߏߡߊ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߲ ߦߋ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߝߋߎ߫ ، ߊ߲ߠߎ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬، ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߰ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߦߌ߬ߘߵߌ ߟߊ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߛߍߥߊ߫، ߕߊ߯ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ ߟߊ߫ ".

ߛߊߊ߳ߑߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߎߓߊ߯ߘߕߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ :" ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߋ ߝߍ߬ ߌߟߋ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߕߍ߫ ߒ ߣߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߊ߲ ߟߐ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߖߌ߰ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߖߌ߰ ߊ߬ ߞߣߐ߫، ߤߊߟߌ߬ ߸ ߣߴߌ ߞߵߊ߲ ߟߐ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߌߢߍ ߟߎ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߡߎ߬ߙߎ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ " ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ (ߞ. ߕ) ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ : (( ߊߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߸ ߊߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߍߥߊ߫، ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߒ ߦߟߌߡߊ߲ߘߌߦߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫، ߊ߬ ߞߍߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߒ ߢߊ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫)).

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߮ ߓߊߘߙߌ߫

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߋ ߓߊߘߙߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߲߬ߝߘߊ

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߛߋ ߓߊߘߙߌ߫

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߐ߲߭ߦߊ ߘߊ߫

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߘߐ߫

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]