ߡߊߦߑߞߍߟ ߍߝ߭ߊߛߐߣ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߡߊߦߑߞߍߟ ߍߝ߭ߊߛߐߣ

ߡߊߦߑߞߍߟ ߍߝ߭ߊߛߐߣ

ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߉ ߸ ߁߉߆߃ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߫ ߌߙߌߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߊ߬  ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߟߐ߲ߠߊ ߸ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߘߐߝߙߍߕߍߦߟߊ ߸ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߡߊߗߋ߲߰ߓߊ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߋ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ . ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߋ߲߬ߠߌ߲߬ߓߏ߲߫ ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߍߝ߭ߊߕߊߦߑߔ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߀߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߐ߲ߕߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߛߓߍߟߌ߫ ߛߎ߮ ߕߌߙߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐߝߙߍߕߍߦߊ߫ . ߂߀߀߃ ߟߊ߫ ߸ ߙߌ߯ߞ ߍߡߑߛߌߜ߭ߏߥߊߣ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐߝߙߍߕߍߟߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߐ߬ߜߍ ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߕߍ߬ߘߍ ߘߐߝߙߍߕߍߦߊߟߌ ߘߐ߫ ﴿ ߖߊ߯ߓߊ ߛߓߍߛߎ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ﴾ . ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߉߃ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߬ ߛߓߍ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߛߓߍ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߏ߲߭ ߘߐ߫ ߘߐߝߙߍߕߍߟߌ ߘߐ߫ ߎ߳ߣߌߞߐߘߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߓߌߟߊߞߊ߫ ߝߙߊ߬ ﴿ߌߖ߭ߏ / ߁߀߆߄߆﴾ ߞߊ߲߬

ߢߣߊߡߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊߦߑߞߍߟ ߍߝ߭ߊߛߐߣ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߣߏߙߌߛߑߕߊߥߣ ߛߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߔߍ߲ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߊ߬ ߥߊ߯ ߘߊ߫ ߕߎߞߑߛߐߣ ߊߙߌߖ߭ߏߣߊ߫ . ߖߐߣ ߙߏߣߊߟߘ ߙߌߦߏߟ ߕߐߟߑߞߌߣߖ.ߙ.ߙ. ߕߐߟߑߞߌߣ) ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌߦߊ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ ߫߸  ߏ߬  ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߲ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߞߘߐ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ )ߖߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߁߉߈߅ ߊߙߌߖ߭ߏߣߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߸ ߛߌߔߊ߬ߣߌ߬߸ ߣߌ߫ ߊߟߌߡߊ߲߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ߲ߓߏߦߊ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫ . ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߁߉߈߈ ߠߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߫ ߞߊ߲߫ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߝߣߊ߫ ߓߊߓߋ߬ ߞߊߟߌߝߐߣߌߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߟߐߛߊ߲ߖ߭ߋߟߍߛ . ߁߉߈߉ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߞߏ߲ߓߏ߫  ߡߊߙߌߖߊ߫ ߖߌߡߑߓߎߕߊߛ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬  ߓߊߛߑߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ ߘߏ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߌߙߌߟߊ߲ߘߌ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߐ߫ ߌߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߘߎߓߑߟߌ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߫ ߸  ߝߎߟߑߓߙߊߦߑߕ  ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌߘߊ  ߞߣߐߡߊ߬ ߁߉߉߁ ߠߊ߫ . ߂߀߀߀ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߌߙߌߟߊ߲ߘߌ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߛߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߕߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߫ ߔߐ߯ߕ ߟߊߏߌߛ .

ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊߦߑߞߍߟ ߍߝ߭ߊߛߐߣ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߊ߲ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߝߙߍߕߍߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ  ߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߎ߫ ߘߐߝߙߍߕߍߦߊ ߘߐ߫ ߎ߳ߣߌߞߐߘ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ . ߂߀߀߀ ߟߊ߫ ߸ ߓߎߟߑߘߐߜ߭  ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߊ߫  ߡߊߜߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߎ߳ߣߌߞߐߘ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ . ߂߀߀߄ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ﴿ISO TC46/WG3﴾ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ﴿ ߞߊ߲߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲﴾. ߂߀߁߂ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߎߘߊߞߍ߫  ߝ߭ߏߟߊߔߎ߳ߞ ߘߎ߲ߓߎ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߝߊߟ ߓߟߏ߫ .

ߛߓߍߛߎ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐߝߙߍߕߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߍߝ߭ߊߛߐߣ ߦߋ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߎ߫ ߘߐߝߙߍߕߍߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߞߊ߲ߞߋߦߊ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߎ߳ߣߌߞߐߘ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߊ߬ߕߐ߫  ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ : ߒߞߏ ߸ ߊߝ߭ߍߛߑߕߊ߲ ߸ ߓߊߟߌߣߌ߯ߖ߭ ߸ ߓߊߡߎ߲ ߸ ߓߛߊ ߸ ߝ߭ߊߦߌ߲ߞߊߜߘߏ ߸ ߓߊߕߊߞ ߸ ߓߙߋߦ ߸ ߓߙߊߤߑߡߌ ߸ ߓߎߜ߭ߌߣߍߛߋ ߸ ߓߎߤߘߌ ߸ ߗߊ߯ߡ ߸ ߗߊߙߏߞߌ ߸ ߞߐߔߑߕߞߌ ߸ ߛߌߔߙߐߕ ߸ ߘߋߛߙߍߕ ߸ ߘߎߔߑߟߊߦߊ߲ ߸ ߤߌߙߏߜ߭ߟߏߝߌ ߸ ߍߟߑߓߊߛߊ߲ ߸ ߊߡߑߤߊߙߌ ߸ ߖߐߙߑߖߌ ߸ ߜ߭ߑߟߊߜ߭ߏߟߌ ߸ ߜ߭ߏߕߌߞ ߸ ߤߊߣߎߣߏ߮ ߸ ߔߊߤߑߟߊߝ߭ߌ ߸ ߔߊߙߑߕߌߦߊ߲ ߸ ߖߝߊߣߌ ߸ ߞߊߦߊߤߑߟߌ ߸ ߞߑߡߍߙ ߸ ߟߋߔߑߗߊ ߸ ߟߌ߲ߓߎ ߸ ߡߊ߲ߘߊߌߞ ߸ ߡߐ߲ߜ߭ߏߟߌ ߸ ߔߍߙߑߛߌ߫ ߞߘߐ ߸ ߕߎߙߞߌ߫ ߞߘߐ ߸ ߎߛߎߡߊߣߌߦߊ ߸ ߕߊ߯ߦ ߸ ߕߓߌߕߊ߲ ߸ ߟߊߕߍ߲߫ ߘߓߐߣߍ߲ ߸ ߟߊߕߍ߲ߙߏߡߍ߲ ߸ ߊߙߊߓߎ ߸ ߊߘߑߟߊߡ ߸ ........ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫  ߛߌߦߊߡߊ߲߫ .

ߛߓߍߟߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߥߙߎߞߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߎ߳ߣߌߞߐߘ ߛߓߍߛߋ߲ ߘߏ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߁߉߉߅ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߍߝ߭ߊߛߐߣ ߡߏߣߏ߫ ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߓߍߟߊ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߄߈߀߀ ߢߐ߲߰ ߘߝߊߣߍ߲߫  ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߋ߫  ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߝߣߊ߫ ߎ߳ߣߌߞߐߘ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߊ߲߫ ߘߐߝߙߍߕߍߦߊߣߍ߲ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߟߎ߳ߛߌߘߊ߫ ߛߊ߲ߛ ߎ߳ߣߌߞߐߘ ߣߌ߫ ߎ߳ߣߌߤߊߣ ߛߓߍߟߊ߲ ߞߐ߫ ﴿߁߉߉߃﴾ . ߞߐߔߑߕ ߞߊ߲ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߒߕߍ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߊ߲߫ ߘߐߝߙߍߕߍߦߊߣߍ߲߫ ߝߌߛߙߌ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߂߀߀߇ ߟߊ߫.

ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߍߝ߭ߊߛߐߣ ߞߊ߬  ߘߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲  ߣߌ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ߟߌ  ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߌߙߌߟߊ߲ߘߌߞߊ߲ ߡߊ߬ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫  ߝ߭ߌ߲ߟߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲߫ ߡߌߛߍ߲߫  ߛߌߦߊߡߊ߲߫  ߡߊ߬ . ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐߙߐ߲ߘ ߕߙߏߛߑߕߏߙߎߘ ߞߊ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߣߐߙߑߝ߭ߍߖ߭ߌ߫ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߂߀߀߀ ߟߊ߫ . ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬  ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߢߍߥߟߊ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߂߀߀߃ ߟߊ߫  ߔߊߛ߭ߑߕߏ߫ ߞߊ߲ ߸ ߘߊ߯ߙߌ ߣߌ߫ ߎߖ߭ߑߓߍߞ ﴾ . ߎ߳ߣߍߛߑߞߏ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߣߐߡߊ߬  ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ ߘߏߝߙߍߕߍߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߊ߲ߞߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߂߀߀߅ ߟߊ߫ .

ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ ߍߝ߭ߊߕߊߦߑߔ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊߦߑߞߍߟ ߍߝ߭ߊߛߐߣ ߦߴߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߜ߭ߊߋߟߌߞ ߛߓߍߟߊ߲ ߜߙߋߡߊߕߍ߱ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߌ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍ ߘߐ߫ ߌߙߌߟߊ߲ߘߌߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߥߊߟߌߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ . ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ " ߊߟߌ߯ߛ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ߕߊ߯ߟߌ " ߞߊ߬ߝߊ ߘߟߊߡߌߘߊ  ߘߌ߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ . ߊ߬ ߟߊ߫ ߍߝ߭ߊߕߊߦߑߔ ߥߊߟߌߘߊ ߓߘߊ߫ ߞߝߊ߬ ߁߃߉ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߣߌ߫ ߓߌ߬ ߕߍ.