ߡߊߦߑߞߍߟ ߍߝ߭ߊߛߐߣ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߊߦߑߞߍߟ ߍߝ߭ߊߛߐߣ
Michael Everson - Wikimedia 2011 hackathon in Berlin 087.jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲, Republic of Ireland ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߡߊߌߞߊߍߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌEverson ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߉ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1963 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊNorristown ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲Volapük, ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲, Irish ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊlinguist, type designer, publisher ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Language committee ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊUniversity of Arizona, ߞߊߟߌߝߐߙߑߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߸ ߟߏߛ ߊ߲ߖߟߐߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊDundee ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲Buddhism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Fulbright Scholarship, Bulldog Award ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.evertype.com/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߌ ߞߊ ߞߏ ߟߎUnicode ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߉ ߸ ߁߉߆߃ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߫ ߌߙߌߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߊ߬  ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߟߐ߲ߠߊ ߸ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߘߏߝߙߍߕߍߦߟߊ ߸ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߡߊߗߋ߲߰ߓߊ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߋ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ . ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߋ߲߬ߠߌ߲߬ߓߏ߲߫ ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߍߝ߭ߊߕߊߦߑߔ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߀߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߐ߲ߕߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߛߓߍߟߌ߫ ߛߎ߮ ߕߌߙߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐߝߙߍߕߍߦߊ߫ . ߂߀߀߃ ߟߊ߫ ߸ ߙߌ߯ߞ ߍߡߑߛߌߜ߭ߏߥߊߣ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐߝߙߍߕߍߟߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߐ߬ߜߍ ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߕߍ߬ߘߍ ߘߐߝߙߍߕߍߦߊߟߌ ߘߐ߫ ﴿ ߖߊ߯ߓߊ ߛߓߍߛߎ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ﴾ . ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߉߃ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߬ ߛߓߍ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߛߓߍ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߏ߲߭ ߘߐ߫ ߘߐߝߙߍߕߍߟߌ ߘߐ߫ ߎ߳ߣߌߞߐߘߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߓߌߟߊߞߊ߫ ߝߙߊ߬ ﴿ߌߖ߭ߏ / ߁߀߆߄߆﴾ ߞߊ߲߬

ߢߣߊߡߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊߦߑߞߍߟ ߍߝ߭ߊߛߐߣ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߣߏߙߌߛߑߕߊߥߣ ߛߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߔߍ߲ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߊ߬ ߥߊ߯ ߘߊ߫ ߕߎߞߑߛߐߣ ߊߙߌߖ߭ߏߣߊ߫ . ߖߐߣ ߙߏߣߊߟߘ ߙߌߦߏߟ ߕߐߟߑߞߌߣߖ.ߙ.ߙ. ߕߐߟߑߞߌߣ) ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌߦߊ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ ߫߸  ߏ߬  ߞߴߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߲ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߞߘߐ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ )ߖߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߁߉߈߅ ߊߙߌߖ߭ߏߣߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߸ ߛߌߔߊ߬ߣߌ߬߸ ߣߌ߫ ߊߟߌߡߊ߲߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ߲ߓߏߦߊ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫ . ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߁߉߈߈ ߠߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߫ ߞߊ߲߫ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߝߣߊ߫ ߓߊߓߋ߬ ߞߊߟߌߝߐߣߌߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߟߐߛߊ߲ߖ߭ߋߟߍߛ . ߁߉߈߉ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߞߏ߲ߓߏ߫  ߡߊߙߌߖߊ߫ ߖߌߡߑߓߎߕߊߛ ߞߴߊ߬ ߟߐ߬  ߓߊߛߑߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ ߘߏ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߌߙߌߟߊ߲ߘߌ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߐ߫ ߌߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߘߎߓߑߟߌ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߫ ߸  ߝߎߟߑߓߙߊߦߑߕ  ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌߘߊ  ߞߣߐߡߊ߬ ߁߉߉߁ ߠߊ߫ . ߂߀߀߀ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߌߙߌߟߊ߲ߘߌ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߛߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߕߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߫ ߔߐ߯ߕ ߟߊߏߌߛ .

ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊߦߑߞߍߟ ߍߝ߭ߊߛߐߣ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߊ߲ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߝߙߍߕߍߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ  ߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߎ߫ ߘߐߝߙߍߕߍߦߊ ߘߐ߫ ߎ߳ߣߌߞߐߘ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ . ߂߀߀߀ ߟߊ߫ ߸ ߓߎߟߑߘߐߜ߭  ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߊ߫  ߡߊߜߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߎ߳ߣߌߞߐߘ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ . ߂߀߀߄ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ﴿ISO TC46/WG3﴾ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ﴿ ߞߊ߲߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲﴾. ߂߀߁߂ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߎߘߊߞߍ߫  ߝ߭ߏߟߊߔߎ߳ߞ ߘߎ߲ߓߎ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߝߊߟ ߓߟߏ߫ .

ߛߓߍߛߎ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐߝߙߍߕߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߍߝ߭ߊߛߐߣ ߦߋ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߎ߫ ߘߐߝߙߍߕߍߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߞߊ߲ߞߋߦߊ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߎ߳ߣߌߞߐߘ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߊ߬ߕߐ߫  ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ : ߒߞߏ ߸ ߊߝ߭ߍߛߑߕߊ߲ ߸ ߓߊߟߌߣߌ߯ߖ߭ ߸ ߓߊߡߎ߲ ߸ ߓߛߊ ߸ ߝ߭ߊߦߌ߲ߞߊߜߘߏ ߸ ߓߊߕߊߞ ߸ ߓߙߋߦ ߸ ߓߙߊߤߑߡߌ ߸ ߓߎߜ߭ߌߣߍߛߋ ߸ ߓߎߤߘߌ ߸ ߗߊ߯ߡ ߸ ߗߊߙߏߞߌ ߸ ߞߐߔߑߕߞߌ ߸ ߛߌߔߙߐߕ ߸ ߘߋߛߙߍߕ ߸ ߘߎߔߑߟߊߦߊ߲ ߸ ߤߌߙߏߜ߭ߟߏߝߌ ߸ ߍߟߑߓߊߛߊ߲ ߸ ߊߡߑߤߊߙߌ ߸ ߖߐߙߑߖߌ ߸ ߜ߭ߑߟߊߜ߭ߏߟߌ ߸ ߜ߭ߏߕߌߞ ߸ ߤߊߣߎߣߏ߮ ߸ ߔߊߤߑߟߊߝ߭ߌ ߸ ߔߊߙߑߕߌߦߊ߲ ߸ ߖߝߊߣߌ ߸ ߞߊߦߊߤߑߟߌ ߸ ߞߑߡߍߙ ߸ ߟߋߔߑߗߊ ߸ ߟߌ߲ߓߎ ߸ ߡߊ߲ߘߊߌߞ ߸ ߡߐ߲ߜ߭ߏߟߌ ߸ ߔߍߙߑߛߌ߫ ߞߘߐ ߸ ߕߎߙߞߌ߫ ߞߘߐ ߸ ߎߛߎߡߊߣߌߦߊ ߸ ߕߊ߯ߦ ߸ ߕߓߌߕߊ߲ ߸ ߟߊߕߍ߲߫ ߘߓߐߣߍ߲ ߸ ߟߊߕߍ߲ߙߏߡߍ߲ ߸ ߊߙߊߓߎ ߸ ߊߘߑߟߊߡ ߸ ........ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫  ߛߌߦߊߡߊ߲߫ .

ߛߓߍߟߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߥߙߎߞߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߎ߳ߣߌߞߐߘ ߛߓߍߛߋ߲ ߘߏ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߁߉߉߅ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߍߝ߭ߊߛߐߣ ߡߏߣߏ߫ ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߓߍߟߊ߲ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߄߈߀߀ ߢߐ߲߰ ߘߝߊߣߍ߲߫  ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߋ߫  ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߝߣߊ߫ ߎ߳ߣߌߞߐߘ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߊ߲߫ ߘߐߝߙߍߕߍߦߊߣߍ߲ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߟߎ߳ߛߌߘߊ߫ ߛߊ߲ߛ ߎ߳ߣߌߞߐߘ ߣߌ߫ ߎ߳ߣߌߤߊߣ ߛߓߍߟߊ߲ ߞߐ߫ ﴿߁߉߉߃﴾ . ߞߐߔߑߕ ߞߊ߲ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߒߕߍ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߊ߲߫ ߘߐߝߙߍߕߍߦߊߣߍ߲߫ ߝߌߛߙߌ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߂߀߀߇ ߟߊ߫.

ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߍߝ߭ߊߛߐߣ ߞߊ߬  ߘߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲  ߣߌ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ߟߌ  ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߌߙߌߟߊ߲ߘߌߞߊ߲ ߡߊ߬ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫  ߝ߭ߌ߲ߟߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲߫ ߡߌߛߍ߲߫  ߛߌߦߊߡߊ߲߫  ߡߊ߬ . ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐߙߐ߲ߘ ߕߙߏߛߑߕߏߙߎߘ ߞߊ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߣߐߙߑߝ߭ߍߖ߭ߌ߫ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߂߀߀߀ ߟߊ߫ . ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬  ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߢߍߥߟߊ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߂߀߀߃ ߟߊ߫  ߔߊߛ߭ߑߕߏ߫ ߞߊ߲ ߸ ߘߊ߯ߙߌ ߣߌ߫ ߎߖ߭ߑߓߍߞ ﴾ . ߎ߳ߣߍߛߑߞߏ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߣߐߡߊ߬  ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ ߘߏߝߙߍߕߍߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߊ߲ߞߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߂߀߀߅ ߟߊ߫ .

ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ ߍߝ߭ߊߕߊߦߑߔ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊߦߑߞߍߟ ߍߝ߭ߊߛߐߣ ߦߴߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߜ߭ߊߋߟߌߞ ߛߓߍߟߊ߲ ߜߙߋߡߊߕߍ߱ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߌ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍ ߘߐ߫ ߌߙߌߟߊ߲ߘߌߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߥߊߟߌߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ . ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ " ߊߟߌ߯ߛ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ߕߊ߯ߟߌ " ߞߊ߬ߝߊ ߘߟߊߡߌߘߊ  ߘߌ߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ . ߊ߬ ߟߊ߫ ߍߝ߭ߊߕߊߦߑߔ ߥߊߟߌߘߊ ߓߘߊ߫ ߞߝߊ߬ ߁߃߉ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߣߌ߫ ߓߌ߬ ߕߍ.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]