ߞߊ߬ߡߊ߯ߟ ߡߊߙߌߥߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߡߊߙߌߥߊ߫ ߞߊ߬ߡߊ߯ߟ/(ߞߊ߬ߡߊ߯ߟ ߡߊߙߌߥߊ߫)ߟߌߓߊ߲߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߫߫ ߟߋ߬،ߡߍ߲ ߞߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߁߉߄߉ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߕߍ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫߸ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬  ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫߸ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫߸ߞߴߏ߬ ߘߎ߱ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬،ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߟߊ߫،ߞߏ߫ ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߘߊߘߝߐߟߌ߫ ߜߊ߲߯ߛߊ߲߫ ߠߋ߬،ߟߌߓߊ߲ߞߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߫ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ ߛߎ߯ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߊ߬{ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫} ߡߙߌߦߊ ߛߋ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߡߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߢߍ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߏ߬ ߞߏߖߊ߫ ߓߐ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߲߫،