ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߞߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫/ ߟߊ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ ߛߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬

ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߛߌ߰ ߡߊ߲߬ߘߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߌߛߍ߲ ߂߁ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬، ߝߊ߲߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߰ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ .

ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬߸ ߞߊ߬ ߞߕߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߕߌ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲ߞߌ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲ ߝߊ߰ߟߌ ߘߌ߫

ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߘߊ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߛߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߛߌ߬ߕߊߙߌ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߏ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߟߐ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߏ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߎ߫ ߛߌߟߊ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߏߓߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫. ߓߚߏ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐߙߐ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫߸ߛߌ߱ ߘߌ߫ ߘߌߦߊ ߸ ߞߊ߬ ߘߍ߲߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߞߛߌ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߦߐ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߢߐ߲ ߕߙߐ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߖߌߖߎ߯ ߟߊߞߎߣߎ߲ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊߜߏߦߊߢߍ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߞߐߣߌߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߭ ߠߊߘߏ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߓߍ߲߭ ߏ߬ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߤߙߊ ߣߌ߫ ߓߎ߲ߘߍ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߝߡߊߢߊ߯ߙߌ ߣߌ߫ ߢߋߙߌߡߦߊ ߓߍ߯ ߛߓߊߓߎ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߓߍ߲߭ ߠߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߘߍߡߍ߲ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊߝߛߊ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊߡߣߌߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߢߐ߲߯ ߘߍߡߍ߲ ߝߣߊ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊߢߐ߬ߣߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߕߍ߮ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߕߐߟߍ߯