ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ
ߛߌߦߊ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲Indo-European people ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲Germanic ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ (ߖߡߊߣߌ߫߸ ߛߎߍߓߌߦߊ߲߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ ߡߟߋߞߎߦߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߏߕߌߞ) ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߛߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߖߎ ߦߴߋߙߐߔߎ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߖߎ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߙߐ߬ߡߎ߲߬ ߕߟߋ ߛߓߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߛߍߟߑߕߌߞ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߞߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫[߁]. ߢߍߟߊ߫-ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐ߫߸ ߛߑߞߊ߲ߘߌߣߊߝ߭ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߖߋ߲ߘߋ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߣߍ߰ߝߌ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߛߋߣߍ߲߸ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߛߌߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߎ߲ߘߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߛߍߟߕ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߗߎ߲ߗߎ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫. ߙߐ߬ߡߎ߲߬ߞߊ߬ ߛߓߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߏߝߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߖߎ. ߊߙߑߡߌߣߎߛ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߕߏߕߑߓߍߙ ߕߎ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߛߊ߲߭ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߟߴߊ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ߛߌ߰ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߙߐ߬ߡߎ߲߬ߞߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߢߊߣߌ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫. ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ (ߖߡߊߣߌ߫) ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬ ߝߙߍߕߍߕߍ߫߹ ߙߍ߲ߣ ߓߊ ߣߌ߫ ߘߊߣߎߓ ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߕߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߙߐ߬ߡߎ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߛߓߍߘߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬, ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߗߋߘߊߕߌ߯ ߞߎ߲ߕߌ߮ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߥߟߊ߫ ߜ߭ߏߕ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߡߙߊ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߛߑߕߍߔ-ߔߐ߲ߕߌߞ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߬ ߓߊߟߑߞߊ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߊߣߊߕߏߟߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛ߭ߌߔߙߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߝߏ߲ ߘߐߥߙߊ߬ߟߌ ߋߙߐߔߎ߬ ߤߎ߲ߛ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߄߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߛߑߟߊߝ߭ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߘߎ߰ߞߟߏ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߏ߬ ߕߊߕߎ߲߰ߒߠߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߴߊ߲߬ߜ߭ߑߟߋ-ߛߊߞߑߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߥߦߊ߬ߣߍ߲߸ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߝߑߙߊ߲ߞ (ߝߑߙߊ߲ߛߏߥߊ) ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߓߛߍ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߛ߭ߊߙߑߟߌߡߊ߲ߢ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߓߊ (ߔߊߔ) ߟߋߏ߲ ߃߲ ߓߟߏ߫ ߈߀߀ ߠߴߊ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߢߍ߫. ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߖߌߞߊ߲߫ ߞߟߍߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߌ߫ ߛߌ߰ߦߙߐ߬ ߘߐ߬ߦߙߌߥߊ ߘߐ߫ ߔߌ߫߹ ߝ߭ߌߞߌ߲ߜ߭ (ߝ߭ߊߌߞߌ߲ߜ߭) ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߣߐߙߑߡߊ߲ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ߣߍ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫߸ ߞߌߍߝ߭ߊ߲ ߙߎߛ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߕߌ߲ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ ߣߊߡߎ߲ ߡߊߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߁߭ ߠߊ߫߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߖߡߊߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߎ߰ߡߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߘߌ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߌߛߐ߯ߙߐ߲ߧߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߐߛߊ߲߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ=[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬