ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊߙߌߛߑߕߐߕ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߙߌߛߑߕߐߕ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Ἀριστοτέλης ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Aristotelis ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊߌ.ߡ.ߢ 384 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊStageira ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊߌ.ߡ.ߢ 322 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊChalcis ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭intestinal disease ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎStageira ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Nicomachus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Arimneste, Arlinton ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊPythias ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬Herpyllis ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Nicomachus, Pythias ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲Ancient Greek ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲Attic Greek ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߥߘߋ߬ߢߘߋ߬ߦߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Field of workߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ, natural philosophy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊPlatonic Academy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Student ofߔߌߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊAthens, Athens ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊGreeks ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߛߐߛߐ ߟߎ߬stuttering ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Handednessleft-handedness ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߏ߰ߝߏperipatetic school ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊAncient Greece ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫Aristotle's library, lyceum ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Attested inMare Magnum volume 82 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorcopyrights on works have expired ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://philosophy.stackexchange.com/tags/aristotle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߊߙߌߛߑߕߐߕ(߃߈߄-߃߂߂) ߌ.ߡ ߢߍ߫ ߬ # ߕߟߋ߬ ߘߐ߬ ߞߏ ߟߎ߬: ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߖߡߊߣߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫. ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߕߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߖߐ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߓߍ߯ ߓߊߖߎ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߤߙߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫(ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ)߸ ߒ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߣߐߘߐ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߛߌߛߍ߲߬-ߛߌߛߍ߲߬. * ߞߊ߬ߝߊ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬: ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߬: ߁-ߛߏ: ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫ ߸ ߛߏ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߌ߲ߞߌߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫، ߡߐ߱ ߓߟߏߝߋ߲ ߓߍ߯ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߦߋ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߝߋ߲߫ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߞߊ߲߬ ߞߘߐ ߘߐ߫ ߞߏ߫(ߔߏߟߌߛ)، ߛߏ ߤߊߡߊ߲߫ ߘߎ߰ߓߊ ߒߞߏ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߘߊ ߥߟߊ߫ ߘߍ߭ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߢߌ߲߬ ߞߣߐ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߌߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫، ߓߊ߸ ߖߘߌ ߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߤߌ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߊߘߍ߲߰ ߠߊ߫. ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߸ ߢߍߡߐ߮ ߣߌ߫ ߞߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫، ߛߎ߲ߞߎ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߏ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߣߐ߬ ߛߋ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬، ߲ ߖߐ߲߭ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߣߐ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߞߎߡߦߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߕߘߍ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߟߊߝߛߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬. ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߘߊ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߘߊ ߓߊߖߎ: ߏ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߞߐߙߍ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߟߊߢߊ߬ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߗߐ߫ ߦߏ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲߫ ߛߎߋߦߊ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߞߟߌ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲: ߒ ߝߊ߬، ߒ ߘߋ߲߫، ߒ ߓߊ߫، ߒ ߣߊ߫، ߒ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲. ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߣߌ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߘߊ ߓߊߖߎ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߘߊ ߘߝߊߣߍ߲: ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߘߊ ߏ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߛߏߣߍ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߋ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߖߘߍ߬ߥߛߊ ߞߛߊߞߊ ߘߐ߫ ߝߍ߯ߛߌ߫. ߢߣߊߡߦߊ ߥߟߊ߫ ߣߌߡߦߊ ߕߏߒߣߐ߬ߘߐ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߞߊ߬ ߘߍ߭ ߓߍ߯ ߛߎ߲ߞߎ߲ߧߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߘߊ ߓߊߖߎ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߒ߬ߞߊ߬߸ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߓߊ߯ ߘߝߊ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫ ߸ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫. ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ߦߊߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߘߎ߱ ߥߟߊ߫ ߛߏ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߐߜߍ߫ ߄߁ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߕߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬߸ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߘߍ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߭ ߘߐ߫. ߂-ߘߋ߲ߓߦߊ ߥߟߊ߫ ߞߐߙߍ: ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߞߍ߫ ߔߌߟߊߕߐ߲߫ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߯ ߦߌߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߞߊ߲߬ߡߙߌ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߙߍ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐߙߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߦߏ߫ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߕߍߟߊ߸ ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߓߊ ߣߌ߫ ߝߊ߭ ߕߍߟߊ߸ ߖߐ߲߬ߝߊ ߣߌ߫ ߖߐ߲߭ ߕߍߟߊ. ߊ߬ ߕߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߐߙߍ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߓߊߖߎ߫ ߝߌߟߓߊ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߖߐ߲߭ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߝߊ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߸ ߘߋ߲ߝߊ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߓߊ ߕߊ߸ ߝߊ߭ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߕߊ߸ ߞߐ߬ߘߐ ߣߌ߫ ߘߐ߯ߣߍ߲... ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߡߙߌ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߋ߲ߓߦߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬: ߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߝߋ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮. ߞߐߙߍ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߍ߬ߘߊ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫: ߡߊߕߌ߯ߦߊ، ߝߊ߬ߦߊ، ߗߍ߬ߦߊ. ߡߙߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߡߊߕߌ߯ߦߊ ߡߙߊ߬ߞߍ߬ߘߊ ߘߌ߫. ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߬ߦߊ ߡߙߊ߬ߞߍ߬ߘߊ ߘߌ߫. ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߝߘߎߗߍߦߊ ߡߙߊ߬ߞߍ߬ߘߊ ߘߌ߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߝߊ߬ߦߊ ߡߙߊ߬ߞߍ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߦߊ ߕߊ ߕߍ߫ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߊ߬ߙߊ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߗߍ߭ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߎߣߎ߲ߞߋߦߊ ߞߊ߲߬. ߃-ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬:

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬߸ ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߒ߬ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߥߦߏ ߘߌ߫ ߖߊߟߌߞߟߊ ߓߟߏ߫.

ߓߍ߯ߦߊ ߢߌ߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߝߣߊ߫߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߘߍ߭ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߜߏߡߊ߲ ߓߊߟߋ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߘߐ߫، ߓߊ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߊ߬ ߓߘߊ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊߣߐ߯، ߓߍ߯ߦߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬.

ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߓߊ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߣߝߊ ߟߋ߬ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߣߝߊ ߛߊ߲ߘߐ߫. ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߡߴߊ߬ ߛߐ߲߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ߞߋ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߢߣߊ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߘߐߓߊ߬ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫.

߄-ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߕߘߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠ

ߎ߬ ߓߟߏߦߊ ߞߐߝߟߌ ߟߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ߡߐ߰ߦߊ ߟߊ߫. ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰߸ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ߘߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߘߍ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߘߎ߯ ߞߣߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲߫ ߦߌߟߊ ߁߅߈ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫. ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߕߘߍ߬ ߤߍߙߑߡߌߦߊߛ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߤߊߙߌߡߌߦߊߛ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ (ߊߕߊߙߌߡߋ߫) ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߗߍ ߘߌ߫، ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߘߎ߯ߓߊ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫. ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߡߐ߰ ߕߴߛߋ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߝߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߡߐ߰ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߢߍߓߌߟߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߘߌ߫.