ߘߎ߰ߞߟߏ߫ ߘߐ߬ߝߐ߫ ߥߛߎ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߘߎ߰ߞߟߏ߫ ߘߐ߬ߝߐ߫ ߥߛߎ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߫
aspect of history
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߘߐ߬ߝߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫planetary science ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Facet ofߘߎ߱, ߘߐ߬ߝߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ ߥߎ߬ߛߎmatter epoch ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߥߊߦߌ߲ߡߊ ߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߘߍ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߲ ߢߐ߲߰ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߜߟߎߞߘߎ ߘߌ߫ ߸ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߥߊߦߌ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲߰ߛߎ߲ ߘߌ߫ : (ߏߜ߭ߖ߭ߌߗ߭ߍߣ) ߸ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߖߌߛߎ߲ ߘߌ߫ : ߤߌߘߙߏߖ߭ߍ߲) ،ߥߊߦߌ߲ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߰ߛߎ߲ ߘߏߣߍ߲߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߥߊߦߌ߲߫ ߛߎ߯ ߜߘߍ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߢߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߍ߯ߛߎ߲ (ߊߖߐߕ/ߥߟߊ߫ ߣߌߕߙߏߖ߭ߍߣ) ߸ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߝߢߐ ߘߌ߫ ߸ ߝߢߐ ߏ߬ ߟߋ ߓߌߘߌ߲ߞߊ߲ ߠߡߊ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ، ߡߐ߲ߕߐ߲ ߏ߬ ߟߋ (ߊߕߡߏߛߑߝߍߙ) ߘߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ߛߊ߲ߝߌ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߣߌ߫ ߣߌߟߊߞߟߌ߫ ߝߢߐ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߣߌ߫ ߞߎ߲߰ߛߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߢߣߊߡߦߊ ߛߓߊߓߎ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߸ߢߣߊߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌߡߊߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߥߊߦߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߕߎߡߊ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߖߙߎߡߎ߲ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߥߊߦߌ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ (ߜ߭ߊߖ߭).

ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߓߐ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߡߊ߬ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߣߌߡߊߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߣߌ ߖߙߎߡߎ߲ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲ ߸ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߯ߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊߟߐ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߌߡߊߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊߟߌ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߎߙߙߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߣߊ߬ ߛߋ߫ ߡߐ߱ ߓߐߛߎ߲߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߛߋ ߡߊ߬ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߞߐ ߟߊ߫.

/ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ : ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊߕߌ߮ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߘߎ߱ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲߬ߝߋ߫ ߢߣߊߡߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߐ߲߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߢߍ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߦߊ߲߬ ߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߓߐߛߎ߲߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ ߢߍ߫ ߣߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߡߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߥߛߎ߬ ߖߊ߲߫ ߓߐߒߢߐ߲߯ߘߐ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߘߐߓߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ ߡߊ߬ ߝߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߊߘߡߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߤߥߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊߦߊ ߣߌ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫. ߤߌ߲ߘߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߏ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲߬ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߏ߬ ߕߐ߮ ߣߴߊߘߡߊ ߝߐߢߊ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬.

ߘߐ߬ߝߐ ߢߍߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߝߐ߬ߢߍ߬ߟߊ ߥߎ߬ߛߎ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸  ߡߐ߱ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߥߘߊߦߊ ߟߋ߫ ߝߟߐ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ ߘߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߓߊߟߏ߫ ߝߋ߲ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߐ߰ ߞߙߎ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߫߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߝߢߐ߫ ߛߎߡߊߣߍ߲߫ ߠߌ߫ ߝߢߐ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߢߍߛߌߟߊ߲ߒߢߍ ߡߊ߬ ߸ ߡߐ߱ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊߟߏ߫ ߘߛߍ ߘߊߡߌ߬ߣߵߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߦߙߌ߫ ߘߋ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߕߘߎ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߡߙߊ߬.


 ߘߝߐ߬ߢߍߟߊ ߥߛߎ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ 

ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߝߐ߬ߢߍߟߊ ߘߐߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߥߛߎ߬ߞߎߘߎ߲߫ ߛߓߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ( ߞߓߊ߫ ߡߊߟߛߍߣߍ߲ ߥߛߎ߬ߞߎߘߎ߲ ، ߞߓߊ߫ ߡߊߣߎ߲ߞߎ߬ߣߍ߲ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߍ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߍ߰ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߥߛߎ߬ߞߎߘߎ߲) ߸ ߥߛߎ߬ߞߎߘߎ߲ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߝߟߍ߫ ߟߊ߬ߘߛߍ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ :

ߥߛߎ߬ ߝߟߐ: ߞߓߊ߫ ߡߊߟߛߍߣߍ߲ ߥߛߎ߬ ߞߎߘߎ߲) :

ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߎߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߱ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߞߓߊ߫ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ ߘߌߡߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߛߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߜߛߌߞߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߓߏ߬ ߝߊ߰ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߎߙߊ߲߫ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߡߴ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߟߢߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߙߋ߫ ߖߊ߲ ߠߎ߬ ߝߍߙߍ߫ ߖߊ߲ ߠߎ߬ ߣߎ߲ ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߛߎߡߍߛߎߡߍ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߝߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߟߊ߫ ߛߓߏ߬ ߝߊ߰ ߝߋ߲߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߓߊ߫ ߡߊߟߛߍߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߡߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߡߐ߰ ߡߴߏ߬ ߡߣߐ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߣߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߣߏ߲߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߣߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߟߐ߲߫ ߸ߞߎߡߊ߫ ߕߴߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߦߙߌߞߊ ߡߊ߬ ߸ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߛߎߡߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲ ߘߌ߫߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߁߀߀ ߘߌ߫ ߸ ߛߋ߰ߘߐ߬ߞߍ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߁߀߀߀ ߘߌ߸ ߓߏ߲߬ߣߏ߲߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߁.߀߀߀.߀߀߀ ߘߌ߫ ߸ ߡߣߐ߬ߘߐ߬ߞߍ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߁.߀߀߀.߀߀߀.߀߀߀ ߘߌ߫ ߸ ߜߘߋ߬ߘߐ߬ߞߍ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߁.߀߀߀.߀߀߀.߀߀߀.߀߀߀ ߘߌ߫.

ߥߎ߬ߛߎ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߞߓߊ߫ ߡߊߣߎ߲ߞߎ߬ߣߍ߲ ߥߛߎ߬ߞߎߘߎ߲'''

ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߸ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߞߓߊ߫ ߡߊߟߛߍ ߟߊ߫ ߝߎߙߙߎ߫߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߣߎ߲߬ߞߎ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߍߦߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߬ߛߍ߲߬ߧߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߗߋ߲߰ߧߊ߬ ߞߊߕߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߝߙߊ߬ ߡߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߊ ߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߢߍ ߟߎ߬ ߣߎ߲ ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߊ ߘߌߦߊ ߞߏߖߎ߮ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ ߛߌ ߟߎ߬ ߟߌ߫، ߏ߬ ߞߍ߫߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߥߘߊߟߡߊ ߡߍ߲߫ ߕߘߍ߫ ߛߌ߫ ߟߎ߬ ߢߊ߲߫ ߞߏߖߎ߮ ߓߟߏ߫ ߸ ߟߌߟߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߊߗߋ߲߰ߧߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߢߊ߲ߝߋ߲ߦߊ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߬ߦߌ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߌߛߋߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߟߏ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߜߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߞߙߊ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߙߊ߫ ߞߊߙߌ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߛߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߏ߫ ߝߛߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

 ߕߋ߰ߙߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߛߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊߣߊ߲߫ ߞߓߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߓߊ߫ ߡߊߣߎ߲ߞߎ߬ߣߍ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ ߸ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ߫ ߞߓߊ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߜߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߒ ߡߙߌ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߐ߫ ، ߛߌߛߍ߲߬ ߝߊ߲߭ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߬ߡߎ ߟߐ߲ߞߏ ߕߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߕߍ߫ ߞߓߊ߫ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲߫ ߢߎߡߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߡߍߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊߞߟߊ ( ߔߊ߯ߙߕߐ߲ߣߍߙ) ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߓߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߋ߲ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߘߎ߬ߡߊ߬ ߝߍߙߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ (ߓߎߕߍߟߌ߫ ߝߍߙߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬) ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߕߵߛߋ߫ ߞߓߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߓߊ߫ ߡߊߣߎ߲ߞߎ߬ߣߍ߲߫ ߕߋ߰ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߞߓߊ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߲ 

ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߟߏߦߌ ߥߟߊ߫ ߡߛߊ߬ߞߊ ߣߌ߫ ߛߐ߲߬ߘߐ ߣߌ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߢߍ ߣߌ߫ ߕߋ߰ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߣߌ߫ ߥߎ ߣߌ߫ ߥߎߘߋ߲ ߲

ߡߎ߬ߙߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߓߊ߫ ߡߊߣߎ߲ߞߎ߬ߣߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߝߋ߲ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߜߊ߬ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߛߌ߰ ߘߌ߬ߦߊ߬ ߞߘߐ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߊߝߍ߬.

ߒ߬ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߔߘߋߔߘߋߟߊߕߍ߰ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߊ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߓߊ߫ ߡߊߣߎ߲ߞߎ߬ߣߍ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߛߋ߰ߘߐ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߣߏ߲߬ߘߐ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߡߣߐ߬ߘߐ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߜߘߋ߬ߘߐ߬ߞߍ ߓߙߍ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߓߊ߫ ߡߊߟߛߍ ߣߌ߫ ߞߓߊ߫ ߡߊߣߎ߲ߞߎ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߣߊߡߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߕߏ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߌ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸. ߘߌ߯ߣߊ߫ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߖߏ߯ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߡߐ߱ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߣߎ߬ߡߍ߬ߣߎߡߍ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߖߊ߯ߟߌߞߊ ߓߊ߯ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߖߊ߯ߟߌߞߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߝߊ߬ߞߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߟߊߘߊ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߟߊߘߊ߲ߠߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߸ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߡߊߞߓߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߕߴߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߦߏ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߭ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߓߎ߬ߦߌ߬ ߦߙߐ߫ ߖߊߙߊ߲߫ ߘߐ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߠߊߞߎߡߊ߫ ߸ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߬ ߞߏ߫ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߕߊ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߥߊߥߎߟߋ ߘߏ߫ ߣߊ߭ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߌߟߛߊ߫ ߟߋߎ߫ ߣߴߊߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߣߊߡߎ߲ ߠߊߘߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߊߛߌߟߊ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߛߐ ߘߐ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߣߌ ߘߎ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ ߘߐ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߊߙߌߖߍ߰ ߜߟߍߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߯ߟߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲߬ ߕߌߢߍ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߐ߲ ߞߏ߫ ߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߖߌ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߟߊߣߍ߲ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߕߋ߲߬ߞߋ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߞߏߙߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߓߏ߭ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߬ ߥߟߵߊ߬ ߛߎ߯ߣߊ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߌ ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲߫ ߛߓߍ߬ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߛߓߍ߬ߦߊ ߡߊ߬، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ ߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߖߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ߖߌߣߊ ߘߌ߫ ߝߊ߭ ߓߌ߬ ߟߴߏ߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߖߎ߮ ߟߊߛߵߊ߬ ߡߊ߬߸ ߟߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫.

ߓߊ߬ߙߌ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߠߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߣߌ߬ ߡߊ߬ߞߊߘߊ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߬ߞߊߘߊ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߘߊߥߎ߲߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߕ߲߲ߎ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߣߍ߲߫ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߡߊߕߎ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߍߢߊ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲ ߸ ߓߊߏ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߊߘߊ߲ߕߐ ߓߊ߯ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߢߊ_ ߊ_ ߢߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߐߘߎ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߣߊߡߙߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߝߛߊ߬ߙߌ߬ ߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߬ ߟߊ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߞߊ߲߬ ߲
ߥߎ߬ߛߎ ߛߓߊߣߊ߲ : ߣߍ߱ ߥߛߎ߬ߞߎߘߎ߲
ߣߍ߱ ߖߌߦߊߓߍ

ߡߐ߱ ߞߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߍ߱ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߍ߫߸ ߓߊ ߣߍ߱ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߣߍ߱ ߛߌ߫ ߕߵ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ ߞߐ߫ ߸ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߍ߲߬ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ߞߏ߫ ߕߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߫ ߜߊߟߌߡߊ ߖߌ߱ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߦߙߌ߫ ߖߊߙߊ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߟߌߎ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߕߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߦߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߕߊ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ ߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߕߊ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߥߛߎ߬ ߖߊ߲߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߘߎ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߸ߞߊ߬ ߛߓߍ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߡߊߢߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߕߊ ߓߊ߯ ߛߊ߬ ߸ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߝߊ߰ ߞߐߘߍ߫ ߸ߏ߬ ߝߐ߫ ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߸ ߛߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߓߍ߬ߘߏ߲߬ ߟߐ߯ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߕߊ ߘߡߊߢߌߣߌ߲ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߕߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߱ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߓߊ ߕߊ ߟߊߘߍ߬ ߘߊ߫ ߦߙߐ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ߡߍ߲ ߣߎ߬ ߘߎ߱ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߣߍ߰ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ ߘߌߡߊ߲ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߢߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲߫ ߟߌߤߟߊ ߘߐ߫ ߜߙߋߞߙߋ ߞߊ߲߬ ߸ ߦߏ߫ ( ߛߊߣߌ߲ ، ߘߊ߬ߢߊ߲, ߘߌ߯ߣߌ߲ߞߎ߲) ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߰ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ( ߕߟߏߘߐ ،ߜߊߙߊ߲ߜߊߙߊ߲ ، ߞߏ߬ߦߌ߬ߣߍ߲) ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߬ ߣߍ߱ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߫ ߓߌ߬ߢߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߌߢߍߟߡߊ ߓߙߊߞߊߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߋ߫ ߡߊߣߊ߲߫ ߞߓߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߏߟߏ߲ߛߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ : (ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ : ߊߟߌߦߊߗ߭) ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߌ߯ߣߌ߲ߞߎ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߢߊ߲߬ ߞߏߟߏ߲ߛߏ߲ / ߠߊߘߊ߲߫ / ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߓߙߊߞߊ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߯ߣߌ߲ߞߎ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߢߊ߲߬ ߓߍ߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏߟߏ߲ߛߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊߡߌߣߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߡߎ߬ߙߎ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߢߍ ߣߌ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߲ ߣߌ߫ ߕߋ߰ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߡߌߛߋߟߌ ߣߌ߫ ߡߛߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߲

ߊ߬ ߦߋ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߣߍ߰ߟߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߓߊ߫ ߡߊߣߎ߲ߞߎ߬ߣߍ߲ ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߣߍ߰ ߞߏ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߓߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߝߐߍ߲߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߍ߱ ߟߎ߬ ߦߋߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߕߘߍ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߗߙߎ߫ ߸ ߦߏ߫ ߝߕߌ߫ ߝߏߘߏ߲ ߠߎ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߣߍ߱ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߟߍ߬ߝߋ߲߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߐߘߍ߫ ߸ ߣߍ߱ ߜߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߲߱ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߣߊ߲߯ߛߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߓߊ ߡߐ߱ ߞߊ߬ ߣߍ߱ ߟߐ߲߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊ߲߬ ߃߀߀߀ ߟߋ߬ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߌ. ߡ ߢߍ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߡߊ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߛߊ߲߬ ߇߀߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߌ. ߡ ߢߍ߫  ߸ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߣߍ߰ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߛߌߦߊߦߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߐ߫ ߸ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߦߋ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߍ߰ ߓߊ߯ߙߊ ߛߐߘߐ߲ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߣߍ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߜߟߏ߬ߝߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߍ߲ߓߍ ߓߏ߲߬ߧߊ ߝߎߙߙߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߕߐ߭ ߡߙߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߘߐ߫ ߸ 

ߘߎߢߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߘߊߎ߫ ߸ߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ߏ߬ ߘߊ߫ ߟߊߖߊ߲ߞߏ ߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊ߫ ߸ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߓߊ߲߫.

ߛߎ߯ߟߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ߬ ߓߟߏ߫